Zitting van 27/02/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Béatrice Bernard – schepen

Geraldine Lamoureux, Anne Bens-Sterkmans – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 januari 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 januari 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23.01.2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

        Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Ronald Probst

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet informeert de onthouding op basis van het onduidelijk gevolg dat gegeven werd aan zijn mondelinge vragen.

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 23 januari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Monitoring van de diensten 2020-2021. Kennisname.

 

 

OZ.2. Cel beleid. Monitoring van de diensten 2020-2021. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het kwartaalrapport voor de jaren 2020 en 2021.

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Communicatiedienst. Verslag klachten 2022. Kennisname.

 

 

OZ.3. Communicatiedienst. Verslag klachten 2022. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de klachten ingediend tegen de gemeente.

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.4. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Aardbeving van 6 februari 2023.

 

Feiten en context

Op 6 februari in de vroege uren werden het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter, later op de dag gevolgd door een tweede aardbeving met een kracht van 7.6. 

De aardbevingen kostten het leven aan meer dan 30.000 mensen en verwoestten duizenden huizen;

Duizenden mensen zijn dakloos in ijzige weersomstandigheden.

Diverse hulporganisaties riepen op tot ondersteuning van de getroffen regio's.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        8 juni 2009 - gemeenteraadsbesluit - Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire Hulp – Hulp Vierde Wereld.

        23 december 2013 - gemeenteraadsbesluit - Aanpassing – indexering bedragen bovenvermeld reglement.

        25 oktober 2021 - gemeenteraadsbesluit - Wijziging reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp.

 

Advies

Advies commissie ondersteuning van 21 februari 2023.

 

Argumentatie

De toelage wordt toegekend aan het consortium 12-12.

Sinds de zware aardbevingen die maandag 6 februari het grensgebied tussen Syrië en Turkije troffen, is het dodental blijven stijgen tot het meest recente, hallucinante cijfer van 33.000 doden en is de behoefte aan hulp voor vele duizenden overlevenden toegenomen. Geconfronteerd met deze noodsituatie verzamelt  12-12 Consortium financiële steun voor de financiering van de activiteiten van de 7 lidorganisaties die noodhulp voor de slachtoffers organiseren in de getroffen gebieden.

Op dit moment is financiële hulp dus nog steeds de meest efficiënte manier om de slachtoffers in Turkije en Syrië te helpen. 

Het is aangewezen om aan het consortium 12-12 vrijstelling te verlenen van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

 

Financieel advies

De betaling van een toelage van 4.250 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016004 ‘Toelagen voor humanitaire hulp’ in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 en te verlenen aan :

Consortium 12-12, IBAN 19 0000 0000 1212

 

BESLUIT:

Eenparig

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage "humanitaire hulp" voor het dienstjaar 2023 van 4.250  euro te verlenen aan het consortium 12-12, ten titel van ondersteuning van de hulpverlening in het kader van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Artikel 2: Deze toelage via deze instelling naar de diverse aangesloten hulporganisaties en plaatselijke projecten te laten verdelen.

Artikel 3: Aan het consortium 12-12 gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in art. 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelagen, die enkel dienen ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Reglement van Orde van de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel beleid. Reglement van Orde van de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

13 februari 2023 : e-mail van de dienst onderwijs van de gemeente Tervuren houdende ontwerp van het reglement van orde van de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) van het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem.

 

Feiten en context

De Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter maakt deel uit van het Centraal Aanmeldregister van de basisscholen van Tervuren. Ten behoeve van de goede werking van de ombudsdienst inschrijvingen dient een reglement van orde te worden opgemaakt.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2019 houdende aansluiting van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter tot het Centraal aanmeldregister van de basisscholen van Tervuren.

        Omzendbrief Bao/2022/02 van 28 juni 2022 houdende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 en volgenden. 

        Besluit college van burgemeester en schepenen van 3 november 2022 houdende voorstel tot aanduiding leden voor De Letterbijter voor CAR Tervuren-Wezembeek-Oppem.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1. Algemeen

In de gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem organiseren de schoolbesturen van de Nederlandstalige basisscholen van het gewoon onderwijs een centrale digitale aanmeldingsprocedure voorafgaand aan de inschrijvingen in elke basisschool.

Het reglement van orde bepaalt  de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Ombudsdienst inschrijvingen (hierna ODI genoemd), opgericht voor de aanmeldingsprocedure vanaf het schooljaar 2023-2024.

Het reglement van orde van de ODI werd besproken in de onderwijsraad van Tervuren van 2 december 2022 en goedgekeurd door de in de bijlage vernoemde organiserende schoolbesturen.

Het reglement van orde van de ODI werd opgesteld volgens de bepalingen van artikelen 37/16 en 37/33 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 zoals gewijzigd tot op heden, artikelen 27 t.e.m. 30 van het besluit van de Vlaamse Regering over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs van 7 oktober 2022 en punt 8.1 van de Omzendbrief BaO/2022/02 van 28 juni 2022 over het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het gewoon basisonderwijs voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 en volgende.

 

Artikel 2. Samenstelling

De ODI bevat volgende leden:

- de schepen van onderwijs van het gemeentebestuur van Tervuren als voorzitter met stemrecht.

- de directeur van elke basisschool die deelneemt aan de aanmeldingsprocedure met stemrecht.

- een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging van een basisschool die deelneemt aan de aanmeldingsprocedure met stemrecht.

- de ambtenaar van het gemeentebestuur van Tervuren die de aanmeldingsprocedure voor het gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem beheert als gemandateerde secretaris zonder stemrecht.

