Zitting van 18/12/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Emmanuel Froidbise – raadsleden

Karmen Middernacht – wnd. algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Jean-Pierre Butaye, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

AFWEZIG

Zeynep Gorgu, Mikaël Hosseini – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad d.d. 27 november 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad d.d. 27 november 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 november 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Jan Walraet

Motivatie onthouding Jan Walraet: Walraet onthoudt zich door het verschil tussen de notulen en het zittingsverslag.

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 november 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2022. Kennisname.

 

 

OZ.2. Financiële dienst. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2022. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 20 november 2023 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het OCMW.

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

 

OZ.3. Financiële dienst. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        Gemeenteraad van 23 december 2019: vaststelling meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 26 oktober 2020: vaststelling 1ste aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 21 december 2020: vaststelling 2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 25 oktober 2021: vaststelling 3de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 20 december 2021: vaststelling 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

       Gemeenteraad van 19 december 2022: vaststelling 5de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

 

Feiten en context

De gemeenteraad heeft op 23 december 2019 het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025 vastgesteld. Dat meerjarenplan kan indien nodig aangepast worden.

Een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan is nu nodig omdat de kredieten voor 2023 tot 2025 door de diensten herzien werden en om de kredieten voor 2024 (budget) vast te leggen.
Ook voor 2026 dienen budgetten te worden voorzien.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat - volgens artikel 257 §2 van het decreet over het lokaal bestuur - minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In het meerjarenplan worden de verrichtingen van gemeente en OCMW geïntegreerd weergegeven. Er is m.a.w. slechts één meerjarenplan dat gemeenschappelijk is voor gemeente en OCMW, en dus ook één aangepast meerjarenplan.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 176 en 272 § 1;

        Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Advies

Het MAT heeft op 5 december 2023 zijn advies gegeven.

De commissie ondersteuning heeft op 11 december 2023 haar advies gegeven.

 

Argumentatie

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat een meerjarenplan in evenwicht is als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul,

2) de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

Het schema M2 toont dat beide voorwaarden vervuld zijn.

Het voorliggend aangepast meerjarenplan is dus in evenwicht.

 

Financieel advies

Het voorliggend aangepast meerjarenplan is in evenwicht.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

15 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Robert De Lille

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassingen van het voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de verrichtingen van het OCMW.

 

Artikel 2: De gemeenteraad stelt het voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast voor wat betreft de verrichtingen van de gemeente.

 

Artikel 3: De gemeenteraad stelt het geïntegreerde voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast dat de verrichtingen bevat van zowel de gemeente als het OCMW, met de volgende samenvatting:

 

JR 2022

MJP 2023

MJP 2024

MJP 2025

MJP 2026

Budgettair resultaat boekjaar

2.734.327

-387.118

-14.563.448

-2.156.360

1.776.563

Beschikbaar budgettair resultaat

21.131.209

20.744.091

6.180.643

4.024.283

5.800.846

AFM

350.380

3.206.349

-91.491

1.497.290

1.878.970

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Vervroegde terugbetaling openstaande leningen. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Financiële dienst. Vervroegde terugbetaling openstaande leningen. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeente heeft in het verleden leningen afgesloten ter financiering van investeringen.

Bij een vervroegde terugbetaling van de heden nog openstaande leningen wordt  een effectieve besparing van minimaal 155.746 euro gerealiseerd.

 

Juridische gronden

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en meer specifiek artikel 56 waarbij de bevoegdheid over de besluiten van leningen aan de gemeenteraad toekomt.

 

Advies

Ingevolge de besparing van de vervroegde terugbetaling van het saldo openstaande leningen per 1 januari 024 en de positieve impact ervan op het meerjarenplan wordt voorgesteld de nog openstaande leningen vervroegd terug te betalen.

 

Argumentatie

De gemeente heeft ter financiering van haar uitgevoerde investeringen indertijd leningen afgesloten bij Belfius.

Deze worden jaarlijks terugbetaald aan Belfius via aflossingen van het kapitaal en intresten als kost aan de bank.

Gezien de gezonde financiële toestand werd onderzocht of het openstaande saldo vervroegd zou kunnen terugbetaald worden.

Per 1 januari 2024 is er nog een openstaand saldo van 1.558.668 euro dat in aanmerking komt voor vervroegde aflossing. Hiervoor zouden tot op de eindvervaldag in 2030 nog 244.758 euro intresten moeten betaald worden. Bij een vervroegde aflossing wordt verwacht dat een wederbeleggingsvergoeding dient betaald die geschat wordt op 89.012 euro. Het werkelijk bedrag aan de betalen vergoeding ligt normaal gezien lager daar dit een simulatie was per 23 oktober 2023.

 Deze operatie zou een effectieve kostenbesparing opleveren van 155.746 euro intresten. Daarnaast heeft dit ook een globale positieve impact op het meerjarenplan 2024-2026 van 1.084.265 euro daar ook geen aflossingen meer dienen te gebeuren.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo leningen bij Belfius per 1 januari 2024 ten bedrage van 1.558.668 euro terug te betalen met een geraamde wederbeleggingsvergoeding van 89.012 euro goed.

 

Artikel 2: De gemeenteraad delegeert de verdere uitwerking hiervan aan de financieel directeur.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

25 oktober 2023: Email van Interza over de vaststelling van de begroting van Interza voor dienstjaar 2024 met vermelding van het bedrag van de bijkomende werkingsmiddelen.

 

Feiten en context

De gemeente past sinds de invoering van de gft-inzameling het systeem toe van verhoogde dienstverlening.

Sinds enkele jaren werd de lediging en het beheer van straatvuilnisbakjes aan Interza overgedragen.

 

Juridische gronden

        De statuten van de intercommunale Interza zijn van toepassing.

        Het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 houdende ledigen straatvuilnisbakken door Interza - Afvalinzameling (2.19) is van toepassing.

