Zitting van 25/03/2024

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Anne Bens-Sterkmans – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 februari 2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 februari 2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24.02.2024: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 26 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk. Goedkeuring.

 

 

OZ.2. Cel beleid. Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het reglement werd de voorbije jaren een aantal malen betwist en aangevochten in de rechtbank. Het is noodzakelijk een juridisch steekhoudend reglement goed te laten keuren door de raad. 

De gemeentelijke belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk heeft een ecologische inslag.

 

Juridische gronden

        De Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4;

        Het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 en het Invorderingswetboek van 13 april 2019;

        Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

        Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

        Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3 en 41,14, inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te keuren;

        Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287, 288, inzake de bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;

        Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de besluiten van de Gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;

        Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

        De Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

        De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019;

        Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

 

Argumentatie

Het reglement in bijlage vervangt het huidige belastingreglement van 14 april 2008 betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter - vanaf 15 mei 2008.

De belasting wordt gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Het doel van de belasting is het ontmoedigen van een massale verspreiding van ongeadresseerd drukwerk of gelijkgestelde producten, omwille van de negatieve impact ervan op het milieu en omwille van de extra inzamelings-en verwerkingskosten van papierafval.

Er is een duidelijk onderscheid tussen niet-geadresseerd en geadresseerd drukwerk. Deze laatste komen op aanvraag en worden dus selectief en op geringere schaal verspreid waardoor dat deze ecologisch minder belastend werken. Het onderscheid tussen drukwerk met handelskarakter of niet wordt opgeheven in dit nieuwe reglement. Vanuit ecologisch standpunt maakt dit immers geen verschil. De aangiftetermijn werd verlengd van 1 dag voor de bedeling naar 14 dagen na de bedeling.

De laatste jaren wordt de uitgave van drukwerken meer en meer uit handen gegeven aan gespecialiseerde bedrijven.

Het belastingreglement zal ingaan vanaf 1 januari 2024 en is geldig tot en met 2030. Er zijn nog steeds een aantal vrijstellingen voorzien.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement Robert De Lille - aanpassing artikel 7 in het belastingreglement)

 

21 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Ronald Probst

 

2 stemmen onthouding: Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

 

Enig artikel: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het geamendeerde reglement betreffende de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

 

OZ.3. Financiële dienst. Leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Teneinde de communicatie met de burger te verhogen wenst de gemeente een digitaal infoscherm te plaatsen  in de dichte omgeving van het administratief centrum.

 

Juridische gronden

● De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

● De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

● Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

● De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 143 000 euro niet).

● Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

● Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

 

In het kader van de opdracht “leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm” werd een bestek met nr. FIN24-04 opgesteld door de ontwerper.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.190 euro excl. btw of 45.000 euro incl. 21 % btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

Kredietsleutel: GE24100000-011900-0501-0400

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

4 stemmen tegen: Jean Crêvecoeur, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Wim Peeters

 

 

Artikel 1: Het bestek met nr. FIN24-04 en de raming voor de opdracht “Leveren, plaatsen en onderhouden van een digitaal infoscherm”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 37.190 euro excl. btw of 45.000 euro incl. 21 % btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

 

OZ.4. Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De kraan op banden zal worden ingezet op het kerkhof voor het delven van graven en bijkomend voor het heffen van zware gewichten (beton...).

Dit punt werd al op de agenda van de gemeenteraad geplaatst op 18 september 2023 en werd eenparig goedgekeurd.

Na de goedkeuring van de gemeenteraad werd het bestek met nr. Fin/23-07 in de markt geplaatst. 2 offertes werden ingediend.

Beide offertes lagen hoger dan de vooropgestelde raming (150.000 € incl. BTW) en het plafond van de gevoerde procedure 'Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking' (plafond 173.030 € incl. BTW).

De procedure werd dus stopgezet.

 

Juridische gronden

       De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        De omzendbrief van 10 februari 1998 (BS van 13 februari 1998) van de Vlaamse regering betreffende overheidsopdrachten, kwalitatieve selectie van de aannnemers, leveranciers en dienstverleners.

        Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet).

        Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56 § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        Het gemeenteraadbesluit van 21 december 2017 met de actualisatie van de definitie dagelijks bestuur, vanaf 21 december 2017.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

 

In het kader van de opdracht “Aankoop van een mobiele kraan op banden” werd een bestek met nr. Fin/23-07 opgesteld door de ontwerper.

Een eerdere gunningsprocedure diende stopgezet te worden.

Aangezien de gemeente een nieuwe kraan volgens de technische bepalingen in bestek met nr. Fin/23-07 nodig heeft, dient er een nieuwe procedure 'Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure MET voorafgaande bekendmaking' (plafond 221.000 € excl. BTW) opgestart te worden. Hiervoor wordt goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad.

Er wordt voorzien in een interne budgetverschuiving  van artikel GE-24300000-020013 (Aankoop bestelwagens).