De vertegenwoordiger van een oudervereniging wordt volgens een beurtrol van de deelnemende scholen door de schooldirecteur en het schoolbestuur voorgedragen.

Indien een lid uitzonderlijk verhinderd is, verwittigt deze de voorzitter en laat zich vertegenwoordigen door een plaatsvervanger of geeft een volmacht aan een ander lid.

Elk lid bepaalt zelf de plaatsvervanger en zorgt ervoor dat deze voldoende inhoudelijk op de hoogte is.

De leden van de ODI worden als bijlage nominatief vermeld.

 

Artikel 3. Bevoegdheden

De ODI is bevoegd voor de eerstelijnsbehandeling van en adviezen over:

- klachten of meldingen van technische fouten of zuiver materiële vergissingen.

Het betreft een technische fout of een materiële vergissing tijdens de aanmeldingsprocedure, voor of na de definitieve toewijzing, die afbreuk doet aan de ordening of toewijzing van een leerling.

- vragen over de erkenning van een uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling.

Het betreft een ouder die voor een specifieke school waarvoor wordt aangemeld, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen  van toepassing is op de betrokken leerling in die school en waarbij de inschrijving in die school de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen voor die leerling.

- de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen voor eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

 

Artikel 4. Procedure

 Artikel 4.1 Indiening klacht, melding of vraag

De ouders, vertegenwoordiger van de ouders of een belanghebbende kunnen een klacht, melding of vraag indienen via onderwijs@tervuren.be met vermelding van:

- de identiteitsgegevens van de indieners en het kind: naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer.

- de contactgegevens (van de vertegenwoordiger) van de ouders of belanghebbende: e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer.

- een gemotiveerde omschrijving van de klacht of melding met toevoeging van bewijsstukken en regelgeving of bij een vraag naar erkenning van een uitzonderlijke situatie: motivering, naam van de school of vestigingsplaats, geboorte- of leerjaar.

Klachten of vaststellingen die na een termijn van 10 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten worden ingediend, zijn onontvankelijk.

Voor de toepassing van termijnen in dit reglement van orde worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet meegerekend.

 Artikel 4.2 Vergadering

De ODI wordt op basis van de verzamelde klachten, meldingen of vragen samengeroepen door de voorzitter die de wijze, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering of besluitvorming bepaalt.

De voorzitter kan beslissen dat de besluitvorming digitaal zonder samenroeping zal gebeuren.

De indieners van een klacht, melding of vraag worden geïnformeerd over de wijze, het tijdstip en de plaats van de vergadering zodat ze hun hoorrecht kunnen uitoefenen via een schriftelijke of mondelinge toelichting bij de klacht, melding of vraag.

Ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een raadspersoon. Een vertegenwoordiger van de ouders of een andere belanghebbende kan zich laten bijstaan door een raadspersoon.

De vergadering is niet openbaar. De ODI vergadert rechtsgeldig indien de meerderheid van de leden of plaatsvervangers aanwezig is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, bepaalt de voorzitter een nieuwe zitting ten laatste binnen de 7 kalenderdagen na de eerste zitting. De tweede zitting vergadert rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers. De ODI formuleert een advies binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, melding of vraag.

Alle leden van de ODI zijn gehouden tot discretie over de zaken die zij in de uitoefening van hun mandaat vernemen. Zij oefenen hun mandaat op een onpartijdige en onbevooroordeelde wijze uit en behartigen het algemeen belang.

De ODI kan alle documenten opvragen bij de betrokken schooldirectie of schoolbestuur.

De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris.

 Artikel 4.3 Wraking

De indieners van een vraag, melding of klacht kunnen voor de vergadering van de ODI één of meer leden wraken. Indien de wraking later is ontstaan, kan de wraking nog worden ingeroepen tijdens de vergadering en wordt de zaak naar een volgende zitting verplaatst.

Een plaatsvervanger neemt de plaats in van het gewraakte lid.

Indien een lid weet dat er een reden tot wraking tegen hem bestaat, moet deze zich van de zaak onthouden.

De redenen van wraking zijn vermeld in de artikelen 828 en 829 tweede lid van het gerechtelijk wetboek.

 Artikel 4.4 Besluitvorming

De voorzitter opent en sluit de vergadering, leidt de gesprekken en zorgt voor de ordehandhaving.

Indien de indiener van een klacht, melding of vraag dit wenst kan hij eerst zijn uiteenzetting geven waarna de leden van de ODI kunnen reageren.

Na het sluiten van de gesprekken volgt de beraadslaging en het advies zonder de aanwezigheid van de indiener, leerling, belanghebbende of raadsman.

De adviezen worden bij voorkeur bij consensus gegeven. Bij gebrek aan consensus beslist de meerderheid van de aanwezige leden of plaatsvervangers.

Indien een technische fout of een zuiver materiële vergissing wordt vastgesteld voor de definitieve toewijzing en de ODI een gunstig advies geeft over de correctie van de fout, kan de leerling door de schoolbesturen met de correctie van de fout opgenomen worden in het aanmeldingsregister voor de definitieve toewijzing gebeurt.

Indien een technische fout of een zuiver materiële vergissing wordt vastgesteld na de definitieve  toewijzing en de ODI een gunstig advies geeft over de correctie van de fout, kan de leerling door het betrokken schoolbestuur in overcapaciteit ingeschreven worden volgens artikel 37/28 van het decreet basisonderwijs.

Indien de ODI een negatief advies geeft over de technische fout of de zuiver materiële vergissing voor of na de definitieve toewijzing dan moet de aanmelding of toewijzing van de betrokken leerling niet gewijzigd worden.

