Zitting van 18/09/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau – schepenen

Emmanuel Froidbise – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 juni 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 26 juni 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

26 juni 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing algemeen politiereglement. Beslissing.

 

 

OZ.2. Cel beleid. Aanpassing algemeen politiereglement. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De voorgestelde wijzigingen aan het algemeen politiereglement werden voorbereid in een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem en vertegenwoordigers van de politiezone WOKRA. Ook vertegenwoordigers van de jeugdraden van beide gemeenten werden uitgenodigd op  teams-vergaderingen.

De voorgestelde wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op volgende items:

1) De aanpassing doorheen het reglement van de sanctionerende maatregel in "kan worden bestraft met een administratieve maatregel of en administratieve geldboete van".

2) Een andere formulering van het verbod op het bedelen van publiciteit en reclamedrukwerken aan huis.

3) Een andere formulering met betrekking tot het verbod op het achterlaten op geparkeerde voertuigen van kaartjes van handelaars in tweedehandsvoertuigen.

4) Een andere formulering met betrekking tot het aanvragen van toelating om kabels, slingers, vlaggen, antennes, airco' s  aan de voorzijde van gebouwen grenzend aan de openbare weg  te mogen aanbrengen.

5) De toevoeging van de hinderlijke activiteit van het doelbewust storen van bewoners door het aanbellen of het kloppen aan de deur zonder reden.

6) Toevoeging van een artikel over het gebruik van drones.

7) Aanvullingen in het artikel over het uitschakelen van alarmsystemen van gebouwen.

8) Verkorting van de tijdsspanne waarin grasmaaiers en andere tuinmachines mogen gebruikt worden.

9) Het invoeren van een verbod op het gebruik op het openbaar domein van op afstand bediende modelwagens die rust verstoren of onveilig rijgedrag hebben.

10) De verplichting om niet enkel op het openbaar domein een hond aan de leiband te hebben maar ook om hem aangelijnd onder controle te hebben.

11) De opheffing van het verbod op bedelarij, maar het verbod in te voeren om dit te doen op de openbare weg en op  plaatsen waar het de toegang tot gebouwen beperkt of verhinderd wordt.

 

Juridische gronden

        1 december 1975: het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg,

        11 oktober 1976: het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald,

        24 juni 1988: de nieuwe gemeentewet,

        16 mei 2008: het decreet houdende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens,

        3 april 2009: omzendbrief MOB/2009/01,

        22 december 2017: het decreet over het lokaal bestuur,

        25 april 2022: gemeenteraadsbesluit houdende goedkeuring algemeen politiereglement WOKRA.

 

Advies

Op 12 juni 2023 heeft de politieraad haar advies uitbracht over het ontwerp van het aangepast algemeen politiereglement.

Op 19 juli 2023 heeft  de jeugdraad van Wezembeek-Oppem een positief advies uitgebracht over het ontwerp van het algemeen politiereglement.

 

Argumentatie

Het politiereglement dient geactualiseerd te worden ingevolge maatschappelijke evoluties, probleemstellingen en verzoeken van de politiezone WOKRA. 

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het algemeen politiereglement, zoals gevoegd als bijlage bij deze beslissing.

Artikel 2: Dit reglement treed in werking op 1 november 2023 en vervangt het goedgekeurde reglement  van 25 april 2022 dat in werking trad op 1 mei 2022.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2022. Kennisname.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2022. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing van het dienstjaar 2022.

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het Decreet over het lokaal bestuur is voorzien in een eenduidige ambtelijke aansturing van gemeente en OCMW.

De politieke aansturing blijft weliswaar gescheiden.

De eenduidige ambtelijke aansturing concretiseert zich middels de aanstelling van een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur.

Artikel 161 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet ook in de vaststelling van een gezamenlijk organogram.

 

Juridische gronden

Decreet over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 161.

 

Advies

Gunstig advies managementteam, zitting van 5 september 2023.

Gunstig advies vakbondsoverleg, zitting van 7 september 2023.

 

Argumentatie

Het Decreet houdende het Lokaal Bestuur voorziet in de vaststelling van een gezamenlijk organogram voor de diensten van de gemeente en het OCMW.

Dit organogram geeft de organisatiestructuur weer. Beide besturen krijgen hierdoor een beter zicht op de mogelijkheden tot efficiënte samenwerking. Het organogram vertaalt ook de personeelsbehoeften in het personeelsplan.

