Zitting van 11/10/2023

Overzicht punten

Cel beleid. Kinderopvang. Begeleiding opstart BOA. Goedkeuring.

 

Het college keurt de offerte voor begeleiding bij BOA-uitrol principieel goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Toelichting printbeleid en offerte door Olinko. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een voorstel tot begeleiding bij printbeleid.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Tewerkstelling bibliotheekmedewerker. Beslissing.

 

Het college keurt het voorstel van de algemeen directeur goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Renting personenwagen. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring.

 

Het college keurt een bestek voor de renting van een dienstvoertuig goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Trajectbegeleiding herinrichting wijk Ban Eik. Keuze kandidaat. Beslissing.

 

Het college beslist in overleg te treden met het ocmw.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 27 september 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 27 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Feedbackrapport gelinkte publicaties. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het feedbackrapport.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een mobiele graafmachine op wielen. Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Goedkeuring.

 

Het college beslist de lijst van de te contacteren bedrijven goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Raamovereenkomst schilderwerken 2023 - 2027. Lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van te contacteren bedrijven. Goedkeuring.

 

Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van de te contacteren bedrijven goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functies van deskundige secretariaat en HR. Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding kandidaturen deskundige financiën B4-5. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt twee kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Verlenging van de aanstelling van een beleidsmedewerker, afdeling vrije tijd. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse beleidsmedewerker aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaste benoeming van een communicatiedeskundige. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van een vaste benoeming van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning van een premie aan twee personeelsleden. Goedkeuring.

 

Het college kent een premie toe aan personeelsleden.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage september 2023. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie van en teambuildingactiviteit door de directie van de school Het Hoeveke. Beslissing.

 

Het college verleent toelating voor een teambuildingsactiviteit.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de leersteunraad van het leersteuncentrum VONC. Beslissing.

 

Het college duidt een afgevaardigde voor de school De Letterbijter aan voor de leersteunraad van leersteuncentrum VONC.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Dagvergoeding aan leerkrachten van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter voor de begeleiding van de openluchtklassen van het schooljaar 2022-2023. Vaststelling.

 

Het college beslist de dagvergoeding voor de begeleiding van de openluchtklassen uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving voor 2 modules van de opleiding vakbekwaamheid van het rijbewijs C (code95). Goedkeuring.

 

Het college beslist dat zeven personeelsleden opleiding dienen te volgen over vakbekwaamheid (code 95) voor behoud van het professionele rijbewijs C.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Mandaat en akkoordverklaring voor De Letterbijter - Digitale centrale aanmeldingsregister deelnemende basisscholen van Tervuren en Wezembeek-Oppem voor schooljaar 2024-2025. Beslissing.

 

Het college keurt het mandaat goed en geeft zijn akkoord in het kader van de aanmeldingsprocedure BAO Tervuren-Wezembeek-Oppem voor het schooljaar 2024-2025 voor De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Detailhandelscoaching van de provincie Vlaams-Brabant en de provinciale subsidie handelskernversterking. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het dienstverleningsaanbod van de provincie met betrekking tot detailhandelscoaching en de provinciale subsidie in het kader van handelskernversterking.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Europalaan 3 - invoeren parkeerplaats mindervalide. Beslissing.

 

Het college keurt het aanvullend reglement goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Louis Marcelisstraat tgov. huisnummer 126 - invoeren parkeerplaats mindervalide. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Jaarvergunning 2024 - AWV - Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant - uitvoering werken van de 6de categorie op gewestwegen. Beslissing.

 

Het college verleent een jaarvergunning 2024 voor de uitvoering van werken.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Jaarvergunning 2024 - De Watergroep - voor onderhoudswerken aan het distributienet of werken met hoogdringendheid, bv. herstellen van breuken, op de gemeentewegen van Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

Het college verleent een jaarvergunning 2024.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken: werken met hoogwerker - Albertlaan 44 te 1970 Wezembeek-Oppem, op 16 oktober 2023 van 9.00 uur tot 19.00 uur (Traffic Signs). Beslissing.

 

Het college verleent vergunning voor de uitvoering van werken.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Werken tramsporen kruispunt Oppemstraat -Tervurenlaan te Tervuren - wegomlegging. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de afsluiting van het kruispunt Oppemstraat-Tervurenlaan (Tervuren) met omleiding in Wezembeek-Oppem.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing beslissing opstart Repair Café Wezembeek-Oppem door Eva Lauwers. Beslissing.

 

Het college is principieel akkoord om samen te werken met de initiatiefnemers van Repair Café Wezembeek-Oppem.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Oppemlaan, deel tussen Wijngaardlaan en brug R0, inrichtingsvoorstel Riopact WZO3004 . Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. GB/19-06 Fluvius - stookplaatsrenovatie van de Franstalige gemeentelijke basisschool 'Het Hoeveke'. Meerwerk 01. Goedkeuring.

 

Het college keurt het meerwerk 01 voor de stookplaatsrenovatie van de Franstalige gemeentelijke basisschool 'Het Hoeveke' goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Kloostertuin - Kapelletjesoord. Kennisname definitieve oplevering (wegenis) en beslissing vrijgave borgtocht. (WE/16-02). Beslissing.

 

Het college keurt de definitieve oplevering en de volledige vrijgave borgtocht goed, met betrekking tot de aanleg wegenis van het woonerf 'Kapelletjesoord' binnen de Kloostertuin.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Schone Luchtlaan (2023.81.S_2023087380). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023087380 goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. OMV - 2023.92.N - OMV_2023097435 - Ferdinand Kinnenstraat 6 en Sint-Jorisoord 1 - Vereenvoudigde procedure - Beslissing in eerste administratieve aanleg.

 

Het college keurt de omgevingsvergunning OMV_2023097435 goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Voorstel tot plaatsing van drie bijkomende inzamelcontainers voor textiel. Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aktename door de gemeentelijke omgevingsambtenaar van een melding (OMV/2023.122.ME). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de aktename van een melding van een omgevingsproject.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 16/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.