De ODI moet de vraag voor de erkenning van een uitzonderlijke situatie voorleggen aan het betrokken schoolbestuur. Indien dit schoolbestuur de eventuele inschrijving in overcapaciteit haalbaar acht, moet dit schoolbestuur de vraag voorleggen aan de Commissie voor Leerlingenrechten. De Commissie voor Leerlingenrechten beslist binnen de 30 kalenderdagen over de uitzonderlijke situatie waarbij de inschrijving de enige mogelijkheid is om toegang tot onderwijs te garanderen voor die leerling. Indien de Commissie de uitzonderlijke situatie bevestigt kan de leerling in overcapaciteit worden ingeschreven conform artikel 37/28 van het decreet basisonderwijs.

 Artikel 4.5 Mededeling van de uitspraak

Het advies van de ODI wordt binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de uitspraak van de ODI elektronisch verzonden naar het mailadres van de indieners van de klacht, melding of vraag.

De indiener wordt hierbij ook geïnformeerd over de procedure om een beroep in te dienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten (hierna CLR genoemd).

 

Beroepsmogelijkheid bij de CLR:

Nadat de klacht of melding over een technische fout of materiële vergissing is behandeld door de ODI kan een klacht ingediend worden bij de CLR.

De behandeling van een vraag naar erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling kan geen voorwerp uitmaken van een klacht bij de CLR.

De behandeling van een klacht, melding of vraag bij de ODI schort de termijn van 30 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten op voor de indiening van een klacht bij de CLR en de termijn van 10 kalenderdagen voor de bemiddeling door een LOP-deskundige.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Het reglement van orde van de ODI treedt in werking voor de aanmeldingsprocedure van het gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem voor het schooljaar 2023-2024 en volgende.

 

Artikel 6. Zetel en adres van de ODI

Gemeentebestuur Tervuren

Ombudsdienst Inschrijvingen basisscholen

T.a.v. de schepen van onderwijs van Tervuren

Administratief Centrum De Zevenster

Markt 7A bus 2

3080 Tervuren

onderwijs@tervuren.be

 

BIJLAGE: LEDEN VAN DE OMBUDSDIENST INSCHRIJVINGEN

 

Gemeentelijke basisscholen

School-

bestuur

Vertegenwoordiger ODI

School

Adres

Instellingsnummer

Gemeente bestuur Tervuren

 

 

 

 

Gemeente- bestuur Wezembeek-Oppem

Schepen van onderwijs Tervuren: Kristina Eyskens: voorzitter ODI

Directeur GBS-T: Joris Willemans

Directeur GBS-M : Greet Vandenbussche

Directeur GBS-V: Adam Caubergs

Directeur GBS- De Letterbijter :

Magali Monnart

 

 

Gemeentelijke basisschool Tervuren

 Paardenmarkt- straat   1, 3080 Tervuren

6007

Gemeentelijke basisschool Moorsel ‘De Fonkel’

Moorselstraat 203 (kleuterschool) en 252 (lagere school), 3080 Moorsel

127043

Gemeentelijke basisschool Vossem

Dorpsstraat 38, 3080 Vossem

6015

 

 

  

Gemeentelijke basisschool Wezembeek-Oppem ‘De Letterbijter’

Louis Marcelisstraat 138, 1970 Wezembeek-Oppem

005975

 

 

 

 

Gemeenschapsonderwijs

Schoolbestuur

Vertegen-

woordiger ODI

School

Adres

Instellings-nummer

GO! Scholengroep SCOOP

Directeur De KATtensprong:

Jo Peeters

GO! Basisschool

De KATtensprong

Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren

381

 

 

 

Vrije scholen

School-

bestuur

Vertegen-

woordiger ODI

School

Adres

Instellings-nummer

Vrije Katholieke Scholen Druivenstreek

 

 

Vrije katholieke basisschool Heilig-Hart- college Wezembeek-Oppem

Directeur Mariaschool: Maurine Depape

Directeur Sint-Annaschool: Kelly Verhasselt

 

Directeur HHC basisschool: Pascale Verzeele

 

 

 

Basisschool Mariaschool

 

Nieuwstraat 17, 3080 Tervuren

5983

Basisschool Sint-Annaschool

Rootstraat 34, 3080 Duisburg

127051

 

Basisschool Heilig-Hartcollege

 

 

 

Louis Marcelisstraat 55 (kleuterschool) en Albertlaan 44 (lagere school), 1970 Wezembeek- Oppem

 

  124172

Vrije Rudolf Steinerschool Kristoffel

Directeur Steinerschool Kristoffel Tervuren: Luc Beck

Basisschool Steiner Kristoffel

Oude Leuvense baan 1 (kleuterschool) en Kasteelstraat 10  (lagere school) , 3080 Tervuren

  137653

 

Oudervereniging
Vertegenwoordiger van de oudervereniging van GBS-De Letterbijter voor de ODI: Vanderveken Jérémy.

 

Secretaris ODI:
Stafmedewerker van het gemeentebestuur van Tervuren gemandateerd als beheerder van de aanmeldingsprocedure van het gewoon basisonderwijs van Tervuren en Wezembeek-Oppem: Marc Forrier.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Retributiereglement inname openbaar domein. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Afdeling vrije tijd. Retributiereglement inname openbaar domein. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Sinds de start van de corona-pandemie is de vraag voor innames van het openbare domein voor de organisatie van evenementen in de gemeente, gestaag gestegen.

Momenteel bestaat er wel een reglement voor de inname van openbaar domein voor werken, maar dit is niet van toepassing voor evenementen of manifestaties.

 

Juridische gronden

        Beslissing van het college van 12 januari 2023 betreffende het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties.