Het geïntegreerd organogram werd een laatste maal goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 22 november 2022.

Een aantal wijzigingen dringen zich echter op, met het oog op het verzekeren van de goede werking en het aantrekken van de nodige gekwalificeerde personeelsleden.

In de bijgevoegde motivatienota wordt uiteengezet welke wijzigingen voorgesteld worden.

 

Financieel advies

De meerkost van de voorgestelde aanpassingen wordt geraamd op 166.900 euro (met dien verstande dat één personeelslid slechts in tijdelijk overtal voorzien wordt en de hieruit voortvloeiende meerkost dan ook tijdelijk van aard zal zijn).

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De raad keurt de aanpassing van het organogram en het personeelsplan, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed. 

Artikel 2: Afschrift over te maken aan de toezichthoudende overheid.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Kinderopvang. Samenwerkingsovereenkomst Wereld van Warm. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Algemeen directeur. Kinderopvang. Samenwerkingsovereenkomst Wereld van Warm. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Beslissing tot sluiting van de kinderopvanglocaties Les Naninous en les p'tits popotames.

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de sluiting van 2 kinderopvanglocaties ontstond een nog nijpender gebrek aan opvangplaatsen.

16 augustus > aanvraag tijdelijke vervangcapaciteit

17 augustus > akkoord agentschap opgroeien voor realisatie tijdelijke vervangcapaciteit

 

Juridische gronden

       Decreet houdende het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 56.

       Decreet kinderopvang van 20 april 2012.

 

Argumentatie

Recent werd onze gemeente geconfronteerd met de sluiting van 2 kinderopvanginitatieven, les Naninous en les p'tits popotames.

Het aantal kinderopvangplaatsen in de gemeente ging ingevolge deze sluiting logischerwijze achteruit.

Tot op heden kon nog niet voor alle getroffen ouders/kinderen een vervangoplossing gevonden worden.

De gemeente heeft momenteel zelf geen intenties om op te treden als organisator van noodopvang/kinderopvang.

Het zelf organiseren van een noodopvang is immers geen kerntaak van de gemeente, noch is het haalbaar dit op korte termijn zelf te organiseren, met inachtname van alle daarbij horende regels en verplichtingen, onder meer op het vlak van de personeelsomkadering.

De gemeente kon wel trachten een kader ter beschikking te stellen van professionele opvanginitiatieven, met het oog op de realisatie van noodopvangplaatsen enerzijds en de uitbreiding/terbeschikkingstelling van bestaande/nieuwe kinderopvangplaatsen anderzijds.

Op termijn zal de gemeente een ruimte ter beschikking kunnen stellen aan professionele opvanginitiatieven binnen het project Vosberg. Deze terbeschikkingstelling situeert zich echter op middellange termijn.

Op korte termijn kan de gemeente reeds een tijdelijk lokaal ter beschikking stellen, in casu het lokaal waarin zich het babycafé situeerde.

Er werd contact gelegd met de vzw Wereld van Warm, die ook reeds kinderopvanginitiatieven organiseert in de gemeente Tervuren.

De vzw Wereld van Warm toonde zich bereid om met ingang van 1 september 2023 een kinderopvanginitiatief op te starten in dit lokaal, met inbegrip van een aantal noodopvangplaatsen teneinde tegemoet te komen aan de vraag van de ouders die nog geen vervangende opvangplaats vonden.

In overleg met de gemeente werd een vergunning voor de organisatie van noodopvangplaatsen aangevraagd bij het agentschap Opgroeien en werd de vergunning ook reeds bekomen.

De vzw Wereld van Warm stelt aan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor. De samenwerkingsovereenkomst beoogt de tijdelijke financiële overbrugging te regelen, gelet op de structuele verlieslatendheid bij de start van een niet-gesubsidieeerd kinderopvanginitiatief.

De gemeente wordt voorgesteld tussen te komen in het structureel verlies middels het voorzien van een reservatiebijdrage voor 5 kinderen.

De reservatiekost is gerechtvaardigd op basis van de urgentie naar noodopvang.

De gemeenteraad hechtte anderzijds ook goedkeuring aan het bestek met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst voor de uitbating van een kinderdagverblijf in het gebouw Domus, waarvan de opstart zich idealiter situeert met ingang van 1 januari 2024.

Voor de start van een kinderopvanginitatief in het gemeentelijk lokaal in het Vosbergproject kan momenteel nog geen concrete datum naar voor geschoven worden, deze zal zich op middellange termijn situeren.

