Zitting van 22/01/2024

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Frédéric Petit – burgemeester

Marie Paquot, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 december 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 december 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

18.12.2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Anne Bens-Sterkmans en Ronald Probst

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Jaarrekening 2022 van Sint-Pieter en Sint-Michiel. Kennisname.

 

 

OZ.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2022 van Sint-Pieter en Sint-Michiel. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2022  van Sint-Pieter en Sint-Michiel.

Ingevolge de fusie van beide kerkfabrieken per 30/06/2022 wordt één gemeenschappelijke jaarrekening opgemaakt.

Er werd in 2022 geen gemeentelijke exploitatietoelage verleend.

Het tekort op de exploitatie bedroeg 14.342,41 euro.

In het document wordt een overzicht gegeven van:

- de kastoestand

- de staat van het vermogen

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

 

OZ.3. Financiële dienst. Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmateriaal aan de loods. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In 2024 wordt de bouw van een nieuwe loods gestart. Bij deze werken moeten slib, grond en afbraakmaterialen afgevoerd en verwerkt worden. Hiervoor zal beroep gedaan worden op een externe gespecialiseerde firma. Geschatte periode waarop de gekozen firma zal moeten ingeschakeld worden: van 25 maart tot 30 april 2024. Voor het uitschrijven  van het bestek (zie bijlage) en de marktbevraging wordt een beroep gedaan op de intercommunale Haviland.

 

Juridische gronden

       De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

       Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

       De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

       De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750 000 euro niet).

       Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

       Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

       Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 met de actualisatie van de definitie dagelijks bestuur, vanaf 21 december 2017.

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmaterialen werd door de intercommunale Haviland een bestek (zie bijlage) uitgeschreven.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 150.000 euro incl. 21 % btw. Dit bedrag is tevens als budget in het meerjarenplan voorzien.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

Budget sleutel GE-22100007-020000-0701-0103

Het voorafgaand visum werd verleend door de financieel directeur

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: het bestek, opgesteld door de intercommunale Haviland, en de raming voor de overheidsopdracht 'Afvoer en verwerking van slib, grond en afbraakmaterialen aan de loods', worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 150.000 21 % btw inbegrepen.

Artikel 2: bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

 

OZ.4. Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Op de gemeenteraad van 18 september werd het lastenboek en de gunningswijze goedgekeurd. Nadien werd het lastenboek in de markt geplaatst onder de vorm van 'vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking'.  Slechts één offerte werd ontvangen van een voor ons onbekende installateur uit het Antwerpse. Gezien het belang van het dossier werd beslist de procedure stop te zetten wegens gebrek aan competitie.

 

Feiten en context

Na het stopzetten van de vorige procedure wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om een nieuwe procedure op te starten onder de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met gekende installateurs uit de streek.

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet).

        Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        De omzendbrief van 10 februari 1998 (BS van 13 februari 1998) van de Vlaamse Regering betreffende overheidsopdrachten, kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners.

 

Argumentatie

 

In het kader van de opdracht “Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem” wordt een nieuw bestek met nr. FIN/23-35 opgesteld door Afdeling grondgebiedzaken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 114.336 euro excl. btw of 121.196,16 euro incl. 6 % btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

Sleutel: GE-22102500-080004

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Wim Peeters

 

 

Artikel 1: het bestek met nr. FIN/23-35 en de raming voor de opdracht “Aluminium buitenschrijnwerk school La Fermette Wezembeek-Oppem”, opgesteld door Afdeling grondgebiedzaken, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 114.336 euro excl. btw of 121.196,16 euro incl. 6 % btw.

 

Artikel 2: bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

 

 

OZ.5. Communicatiedienst. Verslag klachten 2023. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de klachten met betrekking tot de werking van de gemeente.

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De Gidsen van de 40ste eenheid Sint-Jozef maken al jarenlang gebruik van de gebouwen in de Raymond Hernalsteenstraat 45. Er ontbreekt echter een formele basis hiervoor. Op vraag van het bestuur werd daarom een concessieovereenkomst opgesteld.