        Gemeenteraadsbesluit van 20 mei 1999 betreffende het reglement betreffende de procedure inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting.

        Wet van 23 maart 1999 betreffende de gerechtelijke inrichting fiscale zaken.

        Decreet Lokaal Bestuur Artikel 40 §3 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

        Beslissing van het college van 16 december 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 30 mei 2008 - vanaf het dienstjaar 2009, gewijzigd bij beslissing van het college van 16 oktober 2013 en van 23 september 2015.

 

Advies

Advies van de Cultuurraad van 25 januari 2023.

 

Financieel advies

Een nieuwe registratiesleutel zal voorzien worden om de inkomsten te boeken.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement Ronald Probst - Aanpassing reglement inname openbaar domein)

 

3 stemmen voor: Jan Walraet, Wim Peeters en Ronald Probst

11 stemmen tegen: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

 

6 stemmen onthouding: Fabienne Mineur-Boucau, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

1 stem tegen: Ronald Probst

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye en Wim Peeters

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de inname van het openbaar domein voor evenementen en manifestaties, zoals gevoegd in bijlage, goed.

 

Communicatie

Reglement graag publiceren op de website.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Dienst gebouwenbeheer. Retributiereglement badges voor de toegang van de ondergrondse parking Louis Marcelisstraat 140. (GB 22/04) Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Dienst gebouwenbeheer. Retributiereglement badges voor de toegang van de ondergrondse parking Louis Marcelisstraat 140. (GB 22/04) Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het dossier van de centrumontwikkeling was er aanvankelijk enkel een poort, die met een zender open en dicht ging, voorzien aan de ingang van de parking. Deze  zender zou kunnen communiceren met de privatieve poorten van de privatieve parkings.

Tijdens de uitvoering is er gekozen voor ANPR-camera’s, slagbomen en een badgelezer voor de ondergrondse parking. Dit betekent dat de zender van de privatieve parking niet communiceert met het badgesysteem.

Er is tijdens de uitvoering met Van Roey Vastgoed overeengekomen dat elk appartement/handelszaak 2 badges krijgt die toegang verlenen tot de ondergrondse parking en dat de gemeente het beheer zal uitvoeren van de nummerplaten in het ANPR-systeem.

Een badge kost ongeveer 9,00 euro per stuk exclusief btw en exclusief de tijd, nodig om de badge te programmeren en om ze te verdelen.

Het kan ook gebeuren dat eigenaars de badge verliezen of extra badges willen, omdat ze meerdere auto’s hebben of parkeerplaatsen.

Voor de verdeling van de privatieve badges is er een retributiereglement opgemaakt. Het retributiereglement bepaalt wie welke hoeveelheid badges mag ontvangen en op welke manier.

In collegezitting van 24 maart 2022 is er principieel akkoord gegeven voor:

 

        de opmaak van een reglement

        het bezorgen van 2 badges per appartement of handelszaak

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 40§3, 286 en 288.

 

Argumentatie

Het retributiereglement geeft weer wie er recht heeft op een badge en hoeveel er bekomen kunnen worden.

De prijs bij verlies van een badge bedraagt 49,00 euro, omdat er buiten de kost zelf van de badge nog werk is om deze te programmeren, te testen en administratief te verwerken.

Het bezit van een  badge is noodzakelijk als je met de auto of met de fiets binnen wil komen buiten de openingsuren van de poort of in geval er een defect zou zijn aan de ANPR-camera.

 

Financieel advies

De kost voor ongeveer 100 wooneenheden bedraagt 100 x 2 = 200 x 9,00 euro = 1.800,00 euro exclusief btw., ofwel 2.178,00 euro inclusief btw.

In de begroting is er volgende budgetsleutel voorzien:

GE/61030010/011900 (benodigdheden voor gebouwen)

Bij verlies van badge zal er 49,00 euro per badge aangerekend worden.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan  het retributiereglement voor de aflevering van badges voor de toegang tot de parking onder het administratief centrum, gelegen Louis Marcelisstraat 140, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Afdeling grondgebiedzaken. Bijkomende werkingsmiddelen Interza 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

13 januari 2023: Brief van Interza met de bedragen van de bijkomende werkingsmiddelen voor dienstjaar 2023.

 

Feiten en context

De gemeente past sinds de invoering van de gft-inzameling het systeem toe van verhoogde dienstverlening.

Sinds enkele jaren werd de lediging en het beheer van straatvuilnisbakjes aan Interza overgedragen.

 

Juridische gronden

        De statuten van de intercommunale Interza zijn van toepassing.

        Het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2015 houdende ledigen straatvuilnisbakken door Interza - Afvalinzameling (2.19) is van toepassing.

 

Argumentatie

Het beheer van de straatvuilnisbakjes door de intercommunale heeft geleid tot een zeer bevredigend resultaat wat betreft de ingezamelde tonnages en het misbruik van deze infrastructuur. Bovendien heeft het geleid tot de uitbouw van een samenhangend beleid inzake zwerfvuil waarbij de algemene netheid van de gemeente is toegenomen terwijl het aantal sluikstorten afnam.

De basisdienstverlening inzake de inzameling van de gft-fractie bestaat in een huis-aan-huisronde 26 maal per jaar (twee-wekelijks) jaar rond. De uitgebreide formule loopt in de maanden maart-november met een wekelijkse ophaling, terwijl in de maanden december-februari teruggevallen wordt op een twee-wekelijkse ronde. Deze keuze werd gemaakt omdat vermoed werd dat de inwoners minder geneigd zijn aan thuiscompostering te doen.