 

Financieel advies

De reservatiebijdrage bedraagt € 8.760 per plaats, op jaarbasis.

De reservatiebijdrage vervalt zodra de organisator er in slaagt 27 kinderen op 1 locatie op te vangen, dan wel 36 kinderen op 2 aansluitende locaties binnen de gemeente of van zodra door het agentschap Opgroeien subsidies toegekend worden.

Kredieten zijn voorzien op registratiesleutel GE-64920000-094500.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

 

Artikel 1: goedkeuring te hechten aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2: machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om tot ondertekening over te gaan.

Artikel 3 : afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de Wereld van Warm.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring statutenwijziging Haviland. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Goedkeuring statutenwijziging Haviland. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 augustus 2023: e-mail van de intercommunale Haviland met melding dat er op 13 december 2023  een algemene vergadering is gepland waarop een statutenwijziging ter goedkeuring voorligt.

 

Feiten en context

De gemeente neemt deel aan Haviland Intercommunale, opgericht op 24 maart 1965 en bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd op 23 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

 

Juridische gronden

        29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

        22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 427 en 432. Overeenkomstig artikel 398, §2, 2° is Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische-sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereniging. Artikel 427 bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

        11 februari 2019: gemeenteraadsbeslissing houdende aanduiding van de heer Olivier Mingers, gemeenteraadslid, voor deelname aan de algemene vergaderingen van Haviland intercommunale tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

        9 juli 2021: de thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2021, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging.

        19 juni 2023: goedkeuring van de raad van bestuur van Haviland overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur van het een ontwerp van statutenwijziging.

 

Advies

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Het advies van de gemeenteraadscommissie ondersteuning.

 

Argumentatie

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.

De beslissingen daarover van de raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd en het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering worden bij het verslag gevoegd.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

13 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Dominique Matthys-Reyniers, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

4 stemmen onthouding: Jérôme Delcourt, Alexandre Franck, Ronald Probst en Robert De Lille

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland, zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 19 juni 2023 en zoals met e-mail van  22 augustus 2023 aan de gemeente werd overgemaakt, goed.

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de statutenwijzigingen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023,  goed te keuren.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt  overgemaakt aan Haviland intercommunale.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

13 januari 2023, 13 april 2023 en 8 juni 2023: Brieven ontvangen van Child Focus - aanvraag gemeentelijke toelage.

 

Feiten en context

Child Focus, Stichting van openbaar nut, dient een aanvraag in om een gemeentelijke toelage te bekomen als steun voor hun missie, die zich focust op:

        verdwijningen,

        seksuele uitbuiting,

        veilig internetten,

        vormingen.

7 dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt de Stichting - online en offline - alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden.

Men kan steeds terecht op het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of een geval van seksuele uitbuiting te melden.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016001 "Toelage Child Focus" in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023  voor Child Focus, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel, rekeningnummer IBAN BE60 0962 2222 2270.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan Child Focus, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

25 november 2022 en 22 juni 2023 : brieven Brailleliga vzw.

 

Feiten en context

De vzw Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, dient een aanvraag in voor een gemeentelijke toelage te bekomen, teneinde hulp te bieden aan blinde en slechtziende personen. Bij een visuele handicap is het verlies van referentiepunten vaak totaal. De Brailleliga biedt concrete oplossingen. Haar doel is om een aangepaste en gepersonaliseerde begeleiding te bieden in functie van de pathologie, de motivatie en de noden van de personen. Daarnaast wil ze ook advies aanbieden voor het aankopen en de opleiding voor het gebruik van aangepaste technische hulpmiddelen.

In 2022 heeft de Brailleliga jeugdkampen georganiseerd voor blinde en slechtziende kindjes en jongeren, waar deze leren samen te leven, te werken, nieuwe vaardigheden te ontdekken, ervaringen te delen, waarbij zij zich geen uitzondering van de groep hoeven te voelen door hun visuele handicap.

In 2022 telde de Brailleliga meer dan 16.189 leden en hielp ze blinde en slechtziende personen op weg naar meer zelfstandigheid.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-091102 "Toelage vzw Brailleliga" in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 voor Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, rekeningnummer BE11 0000 0000 4848.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

26 september 2022: Brief van het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren - aanvraag gemeentelijke toelage.