 

Argumentatie

Straatvuilnisbakjes

Het beheer van de straatvuilnisbakjes door de intercommunale heeft geleid tot een zeer bevredigend resultaat wat betreft de ingezamelde tonnages en het misbruik van deze infrastructuur. Bovendien heeft het geleid tot de uitbouw van een samenhangend beleid inzake zwerfvuil waarbij de algemene netheid van de gemeente is toegenomen terwijl het aantal sluikstorten afnam.

Dit positieve resultaat heeft ertoe geleid dat de andere vennoten de werkwijze van onze gemeente wensen te integreren in de algemene werking van de intercommunale. Vanaf werkjaar 2024 behoort dit thema dan ook tot de algemene dienstverlening van Interza en zijn de eraan verbonden kosten bijgevolg inbegrepen in de algemene werkingsmiddelen.

Bijkomende gft-inzamelingen

De basisdienstverlening inzake de inzameling van de gft-fractie bestaat in een huis-aan-huisronde 26 maal per jaar (twee-wekelijks) jaar rond.

De uitgebreide formule loopt in de maanden maart-november met een wekelijkse ophaling, terwijl in de maanden december-februari teruggevallen wordt op een twee-wekelijkse ronde. Deze keuze werd gemaakt omdat vermoed werd dat de inwoners minder geneigd zijn aan thuiscompostering te doen.

Voor dienstjaar 2022 werd in een aanzienlijke stijging van de bijdragen voorzien terwijl voor dienstjaar 2023 werd voorzien in een indexering van 2,97%.

Voor dienstjaar 2024 daarentegen blijven de bijkomende werkingsmiddelen voor de bijkomende gft-inzameling gelijk op 82.146 euro.

 

Financieel advies

De bijkomende werkingsmiddelen voor de bijkomende ophaling gft voor dienstjaar 2024 zullen  82.146  euro bedragen.

Bij deze beslissing verbindt de gemeente zich tot het betalen van maximaal 82.146 euro. Het krediet hiertoe werd voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-64940000-030001.

Ingevolge de afstand van bevoegdheid ten aanzien van de intercommunale is er geen btw verschuldigd.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

14 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet en Michel Lievens

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

 

1 stem onthouding: Robert De Lille

 

 

Artikel 1: De kosten van de dienstverlening van de intercommunale Interza in dienstjaar 2024 met betrekking tot de wekelijkse ophalingen van gft in de periode maart-december voor een bedrag van 82.146 euro goed te keuren.

Artikel 2: Deze beslissing wordt gefinancierd met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutels GE-64940000-030001.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Cel mobiliteit. Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeente heeft het studiebureau Vectris belast met de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.

De oriëntatienota (fase 1) werd op 19 oktober 2021 goedgekeurd door de Projectstuurgroep.

De synthesenota (fase 2) werd op 24 maart 2023 goedgekeurd door de Projectstuurgroep.

De beleidsnota (fase 3) werd op 1 december 2023 goedgekeurd door de Projectstuurgroep.

Begin 2024 wordt een infomarkt georganiseerd om het goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan voor te stellen aan de inwoners.

 

Juridische gronden

       Collegebeslissing van 22 augustus 2019 houdende de aanstelling van het studiebureau Vectris cvba, Vital Decosterstraat 67A bus 0201 te 3000 Leuven, voor de opmaak van het gemeentelijke mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject.

       Decreet houdende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.

 

Advies

Het beleidsplan met actietabel is het eindresultaat van de procedure tot opmaak van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan.

In de vergadering van 28 november 2023 bracht de stuurgroep van ASPECT een omstandig advies uit over het ontwerp van mobiliteitsplan.

In zitting van 1 december 2023 hechtte de projectstuurgroep goedkeuring aan het ontwerp van beleidsplan.

 

Argumentatie

Het mobiliteitsplan legt de grote lijnen van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren vast. Het vorige plan dateert intussen van 2007.

Het plan beoogt te focussen op

- verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid;

- wandel- en fietsvoorzieningen;

- duurzame en kwalitatieve openbare ruimte.

De opmaak van het plan gebeurde in 3 fases:

- fase 1: oriëntatiefase. (uitleg) + participatietraject voorjaar 2020

- fase 2: opmaak voorkeursscenario's om de mobiliteitsknelpunten weg te werken. Organisatie online-bevraging of via webinar;

- fase 3: opmaak finaal beleidsplan en acties.

 

Financieel advies

Aan de goedkeuring van het mobiliteitsplan zelf zijn geen uitgaven verbonden.

In het meerjarenplan worden budgetten voorzien met het oog op de uitvoering van beleidsacties, kaderend in het mobiliteitsplan.

 

BESLUIT:

Eenparig

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

13 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Bernadette De Broux-Vervloet en Michel Lievens

 

5 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

 

Enig artikel: De raad keurt het geamendeerde gemeentelijk mobiliteitsplan goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots bv": aanduiden vertegenwoordigers toewijzingsraad. Beslissing.

 

 

OZ.7. Cel wonen. Woonmaatschappij "Woontrots bv": aanduiden vertegenwoordigers toewijzingsraad. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 mei 2023: e-mail van Algemeen Directeur van SHM Elk zijn huis (en Algemeen Directeur van de huidige Woonmaatschappij Woontrots).

 

Feiten en context

Op 15 juni 2023 werd de woonmaatschappij Woontrots bv opgericht. Ze is werkzaam in 13 aaneengesloten gemeenten. Het werkingsgebied werd opgedeeld in 4 deelgebieden waarvan Kraainem en Wezembeek-Oppem één deelgebied uitmaken.

Op 23 mei 2023 stuurt Wonen in Vlaanderen een nieuwsbrief uit aangaande de aanstelling van vertegenwoordigers in de toewijzingsraad.

Op 24 mei 2023 vraagt de Algemeen Directeur van de SHM Elk zijn huis (nu woonmaatschappij Woontrots) aan de lokale besturen om de aanduiding van vertegenwoordigers voor de toewijzingsraad uit te stellen tot er  meer duidelijkheid is over de samenstelling van de toewijzingsraad (na oprichting van de woonmaatschappij).

