Zitting van 28/02/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Bezwaarschrift 2e verblijven aanslagjaar 2023 - kohier 000087. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Bezwaarschrift 2e verblijven aanslagjaar 2023 - kohier 000051. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Bezwaarschrift tweede verblijven aanslagjaar 2023 - kohier 000063. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf aanslagjaar 2023 - kohier 000092. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Bezwaarschrift tweede verblijven aanslagjaar 2023 - kohier 000082. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Advies bestuur uitbreiding IKT-plaatsen Infano. Goedkeuring.

 

Het college verleent een positief advies met betrekking tot een uitbreidingsaanvraag.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Advies bestuur nieuwe plaatsen kinderopvang Land van Wezembeek-Oppem. Goedkeuring.

 

Het college verleent een positief advies met betrekking tot een uitbreidingsaanvraag.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel ICT. Afname IT-diensten Remmicom - jaar 2024. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord het niveau van dienstverlening bij te sturen.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Communicatiedienst. Inhoud WO magazine maart 2024. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de inhoudstafel van WO magazine voor maart 2024 en van 2 artikels.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Verlenging aanstelling halftijdse kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een halftijdse kinderbegeleider aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 14 februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 14 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overdracht niet gebruikte investeringskredieten van 2023 naar 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de lijst goed, opgesteld door de financiële dienst, met de kredieten die mogen overgedragen worden van het boekjaar 2023 naar 2024.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Principiële instemming voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Beslissing.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met de overheidsopdracht 'plaatsing en onderhoud van een digitaal infoscherm' en beslist dit voorstel te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ondersteunende diensten voor deelname aan opleiding leidinggevende basisvaardigheden georganiseerd door PIVO. Beslissing.

 

Het college beslist een personeelslid in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inrichten van een groepsopleiding weg- en werfsignalisatie plaatsen. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met het inrichten van 2  groepsopleidingen  voor het plaatsen van weg- en werfsignalisatie voor de dienst publieke ruimte.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een communicatieambtenaar en een communicatiedeskundige voor deelname aan de collegagroep 'Verbreed jouw communicatie' van vzw Kortom. Beslissing.

 

Het college beslist twee personeelsleden in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een deskundige ondersteunende diensten voor deelname aan de opleiding onboarding van PIVO. Beslissing.

 

Het college beslist om een personeelslid in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie van korte opleidingen over delen van de office-toepassingen OneNote, Outlook en Word mailmerge via PIVO. Beslissing.

 

Het college beslist om voor de personeelsleden van de gemeentelijke administratie cursussen te organiseren.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Brief van de  adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant over de eindejaarsactie "ik koop lokaal 2023". Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een brief van de vicegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van een campagne.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Goedkeuring.

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie voetbalterreinen. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Locatie voor de inrichting van een gemeentelijke spelotheek. Beslissing.

 

Het college verklaart zich principieel akkoord met het locatievoorstel voor een gemeentelijke spelotheek.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Vergunning Politiereglement voor organisatie jogging "Fox run" van vzw A-RUN op zaterdag 15 juni 2024. Beslissing.

 

Het college geeft zijn akkoord voor de organisatie van de tweede editie van een jogging.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Communicatie naar huurders in verband met onderhoud verplichtingen bij huur zaal Merlijn. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de communicatie, zoals deze met de huurders wordt gevoerd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Onderhoudswerken 2018 - heraanleg voetpaden Bosweg. Definitieve oplevering en vrijgave volledige borgtocht (WE/18-01). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering en de volledige vrijgave van de borgtocht goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Warandeberg (2023.130.S_2023114992). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023114992 goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Ingebrekestelling Vlaamse Overheid. Besluit tot verzending. Beslissing.

 

Het college stelt de Vlaamse Regering in gebreke wegens het uitblijven van een wetgevende oplossing in gevolge van het arrest RvVb-A-2223-0108 van 6 oktober 2022

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst Omgeving. Populierenrij Vosberg. Tussenkomst gemeente.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Opberg (2023.134.S_2023103555). Gedeeltelijke goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023103555 gedeeltelijk goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV de Burburelaan (2023.147.S_2023153172). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023153172 goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Vernietiging beslissing zaak der wegen Sportpleinstraat en verder verloop beroepsprocedure. Kennisname

 

Het college neemt kennis van de vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing over de zaak der wegen.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein (GB 100). Eindafrekening. Goedkeuring.

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de eindafrekening en de eindfactuur voor het project "GB 100 Uitvoering werken NAC, bibliotheek, school, ondergrondse parking en openbaar domein".

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Uitvoering van het reglement “Wijkbudgetten voor duurzame projecten” - derde projectoproep (1.1.7). Beslissing.

 

Het college lanceert een nieuwe projectoproep en bepaalt de thema's.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Realiseren van de onthardingsdoelstellingen LEKP 1.0 (2.11.1.3.2). Besluit.

 

Het college gaat deels akkoord met een deelname aan een project georganiseerd door intergemeentelijke milieudienst van Haviland.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Aansluiting op het Vlaams handhavingsplatform en MAGDA Documentendienst (OMV/.9.2.01). Beslissing.

 

Het college keurt de aansluiting op het Vlaams Handhavingsplatform goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.