 

Feiten en context

Het Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling Tervuren, Rootstraat 13 te 3080 Duisburg (Tervuren), mevrouw Wendy Vangrunderbeek, voorzitter, dient een aanvraag in om een gemeentelijke toelage te bekomen. Wezembeek-Oppem valt eveneens in zijn werkingszone. De afdeling bestaat uit een 40-tal leden. Het Rode Kruis-Tervuren is een zelfbedruipende organisatie, die werkt met vrijwilligers, vandaar het belang van inkomenstenwerving. Het Rode Kruis-Tervuren richt zich vooral op een positieve impact op de samenleving door hulpdiensten bij een ramp, sport-evenementen, bloedvoorziening, organiseren van cursussen, uitleendienst, actief te zijn in rust- en verzorgingstehuis.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-098901 - Rode Kruis Vlaanderen afdeling Tervuren - Rootstraat 13 te 3080 Duisburg, rekeningnummer IBAN BE81 7360 5817 6624.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren, Rootstraat 13 te 3080 Duisburg (Tervuren), ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

17 april 2023: Brief van vzw Pensionnat Jules Lejeune.

 

Feiten en context

vzw Pensionnat Jules Lejeune meldt, per brief van 17 april 2023, dat zij, zoals elk jaar, een vakantiekamp, met een combinatie van sport, ontspanning en ontdekking, voor de jongeren die in het internaat Jules Lejeune zijn geplaatst, organiseren. Deze zomer vond dit plaats van 15 juli 2023 tot en met 22 juli 2023 in de Ardèche, meer bepaald naar het natuurpark Monts d'Ardèche, gelegen in de streek Auvergne-Rhône-Alpes in Frankrijk. Het centrum van de Ardèche ligt op 920 km van Wezembeek-Oppem. Ze reisden ernaar toe met hun twee institutionele voertuigen.

Ze verbleven op een camping en bivakkeerden twee dagen met een kajak op de rivier de Ardéchoise. Ze bezochten de streek al wandelend door het natuurpark en genoten van de verschillende waterpunten.

De thema’s van het kamp combineerden natuur en ontdekkingssporten.

De jonge tieners brengen het hele jaar door in een instelling, met alle verschillende problemen die ze meemaken. Dit vakantiekamp zorgde ervoor dat ze zich kunnen ontspannen en vooral dat ze zich als 'gewone' tieners voelen die recht hebben op activiteiten en ontspanning.

Dit project stelt de negen tieners in staat om samen te zijn en te genieten van een unieke ervaring, met als uiteindelijk doel het bereiken van persoonlijke ontplooiing. Het is ook voor deze jongeren een kans om andere plekken te ontdekken buiten hun gewoonlijke omgeving.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-075014 "Toelage vzw Pensionnat Jules Lejeune", in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 voor vzw "Pensionnat Jules Lejeune", Mechelsesteenweg 270 te 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer: BE13 2100 2584 9239.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan vzw "Pensionnat Jules Lejeune", Mechelsesteenweg 270 te 1970 Wezembeek-Oppem,  ten behoeve van hun project "vakantiekamp in de Ardèche".

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

8 juni 2023: brief van vzw Les Pilotis.

 

Feiten en context

De vzw Les Pilotis, opgericht in 2006, telt onder zijn leden 3 inwoners van de gemeente, namelijk de heer Paul-André Meyers, mevrouw Anne-Françoise Nyssens en de heer Bernard Riat. Les Pilotis werd op hun initiatief opgericht, als vastbesloten ouders om hun zeer hulpbehoevend volwassen kind een toekomst te bieden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er meer dan 300 volwassenen met een handicap, die zeer afhankelijk zijn, ingeschreven op wachtlijsten die alsmaar langer worden.

vzw Les Pilotis richt zich op jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die, net als iedereen, hun eigen leven willen leiden.

Daarom bieden ze hen, sinds de opening van het eerste huis in 2013, een woning op menselijke maat waarin ze een gemeenschapsleven kunnen leiden, omringd door professionelen die hen individuele en aangepaste begeleiding bieden.

Dankzij de laatste bijdrage van het gemeentebestuur Wezembeek-Oppem hebben ze een EHBO-opleiding voor al hun begeleiders kunnen financieren. Dit draagt actief bij tot het welzijn van hun begeleiders en tot het welzijn van hun inwoners, door hen een groter gevoel van veiligheid te geven.

