Zitting van 13/12/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 29 november 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 29 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Trajectbegeleiding herinrichting wijk Ban Eik. Gezamenlijke prijsofferte. Beslissing.

 

Het college keurt de finale offerte goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier taxi's 2023. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Belasting op taxi's 2023" vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier brandstofverdelingsapparaten 2023. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Brandstofverdelingsapparaten kohier 2023" vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier verhuur kamers 2023. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Belasting op verhuur van kamers in logiesverstrekkende bedrijven & verhuur gemeubileerde kamers 2023 " vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Belastingkohier reclameborden en lichtreclame 2023. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

 

Het college stelt het kohier "Belasting op reclameborden & lichtreclame vast en mobiel 2023" vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling jaarwedden 2024 van het personeel. Goedkeuring.

 

Het college stelt de individuele jaarwedden van het gemeentepersoneel vast.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning van ecocheques aan het gemeentepersoneel. Goedkeuring.

 

Het college kent ecocheques toe aan het personeel.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling permanentietoelage november 2023. Goedkeuring.

 

Het college kent aan de permanentieverantwoordelijken een permanentietoelage toe.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een werkleider-toezichter in contractueel verband. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse werkleider-toezichter aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Decreet over open scholen van 17 november 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het decreet over open scholen van 17 november 2023.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Sluitingsdagen bibliotheek 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de sluitingsdagen van de bibliotheek voor het kalenderjaar 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Raad van bestuur van de bibliotheek. Verslag 5 december 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van de bibliotheek van 5 december 2023.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Muziekschool met als locatie gemeentelijke school "De Letterbijter". Evaluatie.

 

Het college neemt kennis van de evaluatie die plaatsvond voor het gebruik van de lokalen van de  gemeentelijke school "De Letterbijter" door de muziekschool.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Concessie van de controle op de naleving van de blauwe zone reglementering met de administratieve afhandeling en inning van de retributies en de opmaak en uitreiking van bewonerskaarten en parkeerkaarten. Goedkeuring verlenging opdracht (dj. 2024-2025) (3P-ID 588 en MOB/22-10).

 

Het college keurt de verlenging goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Vosberg (2023.87.S_2023077577). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023077577 goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Marmotlaan (2023.113.S_2023122351). Gedeeltelijke goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023122351 gedeeltelijk goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Vaststellen van het gemeentelijke aanvraagformulier tot tussenkomst in de aankoop van een openbaar vervoersabonnement (MI/1.1.10.6). Besluit.

 

Het college stelt het aanvraagformulier vast.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.