Zitting van 24/10/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Béatrice Bernard – schepen

Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 september 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 19 september 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

19 september 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

1 stem tegen: Emmanuel Froidbise

 

1 stem onthouding: Anne Bens-Sterkmans

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 19  september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Data raadszittingen 2023. Kennisname.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Data raadszittingen 2023. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de hierna volgende lijst van voorgestelde zittingsdata van de gemeenteraad, kalenderjaar 2023.

De zittingen zullen telkens doorgaan op de vierde maandag van de maand, behoudens wat betreft de maanden april (3de maandag), september (3de maandag) en december (3de maandag).

23/01 - 27/02 - 27/03 - 17/04 - 22/05 - 26/06 - 18/09 - 23/10 - 27/11 - 18/12

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 september 2022: oproeping Iverlek om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 22 december 2022 met de volgende agenda :

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie

van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het

toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de

bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en

37ter en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen

van de bijlage 2;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in

te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het

agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit

elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit.

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en

Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende

vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot

de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de

Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,

en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding

per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans

afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de

balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV

van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende

vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de

winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad

van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het

voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en

passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale

uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen

vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met

inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige)

van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding

vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de

Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin

hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het

eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met

mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de

geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest

brede zin.

6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE

(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort,

Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,

Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius

Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle)

(overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de

Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge

en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen

naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende

vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31

december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een

definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en

Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot

subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de

formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren,

en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte

te doen vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de

Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11. Statutaire benoemingen.

12. Statutaire mededelingen.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Juridische gronden

        De statuten van Iverlek.

        De bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzonderheid deel 3 - afdeling 3 - onderafdeling 3 en artikel 432 al. 3 waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

        Gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 houdende aanduiding van de heer Jean-Pierre Butaye als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Overwegende de dossierstukken overgemaakt met brief van 22 september 2022.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

14 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

5 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding aan de hand van de onleesbaarheid.

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d.  22 december 2022:

 

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 19 september 2022 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie

van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het

toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de

bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en

37ter en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen

van de bijlage 2;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in

te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het

agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit

elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en

Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende

vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot

de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de

Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,

en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding

per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans

afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de

balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV

van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende

vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de

winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad

van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het

voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en

passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale

uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen

vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met

inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige)

van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding

vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de

Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin

hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het

eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met

mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de

geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest

brede zin.

6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE

(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort,

Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,

Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius

Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle)

(overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de

Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge

en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen

naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende

vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31

december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een

definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en

Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot

subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de

formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren,

en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte

te doen vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de

Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11. Statutaire benoemingen.

12. Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 van onderhavige beslissing.

Ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 werd de heer Jean-Pierre Butaye  aangeduid als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Dienst publieke ruimte. Verlenen van een "in-house" opdracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot aanvullende diensten van Haviland in het kader van detachering technisch adviseur wegeninfrastructuur - Samenweringsovereenkomst (WE/22-14). Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Dienst publieke ruimte. Verlenen van een "in-house" opdracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot aanvullende diensten van Haviland in het kader van detachering technisch adviseur wegeninfrastructuur - Samenweringsovereenkomst (WE/22-14). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Sinds 1 oktober 2016 maakt de gemeente via een "In-House" opdracht gebruik van de diensten van Intercommunale Haviland IGSV met betrekking tot aanvullende diensten in het kader van detachering projectleider ingenieur openbare werken.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 12 mei 2021 om deze overeenkomst te verlengen met 1 jaar. De uitvoering van de overeenkomst liep ten einde op 31 maart 2022.

 

Feiten en context

Haviland IGSV heeft nieuwe voorwaarden vastgesteld voor deze diensten.

Voor de prestaties van de gedetacheerde ingenieur ligt deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring met terugwerkende kracht vanaf 01 april 2022 voor.

Een duurtijd van minstens 2 jaar is opportuun voor de continuïteit van de dienstverlening.  Het einde van de overeenkomst is voorzien op 31 december 2024.

 

Juridische gronden

        15 december 2015: Gemeenteraadsbesluit - 1.B - Het verlenen van een "in-House" odpracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot aanvullende diensten van Haviland in aanvulling op de taken van Haviland als opdrachtencentrale voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur (WE/16-01).

        19 september 2016: Gemeenteraadsbesluit - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Haviland Intercommunale IGSV aangaande de verlening van een "In-House" opdracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot de aanvullende diensten van Haviland in het kader van detachering projectleider Ingenieur openbare werken.

        1 februari 2017 en 27 september 2017 - Besluiten van het college van burgemeester en schepenen - 1 maart en 27 september 2018, 5 april 2019, 9 juli 2020 houdende verlenging van de samenwerkingsovereenkomst.