In de winter van 2022 hebben de inwoners tijdens een van hun samenkomsten besloten dat er meer aandacht dient te worden besteed aan de tuinen van de huizen, zodat er tijdens de warmere maanden beter van kan worden genoten. Daarom zouden ze graag wat hulp krijgen om tuingereedschap aan te kopen, in het bijzonder een nieuwe grasmaaier. Net als in voorgaande jaren zouden ze bijzonder erkentelijk zijn indien er financieel zou bijgedragen worden aan dit project door een steun van 1.000 euro te overwegen.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64999999-091103 - "Toelage vzw Les Pilotis" - in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 voor vzw Les Pilotis, Burgemeesterstraat 13 te 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0883.445.316, rekeningnummer IBAN BE02 5230 8022 5240, met als oprichter en bestuurder, de heer Bernard Riat, wonende Albertlaan 42 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan vzw Les Pilotis, Burgemeesterstraat 13 te 1050 Brussel, met als oprichter en bestuurder, de heer Bernard Riat, wonende Albertlaan 42 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

5 april 2023: Brief van vzw "Cap Idéal".

 

Feiten en context

De vzw Cap Idéal 'ex-Fauteuils Volants', Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek-Oppem, dient een aanvraag in voor een gemeentelijke toelage, voor hun projecten op basis van een samenwerking tussen validen en mindervaliden, meer bepaald inclusieve vrijetijdsactiviteiten, waaronder het 'Atelier Nuttige Activiteiten' en de begeleidingsdienst.

De recreatieve activiteiten worden georganiseerd voor alle leden van 'Fauteuils Volants', onder wie de deelnemers van het 'Atelier d’Activités Utiles', de bewoners van de solidaire woongemeenschap en externe mindervaliden.

Het hele jaar door organiseren ze voor de ‘Fauteuils Volants’ (een dertigtal personen met verschillende handicaps onder wie 7 zwaar hulpbehoevenden) diverse activiteiten tijdens de weekends, een week tijdens de zomervakantie, namiddagen of dagen in België, alsook een wekelijkse gastentafel voor de bewoners van Jangada, hun vrienden en de buurt.

In juli hebben ze een aangepast vakantieverblijf gehuurd om een klein aantal mindervaliden nog eens de kans te bieden om hun dagelijkse leven in de instelling even achter zich te kunnen laten.

Gezien de zwaar hulpbehoevenden, hebben ze een vakantieverblijf met een lift nodig, wat een zwaardere kost met zich meebrengt.

Daarom zijn ze zoals steeds op zoek naar financiële hulp, om ook gepast materiaal te kunnen kopen zodat de mindervaliden nog autonomer kunnen zijn.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016006 "Toelage vzw Cap Idéal" in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 voor vzw "Cap Idéal (ex-Fauteuils Volants)" Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, ondernemingsnummer 0479 458 330, rekeningnummer IBAN BE95 3630 3402 9458, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek Oppem.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan vzw Cap Idéal (ex-Fauteuils Volants), Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

7 december 2022, 1 januari 2023, 2 februari 2023, 3 maart 2023, 30 maart 2023, 4 mei 2023, 8 juni 2023: Brieven van Stichting Alzheimer Onderzoek.

 

Feiten en context

De stichting van openbaar nut "Stichting Alzheimer Onderzoek", Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel, vraagt per brieven van respectievelijk 7 december 2022, 1 januari 2023, 2 februari 2023, 3 maart 2023, 30 maart 2023, 4 mei 2023 en 8 juni 2023, om hen financieel te steunen. Deze stichting, opgericht in 1995, is een Belgische stichting van openbaar nut die het onderzoek naar Alzheimer financiert.

De hoofdactiviteit van de stichting bestaat erin om fondsen in te zamelen bij de grote laag van de bevolking ter financiering van de meest excellente onderzoeksprojecten van onderzoekers uitsluitend verbonden aan Belgische universiteiten. Hiervoor werkt de stichting ook nauw samen met de Koning Boudewijnstichting.

Daarnaast heeft de stichting ook een Wetenschappelijke Adviesraad die als taak heeft de Raad van Bestuur van de stichting te adviseren over de te financieren onderzoeksprojecten. Elk jaar doet "Stichting Alzheimer Onderzoek" een oproep aan alle universiteiten in België om onderzoeksprojecten in te dienen die mogelijk financieel ondersteund kunnen worden. Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure op basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Elk geselecteerd project wordt eveneens  gescreend en bestudeerd door meerdere buitenlandse professoren. De deliberatie van al de gescreende projecten gebeurt nadien door onze Wetenschappelijke Adviesraad. Deze werkwijze garandeert onze donateurs dat met hun giften alleen de beste onderzoeksprojecten worden gefinancierd.

