Zitting van 23/01/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Marie Paquot, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Ronald Probst – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 december 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 december 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

19 december 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Jan Walraet

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet wijst er op dat hij de bijkomende agendapunten enkel in het Frans ontving.

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 19 december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Beheersovereenkomst gemeente-ocmw. Goedkeuring.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Beheersovereenkomst gemeente-ocmw. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeente en het OCMW zijn, in het kader van het decreet lokaal bestuur, omgevormd naar 1 ambtelijke organisatie.

Gemeente en OCMW blijven wel bestaan als afzonderlijke politieke organisaties in de faciliteitengemeenten.

 

Juridische gronden

Decreet houdende het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 196 §2.

 

Argumentatie

Het artikel 196 §2 expliciteert de ambtelijke integratie van beide organisaties.

Eerder werden het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement al geïntegreerd en eengemaakt voor beide organisaties.

Beide organisaties blijven evenwel bestaan als aparte rechtspersonen, die in het verleden ook elk personeelsleden in dienst hebben genomen.

In het kader van het nieuw organogram wordt er, in het bijzonder wat betreft de financiële en een aantal ondersteunende diensten, organisatiebreed en geïntegreerd gewerkt.

Via de beheersovereenkomst worden nadere afspraken met betrekking tot de samenwerking van de beide organisaties geëxpliciteerd.

Zo wordt bepaald dat een aantal personeelsleden voor en door beide organisaties ingeschakeld kunnen worden, los van het juridisch werkgeversgezag.

Zo wordt ook voorzien in de mogelijkheid om gezamenlijke wervingsprocedures te voeren.

Zeer in het bijzonder stipuleert de overeenkomst ook in het wegvallen van de interne facturatie met betrekking tot investeringen en exploitatiekosten, die niet onmiddellijk of moeilijk toewijsbaar zijn (bv. frankeringskosten, aankopen papier,...) en dit in het kader van de administratieve vereenvoudiging.

 

Financieel advies

Aan de beheersovereenkomst zijn geen bijkomende kosten voor de geïntegreerde organisatie verbonden.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Wim Peeters

Motivatie onthouding Wim Peeters: De heer Peeters motiveert de onthouding aan de hand van het feit dat de gemeenteraad na de ingangsdatum van de overeenkomst om een stemming gevraagd wordt.

 

Enig artikel: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst gemeente-OCMW, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Klacht tegen behandelen agendapunt 19 'verzoekschrift' op de gemeenteraad van 19 september 2022. Kennisname standpunt ABB.

 

 

OZ.3. Algemeen directeur. Klacht tegen behandelen agendapunt 19 'verzoekschrift' op de gemeenteraad van 19 september 2022. Kennisname standpunt ABB.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de provinciegouverneur aangaande de klacht ingediend tegen het behandelen van agendapunt 19 'verzoekschrift' van de gemeenteraad van 19 september 2022 en het ter beschikking stellen van Franstalige documenten aan niet-inwoners van de gemeente via de website.

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Budget 2023 van de kerkfabriek van Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

OZ.4. Financiële dienst. Budget 2023 van de kerkfabriek van Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 en van het bedrag van de exploitatietoelage.

De regelgeving bepaalt dat het budget voor 30 juni door de kerkraad moet ingediend worden bij het centraal kerkbestuur. De budgetten worden na het advies van het erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeente ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek het budget in.

Er zijn twee mogelijkheden:

Het budget of de budgetwijziging passen binnen het meerjarenplan: in dat geval moet de gemeenteraad enkel akte nemen van het budget of de wijziging en dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Het budget of de budgetwijziging passen niet binnen het meerjarenplan: in dat geval kan de gemeenteraad het budget expliciet goedkeuren of aanpassen tot binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. Dat dient ook te gebeuren binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Ook hier geldt dat een ontstentenis van beslissing of akteneming betekent dat het document wordt goedgekeurd.

Op 9 september 2022 ontving het gemeentebestuur het budget 2023 dat werd goedgekeurd door de kerkraad op 29 augustus, samen met een verklarende nota.

In het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jozef, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021, staat voor 2023 een gemeentelijke toelage van 34.265 euro.

Het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Jozef voorziet een exploitatietoelage te betalen door de gemeente van 22.014,60 euro. Deze toelage past dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

De vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022, voorziet op de registratiesleutel GE/64940000/079001 de nodige kredieten voor de betaling van deze exploitatietoelage.

