Zitting van 13/03/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 28 februari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 28 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Vosberg kinderopvang. Principiële goedkeuring.

 

Het college beslist het dossier voorlopig niet te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf aanslagjaar 2023 - kohier 000023. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000067. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000096. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een woonambtenaar voor deelname aan de opleiding "lokale en regionale belastingen: leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid" georganiseerd door KnopsPublishing te Leuven. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een opleiding  over leegstandsbelasting.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - "De col op" voor Kom op tegen Kanker - dienstjaar 2024. Beslissing.

 

Het college verwijst deze subsidieaanvraag door naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als recht (90% prestaties) aan een technisch assistent vanaf 1 september 2024.

 

Het college kent aan een technisch assistent deeltijds onbetaald verlof als recht toe.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding kandidatuur hoofdmedewerker onthaal. Goedkeuring.

 

Het college weerhoudt de kandidatuur voor de functie van hoofdmedewerker onthaal.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een technisch assistent. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse technisch assistent aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een administratief medewerker, afdeling grondgebiedzaken. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een halftijdse administratief medewerker aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Beslissing

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie voetbalterreinen. Beslissing.

 

Het college beslist over de beheersvorm van het voetbalterrein.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Louis Marcelisstraat tgov. huisnummer 126 - invoeren parkeerplaats mindervalide. Beslissing.

 

Het college keurt het aanvullend reglement goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken:  De Grunnelaan - Mechelsesteenweg (15979477). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Sportpleinstraat (2023.163.S_2023166414). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023166414 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bos van Houthulstlaan (2023.168.S_2023167463). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023167463 goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Principiële goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

Het college beslist het dossier voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Toekennen van een premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie (1.8.5.5.3). Beslissing.

 

Het college kent een premie toe voor de plaatsing van een hemelwaterput. 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.