 

Financieel advies

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2024 GE-24300000-020016 (kraan) en GE-24300000-020013 (bestelwagens).

Bijkomend budget werd gevonden door het verschuiven naar volgend jaar (2025) van de aankoop van een tweede elektrische bestelwagen, oorspronkelijk  gebudgetteerd in 2024.

Het voorafgaand visum werd verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. Fin/23-07 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een mobiele kraan op banden”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 200.000 € 21 % btw inbegrepen.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 'Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure MET voorafgaande bekendmaking'.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

 

OZ.5. Dienst omgeving. Rode Beukenlaan (2023.1.V_2023032001). Goedkeuring van de zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

Dit punt werd verworpen.

 

Opmerkingen ter zitting

Mevrouw Matthys verwijst naar de bespreking in de commissie en het antwoord op de vragen, zoals verstrekt door de bevoegde ambtenaar.


De heer Walraet verwijst naar het gemeentelijk informatieblad, waarin het behoud van de schaarse openbare ruimte bepleit wordt. Hij ziet veel mogelijkheden voor dit terrein en stelt voor het inrichtingsvoorstel te verwerpen en tot onteigening over te gaan.


De heer Petit stelt dat het een moeilijk punt betreft. Hij heeft het project opgevolgd, samen met mevrouw Matthys.
Hij geeft aan dat het oorspronkelijk project te ambitieus was en de projectontwikkelaar geluisterd heeft naar de aanpalers, waarna het project ingetrokken werd en hertekend. De heer Petit dacht dat dit kleinere project aanvaard zou geweest zijn. Hij geeft aan niet te kunnen negeren dat de aanpalers zich blijven verzetten en zal zich onthouden, mede uit respect voor het werk van de administratie.


De heer Butaye pleit voor een reglement, dat rechtszekerheid biedt aan ontwikkelaars.


De heer Petit treedt dit standpunt bij. Hij geeft aan contact te hebben gehad met de bevoegde provinciale ambtenaar, die aangegeven had dat het gemeentelijk structuurplan vatbaar is voor aanpassingen en aangeboden had de gemeente te willen ondersteunen.


De heer Walraet stelt dat verschillende gemeenten plannen in die richting hebben, met verwijzing naar bv. Dilbeek en Wemmel.


De heer Delcourt stelt dat de gemeente een structuurplan heeft en verwijst, in het kader van dit project, naar het richtinggevend luik. Hij geeft daarom ook aan het project niet te zullen ondersteunen.


De heer Probst verwijst naar het duidelijk standpunt van de administratie en informeert naar het standpunt van het college.


De heer Petit herhaalt zich te zullen onthouden uit respect voor de verschillende partijen en stelt dat elk raadslid vrij is in zijn/haar stemgedrag.


De heer Peeters geeft aan dat de grote bomen op het terrein gerooid zouden worden. Hij pleit er voor ook de biodiversiteit in overweging te nemen en degelijke structuurplannen te maken.

 

Stemming: 

 

3 stemmen voor: Dominique Matthys-Reyniers, Marie Paquot en Michel Lievens

17 stemmen tegen: Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Frédéric Petit en Mikaël Hosseini

 

 

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Fiber.'

 

 

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Fiber.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 20 maart 2024 terug op:

 

'De Fibermania blijft toeslaan. Inwoners worden niet verwittigd en de werf verplaats zich dagelijks.

 

Er is een werftoezichter door de gemeente aangesteld. Is die nog operationeel? Worden de werken nu wel conform uitgevoerd?

 

Er zijn immers veel klachten over de uiteindelijke toestand na de werken. Bij wie kunnen deze mensen terecht?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 20 maart 2024 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

De zoektoch naar potentiële uitbaters duurt waarschijnlijk onverminderd voort. Wat is de huidige stand van zaken?

 

Zijn er andere opties voor het gebouw?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aankoop e-fiets.'

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aankoop e-fiets.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 20 maart 2024:

 

'Het gebruik van de fiets moet aangemoedigd worden voor kleine afstanden binnen de gemeente. Dit is goed voor het milieu en het zal de uitstoot van stikstof verminderen (Europese doelstelling).

 

Het is bevorderlijk voor de gezondheid van de gebruiker (verlaging van cholesterol en daling van hart- en vaatziekten).

 

Een voorbeeld van dergelijk reglement vindt men in de gemeente Antoing (https://www.antoing.net/ma-commune/services-communaux/environnement/primes/documents/primes-a-l2019achat-d2019un-velo-electrique.pdf)

 

Men zou de premie kunnen halveren bij aankoop van een tweedehands fiets bij een erkende verkoper.

 

Wij zouden voorstellen – 10% van de aankoop met een maximum van 400,00 euro met een maximum van twee per gezin.

 

We zouden ook voorstellen dat de fietsen gegraveerd worden door de politie.'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'Het gonst van de geruchten over kinderopvang in de Druivenstreek. Er worden her en der allerhande initiatieven genomen.