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing verhuurreglement gemeentelijk gebouw Merlijn. Beslissing.

 

 

OZ.5. Afdeling vrije tijd. Aanpassing verhuurreglement gemeentelijk gebouw Merlijn. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        28 juni 2022: e-mail van JH Merlijn vzw betreffende het gebruik van het gebouw Merlijn

        17 juni 2022: aangetekend schrijven van vzw Blos betreffende de gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2022 m.b.t. de goedkeuring van het verhuurreglement van het gebouw Merlijn

        2 augustus 2022: schrijven van van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie betreffende de infrastructuur gebouw Merlijn

 

Feiten en context

Tegen de raadsbeslissing van 23 mei 2022 werden twee klachten geformuleerd.

Er werden een aantal overlegmomenten georganiseerd ter bespreking van de modaliteiten van verhuur en terbeschikkingstelling :

        op 13 juli 2022 met de vertegenwoordigers van JH Merlijn vzw en Blos vzw in aanwezigheid van Fréderic Petit, Jérôme Delcourt en Maureen Verlé

        op 15 september 2022 met de vertegenwoordigers van JH Merlijn vzw en Blos vzw in aanwezigheid van Fréderic Petit, Jérôme Delcourt en Maureen Verlé

        op 18 oktober 2022 met de vertegenwoordiger van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en Maureen Verlé

        op 8 december 2022 met de vertegenwoordiger van JH Merlijn vzw, Jérôme Delcourt en Maureen Verlé

Op basis van deze gesprekken werd het verhuurreglement volledig herwerkt en ter principiële goedkeuring voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2022. Het ontwerp van reglement werd eveneens ter advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2022 betreffende het verhuurreglement voor het gemeentelijke gebouw Merlijn.

       Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2022.

 

Advies

Advies van de Cultuurraad van Wezembeek-Oppem van 8 januari 2023.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

Motivatie onthouding Wim Peeters: De heer Peeters motiveert de onthouding aan de hand van een onvoldoende prijsvergelijking.

 

Enig artikel: de gemeenteraad keurt het aangepaste verhuurreglement voor het gemeentelijke gebouw Merlijn, zoals gevoegd in bijlage,  goed.

 

Communicatie

voor vertaling en publicatie op de gemeentelijke website aub. - Foto's van het vernieuwde gebouw dienen toegevoegd te worden.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement financiële tussenkomst 6-jarigen. Beslissing.

 

 

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement financiële tussenkomst 6-jarigen. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Op vraag van de dienst financiën en vrije tijd worden artikel 2 en 4 van het reglement verduidelijkt zodat er geen verschil in interpretatie kan zijn.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2017.

        Collegebeslissing van 4 februari 2021.

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2021.

        Collegebeslissing van 8 december 2022.

 

Advies

Advies van de Cultuurraad van 8 januari 2023.

De cultuurraad is het principieel eens met de voorgestelde wijziging maar stelt voor om de slotzin van Artikel 2 uit te breiden om te vermijden dat ouders tweemaal beroep zouden kunnen doen op deze financiële tussenkomt.

 

Argumentatie

De nieuwe formulering van artikel 4 verduidelijk de periode waarin het kind zich kan inschrijven om van de subsidies te kunnen genieten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement betreffende de financiële tussenkomst aan 6-jarigen van Wezembeek-Oppem voor aansluiting bij een erkende vereniging, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, goed.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een verkavelingsvergunningsaanvraag.

 

 

OZ.7. Cel stedenbouw. OMV Dieweg en Grensstraat (2022.3.V_2022047107). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een verkavelingsvergunningsaanvraag.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

31 maart 2022: Ontvangst van de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend namens IMMOBEL NV.

 

Feiten en context

Beschrijving van de locatie

De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op het terrein met adres Grensstraat 61, met kadastrale referentie afdeling 2, sectie C nummers 240 B3, D3, G3 en H3.

Op het terrein bevindt zich een tennisclub, met bijhorend clubhuis, velden en een parking die bereikbaar is vanaf Dieweg. Langs de Grensstraat zijn de percelen onbebouwd en ingericht als gazon met een aantal hoogstammige en laagstammige bomen.

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft het slopen en uitbreken van de bestaande infrastructuur en het verkavelen van het terrein voor de bouw van eengezinswoningen, zowel aan de kant van de Grensstraat als aan de kant van Dieweg.

