Zitting van 27/06/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Béatrice Bernard – schepen

Anne Bens-Sterkmans – raadslid

AFWEZIG

Jean Crêvecoeur, Geraldine Lamoureux – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 mei 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 mei 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23 mei 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Marie Paquot, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Wim Peeters

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 23 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2021. Goedkeuring.

 

 

OZ.2. Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2021. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeenteraad dient jaarlijks de rekening vast te stellen.

Volgens de BBC 2020 regelgeving gebeurt dit vanaf nu geconsolideerd voor de gemeente en het OCMW.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 2, titel 4, Hoofdstuk 1, Afdeling 5.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Advies

Het MAT heeft op 9 juni 2022 zijn advies gegeven.

De commissie Ondersteuning heeft op 21 juni 2022 haar advies gegeven.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad van 27 juni waarbij de jaarrekening werd goedgekeurd met betrekking tot de cijfers van het OCMW.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de jaarrekening  goed met betrekking tot de cijfers van de gemeente.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2021, omvattende de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen, zoals gevoegd in bijlage, vast, met volgende samenvattende cijfers

RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening

Meerjarenplan

Verschil

Exploitatie

Ontvangsten

21.482.292

22.165.924

-683.632

Uitgaven

19.793.691

21.448.139

-1.654.448

Saldo

1.688.601

717.785

+870.816

Investeringen

Ontvangsten

6.681.085

5.567.899

+1.113.186

Uitgaven

12.153.438

13.615.040

-1.461.602

Saldo

-5.472.353

-8.047.141

+2.574.788

Andere

Ontvangsten

303.403

435.205

-131.802

Uitgaven

737.853

756.257

-18.404

Saldo

-434.450

-321.052

-113.398

Budgettair resultaat boekjaar

-4.218.202

-7.650.408

+3.432.206

Gecum. budg. resultaat vorig boekjaar

22.615.084

22.615.084

 

Beschikbaar budgettair resultaat

18.396.883

14.964.676

3.432.207

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening

Meerjarenplan

Verschil

Exploitatiesaldo

1.688.601

717.785

+870.816

Netto periodieke aflossingen

569.708

588.113

-18.405

Autofinancieringsmarge

1.118.892

129.672

989.220

 

Balans:

ACTIVA

2021

2020

I. Vlottende activa

21.090.717

24.421.041

A. Liquide middelen & geldbeleggingen

20.208.775

22.892.494

B. Vorderingen op korte termijn

873.886

1.360.402

C. Voorraden & bestellingen in uitvoer.

 

 

D. Overlopende rekeningen actief

 

 

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

8.056

168.145

II. Vaste activa

71.292.335

61.644.156

A. Vorderingen op lange termijn

96.668

104.724

B. Financiële vaste activa

17.089.460

16.896.168

C. Materiële vaste activa

52.996.821

43.396.667

D. Immateriële vaste activa

1.109.385

1.246.597

TOTAAL ACTIVA

92.383.052

86.065.198

 

 

 

PASSIVA

2021

2020

I. Schulden

9.659.871

9.188.360

A. Schulden op korte termijn

3.985.673

2.899.332

B. Schulden op lange termijn

5.674.198

6.289.028

II. Netto actief

82.723.181

76.876.838

TOTAAL PASSIVA

88.077.384

86.065.198

 

 

 

Staat van opbrengsten en kosten:

 

2021

2020

I. Kosten

21.747.604

21.703.327

A. Operationele kosten

21.682.887

21.618.110

B. Financiële kosten

64.717

85.217

II. Opbrengsten

26.053.272

23.732.640

A. Operationele opbrengsten

24.914.886

22.582.224

B. Financiële opbrengsten

1.138.386

1.150.416

III. Overschot/tekort van het boekjaar

4.305.668

2.029.313

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2021. Kennisname.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Jaarlijks rapport organisatiebeheersing 2021. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing van het dienstjaar 2021.