Op 9 november 2023 vond er een  overlegvergadering plaats met vertegenwoordigers van de lokale besturen van Kraainem en Wezembeek-Oppem en hun administraties aangaande de oprichting en de samenstelling van de toewijzingsraad.

Zowel de OCMW-raad als de gemeenteraad dienen de voordracht van de kandidaten voor de toewijzingsraad goed te keuren.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Decreet "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 17 juli 2020;

        Besluit "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 11 september 2020, Boek 6. Sociale huur ;

        Decreet van 9 juli 2021 "Vlaamse Codex wonen van 2O21", wetgevend kader woonmaatschappijen.

 

Argumentatie

Om een aanpak op maat te realiseren bij de toewijzing van sociale huurwoningen nemen de woonmaatschappijen het initiatief om een toewijzingsraad op te richten. De sociale verhuurders, lokale besturen en relevante welzijnsactoren kunnen op die manier in dialoog gaan met elkaar en afspraken maken, om een geïntegreerd en gedragen toewijzingsbeleid te realiseren. Alle gemeenten in het werkingsgebied (of in de deelgebieden) dienen vertegenwoordigd te zijn in de toewijzingsraad.

De toewijzingsraad heeft een beleidsmatige opdracht en een operationele opdracht. Dit wordt geregeld in artikel 6.23 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW). Ze staat ook in voor de praktische uitvoering van de regels die betrekking hebben op de versnelde toewijzingen en de toewijzingen aan specifieke doelgroepen.

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt dat het in twee gevallen verantwoord is passende maatregelen uit te werken in een toewijzingsreglement, waar men kan afwijken van de standaardtoewijzingsregels:

        de langdurige woonbinding van de kandidaat-huurders

        de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen;

De toewijzingsraad heeft naast deze beleidsmatige opdracht ook een operationele opdracht  m.b.t. de versnelde toewijzingen die 20% van het totale aantal toewijzingen zullen uitmaken (artikel 6.23 van het BVCW).

De toewijzingsraad kan afspraken maken over de werkwijze met betrekking tot de aanmelding en begeleiding van kandidaat-huurders en huurders. Deze afspraken worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de toewijzingsraad.

De woonmaatschappij Woontrots vraagt om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om deel uit te maken van de toewijzingsraad die de woonmaatschappij zal oprichten binnen het deelgebied ‘Kraainem-Wezembeek-Oppem’;

Op de vergadering van 09 november 2023 waar de vertegenwoordigers van de 2 besturen en hun administratie aanwezig waren, werd volgend voorstel voor de samenstelling van de toewijzingsraad goedgekeurd:

        effectieve leden: 2 OCMW-voorzitters + 2 hoofden van de respectievelijke sociale  diensten,

        plaatsvervangende leden: 2 schepenen van sociale zaken + 2 maatschappelijke werkers;

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

15 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist de heer Jean Hermesse, voorzitter OCMW, en mevrouw Linda Lambersy, diensthoofd sociale dienst, aan te duiden als effectieve vertegenwoordigers om het lokaal bestuur Wezembeek-Oppem te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Woontrots binnen het werkingsgebied Kraainem-Wezembeek-Oppem.

Artikel 2: De gemeenteraad beslist mevrouw Béatrice Bernard, schepen sociale zaken, en de heer Emmanuel Banda, buurtwerker sociale dienst aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordigers om het lokaal bestuur Wezembeek-Oppem te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Woontrots binnen het werkingsgebied Kraainem-Wezembeek-Oppem.

Artikel 3: Dit besluit zal ter kennisgeving bezorgd worden aan de woonmaatschappij Woontrots.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Reglement eindejaarsactie lokale handel "liever lokaal " in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Cel beleid. Reglement eindejaarsactie lokale handel "liever lokaal " in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

5 oktober 2023: Ontvangst digitale materiaal "eindejaarsactie liever lokaal" van de dienst economie Vlaams-Brabant met als bijlage" Reglement eindejaarsactie liever lokaal".

 

Feiten en context

De gemeente Wezembeek-Oppem wenst haar lokale economie te ondersteunen door deelname aan de actie "Liever Lokaal" georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant die loopt van 9 december 2023 tot en met 15 januari 2024.

Voor deelname aan de eindejaarscampagne van de provincie Vlaams-Brabants kan de klant digitaal deelnemen aan de eindejaarsactie en kan  hij per aankoop in de deelnemende handelszaak een QR-code scannen. De te winnen prijzen bestaan uit één boodschappentrolly per gemeente en een e-bike per provincie.

Het is wenselijk dat de gemeente ook prijzen voorziet ter ondersteuning van de acties

De deelname aan de eindejaarscampagne veronderstelt een goedkeuring van het reglement van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Juridische gronden

       22 december 2017: Decreet lokaal bestuur;

       4 oktober 2023 : Besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende inschrijving voor de eindejaarsactie 2023 "Liever lokaal" opgemaakt door de provincie Vlaams-Brabant.

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om als gemeentelijke prijzen cadeaucheques te voorzien van 1 maal 100 euro, 1 maal 75 euro en 3 maal 50 euro, die kunnen verdeeld worden, door middel van loting, uit de lijst die provincie Vlaams-Brabant overmaakt.

 

Financieel advies

De kosten verbonden aan het prijzengeld van het bestuur door middel van cadeaucheques ter waarde van  325 euro, te betalen met het krediet dat zal voorzien worden in het budget 2024 van het meerjarenplan onder registratiesleutel GE-64999999-05000.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement van de actie "Liever Lokaal" van de provincie Vlaams-Brabant goed.

"Reglement eindejaarsactie  “Liever Lokaal”

I.  Algemeen

 1. Dit reglement regelt de eindejaarsactie “Liever Lokaal”, zoals georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. Deelname aan deze actie staat open voor lokale besturen in de zin van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 2. De eindejaarsactie “Liever Lokaal” in de provincie Vlaams-Brabant begint op 9 december 2023 en eindigt op 15 januari 2024.