Aanvankelijk omvatte de aanvraag 15 bouwloten. Op 28 december 2022 werd echter een nieuwe versie ingediend door de aanvrager, waarbij het aantal loten werd verminderd tot 13 loten. Dit door het schrappen van één lot langs de Grensstraat en van één lot aan de Dieweg.

Aan de kant van Dieweg wordt een groenbuffer aangelegd, die gratis wordt afgestaan aan de gemeente. Vanaf de huidige, uit te breken parking aan Dieweg loopt momenteel een uit gebruik geraakt wandelpad richting de Grensstraat. Dit pad wordt eveneens afgestaan aan de gemeente, zodat het openbaar toegankelijk kan worden. De nieuwe projectversie van 28 december bevat ook een gewijzigd rooilijnplan: op vraag van de technische dienst werd het pad waar mogelijk verbreed tot 2 m in plaats van 1,70 m.

Wijzigingen aan de rooilijn

De rooilijn langs de Grensstraat blijft ongewijzigd.

De rooilijn langs de Dieweg wordt wel gewijzigd, door het toevoegen van een groenbuffer aan het openbaar domein. Aan de bestaande verharding van Dieweg wordt niets gewijzigd.

Tevens wordt er een bestaande privatieve passage tussen Grensstraat en Dieweg overgedragen aan de gemeente, zodat deze openbaar toegankelijk wordt gemaakt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 augustus 2022 tot en met 27 september 2022.

Hierop werden 24 bezwaarschriften ontvangen. Een samenvatting en evaluatie van de bezwaarschriften volgt in het deel 'argumentatie'.

 

Juridische gronden

        Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.

        Uitvoeringsbesluit (Omgevingsvergunning) van 27 november 2015.

        Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

        Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Advies

Volgende adviesinstanties werden gecontacteerd:

       De Watergroep: voorwaardelijk gunstig advies.

        Riopact: voorwaardelijk gunstig advies.

        Fluvius: voorwaardelijk gunstig advies.

       VMM: geen advies gegeven wegens niet vereist.

De adviezen kunnen in bijlage worden gevonden.

 

Argumentatie

Behandeling van de bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de opmerkingen nog van toepassing waren op de eerste versie van het project, toen er nog 15 loten werden aangevraagd. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd dit aantal teruggebracht tot 13.

De inhoud van de bezwaarschriften kunnen worden samengevat als volgt:

  1. De verkaveling zal te veel verkeer genereren.
  2. Er is nu al te veel verkeer in de Grensstraat, die als sluipweg wordt gebruikt en waar vaak te snel wordt gereden. Men dient eenrichtingsverkeer op te leggen, of enkel plaatselijk verkeer toe te laten.
  3. De Dieweg is te smal voor het bijkomend verkeer van de nieuw te bouwen woningen. Bovendien is er geen apart voetpad of fietspad en komt de veiligheid van de actieve weggebruiker in gevaar, zeker als hier een fietssnelweg wordt aangelegd.
  4. De aanvraag is niet in overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan van de gemeente en ook niet met het karakter van de gewestplanbestemming woonparkgebied. Daarvoor is het te dicht bebouwd en zijn de loten te klein. Meerdere loten hebben een oppervlakte van 1.000 m². Hierdoor is een kwalitatieve doorgroening van de loten niet mogelijk.
  5. De nokhoogte en de kroonlijsthoogte zoals voorgesteld in de verkavelingsvoorschriften zijn te hoog.
  6. Het verkavelingsplan voorziet in halfopen bebouwing, dit is niet in overeenstemming met de bestaande toestand van de omgeving, waar bijna uitsluitend viergevelwoningen staan.
  7. In verband met de groene bufferzone langs Dieweg: wat is het nut van deze zone? Waarom wordt deze tot 8 maal toe onderbroken voor inritten? Wie zal instaan voor het onderhoud van deze zone? Men riskeert een slechte zichtbaarheid naar het openbaar domein toe door het voorzien van compacte en hoge beplatingen tot aan de perceelsgrens.
  8. Het groene karakter van de Dieweg wordt beschadigd, ten koste van de bestaande fauna en flora.
  9. De trage verbinding tussen Dieweg en de Grensstraat wordt al sedert 1995 niet meer als passage gebruikt. De eigenaars van Grensstraat 67 willen niet dat dit pad publiek toegankelijk wordt.
  10. Total zou in 1997 het recht hebben gegeven aan de eigenaars van Grensstraat 67 om een raam te plaatsen in de wachtgevel. Het is niet aanvaardbaar dat men nu voorziet om hier een woning tegenaan te bouwen.