De stichting financiert standaardprojecten van gevestigde onderzoekers : deze ontvangen een subsidie van 300.000 euro. Daarnaast is de stichting overtuigd dat ze tevens steun dient te geven aan jonge, beloftevolle jonge onderzoekers, zij zijn de toekomst van het onderzoek. Daarom financiert de stichting ook elk jaar onderzoeksprojecten ingediend door deze jonge wetenschappers. Deze pilootprojecten ontvangen een subsidie van 110.000 euro. De projecten en uitgereikte beurzen lopen steeds over een periode van twee jaar.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2023 om aan de gemeenteraad voor te stellen om een subsidiebedrag van 570 euro toe te kennen aan de Stichting Alzheimer Onderzoek, met het oog op eenvormigheid, zodat hetzelfde subsidiebedrag wordt toegekend aan nationale organisaties als aan lokale organisaties.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college, in zitting van 23 augustus 2023, stelt een subsidiebedrag van 570 euro voor, met het oog op eenvormigheid, zodat hetzelfde subsidiebedrag wordt toegekend aan nationale organisaties als aan lokale organisaties.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet van 1.600 euro,  beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-098501 ‘Toelage Stichting Alzheimer Onderzoek' in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023, voor 'Stichting Alzheimer Onderzoek', Belgische non-profit organisatie van openbaar nut, Z1 Researchpark 310 te 1731 Zellik, rekeningnummer: BE29 2300 0602 8164.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan de Stichting Alzheimer Onderzoek, Belgische non-profit organisatie van openbaar nut, Z1 Researchpark 310 te 1731 Zellik,  ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        8 juni 2022: NGO AFRICA TOUBABOU – aanvraag toelage ingediend door de heer Francis Sossoupke, de Burburelaan 160, 1970 Wezembeek-Oppem

        14 november 2022: ICHEC HOUSING PROJECT INDIA - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Clémentine de Pierpont, Zikkelstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem

        6 maart 2023: MUKINI vzw – school - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

        12 maart 2023: MUKINI vzw – medisch centrum - aanvraag toelage ingediend de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

        30 maart 2023: ECOLE DE PAWA, ENFANTS DU CONGO - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem

        15 april 2023: ECODEC – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22,  1970 Wezembeek-Oppem

        19 april 2023: FONDS PARVATI - ECOLIERS DU NEPAL - aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem

        28 april 2023: ADA – AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE – aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere-Denays, Europalaan 13/11, 1970 Wezembeek-Oppem.

 

Feiten en context

Volgende ontvangen aanvragen in het dienstjaar 2023, voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor een toelage Ontwikkelingshulp op basis van het reglement "Verdeling toelagen Ontwikkelingshulp - Humanitaire Hulp - Hulp Vierde Wereld":

        NGO AFRICA TOUBABOU – aanvraag toelage ingediend door de heer Francis Sossoupke, de Burburelaan 160, 1970 Wezembeek-Oppem, project voor bescherming, opleiding en socio-professionele integratie van albino's en weeskinderen in Benin en Afrika in het algemeen.

        ICHEC HOUSING PROJECT INDIA - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Clémentine de Pierpont, Zikkelstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem, voor het project huizen bouwen voor kansarme mensen.

        MUKINI vzw – school - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem, voor de school in Kinsangwe (Democratische Republiek Congo).

        MUKINI vzw – medisch centrum - aanvraag toelage ingediend de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem, voor het gezondheidscentrum gelegen in het oerwoud in Kienge (Democratische Republiek Congo).

        ECOLE DE PAWA, ENFANTS DU CONGO - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem, voor het project school en opleiding leerkrachten in Pawa (Democratische Republiek Congo).

        ECODEC – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem, voor project oprichting tweede permanente tandartsenpraktijk in Kpalimé in Togo.

        FONDS PARVATI- ECOLIERS DU NEPAL - aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem, voor de verderzetting van hun project om bijstand te bieden aan Nepalese niet-gouvernementele organisaties die de rechten van kinderen en vrouwen verdedigen door leerplicht voor kansarme kinderen te promoten.

        ADA – AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE – aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere-Denays, Europalaan 13/11, 1970 Wezembeek-Oppem, voor het project ECD-aanpak (Early Childhood Development) scolarisatie van de meest kwetsbare jonge kinderen (Rwanda)".