Voor dienstjaar 2022 werd een aanzienlijke stijging van de bijdragen voorzien. Dit heeft enkele oorzaken, te weten:

        vanaf 2022 berekent Interza de kostprijs jaarlijks, terwijl dit voorheen slechts eenmaal per beleidsperiode gebeurde. Dit zal grote sprongen in de toekomst voorkomen.

        de algemene stijging van de prijzen van materialen, lonen en brandstof sinds de vorige berekening (> 6 jaar terug)

        De sterk verhoogde hoeveelheden gft in 2021 (vroege lente, natte zomer, late herfst). In geval van een droge zomer in 2022 zal de werkelijke kostprijs lager zijn en zal het volledige bedrag niet worden opgevraagd.

Voor dienstjaar 2023 wordt voorzien in een indexering van 2,97%.

 

Financieel advies

De bijkomende werkingsmiddelen voor dienstjaar 2023 zullen de volgende zijn:

        bijkomende ophaling gft:   82.146,38  euro

        ledigen afvalbakjes:   30.493,54 euro

        TOTAAL:    112.639,92 euro

Bij deze beslissing verbindt de gemeente zich tot het betalen van maximaal 112.639,92 euro. Het krediet hiertoe werd voorzien in het exploitatiebudget 2023 resp. onder de registratiesleutels GE-64940000-030001 en GE-64940000-030002.

Ingevolge de afstand van bevoegdheid ten aanzien van de intercommunale is er geen btw verschuldigd.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

1 stem tegen: Emmanuel Froidbise

 

2 stemmen onthouding: Jan Walraet en Wim Peeters

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet en de heer Peeters motiveren de onthouding op basis van het gegeven dat zij niet achter de dubbele ophaling van GFT staan, wel achter het leegmaken van de vuilnisbakjes.

 

Artikel 1: De kosten van de dienstverlening van de intercommunale Interza in dienstjaar 2023 met betrekking tot de wekelijkse ophalingen van gft in de periode maart-december voor een bedrag van 82.146,38 euro goed te keuren.

Artikel 2: De kosten van de dienstverlening van de intercommunale Interza in dienstjaar 2023 met betrekking tot het beheer van de straatvuilnisbakjes voor een bedrag van 30.493,54 euro goed te keuren.

Artikel 3: Deze beslissing wordt gefinancierd met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2023 onder de registratiesleutels GE-64940000-030001 en GE-64940000-030002.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

 

 

OZ.9. Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

November 2021: Ovam kondigt op haar website de start van het project "Handhavers zwerfvuil OVAM" aan.

 

Feiten en context

In december 2018 stelde de gemeenteraad de eerste lokale GAS-vaststeller aan met als opdracht het toezicht op de openbare netheid.

Sinds 2019 stelt Interza bewakingscamera's op in de gemeente. Dankzij deze camera's kon de GAS-vaststeller reeds meerdere overtreders van de reglementering op afvalstoffen identificeren, wat leidde tot het opleggen en het innen van meerdere sluikstortboetes.

In maart 2021 werden een aantal intercommunale ambtenaren door de gemeenteraad aangesteld tot GAS-vaststeller. Deze vaststellers verrichten hun taak voornamelijk tijdens de kantooruren en op basis van camerabeelden of doen vaststellingen post factum. We stellen dan ook vast dat een groot deel van de week de pakkans aanzienlijk lager is dan tijdens die kantooruren.

Op 28 maart 2022 stelde de gemeenteraad 6 personeelsleden van OVAM aan tot tijdelijke GAS-vaststellers.

18 november 2022: OVAM maakt de brevetten van 17 bijkomende personen die geslaagd zijn in de GAS-opleiding en aangesteld kunnen worden als lokale handhaver.

24 januari 2023: OVAM maakt de brevetten van 3 bijkomende personen die geslaagd zijn in de GAS-opleiding en aangesteld kunnen worden als lokale handhaver en meldt tegelijk het vertrek van 5 GAS-handhavers uit hun organisatie.

 

Juridische gronden

Volgende besluiten zijn van toepassing:

        de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2004.

        het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005.

        het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, in het bijzonder artikel 12.

        het milieuhandhavingsprotocol 'Prioriteitennota Vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest 2012' ondertekend op 18 maart 2013 door Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur en Federaal minister Annemie Turtelboom, bevoegd voor Justitie.

        de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

        het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.

        het algemeen politiereglement zoals laatst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2022.

        het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2022 tot aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5).

        het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2022 tot aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5).

 

Argumentatie

OVAM ondersteunt op projectbasis de lokale besturen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor worden gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30  handhavers bij OVAM tewerkgesteld die zich uitsluitend bezig houden met het controleren op zwerfvuil.

De eerste handhavers zwerfvuil zijn ondertussen reeds actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond of al in een eerdere hoedanigheid gevolgd. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van OVAM.

De handhavers zwerfvuil werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen, de intercommunale Interza en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in de lokale politiereglementen. Hiervoor moet de gemeenteraad de handhavers zwerfvuil aanduiden als GAS-vaststeller.

De lokale besturen kunnen gratis een beroep doen op een deel of geheel van het team voor een handhavingsactie inzake zwerfvuil op hun grondgebied. Dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en onder voorbehoud van haar beschikbaarheid.

Via patrouilles op het terrein (steeds per 2), die ook ’s avonds en in het weekend kunnen doorgaan, zal getracht worden overtreders op heterdaad te betrappen. Bijvoorbeeld in winkelstraten, stopplaatsen openbaar vervoer, parken, publieke parkings, tijdens evenementen, focus hondenpoep,… Ook éénmalige evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden komen in aanmerking.

