Zitting van 27/03/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Kunstwerk middenplein. Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de voorstellen van twee lokale kunstenaars.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen schepencollege 13 maart 2024. Goedkeuring.

 

Het college keurt de notulen van 13 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Behandeling bezwaar tweede verblijf. Kohier 000076. Beslissing.

 

Het college behandelt een bezwaar tegen belasting op een tweede verblijf.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Domus. Voorstel werken voor de kinderopvang. Goedkeuring.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Deelname De Roze Mars 2024 (Pink Ribbon), ten voordele van borstkankerpreventie. Goedkeuring.

 

Het college beslist tot deelname aan de Roze Mars in mei en oktober 2024 ten voordele van Pink Ribbon vzw.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aanstelling advocaat - onderzoek financiële bijdrage bevoorrechte vreemdelingen gemeentelijke infrastructuur en prestaties.

 

Het college beslist een advocatenbureau aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel personeel. Verlenging van de aanstelling van een deskundige financiën. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord om de aanstelling van een voltijdse deskundige financiën te verlengen.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Inschrijving van een bestuurssecretaris van de ondersteunende dienst voor deelname aan de opleiding Power BI voor beginners van Vanden Broele. Beslissing

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een opleiding.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanvraag van de algemeen directeur voor deelname aan de opleiding "Gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de implementatie van AI in jouw organisatie". Beslissing.

 

Het college verleent toelating aan een medewerker voor deelname aan een opleiding.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres voor 8/24 u in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres voor 2/24 u in De Letterbijter voor de periode van 19 februari 2024 tot en met 19 april 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres in De Letterbijter.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing financiering van  het besluit van 30 augustus 2023 houdende aanstelling van een onderwijzeres  in De Letterbijter vanaf 1 september 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanpassing van de financieringswijze.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing financiering van het besluit van 30 augustus 2023 houdende aanstelling van een beleidsondersteuner in De Letterbijter vanaf 1 september 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanpassing van de financieringswijze.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing prestatiebreuk in het besluit van 30 augustus 2023 houdende aanstelling van een beleidsondersteuner in De Letterbijter vanaf 1 september 2023 tot 30 juni 2024. Goedkeuring.

 

Het college gaat akkoord met de aanpassing van de prestatiebreuken vanaf 1 september 2023 en vanaf 1 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Intrekking van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2022 houdende deeltijdse benoeming in vast verband van een leerkracht LO in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" vanaf 1 januari 2023. Beslissing.

 

Het college gaat akkoord om het besluit in te trekken ingevolge de communicatie hierover van het Agentschap voor onderwijsdiensten .

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst. Goedkeuring.

 

Het college keurt de inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Cadeaubon voor- en  bijzitters verkiezingen. Goedkeuring.

 

Het college keurt de toekenning van cadeaucheques aan de voor- en bijzitters van de stembureaus van beide verkiezingen in 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Deelnemers Tour Elentrik. Beslissing.

 

Het college neemt kennis van de ontvangen kandidaturen van inwoners om deel te nemen aan 'Tour Elentrik' en bevestigt de ontvankelijkheid van de kandidaturen.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Reglement inzake het gebruik van openbare barbecues. Goedkeuring.

 

Het college beslist een testperiode te voorzien vooraleer het ontwerpreglement te finaliseren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hazenlaan (2023.165.S_2023163538). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023163538 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Hertogenlaan (2023.8.V_2023133570). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023133570 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Kerkhofstraat (2023.120.SE_2023122368). Goedkeuring.

 

Het college keurt de omgevingsvergunningsaanvraag 2023122368 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Princiepsbesluit aankoop grond Hertogweg (MI/6.3.28). Beslissing.

 

Het college stemt in met het schattingsbedrag van een perceel grond en gaat principieel akkoord met de aankoop.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Opzetten van een informatie-, monitorings- en verdelgingscampagne van koninginnen van de Aziatische hoornaar. Beslissing.

 

Het college beslist om een informatie-, monitorings- en verdelgingscampagne van koninginnen van de Aziatisch hoornaar op te zetten.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Herstelling speelplaats kleuters De Letterbijter. Beslissing.

 

Het college beslist om stabiliteitswerken aan de talud van de speelplaats van school De Letterbijter uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Ter beschikking stellen van de "Geborgen Tuin" voor de inrichting van een gemeenschappelijke moestuin (MI/6.3.25). Beslissing.

 

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Ter beschikking stellen van een perceel grond voor de inrichting van een gemeenschappelijke moestuin (MI/6.3.25). Beslissing.

 

Het college keurt het voorstel goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Afvalsorteerverplichtingen van concessionarissen van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 (MI/2.19.8). Kennisname.

 

Het college neemt kennis van de nota "Afvalsorteerverplichtingen van concessionarissen van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20" waarbij de concessionarissen gevraagd wordt in onderling deze verplichtingen na te leven.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst bestelbons. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de bestelbons goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Overzichtslijst facturen en betaalbaarstelling mandaten. Goedkeuring.

 

Het college keurt de overzichtslijst van de facturen goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024