        12 mei 2021 - Beslissing college van burgemeester en schepenen - verlenen van een "In-House" opdracht aan Haviland Intercommunale IGSV met betrekking tot aanvullende diensten van Haviland in het kader van detachering projectleider Ingenieur openbare werken : verlenging samenwerkingsovereenkomst (WE/20-07).

 

Advies

Advies van de commissie grondgebiedzaken d.d. 18 oktober 2022, gunstig.

 

Argumentatie

De functie van werfleider-toezichter en dossierbehandeling openbare werken (graad van ingenieur) wordt momenteel gedeeltelijk door Haviland ingevuld (1 à 2 dagen per week). Het is aangewezen om deze dienstverlening te verlengen om de doelstellingen van het meerjarenplan te kunnen realiseren (voor wat betreft de Publieke Ruimte).

In samenspraak met het diensthoofd Publieke Ruimte en het afdelingshoofd grondgebiedzaken kan de dienstverlening besproken worden naargelang de noden.

 

Financieel advies

De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget onder registratiesleutel 1/1/1/1/0200/61310030

Het toepasbare uurtarief (excl. BTW) voor de technisch adviseur wegeninfrastructuur wordt daarbij door HAVILAND als volgt bepaald: 103,00 euro.

Dit uurloon is gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector. Op 1 april 2022 was er reeds een indexsprong naar 105€/uur en vanaf 1 juni 2022 en tweede indexsprong naar 107€/uur.

Voor prestaties welke uitgevoerd worden op een locatie buiten de kantoren van HAVILAND wordt een forfaitaire verplaatsingskost van 25,00 euro per aaneensluitende prestatie aangerekend.

In de huidige regelgeving zal op de door de eigen personeelsleden van HAVILAND geleverde prestaties geen BTW worden doorgerekend.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Wim Peeters

 

 

Enig artikel: De samenwerkingsovereenkomst "Dienstverlening Technisch adviseur wegeninfrastructuur" goed te keuren met terugwerkende kracht vanaf 01 april 2022 met uitvoering tot 31 december 2024.

 

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - tijdelijke verlenging erkenning SHM's. Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - tijdelijke verlenging erkenning SHM's. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

28 juli 2022: brief van Elk zijn Huis.

 

Feiten en context

Er dient één unieke woonmaatschappij opgericht te worden in werkingsgebied Oost-Brabant-West, waarvan onze gemeente deel uit maakt.

De sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cbva Volkswoningbouw worden omgevormd tot een woonmaatschappij.

De sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cvba Volkswoningbouw bevinden zich in een situatie waarbij de fusie van beide vennootschappen in 2022 technisch en organisatorisch niet meer haalbaar is. Deze operatie kan wel voltooid worden tegen eind juni 2023. Om deze reden willen beide maatschappijen een tijdelijke verlenging van hun erkenning aanvragen. Bij hun aanvraag moeten ze een advies van de gemeenten van het toekomstige werkingsgebied toevoegen.

Op 28 juli 2022 hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba en cvba Volkswoningbouw Herent een brief verstuurd naar de gemeenten die deel uitmaken van het werkingsgebied van de op te richten woonmaatschappij. Zij vragen om advies uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied Oost-Brabant-West, waar onze gemeente deel van uitmaakt, zal worden gevormd.

Enkele gemeenten in het werkingsgebied, waaronder Wezembeek-Oppem, hebben nog geen advies uitgebracht.

Op 30 september 2022 heeft de directeur van Elk zijn huis per telefoon aan onze gemeente gevraagd alsnog een advies  door de gemeenteraad, in de zitting van oktober, uit te brengen.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 e.v.,

        decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd

        Decreet van 9 juli 2021 "Vlaamse Codex wonen van 2O21",

        besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen,

        Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Argumentatie

In het traject naar het vormen van een eengemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied tegen 1 januari 2023, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er pas tegen 30 juni 2023 zullen in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen, ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij, ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing...) door te voeren met een andere woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die zich kan omvormen tot woonmaatschappij, een verlenging van de hun erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 bekomen. Daartoe moet zij een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Daarbij moet de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied (art 223, §2, 2de lid van het BVR van 17/12/2022 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen).

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba met zetel te Tervuren en cvba Volkswoningbouw met zetel te Herent tot en met 30 juni 2023.

Artikel 2: De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

Artikel 3: Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd.

 

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Financiële dienst. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

 

OZ.6. Financiële dienst. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

 

De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport over het eerste semester van 2022 met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025.

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 af:

 

'Er zijn blijkbaar werken in het jeugdhuis voorzien. Er werd een lijst van investeringen overgemaakt.