Dit alles gebeurt in nauwe lokale samenwerking via een aanpak op maat om de prioriteiten te bepalen en in overleg met de lokale GAS-vaststellers, de GAS-sanctioneringsambtenaar, de cel milieu/ecologische transitie, de intercommunale Interza en de lokale politie.

De handhavers zwerfvuil worden niet ingezet voor controles rond sluikstorten, sensibiliserende acties, controle op het buiten zetten van huisvuil op verkeerde tijdstippen en in de foute recipiënten, analyse camerabeelden of andere afvalovertredingen.

Ze worden wel ingezet om repressief op te treden voor heterdaad betrappingen op zwerfvuil.

N.B.: Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes of kleine zakjes met afval. Ook controle op het bijhebben van een zakje voor hondenpoep kan onder dit project vallen.

Bij vaststelling van een overtreding wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt, er wordt niet gewerkt met waarschuwingen. Dit in combinatie met integrale aanpak door de gemeente en intercommunale: communicatie, infrastructuur, omgeving, meting,...

Voordeel voor de gemeente bestaat erin dat het een belangrijke aanvulling betekent op de bestaande handhavingscapaciteit binnen Interza, vooral buiten de normale kantooruren. Bovendien is de service kosteloos voor de gemeente. Nadeel is de beperkte looptijd, slechts tot midden 2024 en het feit dat de inzet van de vaststellers telkens onderhevig is aan goedkeuring en bijgevolg niet steeds gegarandeerd is.

Een eerste aanvraag tot samenwerking moet door het college tijdig ingediend worden (bij voorkeur 1 maand op voorhand). Bij de goedkeuring van een project wordt de maximale looptijd bepaald en de frequentie van handhaving, nadien moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dit om alle lokale besturen de kans te geven om deel te nemen aan dit project.

Uitgebreidere informatie over het project bevindt zich in het draaiboek (zie link in bijlage).

Voorwaarden tot de aanstelling

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voorziet in artikel 21, §1 2° voor ambtenaren de mogelijkheid om inbreuken vast te stellen die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

De ambtenaren moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Deze voorwaarden zijn de volgende:

 1. tenminste 18 jaar oud zijn;
 2. niet veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 3. minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;
 4. voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding. Het gaat om een 40 uur durende opleiding die vier verschillende onderdelen omvat:
  1.    de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties;
  2.   conflictbeheersing + positieve conflictbeheersing met minderjarigen;
  3.    het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling;
  4.   de werkingsbeginselen van de politiediensten.

Van alle gedoceerde onderdelen wordt een examen afgenomen. De kandidaat is geslaagd indien hij voor elk onderdeel minimum 50% van de punten heeft behaald en minimum 60% van de punten heeft behaald voor het totaal van alle onderdelen.

Iedere betrokkene kan een brevet van opleiding voorleggen en voldoet bijgevolg aan de bovenstaande voorwaarden en kunnen dus aangesteld worden als GAS-vaststeller.

Doelstelling

De aanstelling van deze personen heeft tot doel het netheidsbeleid van de gemeente in breder verband uit te voeren, in het bijzonder de beteugeling van het zwerfvuil. De lokale bepalingen daartoe werden opgenomen in drie politiereglementen of -verordeningen.

Toegekende bevoegdheden

Na hun aanstelling als GAS-vaststeller kunnen betrokkenen vaststellingen doen in het kader van de opdracht van OVAM rond het handhaven van:

        Het algemeen politiereglement zoals laatst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018, beperkt tot de artikelen 34 tot en met 36 (Hoofdstuk 4 Openbare netheid en gezondheid, Afdeling 5 Verwijdering van bepaalde afvalstoffen);

        De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2004 en herhaaldelijk gewijzigd;

        Het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005 en herhaaldelijk gewijzigd.

Deze bevoegdheden zijn beperkt tot occasioneel achtergelaten kleine hoeveelheden aan niet-gevaarlijke afvalstoffen, de beteugeling van het zwerfvuil en het onrechtmatig gebruik van de inzamelinfrastructuur in het openbaar domein en op het recyclagepark en van de georganiseerde inzamelrondes.

Het project gaat in uitvoering vanaf januari 2023.

De OVAM maakte ons de attesten over van drie bijkomende personen die kunnen worden aangesteld als GAS-handhaver en meldde ons eveneens het vertrek van vijf eerder aangestelde personen uit hun organisatie. Er wordt een geactualiseerde lijst van GAS-handhavers gevoegd in bijlage.

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen financiële verbintenissen vanwege de gemeente in. Het project met de tijdelijke GAS-ambtenaren worden volledig gefinancierd door de OVAM.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Volgende personeelsleden van OVAM aan te stellen op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem voor het vaststellen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, opgenomen in het algemeen politiereglement van de politiezone WOKRA, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot openbare netheid en gezondheid (hoofdstuk 4), in de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark en dit met respect voor het milieuhandhavingsprotocol 'Prioriteitennota Vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest 2012':

  de heer Maaruf Bahram

  de heer Michael Sobkowiak

  de heer Dirk Verrees

Artikel 2: Volgende personeelsleden van OVAM hebben de organisatie verlaten en zijn bijgevolg niet meer betrokken bij de handhaving in de gemeente, de hen toegekende bevoegdheden worden ingetrokken:

        de heer Stefan Bonhomme

        de heer Gert Holderbeke

        de heer Bram Jordens

        de heer Kilian Van Herbruggen

        mevrouw Sonja Wijgers

Artikel 3: Kennis te nemen van de geactualiseerde lijst van aangestelde GAS-handhavers.