De punten 4, 5,6 en 10 zijn niet van toepassing op de zaak der wegen.

Punten 1,2 en 3 kaderen in een bredere discussie over mobiliteit, en hebben geen betrekking op de uitrusting of het tracé van de weg.

Niettegenstaande kan hierbij worden opgemerkt dat de bezwaarindieners voorbij gaan aan het feit dat het project geen greenfieldontwikkeling is: de bestaande sportinfrastructuur beschikt over negen tennisvelden en één padelveld. Deze kunnen gelijktijdig worden gebruikt tussen 9u 's morgens en 21u 's avonds. De hoofdingang tot de parking bevindt zich net als de parking zelf aan Dieweg. De huidige toestand genereert dus reeds verkeer in Dieweg. Het aantal verkeersbewegingen veroorzaakt door de negen eengezinswoningen die voorzien zijn aan de kant van Dieweg ligt lager dan het aantal verkeersbewegingen bij een goed draaiende sportclub met tien velden voor tennis en/of padel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het projectgebied gelegen is in woonparkgebied volgens het gewestplan. De huidige sportinfrastructuur is bijgevolg zonevreemd, terwijl het verkavelingsproject in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften.

Dieweg is inderdaad een smalle weg zonder apart voetpad of fietspad. Dit verplicht autobestuurders om traag en aandachtig te rijden. Ten noorden van het projectgebied is Dieweg reeds bebouwd met 18 eengezinswoningen, verspreid langs weerszijden van de weg. De straat werd dus reeds ontwikkeld voor zowel bebouwing als de bestaande sportclub.

Momenteel is er een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan in opmaak. Dit kan aanleiding geven tot verdere maatregelen qua verkeersrichting, verkeersremmende maatregelen etcetera. Dit ligt echter buiten de bevoegdheid van de vergunningaanvrager.

7. en 8.: Groene bufferzone

Deze zone werd voorzien op vraag van het gemeentebestuur, met de bedoeling om het groene karakter van Dieweg te vrijwaren. De praktijk toont namelijk dat percelen in woonparkgebied in grote mate verhard worden, door de aanleg van ruime parkeerzones in de voortuin, de aanleg van grote terrassen en zwembaden, et cetera. Er worden ook vaak ondoorzichtige, hoge afsluitingen en poorten geplaatst in de voortuin, ondanks het feit dat dit vergunningsplichtig is en een nefaste invloed heeft op het groene en open karakter van de straat. De groenbuffer biedt een groen uitzicht voor zowel de passanten in de Dieweg als de bewoners van de nieuwe woningen.

Dankzij de groenbuffer worden bestaande beboste groenzones ten zuiden van het projectgebied doorgetrokken naar het noorden toe.

De opmerkingen met betrekking tot de frequente onderbrekingen voor inritten zijn terecht. In de nieuwe projectversie werden deze daarom verminderd qua aantal en breedte, door deze zo veel mogelijk te koppelen en trechtervormig te maken. Qua materiaalgebruik voor de inritten wordt gekozen voor vlakke porfierkasseien met grasvoeg, omwille van de landschappelijke inkadering in de beboste omgeving.

De bufferzone zal worden beplant op kosten van de verkavelaar en nadien gratis afgestaan. De zone werd schematisch ingedeeld in zones A en B. Zone A bestaat uit beplantingen zonder hoogstam en zone B met hoogstam. In de nieuwe versie zijn de twee rijen van zones B van het plan verdwenen. Dit betreft mogelijks een vergissing en dient in elk geval te worden aangepast. De hoogstammige bomen worden op voldoende afstand van de rijbaan ingeplant.

Deze bufferzone is niet anders dan eender welke andere vorm van beplanting langs het openbaar domein: struiken, hagen, bomen moeten tijdig gesnoeid worden, of deze nu toebehoren tot het openbaar domein of tot particulieren.

De waarborgperiode van 1 jaar uit het lastenboek wordt best opgetrokken naar 2 jaar.