II.  Verbintenissen van de deelnemende Lokale besturen

 1. Het deelnemende lokaal bestuur is verplicht zich in te schrijven (link)
 2. De deelnemende lokale besturen schrijven de lokale handelaars en verenigingen aan met de vraag om deel te nemen aan de actie. Op basis van de inschrijvingen worden de QR-codes gegenereerd per deelnemende handelaar/vereniging.
 3. De deelnemende lokale besturen plaatsen een advertentie voor de promotieactie in hun gemeentelijke communicatiekanalen.
 4. De deelnemende gemeenten bezorgen het drukwerk aan de handelaars in hun gemeenten.
 5. De deelnemende lokale besturen financieren vrijblijvend naar eigen keuze extra prijzen verbonden aan de winactie (vb: gevulde shopping tas). Indien er extra prijzen worden voorzien zal er door de provincie een lijst van deelnemers uit hun eigen gemeente worden aangeleverd en dient het lokaal bestuur in te staan voor onderstaande punten:
  1.    De deelnemende lokale besturen informeren de inwoners over het resultaat van de wedstrijd volgens de geldende GDPR-regels.
  2.   Het lokaal bestuur zal de winnaars persoonlijk verwittigen en de prijs overhandigen.
  3.    De deelnemende Lokale besturen organiseren vrijblijvend een lokaal slotevent met lokale prijsuitreiking.

III.  Verbintenissen van de deelnemende Handelaars

 1. De deelnemende handelaar is verplicht zich in te schrijven (link)
 2. De deelnemende handelaars hangen de A3-campagne affiches op een zichtbare plaats in hun winkelpand en plaatsen de QR Code display en folders zichtbaar op de toonbank. 
 3. De deelnemende handelaars promoten de actie via hun digitale kanalen.
 4. De deelnemende handelaars kunnen vrijblijvend eigen prijzen verbinden aan de winactie. Deze prijzen financieren ze zelf. Indien er extra prijzen worden voorzien zal er door de provincie een lijst van deelnemers van hun eigen handelszaak worden aangeleverd en dient de handelaar zich te engageren voor onderstaande punten.
  1.    De deelnemende handelaars informeren de klanten over het resultaat van de eigen winactie volgens de geldende GDPR-regels.
  2.   De deelnemende handelaar zal de winnaar persoonlijk verwittigen en de prijs overhandigen
  3.    De deelnemende handelaars moeten zeer zorgvuldig omgaan met de ontvangen gegevens. Deze gegevens mag je enkel nog verder gebruiken na een e-mail waarin je specifiek nog eens vraagt naar hun toestemming. Je mag ze dus nog één keer mailen met de vraag of je ze verder mag informeren over de acties van jou handel.

IV. Verbintenissen van de provincie

 1. Volgende tools worden door de provincie Vlaams-Brabant gratis ter beschikking gesteld voor de deelnemende Lokale besturen en hun deelnemende handelaren

        Opmaak van een advertentie voor inlassing in het gemeentelijk infoblad (A4 advertentie)

        Digitaal communicatiepakket voor de website en sociale mediakanalen van de gemeente en deelnemende handelaars

        A3 campagne affiches

        A5 flyers

        A4 affiche met QR-code (enkel voor deelnemende handelaars)

        1 winkeltrolley per deelnemende gemeente

        Digitale app https://ikkooplokaal.app/

        De provincie Vlaams-Brabant voorziet 2 hoofdprijzen (e-Bikes) die verloot zullen worden onder alle deelnemende consumenten uit de deelnemende lokale besturen.

        Provinciaal persmoment aan de start van de actie

        Ruime communicatiecampagne naar het grote publiek

        De provincie zal de winnaars van de hoofdprijzen persoonlijk verwittigen en zorgen dat de prijs overhandigd kan worden

        Organiseren van provinciale prijsuitreiking en slotevent

 1. De verdeling van de QR codes aan de deelnemende handelaars gebeurt door provincie.
 2. De provincie Vlaams-Brabant is verantwoordelijk voor de verzameling van heel wat persoonsgegevens. De persoonsgegevens die de provincie Vlaams-Brabant over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in een bestand van provincie Vlaams-Brabant (Provincieplein 1, 3010 Leuven) met als doel de winnaars te contacteren. De provincie Vlaams-Brabant zal met deze persoonsgegevens op een correcte manier omgaan. Enkel indien het lokaal bestuur zelf ook een prijs voorziet voor de deelnemende burgers, zal het de gegevens ontvangen van de deelnemende burgers uit hun gemeente of stad, om dan winnaar(s) te kunnen trekken. De handelaars zullen ook een lijst ontvangen, indien zij zelf een prijs voorzien. Zij mogen deze dan gebruiken om een winnaar te trekken en mogen nog een e-mail sturen naar deze personen met daarin de specifieke vraag voor toestemming om hen verder op de hoogte te houden over hun handelsactiviteiten. De drie partijen (de Provincie Vlaams-Brabant, het lokaal bestuur en de handelaar) moeten de gegevens uiterlijk na 3 maanden verwijderen. De handelaar kan ondertussen een eigen klantendatabase hebben opgebouwd met klanten waarbij ze expliciet toestemming hebben gekregen om bijkomende communicatie te voeren. De provincie Vlaams-Brabant zal enkel nog geanonimiseerde data (geen persoonsgegevens) gebruiken. Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van provincie Vlaams-Brabant. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan detailhandel@vlaamsbrabant.be of Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website ( https://www.provincieVlaams-Brabant.be/over-deze-website/privacy.html ) waar u onze algemene privacyverklaring kan terugvinden. Om meer inzicht te krijgen in de geografische spreiding van de deelnemers van deze wedstrijd, wordt er gevraagd om de woonplaats (gemeente) in te vullen.