Artikel 4: Worden van deze beslissing in kennis gesteld: de betrokken personen, de korpschef WOKRA, de directeur van Interza, het afdelingshoofd van de OVAM, de provinciaal sanctionerende ambtenaar, de bemiddelingsambtenaar, de procureur des Konings.

 

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza humanitaire hulp voor de aardbeving in Syrië en Turkije.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza humanitaire hulp voor de aardbeving in Syrië en Turkije.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Op de laatste commissie grondgebiedzaken ontspon zich een discussie over het voorafgaandelijk aanpassen van het reglement betreffende de gemeentelijke humanitaire hulp (artikel 3).

Artikel 3

Het schepencollege kan, naar aanleiding van onvoorziene humanitaire noden, een voorstel doen aan de gemeenteraad om een deel van de fondsen toe te kennen aan organisaties voor humanitaire hulp.

 

De procedure voor het toekennen van de resterende toelagen voor humanitaire verloopt als volgt: naar aanleiding van ontvangen aanvragen of naar aanleiding van berichtgeving in de media maakt het college van burgemeester en schepenen in de loop van de maand september een ontwerp van raadsbesluit houdende verdeling en toekenning van de toelage voor humanitaire hulp. Het ontwerp wordt doorverwezen naar de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Wij zetten dit punt op de agenda om er zeker van te zijn dat er een stemming is over de zaak en er effectief hulp verleend wordt. Dit punt wordt dus best behandeld vóór punt 4 van de gemeenteraad.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 februari 2023 af:

 

'Over de Fiber saga deelde mevrouw Matthys mee dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het toelating geven aan de nutsmaatschappijen voor de uitvoering van werken aan hun netwerk.

Nu stellen we vast dat de hinder breed toeneemt en dat de onrust verhoogt zeker na de perikelen in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en elders, die breed in de media besproken werden. Er is zeker een probleem met onderaannemers van Proximus. Dit is uitvoerig in de media besproken.

Er zijn zeer veel verhalen over onderaannemers en vooral over schade die opnieuw toegedekt wordt. Hier is een grote rol toebedeeld aan onze gemeentelijke opzichters. Wij hopen dat de opzichters goed werk leveren.

Wanneer wordt de gemeente hiervoor vergoed?

Goodwill gaat snel verloren. Dat is het legendarische verschil tussen galop en stapvoets.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Tradutori traditori.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Tradutori traditori.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Vorige gemeenteraad kregen de gemeenteraadsleden hun agenda in een andere vorm dan wettelijk voorgeschreven.

Men kan zich trouwens vragen stellen bij het vertalen van agendapunten. Een deel van de inhoudelijke boodschap gaat, ondanks de goede wil van de vertaler, onverrichterzake verloren. Vandaar het Italiaans gezegde in de titel waarvan iedereen de boodschap verstaat.

Zou het niet beter zijn de inhoud te respecteren en zich te gewoonweg te houden aan de voorschriften?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunt.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Hoppinpunt.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 februari 2023 terug op:

 

'Het Hoppinpunt aan de Leuvensesteenweg nadert zijn definitieve afwerking.

Wat is de stand van zaken van dit punt in het zicht van de eindmeet?

Hoe zit het met het Hoppinpunt bij het NAC waarvan sprake op de laatste commissie grondgebiedzaken?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 februari 2023 terug op:

 

'Mevrouw Mineur verklaarde op een vorige gemeenteraad dat het college een voorkeursschema uitgewerkt had. Vectris werd gecontacteerd om een ontwerpactieplan op te stellen. Zij zouden in februari met een synthesenota naar voren komen.

Veel burgers blijven zich zorgen maken over de uitvoering van het toekomstige mobiliteitsplan.

Wanneer komt de projectstuurgroep samen en wat is de verdere planning?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 februari 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?

Wat is de huidige toestand van het “oude” gemeentehuis?

Er werd met Proximus een afspraak gemaakt over het probleem van de waterinfiltratie. Is hier verder nieuws over?

In februari zou de conciërge in dienst treden. Wanneer kan deze beginnen?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 februari 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

Begin oktober werd de vergunning van twee kinderopvanginitiatieven opgeheven. Daartegen dienden beiden een ontvankelijk bezwaar in. De behandeling van het bezwaar is momenteel nog niet afgerond. We hebben uiteraard geen zicht over de precieze aantijgingen in de verschillende dossiers maar in de huidige tijdsgeest is het volkomen normaal dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zeker in het belang van onze kinderen.

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, zelfs niet in de brede regio.

Onlangs bevestigde de bevoegde minister dat ook de ELZ rekening dienden te houden met de Huizen van het Kind en met de kinderopvang op hun grondgebied. Bij de uitekening van de nieuwe zorgraden en bestuursorganen wordt hier rekening mee gehouden.

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente? Hoe zit het met de nieuwe opvangmogelijkheden zeker in het licht van nieuwe regelgeving en barema’s?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza deontologische commissie.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza deontologische commissie.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Gemeenteraadsleden en colleges dienen deontologische basisregels te volgen.

Begin maart 2023 is er een verplichte deontologische commissie in iedere gemeenteraad in Vlaanderen. Het huishoudelijk reglement zal moeten aangevuld worden.

Zoals gewoonlijk bloeien hier de vijgenbomen na Pasen.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza niet-beslagbare goederen.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza niet-beslagbare goederen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 februari 2023 af:

 

'Naar aanleiding van de asielcrisis is iedere overheidsdienst, ook de gemeente, verplicht een lijst op te stellen van niet-beslagbare goederen in geval van “ongewenst” bezoek.

Wat is de stavaza van deze lijst?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza sociale huisvesting.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza sociale huisvesting.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 februari 2023 af:

 

'In 2023 wordt de sociale huisvesting en de sector van de sociale verhuurkantoren anders georganiseerd.

