Zitting van 03/04/2024

Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer. Goedkeuring.

 

Het college keurt een aanvraag voor vergunning individueel bezoldigd personenvervoer goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Toevoegen voertuig IBP-vergunning. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de toevoeging van een voertuig.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Kandidaturen wervingsreserve administratief medewerker. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt de kandidaturen voor de functie van administratief medewerker.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Kandidaturen diensthoofd publieke ruimte. Goedkeuring.

 

Het college noteert dat er geen kandidaten zijn en start de procedure opnieuw op.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning van een premie aan een personeelslid. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een personeelslid een premie toe.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding ontslag van een kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een kinderbegeleider.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een halftijdse kinderbegeleider voor beperkte duur vanaf  22 april 2024 Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een halftijdse kinderbegeleider aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning onbetaald verlof als recht (50% prestaties) aan een technisch assistent vanaf 1 mei 2024. Goedkeuring.

 

Het college kent aan een technisch assistent deeltijds onbetaald verlof toe.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Terugbetaling kosten voor een beeldschermbril aan een onthaalmedewerker. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord dat aan een bediende een financiële tussenkomst toegekend wordt voor de aanschaf van een beeldschermbril.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvaarding ontslag voor 24/24 u van een kleuteronderwijzeres van de school De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt het ontslag van een kleuteronderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van 2 deskundigen van de ondersteunende dienst voor deelname aan de opleiding hulpverlener PSH. Beslissing.

 

Het college beslist om  twee medewerkers in te schrijven.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Vergunning Politiereglement - spandoek privéhaag aankondiging lenterommelmarkt van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke". Beslissing.

 

Het college verleent zijn toelating voor het aanbrengen van een aankondigingsspandoek.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Beslissing.

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aanvraag voor aankoop grafconcessie. Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van een grafconcessie goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor 6-jarigen van de gemeente die zich ingeschreven hebben bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Populierenrij Vosberg. Tussenkomst gemeente. Goedkeuring.

 

Het agendapunt wordt niet verder behandeld. Er dient geen beslissing te worden genomen.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Wyre - aanvraag uitvoeren graafwerken: Jozef De Keyzerstraat 10 (16098631). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Fluvius - aanvraag uitvoeren graafwerken: Kerkhofstraat E (16052849). Goedkeuring.

 

Het college geeft goedkeuring aan de graafwerken.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Gemeentelijke verordening houdende plaatsing van verkeersborden tijdens wegeniswerken: Verlenging vergunning herstellingswerken BESIX United enkel voor blok 121 en 122 in de periode van 8 april 2024 t.e.m. 14 april 2024. Beslissing.

 

Het college geeft toestemming voor de werken uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Bergstraat (2024.2.S_2024001843). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2024001843 goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Lange Eikstraat (2024.4.S_2023172761). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023172761 goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aangifte in het kader van de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater – heffingsjaar 2024 (MI/2.20.2.2024). Kennisname.

 

Het college voldoet aan haar verplichting tot aangifte in het kader van de heffing op de waterverontreiniging en op de winning van grondwater – heffingsjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 10/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.