V. Inhoud van de eindejaarsactie.

 1. Wie kan deelnemen?

Iedereen kan deelnemen. Medewerkers van provincie Vlaams-Brabant en hun eerstegraads familieleden zijn echter uitgesloten van deelname. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname. Minderjarigen kunnen deelnemen op voorwaarde dat ze de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd.  Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de provincie Vlaams-Brabant.

 1. Hoe deelnemen
  1.    Download de ikkooplokaal wedstrijd-app of Happy Hageland app
  2.   Registreer éénmalig
  3.    Doe een aankoop bij één van onze deelnemende handelaren
  4.   Scan de unieke QR-code van de handelaar
  5.    Hoe meer je scant hoe meer kans op een fantastische hoofdprijs.
 2. De actie gebeurt door middel van het verzamelen van scans tijdens de actieperiode. De scans worden via het digitaal systeem automatisch verzameld conform de GDPR-regels. 
 3. De uitreiking van de provinciale hoofdprijs wordt door de provincie Vlaams-Brabant volgens een willekeurige loting georganiseerd en gecommuniceerd.
 4. De uitreiking van eventuele extra prijzen worden door de deelnemende lokale besturen en handelaren volgens een willekeurige loting georganiseerd en gecommuniceerd.
 5. Er is maximaal 1 provinciale hoofdprijs per adres te winnen. De winnaars moeten de prijs afhalen op een door de handelaar, gemeente, provincie bepaalde locatie. Indien de winnaar zijn prijs niet uiterlijk op 15 maart 2024 heeft geclaimd en opgehaald, wordt deze geschrapt als winnaar en is er geen recht meer op de prijs. Door middel van een bijkomende loting wordt er in dat geval een nieuwe winnaar aangeduid, die dan beschikt over 60 kalenderdagen om de prijs te claimen en op te halen. 
 6. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn gegevens met het oog op publicitaire doeleinden en het toekennen van de winnaars die betrekking hebben op de eindejaarsactie van 09 december 2023 tot 15 januari 2024.
 7. Conform de GDPR-regels betreffende het verwijderen van gegevens worden alle scans binnen de drie maanden na het einde van de eindejaarsactie verwijderd. Tenzij de deelnemende handelaar toestemming heeft ontvangen om de contactgegevens langer te bewaren om klanten te informeren over hun zaak.
 8. Als in geval van overmacht de actie ingekort, gewijzigd, geannuleerd of uitgesteld dient te worden of de prijzen moeten gewijzigd worden, kunnen de provincie noch het stads-/gemeentebestuur, noch de handelaars, hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de provincie, het lokaal bestuur en de handelaars zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze actie uit te sluiten.Onder overmacht wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan: opstand of onlusten, oorlog of mobilisatie, terrorisme of terroristische dreiging, epidemie of pandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden en natuurrampen. Ook overheidsbevelen worden hieronder verstaan, waaronder dwingende of niet-dwingende aanbevelingen oproepen om betrokkenen te beschermen in het kader van de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Onder overmacht wordt voor de toepassing van dit artikel niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, late levering of ongeschiktheid van materialen of diensten, het niet beschikken over de juiste vergunningen, wanprestatie van derden en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen.

VI. Aansprakelijkheid van deelnemer en auteursrechten

 1. Provincie Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan deze wedstrijd. 
 2. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet (-tijdig) kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege provincie Vlaams-Brabant.
 4.  Indien provincie Vlaams-Brabant genoodzaakt is om een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan provincie Vlaams-Brabant hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 5. Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van provincie Vlaams-Brabant voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt provincie Vlaams-Brabant ontlast van iedere verbintenis. 

VII. Toezicht op de wedstrijd

 1. Provincie Vlaams-Brabant houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt provincie Vlaams-Brabant zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Provincie Vlaams-Brabant behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door provincie Vlaams-Brabant geleden schade (inclusief imago-schade).
 2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief. 

VIII. Aanvaarding reglement

 1. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement.
 2. Elk deelnemend lokaal bestuur en handelaar alsook de provincie Vlaams-Brabant worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden.
 3. Provincie Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, op te lossen. Deze beslissingen zijn on-herroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. 

IX. Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbank

Het wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die uit de wedstrijd voortvloeien of verband houden met de wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Vlaams-Brabant.

VU. : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven."

Artikel 2: De gemeenteraad  keurt eigen prijzen goed bestaande uit geschenkencheques zijnde 1 maal 100 euro, 1 maal 75 euro en 3 maal  50 euro.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepen wordt gelast om eind januari of begin februari 2024 een publieke uitreiking van de prijzen te voorzien met respect voor de GDPR-regels.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.9. Cel beleid. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

13 oktober 2023: Boekingsovereenkomst muziek- en natuurklassen "Gîte Kaleo de Wanne".

 

Feiten en context

In de overeenkomst tussen het schoolbestuur en ‘Gîte Kaleo de Wanne’ wordt voorgesteld de muziek- en natuurklassen te laten doorgaan voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van 15 tot 17 mei 2024.

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2023 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van muziek- en natuurklassen.

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke.

 

Argumentatie

De muziek- en natuurklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

Kostenraming:

       verblijf 48 leerlingen x 135,58 euro

6.507,96 euro

       verblijf van 3 titularissen

gratis

       verblijf van 1 bijkomende begeleider

gratis

       vervoer

1.267,76 euro

       vergoeding 3 begeleidende leerkrachten (18.60 euro/dag x 3 dagen x 3)

167,40 euro

Totaal:

7.943,12 euro

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 165,48 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 83,00 euro per leerling.

Het maximum bedrag van 520,00 euro van de minder scherpe maximum factuur is niet overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 7.943,12 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van de muziek- en natuurklassen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" in "Gîte Kaleo de Wanne" van 15 tot 17 mei 2024.

 Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 85,00 euro per leerling.

 Artikel 3: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 18,60 euro toe.