Vanaf 1 juli 2023 zal in elk werkingsgebied, vastgelegd door de Vlaamse regering, nog slechts één woonmaatschappij actief mogen zijn. Wat betekent dat in Wezembeek-Oppem?

Voor onze gemeente is het voor de inwoners helemaal niet duidelijk wat hun boven het hoofd hangt. Wij zitten in een samenwerkingsverband tussen Elk Zijn Huis (Tervuren) en Volkswoningbouw in Oost-Brabant West (Het samenwerkingsverband omvat ondermeer Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Kraainem, Wezembeek-Oppen en Zaventem).

Omdat in deze werkingsgebieden tot nu meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen opereerden, heeft de ingrijpende operatie een overdracht van sociale huurwoningen, gronden en personeel tot gevolg.

Dat deze operatie verregaande gevolgen heeft, hoeft geen betoog.

Wat is de stavaza van de hele operatie in onze gemeente?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 februari 2023 af:

 

'Naburige gemeenten beginnen vooruit te kijken en een planning te voorzien voor een netwerk van laadpalen om de verwachte chaos op de openbare weg voor te zijn. Er zijn nu al problemen op sommige plaaatsen in het land.

Hoe zit dat in Wezembeek-Oppem?'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) – een (v)oordeel.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) – een (v)oordeel.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument. Het geeft de visie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Wezembeek-Oppem. Het geeft plaats aan wonen, werken, natuur en recreatie in de gemeente. Belangrijk zijn de twee krachtlijnen in het structuurplan: enerzijds Wezembeek-Oppem verder dynamisch laten groeien op het vlak van wonen in een verstedelijkt gebied en anderzijds ruim plaats geven aan een kwalitatief hoogstaand buitengebied.

Het structuurplan geeft niet van perceel tot perceel aan wat kan en niet kan, maar wel wat Wezembeek-Oppem in zijn geheel van plan is met de ruimte waarover het beschikt.

Heeft onze gemeente een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan?

Vlaandezren investeert in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen de steden en gemeenten namelijk subsidies aanvragen.

Decretaal gezien bestaat een GRS uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Het bindend gedeelte met de hierin opgenomen bepalingen dient een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 februari 2023 terug op:

 

'De kloostertuin werd enkele jaren geleden (2015) onderzocht en de gemeente besliste om de firma Van Looy attent te maken op de verplichting rekening te houden met het religieuze erfgoed van de site.


Momenteel is het gedeelte van de kloostertuin, waar die elementen zich bevinden, in de laatste fase van afwerking. De firma Van Looy is daar uiteraard reeds lang mee bezig. Daarom de vraag naar de stavaza in verband met dit erfgoed.


Zouden wij mogen vragen bij de firma Van Looy aan te dringen om hun plannen rond het religieus erfgoed van de site te verduidelijken.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeente zonder gemeentehuis.'

 

 

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Gemeente zonder gemeentehuis.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Minister Somers zei nog niet zo lang geleden: “Vandaag beslist de overheid voor welke documenten een burger moet komen aanschuiven bij het gemeenteloket. Dat is vaak onnodig tijdsverlies en frustrerend. In de toekomst willen we dat omdraaien en kiezen we meer dan ooit voor de digitale weg: de burgers beslissen dan zelf waarvoor ze nog naar het gemeentehuis willen komen. Digitalisering gaat hand in hand met efficiënte dienstverlening en klantvriendelijkheid."

Met de steun van de Europese Unie zijn hiervoor zelfs subsidies te verkrijgen.

Bijna honderd lokale besturen in Vlaanderen gaan aan de slag met een totaal subsidiebedrag van 4,2 miljoen euro om nog meer diensten efficiënt en op maat van hun burgers uit te rollen.

Is Wezembeek-Oppem één van deze besturen? Waarom niet? Er zijn zeer brede mogelijkheden. Men gaat ons niet vertellen dat we niet genoeg ideeën hebben gezien de brede waaier aan erkende initiatieven.'

Publicatiedatum: 31/03/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenpoepzakjes en sigarettenpeuken.'

 

 

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenpoepzakjes en sigarettenpeuken.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 februari 2023:

 

'Hondenpoep en sigarettenpeuken behoren tot de meest ergerlijke soorten van vervuiling. Het is doorgaans onmogelijk om te achterhalen wie ze achterliet en dat maakt de ergernis doorgaans nog groter.

In een aantal gemeenten moeten de rokers verplicht een peuktasje bij zich hebben, anders krijgen ze een boete. Rokers die niet kunnen bewijzen dat ze een mini-asbak bij hebben kunnen dus een GAS-boete krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen die een hond uitlaten. Wie geen poepzakje bijheeft kan een boete krijgen van een gemeenschapswacht en/of politiebeamte. 

Dus wie met de hond gaat wandelen, moet altijd poepzakjes bij zich hebben. En wie op straat rookt, moet een mini-asbak op zak hebben om zijn peuken mee te nemen. 

Ook caféhouders moeten op het terras een asbak of asbakken voorzien. Ze kunnen verantwoordelijk worden gesteld als ze die niet voorzien en als er sigarettenpeuken op de stoep voor hun zaak worden achtergelaten. 

Natuurlijk is het best een sensibiliseringsactie te voorzien. Wie betrapt wordt krijgt dus best eerst een waarschuwing. Sommige gemeenten bieden trouwens peuktasjes aan die ze zelf bestellen en die gratis af te halen zijn.

Dergelijke sancties horen waarschijnlijk ook thuis in een algemeen politiereglement.'

Publicatiedatum: 31/03/2023