Zitting van 10/01/2024

Overzicht punten

Communicatiedienst. Vernieuwing lidmaatschap Kortom voor 2024. Goedkeuring.

 

Het college beslist het lidmaatschap van een communicatieambtenaar en van een communicatiedeskundige bij Kortom vzw te vernieuwen voor het dienstjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het rapport over de klachten met betrekking tot de gemeentelijke werking.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 22 januari 2024. Vaststelling agenda.

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 22 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Vlaamse Randregio. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van het dossier.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanpassing arbeidsovereenkomst van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een arbeidsovereenkomst aan te passen.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Gebruik aankoopcentrale CREAT en raamovereenkomst voor het leveren van tankkaarten, voor diesel en benzine, en laadkaarten elektrische wagens. Goedkeuring gebruik aankoopcentrale en raamovereenkomst voor de periode maart 2024 t.e.m. februari 2028. Beslissing.

 

Het college beslist beroep te doen op CREAT als aankoopcentrale voor de "raamovereenkomst voor het leveren van tankkaarten en laadpassen " - enkel deel benzine en diesel en laadpassen elektrische voertuigen voor de periode van 1 maart 2024 t.e.m. 29 februari 2028.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvaarding ontslag voor 10/36 u van een ICT-coördinator van de school De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een ICT-coördinator in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Subsidies van de Vlaamse overheid voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de ontvangen subsidies aangeboden door de Vlaamse overheid ter financiële ondersteuning aan de lokale besturen voor de door hen gemaakte kosten voor de opvang van deze tijdelijk ontheemden.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Warandeberg (2023.131.S_2023140349). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023140349 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Nachtegalenlaan (2023.127.S_2023139779). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023139779 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Mechelsesteenweg (2022.175.SE_2022170132). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2022170132 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.126.N - OMV_2023117864 - Vosberg. Vereenvoudigde procedure. Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college verleent onder voorwaarden de vergunning aan de aanvrager.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.