 Artikel 4: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.10. Cel beleid. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Boekingsovereenkomst hoeveklassen "La Ferme du Chant d'Oiseaux te Landenne".

 

Feiten en context

In de overeenkomst tussen het schoolbestuur en " La Ferme du Chant d'Oiseaux te Landenne" wordt voorgesteld de hoeveklassen te laten doorgaan voor de leerlingen van het 2de leerjaar van 24 tot 26 april 2024.

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van  29 november 2023 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van hoeveklassen.

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke.

 

Argumentatie

De hoeveklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

Kostenraming:

       verblijf 43 leerlingen x 135,00 euro

5.670 euro

       verblijf van 2 titularissen

gratis

       verblijf van 1 bijkomende begeleider

135,00 euro

       vervoer

1.113 euro

       vergoeding 2 begeleidende leerkrachten (18.60 euro/dag x 3 dagen x 2) 

111,60 euro

Totaal:

7029,6 euro.

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 167,00 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 85,00 euro per leerling.

Het maximum bedrag van 520,00 euro van de minder scherpe maximum factuur is niet overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 7.029,60 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van hoeveklassen voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" in "La Ferme du Chant d'Oiseaux te Landenne" van 24 tot 26 april 2024.

 Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 85,00 euro per leerling.

 Artikel 3: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 18,60 euro toe.

 Artikel 4: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.11. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Boekingsovereenkomst bosklassen “Les Auberges de Jeunesse” te Bouillon.

 

Feiten en context

Overeenkomst met ref. 10018124 tussen het schoolbestuur en “Les Auberges de Jeunesse” te Bouillon voor bosklassen  voor de leerlingen van het 4de leerjaar van 22 tot 26 april 2024.

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2023 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van bosklassen.

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke.

 

Argumentatie

De bosklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

Kostenraming:

       verblijf 41 leerlingen x 227,00 euro

9.307,00 euro

       verblijf van 2 titularissen

gratis

       verblijf van 2 bijkomende begeleiders

454,00 euro

       vervoer

1.250,00 euro

       vergoeding 2 begeleidende leerkrachten (18.60 euro/dag x 5 dagen x 2)

186,00 euro

Totaal:

11.197,00 euro

 

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 273,00 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 135,00 euro per leerling.

Het maximum bedrag van 520,00 euro van de minder scherpe maximum factuur is niet overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 11.197 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van de bosklassen voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" in “Les Auberges de Jeunesse” te Bouillon van 22 tot 26 april 2024.

 Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 135,00 euro per leerling.

 Artikel 3: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 18,60 euro toe.

 Artikel 4: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.12. Cel beleid. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23 februari 2023: boekingsovereenkomst zeeklassen 'Hotel Sandeshoved'.

 

Feiten en context

In de overeenkomst tussen het schoolbestuur en het ‘Hotel Sandeshoved’ wordt voorgesteld de zeeklassen te laten doorgaan voor de leerlingen van het 3de leerjaar van 13 tot 17 mei 2024.

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2023 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van zeeklassen.

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke.

 

Argumentatie

De zeeklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

Kostenraming:

       verblijf 44 leerlingen x 178,00 euro

7.832,00 euro

       verblijf van 2 titularissen

356,00 euro

       verblijf van 2 bijkomende begeleiders

356,00 euro

       bijkomende maaltijd (44 x 9,00 euro)

396,00 euro

       vervoer

1.237,23 euro

       vergoeding 2 begeleidende leerkrachten (18.60 euro/dag x 5 dagen x 2) 

186,00 euro

Totaal:

10.363,23 euro

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 236,00 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 120,00 euro per leerling.

Het maximum bedrag van 520,00 euro van de minder scherpe maximum factuur is niet overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 10.363,23 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2023 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van de zeeklassen voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke in 'Hotel Sandeshoved' te Nieuwpoort van 13 tot 17 mei 2023.

 Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 120,00 euro per leerling.

 Artikel 3: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 18,60 euro toe.

 Artikel 4: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.13. Cel beleid. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

11 oktober 2023: Boekingsovereenkomsten patrimoniumklassen “Les Auberges de Jeunesse de Malmedy”  en “Les Auberges de Jeunesse de Mons".

 

Feiten en context

 In de overeenkomsten wordt voorgesteld de patrimoniumklassen te laten doorgaan voor de leerlingen van het 5de leerjaar in:

        “Les Auberges de Jeunesse de Malmedy” in Malmedy van 15 tot 17 mei 2023

        "Les Auberges de Jeunesse de Mons" in Mons van 13 tot 15 mei 2023

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2022 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van patrimoniumklassen.

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke

 

Argumentatie

 

+/- 35 leerlingen zullen deelnemen en worden begeleid door de 2 klastitularissen, 2 monitoren en 1 chauffeur.

Kostenraming:

       Les Auberges de Jeunesse de Malmedy

4.788,00 euro

       Les Auberges de Jeunesse de Mons

4.320,00 euro

       Vervoer

2 915,00 euro

       Vergoeding 2 begeleidende leerkrachten (18,60 euro x 2 x5) 

186,00 euro

TOTAAL

12.799,00 euro.

De patrimoniumklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 366,00 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 180,00 euro per leerling.

Het maximum bedrag van 520 euro van de minder scherpe maximum factuur is niet overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 12.799,00 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van de patrimoniumklassen voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" in “Les Auberges de Jeunesse de Malmedy” te Malmedy van 15 tot 17 mei 2023 en “Les Auberges de Jeunesse de Mons" te Mons van 13 tot 15 mei 2024.

Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 180,00 euro per leerling.

Artikel 3: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 18,60 euro toe.

Artikel 4: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.14. Cel beleid. Organisatie en kostenraming bergklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

21 september 2023: Boekingsovereenkomst bergklassen "Gotour scrl’.

 

Feiten en context

Overeenkomst tussen het schoolbestuur en "Gotour scrl" voor bergklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar in Torgnon, Val d’Aoste (Italië), van 9 tot 17 maart 2024.

