Zitting van 13/03/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 28 februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 28 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Vosberg kinderopvang. Principiële goedkeuring.

 

Het college beslist het dossier voorlopig niet te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf aanslagjaar 2023 - kohier 000023. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000067. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000096. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een woonambtenaar voor deelname aan de opleiding "lokale en regionale belastingen: leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid" georganiseerd door KnopsPublishing te Leuven. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een opleiding  over leegstandsbelasting.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - "De col op" voor Kom op tegen Kanker - dienstjaar 2024. Beslissing.

 

Het college verwijst deze subsidieaanvraag door naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als recht (90% prestaties) aan een technisch assistent vanaf 1 september 2024.

 

Het college kent aan een technisch assistent deeltijds onbetaald verlof als recht toe.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding kandidatuur hoofdmedewerker onthaal. Goedkeuring.

 

Het college weerhoudt de kandidatuur voor de functie van hoofdmedewerker onthaal.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse technisch assistent aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een administratief medewerker, afdeling grondgebiedzaken. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een halftijdse administratief medewerker aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Beslissing

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie voetbalterreinen. Beslissing.

 

Het college beslist over de beheersvorm van het voetbalterrein.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Louis Marcelisstraat tgov. huisnummer 126 - invoeren parkeerplaats mindervalide. Beslissing.

 

Het college keurt het aanvullend reglement goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken:  De Grunnelaan - Mechelsesteenweg (15979477). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Sportpleinstraat (2023.163.S_2023166414). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023166414 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bos van Houthulstlaan (2023.168.S_2023167463). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023167463 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Principiële goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

Het college beslist het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Toekennen van een premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie (1.8.5.5.3). Beslissing.

 

Het college kent een premie toe voor de plaatsing van een hemelwaterput. 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024