 

Juridische gronden

/

 

Advies

Keuringsverslag brandweer Zaventem van 6 maart 2013.

Advies van de Jeugdraad via de Nederlandstalige Cultuurraad van Wezembeek-Oppem van 24 september 2023.

 

Argumentatie

Aangezien de lokalen al vele jaren door de Gidsen van de 40ste eenheid gebruikt worden en er geen wijzigingen voorzien zijn, kan hier een meerjarige overeenkomst gemaakt worden met stilzwijgende verlenging. Voor beide partijen zijn wel opzeg modaliteiten voorzien.

 

Financieel advies

Voor het ter beschikking stellen van de lokalen in het gebouw en de containers gelegen Raymond Hernalsteenstraat 45 voorziet de overeenkomst dat  vanaf februari 2024 een maandelijkse forfait van 80 euro aangerekend wordt.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

Motivatie onthouding Wim Peeters: De heer Peeters motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat de gemeente een gebouw in slechte staat ter beschikking stelt van een jeugdvereniging.

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een gebouw aan de 40st eenheid Gidsen Sint-Jozef in de Hernalsteenstaat 45 in Wezembeek-Oppem goed, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Afdeling grondgebiedzaken. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het Vastgoedinformatieplatform (VIP) is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Dit is ter vervanging van de oude methode voor het aanvragen van de stedenbouwkundige inlichtingen ('vastgoedinformatie') voor onroerende goederen.

De gemeenteraad heeft de toetreding tot het VIP en het bijhorende retributiereglement goedgekeurd in zitting van 18 september 2023.

De gemeente is van start gegaan met platform op 4 september 2023.

Het decreet over het Vastgoedinformatieplatform werd op 22 december 2023 bekrachtigd. Daarom dienen enkele administratieve stappen te worden overgedaan.

 

Juridische gronden

        Artikel 173 van de Grondwet.

        Artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

        Artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

        Artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

 

Argumentatie

Overwegende dat aanvragers informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld wensen te ontvangen;

Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform beheerd wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen in een product en dit product met vastgoedinformatie kan ontsluiten;

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;

Overwegende dat de gemeente Wezembeek-Oppem de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan wenst te verhalen.

 

Financieel advies

Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden.

De gemeenteraad besloot in zitting van 18 september 2023 om vast te houden aan de vroegere retributie van 84 euro per dossier. Dit blijft ongewijzigd.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1 : Definities

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product; 

 

Artikel 2: Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente [X] een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

Artikel 3: Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi.

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

        politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Artikel 4: Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

84 EUR

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

Artikel 5: Inning

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Wezembeek-Oppem en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Wezembeek-Oppem wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Wezembeek-Oppem en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als Bijlage 1.

Artikel 7: Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Wezembeek-Oppem via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het product een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

Artikel 8: Vervanging voorgaande reglementering

Dit reglement vervangt vanaf 22 januari 2024 alle retributiereglementen die betrekking hebben op aanvragen van producten, die kunnen worden aangevraagd via het Vastgoedinformatieplatform, in het bijzonder het gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 maart 2014.

 

 

Artikel 9: Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van     22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Zaak der Wegen Varenslaan. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Cel stedenbouw. OMV Ringfietspad (2023.141.SN_2022070095). Zaak der Wegen Varenslaan. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

8 november 2023: ontvangst van de vraag van het Departement Omgeving om een gemeenteraadsbeslissing te nemen betreffende de zaak der wegen.

 

Feiten en context

De zaak der wegen heeft betrekking op de wijziging van een gemeenteweg volgens de geïntegreerde procedure met de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van het Ringfietspad, een project van de Werkvennootschap. De vergunningsaanvraag wordt behandeld door het Departement Omgeving.