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        8 juni 2009 - gemeenteraadsbesluit - Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire Hulp – Hulp Vierde Wereld.

        23 december 2013 - gemeenteraadsbesluit - Aanpassing – indexering bedragen bovenvermeld reglement.

        25 oktober 2021 - gemeenteraadsbesluit - Wijziging reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het is aangewezen om aan voormelde instellingen, die in aanmerking komen voor een toelage 'Ontwikkelingshulp', vrijstelling te verlenen van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 920 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016002 ‘Toelagen voor ontwikkelingshulp’ in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023 en te verlenen aan respectievelijk:

        NGO AFRICA TOUBABOU – aanvraag toelage ingediend door de heer Francis Sossoupke, de Burburelaan 160, 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer BE04 2998 9597 9831.

        ICHEC COOPERATION INTERNATIONALE asbl - ICHEC HOUSING PROJECT INDIA - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Clémentine de Pierpont, Zikkelstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer BE45 0013 6221 8789 - referentie "projet de développement - Clémentine de Pierpont".

        MUKINI vzw, Rue des Maronniers 6 te 1360 Perwez, ondernemingsnummer 0479.739.729, rekeningnummer BE33 7512 0090 7046, voor school, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        MUKINI vzw, Rue des Maronniers 6 te 1360 Perwez, ondernemingsnummer 0479.739.729, rekeningnummer BE33 7512 0090 7046, voor medisch centrum, aanvraag toelage ingediend de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECOLE DE PAWA, ENFANTS DU CONGO, Dinantstraat 5 bus 11 te 1000 Brussel, rekeningnummer BE30 0682 4353 6311, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECODEC vzw, Haachtsesteenweg 61 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 891.971.517, rekeningnummer Togo BE27 7805 9060 9973, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem.

        FONDS PARVATI - ECOLIERS DU NEPAL, Clos du Bocage 5, 1332 Genval, rekeningnummer BE40 6528 2193 7363, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ADA – AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE – Louizalaan 209 A/7 te 1050 Brussel, ondernemingsnummer 0408.095.925, rekeningnummer BE12 0689 4543 6492,  aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere-Denays, Europalaan 13/11, 1970 Wezembeek-Oppem, voor het project ECD-aanpak (Early Childhood Development) scolarisatie van de meest kwetsbare jonge kinderen (Rwanda)".

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage "Ontwikkelingshulp" voor het dienstjaar 2023 van 920 euro te verlenen aan respectievelijk:

        NGO AFRICA TOUBABOU – aanvraag toelage ingediend door de heer Francis Sossoupke, de Burburelaan 160, 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer BE04 2998 9597 9831.

        ICHEC COOPERATION INTERNATIONALE asbl - ICHEC HOUSING PROJECT INDIA, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Clémentine de Pierpont, Zikkelstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem.

        MUKINI vzw, Rue des Maronniers 6 te 1360 Perwez, voor school, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        MUKINI vzw, Rue des Maronniers 6 te 1360 Perwez, voor medisch centrum, aanvraag toelage ingediend de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECOLE DE PAWA, ENFANTS DU CONGO, Dinantstraat 5 bus 11 te 1000 Brussel, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECODEC vzw, Haachtsesteenweg 61 te 1210 Brussel, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem.

        FONDS PARVATI - ECOLIERS DU NEPAL, Clos du Bocage 5, 1332 Genval, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Europalaan 7 bus 22, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ADA – AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE – Louizalaan 209 A/7 te 1050 Brussel, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere-Denays, Europalaan 13/11, 1970 Wezembeek-Oppem.

Artikel 2: Deze toelagen via deze instellingen naar de plaatselijke projecten te laten verdelen.

Artikel 3: Aan NGO AFRICA TOUBABOU, ICHEC COOPERATION INTERNATIONALE asbl - ICHEC HOUSING PROJECT INDIA, MUKINI vzw - school, MUKINI vzw - medisch centrum, ECOLE DE PAWA, ENFANTS DU CONGO, ECODEC vzw, FONDS PARVATI - ECOLIERS DU NEPAL en ADA – AUTO-DEVELOPPEMENT AFRIQUE, gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in art. 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelagen, die enkel dienen ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 april 2023: e-mail van Stichting Brandwonden.