9. Trage verbinding

Het feit dat de verbinding al geruime tijd niet gebruikt wordt, is niet relevant. De uitbater van de sportclub zou perfect in staat kunnen geweest zijn om deze wel open te houden en passage mogelijk te maken, zonder hiervoor de toestemming van derden nodig te hebben. De openstelling van deze verbinding kadert bovendien in de algemene beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het gemeentewegendecreet:

Artikel 3. 

Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

 

Financieel advies

De groenbuffer en de trage verbinding worden volledig door en op kosten van de aanvrager gerealiseerd. Na de definitieve oplevering zullen deze kosteloos worden ingelijfd in het openbaar domein.

Tot de definitieve oplevering zijn er geen kosten verbonden aan de realisatie van dit project.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement 1 Alexandre Franck - Opsplitsing van artikel 2 in 2 delen, 2a en 2b.)

 

13 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Dominique Matthys-Reyniers, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

2 stemmen tegen: Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

 

4 stemmen onthouding: Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jan Walraet en Anne Bens-Sterkmans

 

Stemming: (Stemming artikel 2a met betrekking tot de vaststelling van de rooilijnen in de Dieweg en Grensstraat.)

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Jan Walraet

 

Stemming: (Stemming tot verdaging van de behandeling van het agendapunt.)

 

4 stemmen voor: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

12 stemmen tegen: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Dominique Matthys-Reyniers, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt en Geraldine Lamoureux

 

Stemming: (Amendement 2 Alexandre Franck -  artikel 2b, dat er toe strekt te bepalen dat de trage verbindingsweg niet opgenomen wordt in het openbaar domein.)

 

11 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

2 stemmen tegen: Fabienne Mineur-Boucau en Wim Peeters

 

6 stemmen onthouding: Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Geraldine Lamoureux, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

Stemming: (Stemming artikel 3.)

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Jan Walraet

 

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de ingediende bezwaarschriften.

Artikel 2:

2.a. Het wegtracé goed te keuren, volgens het rooilijnplan in bijgaande verkavelingsaanvraag, ingediend namens Immobel NV met adres Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel, wat betreft het lot 17 a, voor een oppervlakte van 15a75ca.

2.b. Het wegtracé niet goed te keuren, volgens het rooilijnplan in bijgaande verkavelingsaanvraag, ingediend namens Immobel NV met adres Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel, wat betreft het lot 17 b, voor een oppervlakte van 01a86ca, en dit lot dan ook niet op te nemen in het openbaar domein.

Artikel 3: De uitrustingsvoorwaarden goed te keuren, voorzien in het technische dossier (lastenboek en plannen), mits inachtname van volgende opmerkingen:

        De waarborgperiode uit het lastenboek dient te worden opgetrokken van 1 jaar naar 2 jaar.

        De beplantingen in de groenbuffer te voorzien met twee rijen van schema B (= met hoogstam), zoals voorzien in het groenplan van de eerste versie.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Interza en de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem inzake het recyclagepark (MI/2.19.2.7). Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel milieu/ecologische transitie. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Interza en de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem inzake het recyclagepark (MI/2.19.2.7). Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

18 augustus 2022: e-mail van de heer Jan Buysse, directeur van Interza.

 

Feiten en context

Afgelopen zomer werd overleg gepleegd tussen de drie partijen over een toekomstige samenwerking wat betreft de uitbating van een recyclagepark. Er werd afgesproken een samenwerkingsovereenkomst en kostenverdeling uit te werken.

 

Juridische gronden

Volgende reglementering is van toepassing:

        Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;

        Het decreet over het Lokaal Bestuur;

        De statuten van de intercommunale Interza.

 

Argumentatie

Het recyclagepark van Kraainem is gelegen op terreinen eigendom van het Vlaamse gewest. Door allerlei wegenwerken in het recente verleden en de huidige aanleg van een fietspad was het reeds lange tijd en weldra definitief onbeschikbaar als locatie voor het recyclagepark.

In de afgelopen jaren waren de inwoners van Kraainem aangewezen op het recyclagepark van Wezembeek-Oppem. Dit verliep, mede dankzij de invoering van het afsprakensysteem, zonder noemenswaardige hinder voor de omwonenden.

Het voorstel van samenwerkingsovereenkomst bestendigt deze toestand en regelt de kostendeling zoals overeengekomen in het overleg tussen de drie deelnemende partijen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Kraainem voor 50% mee zal instaan voor investeringen in de infrastructuur.  De inspanning van Interza ligt op het vlak van uitbreiding van de openingsuren.