 

Beschrijving van de vergunningsaanvraag

Het Ringfietspad is onderdeel van een bovenlokaal fietsnetwerk. De aanvraag heeft betrekking op meerdere private terreinen en delen van het openbaar domein in de gemeentes Wezembeek-Oppem, alsook Kraainem, Zaventem en Tervuren.

Het zuidelijk gedeelte van de fietsroute gelegen in Kraainem, ligt langs de Mechelsesteenweg. Vanaf daar bereikt het tracé via de Varenslaan de gemeente Wezembeek-Oppem. In Wezembeek-Oppem loopt de fietssnelweg naast de Varenslaan ook over de Viooltjeslaan. In de Varenslaan wordt een knip voor het gemotoriseerd verkeer voorzien ter hoogte van Varenslaan 7A, net achter de inrit naar dit achterliggend perceel.

Het tracé verloopt noordwaarts aansluitend bij de R0, tot het in Kraainem afbuigt naar de Tramlaan toe en doorloopt naar Zaventem.

 

Beschrijving van de bestaande toestand van de Varenslaan

De Varenslaan is een uitgeruste gemeenteweg in asfalt met een rijbaanbreedte van ongeveer 4,60 m, exclusief kantstroken. Aan beide zijden van de rijweg is een onverharde berm aanwezig.

Plaatselijk is aan de pare zijde een baangracht aanwezig met een oever- en bodembescherming van beton. Aan de onpare zijde is openbare verlichting aanwezig.

Aan de pare zijde is de berm tussen het huisnr 6 en de R0 bebost met inheems loofbos (vnl. gewone esdoorn, boskers, haagbeuk).

De Varenslaan is gelegen buiten de bebouwde kom en binnen een zone 30. De straat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen.

 

Beschrijving van de werken aan de Varenslaan

Tegenover Varenslaan nr. 3 verlaat het nieuwe Ringfietspad de bestaande wegenis. Ter hoogte van de aantakking wordt een verhoogd plateau voorzien. Fietsers die het Ringfietspad verlaten, dienen voorrang te verlenen aan het verkeer in de Varenslaan. Tussen Varenslaan nr. 3 en Varenslaan nr. 7 wordt de rijweg versmald tot een breedte van 4 m inclusief kantstroken. De rijweg wordt uitgevoerd in asfalt.

De Varenslaan wordt ingericht als een fietsstraat. Er wordt ook een knip voorzien voor het gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van de inrit naar de woning  Varenslaan 7A. Deze knip, uitgevoerd als een wegversmalling voor voetgangers en fietsers, loopt tot aan Varenslaan 17A en 17B. De knip wordt eveneens uitgevoerd in asfalt met een breedte van 2,5 m zonder kantopsluiting.

 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd door de gemeentes Kraainem, Zaventem, Tervuren en Wezembeek-Oppem. Het openbaar onderzoek voor de gemeente Wezembeek-Oppem liep van 17 november tot en met 16 december 2023. Hierop werden zeven bezwaarschriften ontvangen, allen digitaal ingediend via het inzageloket.

De bezwaren werden ingediend door eigenaars van gronden in de Oscar de Burburelaan, de Hardstraat, de Louis Marcelisstraat, de Hendrik Smetsstraat, en de G. de Grunnelaan. Geen van deze bezwaarschriften had betrekking op de werken in de Varenslaan en het bijhorend rooilijnplan. De gemeenteraad is niet bevoegd om zich uit te spreken over de bezwaarschriften die geen betrekking hebben op de zaak der wegen.

 

Juridische gronden

        Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.

        Uitvoeringsbesluit (Omgevingsvergunning) van 27 november 2015.

        Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

        Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Advies

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kraainem bracht op 19 december 2023 een gunstig advies uit.

 

Argumentatie

Geen van de bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend bij de gemeente Wezembeek-Oppem, hebben betrekking op de zaak der wegen van de Varenslaan.

De inrichting van de Varenslaan tot fietsstraat is in overeenstemming met het mobiliteitsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2023.

