Zitting van 08/11/2023

Overzicht punten

Cel beleid. Monitoring rapport van de diensten 2022. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van het kwartaalrapport voor het jaar 2022.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag bestuurderspas. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van een bestuurderspas goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Offerte Olinko. Printbeleid. Beslissing.

 

Het college beslist geen gevolg te geven aan de offerte van Olinko i.v.m. het verminderen van prints en het opmaken van een printbeleid.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Trajectbegeleiding herinrichting wijk Ban Eik. Keuze kandidaat. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord met de samenwerking voor een trajectbegeleiding voor de herinrichting van wijk Ban-Eik.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen. Kennisname.

 

Het college beslist om in te stappen in een eventuele juridische procedure.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 18 oktober 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 18 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 25 oktober 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 25 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Gemeenteraad 27 november 2023. Vaststelling agenda.

 

Het college van burgemeester en schepenen deelt zijn punten mee aan de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de gemeenteraadszitting van 27 november 2023.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Vaststelling van een vergoeding aan een jurylid van selectieproeven. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met een uitbetaling van een vergoeding aan een jurylid van selectieproeven .

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling deskundige personeelszaken. Goedkeuring.

 

Het college beslist een deskundige HR aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding kandidaturen diensthoofd publieke ruimte. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt twee kandidaturen onder voorbehoud.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Toekenning loopbaanvermindering (medische bijstand) aan een technisch assistent schoonmaak. Goedkeuring.

 

Het college kent een loopbaanvermindering (medische bijstand) toe aan een schoonmaker.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functie van diensthoofd publieke ruimte. Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Samenstelling examenjury voor de functie van architect. Goedkeuring.

 

Het college beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Indisponibiliteit technisch assistent vanaf 13 november 2023. Goedkeuring.

 

Het college beslist een technisch assistent in disponibiliteit te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanstelling van een kinderbegeleider voor een beperkte duur. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord een kinderbegeleider aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding kandidaturen deskundige ICT. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt een kandidatuur en beslist een examenjury samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding van de kandidaturen van architect. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt twee kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding van de kandidaturen van kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt vijf kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding van de kandidaturen van deskundige personeel. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt acht kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Aanvaarding van de kandidaturen van kinderbegeleider. Goedkeuring.

 

Het college aanvaardt 2 kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving voor 2 modules van de opleiding vakbekwaamheid van het rijbewijs C (code95). Goedkeuring.

 

Het college beslist een personeelslid in te schrijven voor een opleiding over vakbekwaamheid (code 95) voor behoud van het professionele rijbewijs C.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een leerkracht protestantse godsdienst in "De Letterbijter" vanaf 16 oktober 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een onderwijzeres protestantse godsdienst in tijdelijk verband in "De Letterbijter".

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van de directeur van De Letterbijter om deel te nemen aan een seminarie van de scholengemeenschap. Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan de directie van de school voor deelname aan een seminarie.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel ICT. Toegang tot de softwaretoepassing Schulinck i.v.m. omgevingsrecht (DIV/23-25). Goedkeuring.

 

Het college keurt de aankoop van Schulinck omgevingsrecht goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Aankoop nieuwe stemhokjes voor de verkiezingen van 2024. Goedkeuring.

 

Het college koopt nieuwe stemhokjes aan.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Financiële toelage 6-jarige. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de betaling van een financiële tussenkomst van 100 euro voor een 6-jarige van de gemeente die zich ingeschreven heeft bij een erkende vereniging.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Werkingssubsidie bivak jeugdvereniging 2023. Goedkeuring.

 

Het college keurt de werkingssubsidie voor het dienstjaar 2023 voor een jeugdvereniging uit de aangrenzende gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Vergunning Politiereglement voor de organisatie van het PIMP feest gidsen en scouts (Guides horizons & Pionniers) in het gemeentelijk gebouw Merlijn op zaterdag 16 maart 2024. Beslissing.

 

Het college geeft toelating voor de organisatie van een fuif.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Vurenveld - herinrichting holle wegen - scope opdracht (WE/21-03). Goedkeuring.

 

Het college bepaalt de scope van het project 'holle wegen Vurenveld'.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Afname CREAT "schoonmaak met tijdelijk poetspersoneel" voor het schoonmaken van de sporthal in het weekend. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord om in te stappen bij CREAT voor de tijdelijke schoonmaak van de sporthal.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Jan Baptist Overloopstraat (2023.102.S_2023107868). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023107868 goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Elisabethlaan (2023.90.S_2023086448). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023086448 goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Wijziging afsprakennota Erosiecoördinator. Besluit.

 

Het college gaat akkoord dat de vergoeding voor de dienstverlening voor de eerste maal sinds 2014 aangepast wordt en vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd wordt.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Kennisname van een brief van het Agentschap binnenlands bestuur inzake monitoring cofinanciering in het kader van het LEKP en het antwoord erop. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van briefwisseling inzake de rapportage over het LEKP.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 13/11/2023