 

Financieel advies

Deze beslissing houdt geen financiële verbintenis in vanwege de gemeente. Door de kostendeling valt eerder een afname van het benodigde budget te verwachten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen Interza, de gemeente Wezembeek-Oppem en de gemeente Kraainem inzake het gebruik van het recyclagepark van de gemeente Wezembeek-Oppem.

Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 januari 2023 terug op:

 

'Mevrouw Mineur verklaarde op de vorige gemeenteraad dat het college een voorkeursschema uitgewerkt had. Vectris werd gecontacteerd om een ontwerpactieplan op te stellen.

Veel burgers blijven zich zorgen maken over de uitvoering van het toekomstige mobiliteitsplan.

Hoe ziet de stand van zaken eruit en is er een werkschema voor de verdere planning?'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 januari 2023 terug op:

 

'Goed nieuws is dat Mevrouw Matthys meedeelde dat de wegmarkeringen van de oversteekplaatsen onder handen gaan genomen worden maar minder goed nieuws is dat het plaatsen van Led-verlichting buiten het bestek van de opdracht valt.

We hebben vroeger steeds gepleit voor het aanbrengen van Led-verlichting als ondersteuning van de markeringen van de zebrapaden.

Het is misschien nuttig om de gemeente Linkebeek te contacteren om eens te gaan kijken wat het effect is op de verkeersveiligheid.'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 januari 2023 terug op:

 

'De alles-uit knop en de koppeling van de verlichting met het alarm zou een feit moeten zijn.

Hoe zit het met de planning van Fluvius? Er was sprake dat deze op dit ogenblik zou moeten gerealiseerd zijn.

Is er enige evolutie te merken in de cijfers over energiearmoede in onze gemeente? We vermoeden dat de administratie deze omstandigheden regelmatig aftoetst. Is er enige trend te bespeuren?'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 januari 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?

Wat is de huidige toestand van het “oude” gemeentehuis?

Er werd met Proximus een afspraak gemaakt over het probleem van de waterinfiltratie. Is hier verder nieuws over?

Binnenkort zou een conciërge in dienst treden. Wanneer kan deze beginnen?'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 januari 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

Begin oktober werd de vergunning van twee kinderopvanginitiatieven opgeheven. Daartegen dienden beiden een ontvankelijk bezwaar in. De behandeling van het bezwaar is momenteel nog niet afgerond. We hebben uiteraard geen zicht over de precieze aantijgingen in de verschillende dossiers maar in de huidige tijdsgeest is het volkomen normaal dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zeker in het belang van onze kinderen.

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Ook het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, zelfs niet in de brede regio.

Onlangs bevestigde de bevoezgde minister dat ook de ELZ rekening dienden te houden met de Huizen van het Kind en met de kinderopvang op hun grondgebied.

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente?'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verzoekschriften zijn schriften om verzoek.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Verzoekschriften zijn schriften om verzoek.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 januari 2023:

 

'Op 27 april 2022 werd een verzoekschrift inzake het mobiliteitsplan per mail ingediend door de heer Defourny. Er werd zelfs geen ontvangstbewijs verzonden naar de verzoeker. Dit verzoekschrift werd dus beschouwd als zijnde een intern af te handelen document.

Waarom ontving dit verzoek noch ontvangstbewijs, noch antwoord?  Waarom werd dit verzoekschrift niet op de gemeenteraad van 27 mei 2022 geagendeerd?

Hetzelfde verzoekschrift werd dan op 9 juni 2022 opnieuw per mail ingediend ingediend door de heer Defourny.

Het verzoekschrift werd uiteindelijk geagendeerd op de gemeenteraad van 27 juni 2022. Een ontwerp van antwoord werd voorgesteld en diende verstrekt te worden vóór 29 september 2022. Dit is niet gebeurd.

Tot op vandaag heeft de verzoeker voor beide klachten nog steeds geen antwoord ontvangen, terwijl de behandelingstermijn 45 dagen bedraagt.

Waarom heeft de verzoeker geen antwoord mogen ontvangen?

Hoe en door wie worden deze klachten behandeld?

Hoe wordt dit nu opgevolgd?

Wat is de status van alle klachten sinds 1 januari 2022?

Wij verzoeken dan ook om een up to date gehouden klachten- en klantenregister.'

Publicatiedatum: 06/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.