 

Feiten en context

De stichting van openbaar nut Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat 43 te 1970 Wezembeek-Oppem, deelt, per brief van 27 april 2023, haar activiteiten en projecten mee, waaronder:

        Het bieden van juridische en financiële steun aan slachtoffers van brandwonden.

        Therapeutische thermale kuren voor patiënten.

        Bewustmaking over brandpreventie ter voorkoming van huishoudelijk ongevallen met brandwonden voor het grote publiek en brandpreventie acties voor bepaalde doelgroepen, zoals bedrijven en jongeren.

        Workshops over brandpreventie in heel het land.

        De Stichting is een aanspreekpunt voor slachtoffers van brandwonden met problemen van de meeste diverse aard. Het kan gaan van aanpassingen in de woning, praktische problemen van elke dag (bvb. winkelen), hulp bij administratieve zaken, enz. De patiënt wordt doorheen het ganse traject begeleid.

In 2022 hebben zij verschillende maatregelen genomen om de door de overstromingen van juli 2021 getroffen woningen te beveiligen door installatie van rook- en koolmonoxide detectoren in hun woningen.

Verder verrichten zij diepgaand werk met RIZIV over de terugbetaling van bepaalde medische kosten na hospitalisatie.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2011 betreffende een voorgestelde subsidiebedrag van 0,10 euro/inwoner, toestand op 1 januari van het jaar voordien, toe te kennen aan de Stichting Brandwonden.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2023 om aan de gemeenteraad voor te stellen een subsidiebedrag van 570 euro toe te kennen aan de Stichting Brandwonden, met het oog op eenvormigheid, zodat hetzelfde subsidiebedrag wordt toegekend aan nationale organisaties als aan lokale organisaties.

 

Advies

Advies commissie mens van 12 september 2023.

 

Argumentatie

Het college, in zitting van 23 augustus 2023, stelt een subsidiebedrag van 570 euro voor, met het oog op eenvormigheid, zodat hetzelfde subsidiebedrag wordt toegekend aan nationale organisaties als aan lokale organisaties.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 570 euro te financieren met het krediet van 1.600 euro,  beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-098500 'Toelage Stichting Brandwonden' in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2023,  voor Stichting Brandwonden, stichting van openbaar nut, Frans Landrainstraat 43 te 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer: BE36 7340 1234 5681.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage voor het dienstjaar 2023 van 570 euro toe te kennen aan de Stichting Brandwonden, stichting van openbaar nut, Frans Landrainstraat 43 te 1970 Wezembeek-Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk van Het Hoeveke. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

OZ.16. Financiële dienst. Aluminium buitenschrijnwerk van Het Hoeveke. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De ramen in Het Hoeveke zijn versleten en moeten dringend vervangen worden.

 

Juridische gronden

● De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

● Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

● De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

● De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750 000 euro niet).

● Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

● Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Aluminium buitenschrijnwerk school Het Hoeveke werd een bestek met nr. GB/23-03A opgesteld door Afdeling grondgebiedzaken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 121.196,16 euro incl. 6 % btw. Er is een budget van 150.000  euro incl. btw voorzien in het meerjarenplan.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2023  budget sleutel GE-221025000-80004.

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. GB/23-03A en de raming voor de opdracht “Aluminium buitenschrijnwerk school Het Hoeveke”, opgesteld door afdeling grondgebiedzaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 114.336 euro excl. btw of 121.196,16 euro incl. 6 % btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2023 .

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

 

OZ.17. Financiële dienst. Aankoop van een mobiele kraan op banden. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De kraan op banden zal worden ingezet op het kerkhof voor het delven van graven en bijkomend voor het heffen van zware gewichten (beton...)

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        De omzendbrief van 10 februari 1998 (BS van 13 februari 1998) van de Vlaamse regering betreffende overheidsopdrachten, kwalitatieve selectie van de aannnemers, leveranciers en dienstverleners.

        Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet).

        Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56 § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        Het gemeenteraadbesluit van 21 december 2017 met de actualisatie van de definitie dagelijks bestuur, vanaf 21 december 2017.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

 

In het kader van de opdracht “Aankoop van een mobiele kraan op banden” werd een bestek met nr. Fin/23-07 opgesteld door de ontwerper.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 150.000 euro incl. 21 % btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2023 GE-24300000-020016

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. Fin/23-07 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een mobiele kraan op banden”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 150.000  21 % btw inbegrepen.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2023.

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aankoop gebouwen Sterrenveld 27-28. Beslissing.

 

 

OZ.18. Algemeen directeur. Aankoop gebouwen Ster