Zitting van 31/01/2024

Overzicht punten

Algemeen directeur. Verwerkingsovereenkomst Vlaams Handhavingsplatform. Goedkeuring.

 

Het college keurt de verwerkingsovereenkomst met Haviland goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en stadsmonitor. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de gemeente- en stadsmonitor.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Consultancy opmaak bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

Het college beslist geen gevolg te geven aan het samenwerkingsvoorstel.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Inschakelen extern advies mobiliteit. Beslissing.

 

Het college doet beroep op externe ondersteuning met betrekking tot het domein mobiliteit.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Tewerkstelling bibliotheekmedewerker. Beslissing.

 

Het college keurt het ontwerpbesluit goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 17 januari 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 17 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een deskundige personeel. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een voltijdse deskundige personeel aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzicht van het aantal uitgekeerde wijk-werkcheques in 2023. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het aantal wijk-werkcheques uitgekeerd in het jaar 2023.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Financiële renting van een personenwagen voor een periode van 44 maanden. Goedkeuring gunning.

 

Het college heeft de overheidsopdracht 'Financiële renting van een personenwagen met looptijd van 44 maanden' gegund.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aanstellen externe consultant omgeving ter ondersteuning van de omgevingsambtenaar. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst van de aangeschreven firma's.

 

Het college keurt de tijdelijke aanwerving van een extern consultant omgeving goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van een bestuurssecretaris voor deelname aan de collegagroep organisatiebeheersing 2024 van PIVO. Beslissing.

 

Het college beslist een medewerker in te schrijven voor deelname aan de collegagroep organisatiebeheersing 2024 van PIVO. 

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van twee administratieve medewerkers van de afdeling burgerzaken voor deelname aan de "basisopleiding: organisatie en werking van de burgerlijke stand". Beslissing.

 

Het college beslist om twee medewerkers in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Opleiding vakbekwaamheid rijbewijs C - thema 1 - aanpassing organisator opleiding voor 1 technisch assistent. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de wijziging van de opleidingsorganisator voor een deel van de opleiding voor 1 technisch assistent omwille van het ontbreken van een vrije plaats  tot eind juni 2024.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Inschrijving van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve inschrijving goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Afvoering van ambtswege. Goedkeuring.

 

Het college keurt een ambtshalve schrapping goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Beslissing

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. ELZ Druivenstreek: memorandum 'Zorgsamen'. Kennisname

 

Het college neemt kennis van van de mail van ELZ Druivenstreek.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie voetbalterreinen. Besluit.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Maatregelen instandhouding voetbalterreinen tot na de uitvoering van de werken Project Sportpleinstraat. Besluit.

 

Het college beslist over de maatregelen die genomen moeten worden om de instandhouding van de voetbalterreinen te garanderen in de komende maanden.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat. Goedkeuring.

 

Het college beslist de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de voetbalterreinen voor de periode 2024-2034 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor een 6-jarige van de gemeente die zich ingeschreven heeft bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Microcosme apero avonden mei - september 2024. Beslissing.

 

Het college beslist om akkoord te gaan met de aanvraag van Microcosme voor de organisatie van 12 apero avonden op vrijdag tussen begin mei en einde september 2024 in een gedeelte van het Warandepark.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Verlenging van de samenwerking met een externe dienstverlener - groenplan (GA/22-23/01 - 3P 784). Goedkeuring.

 

Het college verlengt de opdracht van een extern consultant groenplan voor het dienstjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Astridlaan (2023.146.S_2023147294). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023147294 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Pierre Marchandstraat (2023.148.S_2023153114). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023153114 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Warandeberg (2023.140.S_2023139761). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023139761 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Dieweg en Grensstraat (2023.6.V_2023125339). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023125339 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Galgenveld (2023.117.S_2023124425). Akkoord.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023124425 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Pleinlaan (2023.144.S_2023149057). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023149057 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Pachthofdreef (2023.110.S_2023119594). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023119594 goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Jaarvergunning 2024 Verbraeken Infra nv voor toelating tot aanbrengen van signalisatie n.a.v. werken op de gemeentewegen van Wezembeek-Oppem, werken van dringende aard in opdracht van De Watergroep. Beslissing.

 

Het college geeft goedkeuring aan een jaarvergunning 2024 aan Verbraeken Infra nv.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Proximus - aanvraag uitvoeren graafwerken: Frans Landrainstraat (15773132). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius- aanvraag uitvoeren graafwerken: Hertogweg (15666780). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Ter beschikking stellen van een perceel grond voor de inrichting van een gemeenschappelijke moestuin (MI/6.3.25). Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 02/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.