 

Financieel advies

De kosten van de werken zijn niet ten laste van de gemeente.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Wim Peeters

 

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de bezwaarschriften die bij de gemeente Wezembeek-Oppem werden ingediend, waaruit blijkt dat geen van de bezwaren betrekking heeft op de zaak der wegen van de Varenslaan.

Artikel 2: Het wegtracé en de weguitrusting, volgens het rooilijnplan in bijgaande omgevingsvergunningsaanvraag, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 17 januari 2024 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Er werd blijkbaar nog geen kandidaat gevonden voor de concessie. Over andere mogelijkheden tot gebruik van de ruimte is er nog geen concrete beslissing genomen. Wat is de huidige stavaza?

 

Onze algemeen directeur behandelt de vraag naar Horeca Vlaanderen en kan dit toelichten bij zijn terugkeer. We zijn benieuwd naar zijn wedervaren.'

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verkiezingen.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verkiezingen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 17 januari 2024 af:

 

'Tijdens de verkiezingen van 2018 ontving men als voorzitter, secretaris of bijzitter nog 19 euro in een stembureau met papieren stembiljetten en 27 euro in een digitaal stembureau. Dat bedrag wordt nu opgetrokken naar 50 euro.

 

Enkele maanden geleden besloot de bevoegde minister om een vrijstelling te voorzien voor bijzitters die al twee keer eerder werden opgeroepen. Voor Europese, federale en regionale verkiezingen werd deze beslissing reeds eerder genomen.

 

Met deze aanpassing wordt begrip getoond voor mensen die al meermaals hun burgerplicht hebben vervuld. Wie meer dan twee keer wordt opgeroepen en wil zetelen, kan dat nog. Maar voor wie dit voldoende is geweest, wil de overheid billijk zijn.

 

Hoe zit dat hier in de gemeente? Hoe weet men dat men reeds zijn burgerplicht vervuld heeft? De eeuwige vraag stelt zich ook hier: wie? wat? waar? wanneer? (de vier W’s).

 

Iets voor het infoblad?'

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Lijst van gebouwen en gronden.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Lijst van gebouwen en gronden.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 17 januari 2024:

 

'Naar aanleiding van een discussie in de commissie Grondgebiedzaken van vorige dinsdag over de herkomst van de verschillende bergen grond op het terrein van de toekomstige loods bleek dat er mogelijks een lijst bestond of zou moeten bestaan van gemeentelijke eigendommen en terreinen.

 

Het zou van nut kunnen zijn hier een lijst aan te koppelen met potentiële vervuiling (en mogelijks toekomstige kosten).'

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waterunie.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waterunie.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 17 januari 2024 af:

 

'De Waterunie werd in 2022 door waterbedrijven Farys en De Watergroep opgericht om gezamenlijk een duurzaam, veerkrachtig, toekomstgericht, efficiënt en kwaliteitsvol waterbeleid te ontwikkelen én een aantal specifieke projecten te realiseren die bijdragen aan een integraal waterbeleid binnen de gebieden waar beide waterbedrijven actief zijn. De Algemene Vergaderingen van De Watergroep en van Farys gaven op 15 december 2023 groen licht voor de oprichting van Waterunie Operator. Het nieuwe gezamenlijke waterbedrijf zal vanaf midden 2025 voor alle activiteiten van beide partners als uniek aanspreekpunt optreden voor klanten en externe partijen.

 

Waterunie Operator verenigt de complementaire troeven van beide bedrijven: de grote en gediversifieerde productiecapaciteit van De Watergroep en de unieke transportcapaciteit van Farys. Bovendien zijn de verzorgingsgebieden van beide bedrijven over heel Vlaanderen met elkaar verweven.

 

Wat zal de impact zijn in onze gemeente?

 

Hoe zit het met de relatie met Riopact? Hoe zit het in het algemeen trouwens met onze rioleringen? Worden de kosten van onze rioleringen effectief op een of andere wijze gerecupereerd?'

Publicatiedatum: 28/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.