 

Juridische gronden

        BaO/2001/13 van 21 november 2001 betreffende extra-murosactiviteiten in het onderwijs.

        BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van  29 november 2023 betreffende het princiepsakkoord met de organisatie en de kostenraming van bergklassen

 

Advies

5 december 2023: Advies schoolraad Het Hoeveke.

 

Argumentatie

De sneeuwklassen worden gekoppeld aan de leerplannen van het pedagogisch project.

Kostenraming:

       verblijf 41 leerlingen x 775 euro

31.775,00 euro

       supplement voor exclusiviteit bus

700,00 euro

       verblijf van 2 titularissen (1 gratis/20 leerlingen)

0,00 euro

 

       verblijf 2 extra begeleiders

798 ,00 euro

       vergoeding 2 begeleidende leerkrachten (24,79 euro/dag x 2 x 8) 

396,64 euro

Totaal:

33.669,64 euro

 

De vermoedelijke totale kostprijs per leerling bedraagt +/- 821,21 euro en dit volgens bovenstaande gegevens.

De financiële tussenkomst van de ouders kan worden vastgesteld op 410,00 euro per leerling.

Het oudercomité stelt voor om de volledige financiële tussenkomst van de ouders, zijnde het bedrag van 410 euro per leerling ten laste te nemen, zodoende het maximum bedrag van 520,00 euro van de minder scherpe factuur niet wordt overschreden.

 

Financieel advies

De totale kostprijs, geraamd op 33.669,64 euro, te financieren met het krediet te voorzien in het exploitatiebudget 2024 onder de registratiesleutel GE-61430050-080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de organisatie en de kostenraming van de sneeuwklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" in Torgnon, Val d’Aoste (Italië), van 9 tot 17 maart 2023.

Artikel 2: Stelt het financieel aandeel van de ouders vast op 410 euro per kind.

Artikel 3: Stemt in met het voorstel van het oudercomité om de financiële tussenkomst van de ouders, zijnde het bedrag van 410 euro per leerling, ten laste te nemen.

Artikel 4: Kent aan de begeleidende titularissen een dagvergoeding van 24,79 euro toe.

Artikel 5: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

 

OZ.15. Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de hierna volgende lijst van voorgestelde zittingsdata van de gemeenteraad, kalenderjaar 2024.

Het voorstel betreft telkens de 4de maandag van de maand, met uitzondering van de maand april, september, oktober, november en december.

        22 januari

        26 februari

        25 maart

        29 april (opmerking: 5e maandag van april aangezien 12 april (verzending) valt in de paasvakantie)

        27 mei

        24 juni

        16 september (opmerking: 3e maandag van september aangezien er in juli en augustus geen raadszittingen zijn)

        21 oktober (opmerking: 3e maandag van oktober aangezien op 28 oktober de herfstvakantie start)

        18 november (opmerking: 25 november is slechts 1 week voor de installatievergadering (te kort dag), 3e maandag van november zoals september en oktober)

       5 december (opmerking: installatievergadering wordt gepland op donderdag. Decretaal verplicht tijdens de eerste 5 werkdagen van december)

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Hoe zit het met de toekomstige uitbating? Of zijn er andere mogelijkheden?

 

Horeca Vlaanderen werd gevraagd om een overleg te organiseren en een herinnering werd overgemaakt.

 

Hoe zit dat nu?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Digitale parkeerrechten.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Digitale parkeerrechten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Op een vorige gemeenteraad stelden we voor om nu reeds twee parkeerplaatsen voor gehandicapten te voorzien op de volgende plaatsen:

       Hernalsteenstraat/Mechelsesteenweg

       Tramhalte Ter Meeren/Mechelsesteenweg

 

Er zijn waarschijnlijk nog andere plaatsen in de gemeente waar dezelfde maatregelen kunnen genomen worden.

 

In de loop van volgend jaar wordt een nieuw systeem uitgerold dat voorziet in een nieuw, uniform systeem van digitale parkeerrechten voor mensen met een handicap voor steden en gemeenten om onterechte boetes te voorkomen.

 

Dankzij een nauwe samenwerking tussen de federale minister voor Personen met een Handicap Karine Lalieux, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Unie van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW), Brulocalis, UNIA en de Conseil National Supérieur des Personnes Handicapées (CSNPH) en met de de financiële steun van de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken.

 

Wat is eigenlijk de stavaza van dit project?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Perequatie kadastrale inkomens.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Perequatie kadastrale inkomens.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 13 december 2023:

 

'Vanuit verschillende bronnen zijn er twijfels gerezen over de juridische haalbaarheid en verantwoording van de aanpassing van de kadastrale inkomens van onze inwoners.

 

Wie doet dit in onze opdracht en wat is de juridische omkadering?

 

Wat zijn tot nu toe de resultaten?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Wij vroegen op vorige gemeenteraden naar het aantal probleemmeldingen van de laatste maanden.

 

Over de Fiber saga deelde mevrouw Matthys mee dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het toelating geven aan de nutsmaatschappijen voor de uitvoering van werken aan hun netwerk.

 

Mevrouw Matthys gaf aan dat de gemeentelijke werftoezichter dagelijks op de werf aanwezig was en er was om de twee weken ook een werfvergadering voorzien. Zij stelde dat dergelijke werken inderdaad niet anders kunnen dan hinder te veroorzaken. We bleven hopen op enige tegemoetkoming naar de zwakke weggebruiker.

 

Nu blijkt dat in onze brede omgeving de fiberwerken aanleiding geven tot herstelwerkzaamheden. Ook bij ons klagen de inwoners over de staat van de stoepen. Ook in onze gemeente zijn er problemen vastgesteld.

 

Op vraag van de gemeente moet de aannemer nu zijn werk opnieuw doen. De voetpaden opnieuw openbreken, zal voor hinder zorgen, al mag een werf maximaal twee dagen duren. Nieuwe fiberwerken mogen niet starten in de gemeente, zolang de heraanleg van de voetpaden niet is afgewerkt en goedgekeurd.