 

Maar hoe zit het eigenlijk in onze gemeente?

 

Hoe zit het nu met de kinderopvang in Wezembeek-Oppem?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 20 maart 2024:

 

'We stellen vast dat de staat van de zebrapaden zeer te wensen overlaat. Op sommige plaatsen zijn ze met moeite te ontwaren.

 

Zou er niet best een meldpunt voorzien worden waar gemeld kan worden als een situatie echt gevaarlijuk wordt?

 

Op sommige plaatsen zullen de verkeersdeskundigen zich de haren uit het hoofd trekken. We blijven natuurlijk hopen op een zo lang mogelijke ongevalsvrije periode.'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 20 maart 2024 terug op:

 

'We vroegen op een vorige gemeenteraad naar de uitslagen in onze gemeente. We vroegen wat de uitslagen van het onderwijs in onze gemeente waren?

 

We hebben de uitslagen van de testen, buiten deze van de school De Letterbijter, nog niet officiëel ontvangen.'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (R0).'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluipverkeer wegens werken aan de Ring (R0).'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'Er zijn zware werken aan de gang aan het vierarmen kruispunt en aan het Leonardkruispunt. Dit geeft aanleiding tot een duidelijke toename van het sluipverkeer in onze gemeente.

 

Wat is de huidige stavaza en vooral wat zijn de vooruitzichten? Wat betekent dit voor de toekomst?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'De gemeente heeft blijkbaar contact met een Imkersbond. Er zijn nu bijkomende vallen aangeboden.

 

Hoeveel zijn er in de gemeente verdeeld? Wat zijn de vooruitzichten?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'BAC omgevingsvergunning.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'Naar aanleiding van de vernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven moet binnenkort een standpunt bepaald worden namens de Vlaamse Overheid.

 

Er is ook een openbaar onderzoek geweest.

 

Ook de gemeente werd om een standpunt gevraagd. In het kader van de transparantie tussen CBS en GR vragen we naar het standpunt van het CBS.

 

Hoeveel inwoners van de gemeente gaven hun mening?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meten is weten - Telraam.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Meten is weten - Telraam.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 20 maart 2024:

 

'Telraam is een manier om (samen met de burgers) multimodale verkeersgegevens te verzamelen met een gebruiksvriendelijk en betaalbaar toestel.


Complexe vraagstukken vereisen kwantitatieve verkeersgegevens om ons begrip te vergroten en betere oplossingen te vinden.


Het verzamelen van gegevens om een volledig beeld te krijgen van vervoer, vrije tijd en sociale activiteit voor een netwerk van straten is vaak onmogelijk of zeer duur met traditionele instrumenten zoals pneumatische buizen of handmatige tellingen. Hierbij wordt een betaalbare oplossing voorgesteld.


Toestellen en netwerken van Telraam bieden dus een oplossing voor burgers en hun lokale vertegenwoordigers. Er zijn in onze gemeente ook enkele burgers die het systeem gebruiken.

 

Telraam creëert aangepaste netwerken van sensoren die gebruikmaken van de kennis en toegang van lokale bewoners. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) technologie levert het consistente, tijdige en kwalitatieve gegevens om zo efficiëntere en effectievere plannen op te stellen voor infrastructuur, verkeersstromen en verkeersbeheer.


Het betrekken van burgers en het publiceren van open data brengt onderzoekers en beleidsmakers in contact met de plaatselijke bewoners, waardoor mogelijkheden ontstaan voor interactie, dialoog, co-creatie en andere vormen van participatie.'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Live Enrollment.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Live Enrollment.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'Bijna 400 Belgische gemeenten hebben ingetekend op het plan van de federale regering om lokale besturen zelf te laten instaan voor het maken van pasfoto’s.

 

Van de 398 gemeenten die deelnemen hebben er 249 het nodige materiaal al ontvangen. De overige 149 moeten het nog krijgen. Binnenkort zal zo 70 procent van de Belgische gemeenten uitgerust zijn voor live enrollment. 

 

Door pasfoto’s voor documenten als identiteitskaarten, kids ID’s en paspoorten via de gemeenten te laten maken, zou identiteitsfraude kunnen worden tegengegaan.

 

Gemeenten die dat wensen, kunnen later ook nog instappen in het systeem.

 

Wat is de stavaza in Wezembeek-Oppem?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tegelwippen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 20 maart 2024 af:

 

'In Wezembeek-Oppem is er 149 m² verharde ondergrond per inwoner. 30.9 % van het grondgebied is verhard.

 

In een aantal gemeenten worden initiatieven genomen om de “verharding” van de bodem tegen te gaan. In de volksmond heet dat “tegelwippen”. Ook de regelgeving wordt aangepast.

 

Zijn er in onze gemeente initiatieven in die zin voorzien?'

Publicatiedatum: 05/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.