Zitting van 07/02/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Aangepast bestek concessie Kasteeltje. Principiële goedkeuring.

 

Het college keurt een bestek voor de concessie van het Kasteeltje goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Principiële instemming voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop elektrische bestelwagen. Goedkeuring.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de overheidsopdracht 'Aankoop van een elektrische bestelwagen' en beslist dit voorstel te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 24 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 24 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 26 februari 2024. Vaststelling agenda.

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 26 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Uitbetaling overuren aan een schoonmaker. Goedkeuring.

 

Het college betaalt overuren uit.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Vacantverklaring via bevordering van de betrekking onthaalverantwoordelijke, afdeling ondersteunende diensten. Goedkeuring.

 

Het college verklaart een betrekking van verantwoordelijke onthaal vacant.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvaarding ontslag voor 6/24 u van een onderwijzeres van de school De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een onderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator (10/36 u) in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter vanaf 8 februari 2024 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een ICT-coördinator in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. 50 jarig bestaan van de Franstalige school Het Hoeveke. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de organisatie van een receptie.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Uitnodiging voor de algemene vergadering van Regionaal landschap Brabantse Kouters op 20 maart 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanplakborden verkiezingen 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de locaties voor de aanplakkingsborden goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Goedkeuring.

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Gemeentelijke coördinator en coördinator digitaal stemmen voor de  lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2023. Goedkeuring;

 

Het college stelt een gemeentelijke coördinator en coördinator digitaal stemmen aan voor de lokale en provinciale verkiezingen.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Locatie voor de organisatie van een event EK2024 door Microcosme. Besluit.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Schoonmaak gebouw Merlijn. Beslissing.

 

Het college beslist om de huidige werkwijze onveranderd verder te zetten.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Verhuur lokalen gemeentelijke scholen - basisprincipes. Beslissing.

 

Het college geeft opdracht een aangepast voorstel te formuleren.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanvraag subsidies 2022-2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de subsidieaanvragen van erkende verenigingen van Wezembeek-Oppem goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Offerte voor het opstellen van rooilijnplannen (WE/20-05). Goedkeuring.

 

Het college keurt de offerte goed voor het opmaken van rooilijnplannen.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Stedenbouwkundig attest SB 2023/01 te Wijngaardlaan. Akkoord.

 

Het college keurt de aanvraag voor het stedenbouwkundig attest goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Knip Oudergemseweg thv Perkveld. Goedkeuring.

 

Het college keurt het aanvullend reglement goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Deelname project beheer van everzwijnen in bewoond gebied (1.4.6.1.1). Beslissing.

 

Het college gaat akkoord om de medewerking te verlenen aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in het beheer van de zich vestigende populatie aan everzwijnen.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Ter beschikking stellen van een perceel grond voor de inrichting van een gemeenschappelijke moestuin (MI/6.3.25). Beslissing.

 

Het college gaat principieel akkoord met de inrichting van een gemeenschappelijke moestuin.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Juryverslag tweede projectoproep Lokale Gebiedsdeal Droogte (2.11.1.2). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het juryrapport.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 12/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.