 

Wat is de huidige stavaza op dat vlak?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunten.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Het Hoppinpunt aan de Leuvensesteenweg nadert zijn definitieve afwerking.

 

Hoe zit het met het Hoppinpunt bij het NAC en aan de Burburelaan waarvan sprake was op de laatste voorbereidende commissie op deze gemeenteraad?

 

Wie beheert wat?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Speelplein NAC.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Speelplein NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 13 december 2023 af:

 

'Naar het schijnt is er een speelplein gepland aan het NAC.

 

Er zou blijkbaar ook een speelplein voorzien worden op de sportsite in de Sportpleinstraat.

 

Hoe zit het nu?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'B-Alert.'

 

 

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'B-Alert.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Wat is de stavaza van het huidige aanbod? Hoeveel respondenten zijn er? Hoe dikwijls wordt er beroep gedaan op de alertheid van de burgers? Hoe verloopt de samenwerking met de politiezone?

 

Hoe wordt dit gecommuniceerd?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kerk- en beleidsplan.'

 

 

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kerk- en beleidsplan.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 13 december 2023 af:

 

'In onze gemeente zijn er sinds mensenheugnis een aantal parochies. Welke zijn die parochies? Zijn ze allemaal bij het overleg betrokken?

 

Vanaf de volgende legislatuur moet er volgens het eredienstendecreet één kerk- en beleidsplan zijn per gemeente. Dat instrument is een voorwaarde voor ondermeer subsidies voor herbestemming.

 

Wat is de huidige stavaza van die besprekingen?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden mobiliteit.'

 

 

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Voetpaden mobiliteit.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 13 december 2023:

 

'Het voetpadenbeleid in het nieuwe mobiliteitsplan is weinig concreet en is eigenlijk afgeleid van een fietsplan. Er is nauwelijks sprake van een voetpadenplan.

 

Voetpaden zijn een oud zeer in onze gemeente en we hopen dan ook dat ze niet vergeten worden in het mobiliteitsplan. De zwakste weggebruiker is ook een weggebruiker die aandacht vraagt.'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een AED lijst kan levensreddend zijn  – stavaza AED.'

 

 

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een AED lijst kan levensreddend zijn  – stavaza AED.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen worden uitgerust met een netwerk van AED-toestellen, zowel openbare als particuliere. We vroegen verschillende malen naar de stand van zaken hieromtrent in de gemeente.

 

Wij vroegen naar de accuraatheid van de lijst van AED-toestellen vermits er maar één zou beschikbaar zijn zonder te vermelden of die ook effectief bereikbaar is (binnen en/of buiten).

 

We suggereerden een registratie via de site van de federale overheid, die over een handige onlineapplicatie beschikt.

 

Graag hadden we hier de stavaza over vernomen.'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Mevrouw Jaubert gaf op een vorige gemeenteraad aan op de hoogte te zijn van Tour Elentrik. Verschillende omliggende gemeenten sloten zich daarbij aan.

 

Zij stelde dat de beslissing in beraad is en ze op dit dossier zou terugkomen ter gelegenheid van een volgende gemeenteraad. We zijn bijna in 2024.

 

Wat is hier de stavaza?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Op een commissie ter voorbereiding van deze gemeenteraad liet de financiëel directeur weten bezig te zijn, samen met collega’s uit omliggende gemeenten, met het onderzoek naar de mogelijkheden om bevoorrechte vreemdelingen eveneens een correcte bijdrage te laten betalen. Er zijn al voorbereidende gesprekken geweest. Wat zijn de voorlopige resultaten van dit overleg?

 

We informeerdenis toen naar de grootte-orde van de gemiste inkomsten. Daar is men ons het antwoord nog altijd schuldig.'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

 

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Mensen doen een inspanning voor het milieu en plaatsen ondermeer zonnepanelen. Men kan dit enkel toejuichen.

 

Het is niet fijn dat het voor sommige inwoners nu al bijna een half jaar wachten is op een tegemoetkoming.

 

Hoe komt het dat dit nog steeds niet rond is? Is er zicht op een snelle uitbetaling?' 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een verwittigd man is er twee waard - vuurwerk.'

 

 

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Een verwittigd man is er twee waard - vuurwerk.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 13 december 2023 af:

 

'Sinds enkele jaren is het afsteken van vuurwerk verboden in onze gemeente. Toch is er geen merkbare vermindering te zien tijdens de oudejaarsnacht.

 

Wat is het plan van de gemeente om dit verbod duidelijker bij de inwoners kenbaar te maken? Gaat men ook actief tussenkomen bij overtredingen? Hoe zit het met de handhaving?'

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels  - meer zicht op de kinderopvang in het licht van de nieuwe cijfers.'

 

 

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels  - meer zicht op de kinderopvang in het licht van de nieuwe cijfers.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 13 december 2023 terug op:

 

'Op 12 december 2023 liet mevrouw Crevits weten dat er 2.000 extra kinderopvangplaatsen waren voor meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen.

 

Wezembeek-Oppem staat ook op die lijst. We moeten als gemeente wel oplijstend en/of adviesgevend optreden.

 

Het gaat om plaatsen met de hoogste subsidie waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. De extra investeringen in nieuwe plaatsen en de omschakeling van bestaande plaatsen zal het aandeel plaatsen volgens inkomen in Vlaanderen naar 80% brengen. 

 

Dit is niet alleen goed nieuws voor ouders die op die manier meer toegang krijgen tot betaalbare kinderopvang, maar ook voor de organisatoren en de medewerkers. Voor hen betekent dit hogere lonen en betere werkomstandigheden. Samen met de verlaging van het aantal kinderen per begeleider is dit opnieuw een belangrijke stap voor de sector.

 

Wat is de stavaza van dit dossier in onze gemeente gezien de hoogdringendheid?'

Publicatiedatum: 31/01/2024