 

Over welke werken gaat het?

Wat is de kostprijs ervan?

Wat is de uiteindelijke voorziene accommodatie?

Wat zullen de voorwaarden zijn?

 

Er blijven natuurlijk nog andere prangende vragen over.

 

Hoe zit het met de slotracing?

Hoe zit het met eventuele juridische procedures?

Wat is de tijdslijn van de werken, die momenteel uitgevoerd worden?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Het vrij rondlopen en het bijhorend sociaal contact zijn basisbehoeften waar onze viervoeters (én waarschijnlijk ook hun baasjes) baat bij hebben om zich te ontplooien.

 

De gemeente denkt momenteel na over de praktische inrichting van een hondenlosloopweide, zodat onze viervoeters eens onbelemmerd kunnen rennen. Dit project staat opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 en zou nog tegen het einde van deze beleidsperiode uitgevoerd moeten zijn.

 

Nadenken staat natuurlijk iedereen vrij. Tijdens de vorige gemeenteraad werden ons een aantal mogelijkheden voorgesteld. Het is te simpel om te stellen dat dit dossier niet prioritair is.

 

Wat is de stavaza van dit voorstel?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Veel burgers maken zich zorgen over de tijdslijn van het toekomstige mobiliteitsplan.

 

Mevrouw Mineur stelde vorige gemeenteraad dat men hoopte in de loop van de maand oktober te kunnen landen.

 

Daarom nogmaals de vraag naar een stavaza van het mobiliteitsplan.'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Iedere inwoner van Wezembeek-Oppem is aandeelhouder van de gemeente.

 

De burgers maken zich zorgen bij de toenemende energiefacturen zeker als ze het licht opmerken waarin het gemeentehuis baadt. Maar ook de inflatie en bijhorende indexering baart zorgen.

 

Is er nieuws over afschakelplannen? In de media verschijnen er ook meldingen van personeelsproblemen in de omliggende gemeenten. Ook Haviland en VVSG komen met een aantal voorstellen voor gemeentelijke initiatieven.

 

Er werd ons meegedeeld dat er inzake gezinnen in energie-armoede navraag zou gebeuren bij het OCMW. Zijn hier al resultaten van bekend?

 

Wanneer wordt het Secap (gemeentelijk energie-en klimaatplan) aan de gemeenteraad voorgesteld?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Knack of the NAC.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Hoe zit het met de energiekosten van het gebouw?

 

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Dexia - waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Dexia - waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Mevrouw Mineur deelde op een vorige gemeenteraad mee dat er nog geen mogelijkheid was overleg te plegen met de administratie en dat deze vraag nog zou beantwoord worden.

 

Zij gaf aan er niet van op de hoogte te zijn dat we eigenaar zijn en dat dit bekeken moet worden met de
administratie.

 

Hoe zit het nu?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 oktober 2022 terug op:

 

'Kinderopvang blijft een probleem in onze gemeente.

 

In deze tijden van zware kritiek aan het adres van Kind en Gezin en bij uitbreiding het Agentschap Opgroeien laat dit laatste weten dat de problemen niet enkel administratief zijn maar ook inhoudelijk.

 

We hebben uiteraard geen zicht over de precieze aantijgingen in de verschillende dossiers maar in de huidige tijdsgeest is het volkomen normaal dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zeker in het belang van onze kinderen.

 

Is er sinds vorige gemeenteraad nieuws aan de kim van de kinderopvang in de gemeente.'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Fiber.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:' Stavaza Fiber.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 19 oktober 2022 af:

 

 

'Dit netwerk wordt vanaf augustus 2022 stapsgewijs aangelegd in alle wijken van de gemeente en zal uiteindelijk ons huidige netwerk vervangen. In Wezembeek-Oppem wordt er een supersnel en stabiel fibernetwerk geïnstalleerd dat het groeiende dataverkeer van de toekomst moeiteloos aankan. De gemeente geeft netwerkbedrijf Proximus toegang voor de uitvoering van de werken op het openbaar domein en volgt deze werken mee op.

 

Tot zover de blurb op de website van de gemeente

 

Maar burgers beklagen zich over het feit dat ze geen antwoorden krijgen vanuit de gemeentelijke administratie (of uiteindelijk de vrijheid-blijheid van Proximus zelf).

 

Hoe zit dat nu? De burgers zien de panelen met aankondigingen maar blijven zelf op hun honger. Er zijn zeer weinig antwoorden vooral op precieze vragen van interconnectie? En vooral de bijkomende vragen naar het toekomstige prijskaartje?

 

Wat is eigenlijk de rol van de gemeente?'

Publicatiedatum: 02/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.