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Algemeen directeur. Wijziging geïntegreerd arbeidsreglement lokaal bestuur. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

OCMW en gemeente beschikten over een eigen arbeidsreglement en kenden als dusdanig onder meer uiteenlopende arbeidstijdregelingen.

Ingevolge de integratie en het samenbrengen van de meeste personeelsleden van gemeente en OCMW onder één dak was het aangewezen te evolueren naar een geïntegreerd arbeidsreglement, dat inging op 1 januari 2022.

 

Juridische gronden

          Wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 8 april 1965.

          Decreet houdende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 186.

 

Advies

Advies van het vakbondsoverleg, zitting van 24 mei 2022.

 

Argumentatie

In het kader van de integratie van de gemeente en het OCMW werden al verschillende stappen gezet.

Zo werd een geïntegreerd organogram en een geïntegreerde rechtspositieregeling uitgewerkt.

Een geïntegreerd arbeidsreglement werd eveneens goedgekeurd.

Dit geïntegreerd arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van het lokaal bestuur.

Belangrijke onderdelen van het geïntegreerd arbeidsreglement zijn de uurregelingen en de thuiswerkregeling.

Het geïntegreerd arbeidsreglement trad in voege op 1 januari 2022.

In functie van de toepassing van het arbeidsreglement kwamen nog een aantal problemen naar voor. In  overleg met de vakorganisaties worden daarom nog een aantal bijsturingen voorgesteld.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Camerabewaking administratie, bibliotheek, school en sporthal. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Cel beleid. Camerabewaking administratie, bibliotheek, school en sporthal. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het NAC en de sporthal werden uitgerust met bewakingscamera's. Deze camera's hebben de bewaking en het toezicht van het administratief centrum, de bibliotheek, de school en de sporthal tot doel, zoals voorzien in artikel 3 van de gewijzigde camerawet.

Specifieker worden deze camera's voorzien om misdrijven tegen personen of goederen en overlast (in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet) te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De camera's op een zichtbare plaats hangen, samen met de verplichte pictogrammen die deze aangeven, zullen op deze manier reeds een ontradend effect hebben.

Omdat het telkens gaat om een niet-besloten plaats (niet omheind en vrij voor het publiek toegankelijk), dient er een advies aan de korpschef gevraagd te worden.

De korpschef gaf een positief advies:

1. voor de sporthal: "om reden dat wij als lokale politiezone niet op elk ogenblik kunnen instaan voor toezicht en bewaking gezien de reeds jaren durende capaciteitsproblemen waarmee alle lokale politiezones te kampen hebben. In dat opzicht en wetende dat een sporthal vatbaar is voor inbraak en vandalisme lijkt mij de plaatsing van de camera’s een nuttig hulpmiddel inzake preventie, ontrading en eventuele gerechtelijk onderzoek bij gepleegde misdrijven."

2. voor het NAC, de bibliotheek en de school: "Op basis van uw aanvraag geef ik een positief advies voor de plaatsing van de camera’s vervat in uw dossier aan het nieuw administratief centrum van Wezembeek-Oppem. Het is zeker interessant gezien het feit dat door aanhoudend gebrek aan politiecapaciteit er geen regelmatig toezicht kan geleverd worden op de site, de veiligheid op die manier goed kan ondersteund worden."

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de beelden is de gemeente. De bewaartermijn voor de beelden zal één maand bedragen, tenzij wanneer deze beelden voor gerechtelijke feiten en met toestemming van de Procureur des Konings langer bewaard dienen te worden. Er dient een verwerkingsregister bijgehouden te worden.

 

Juridische gronden

        Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

        Het KB van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van de bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's

        Artikel 135 van de gecoördineerde nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 (en latere wijzigingen).

 

Advies

De korpschef van de lokale politiezone, de heer Breydels, gaf een positief advies voor zowel bewakingscamera's aan de sporthal als aan het NAC, de bibliotheek en de school.

 

Financieel advies

/

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef betreffende de bewakingscamera's aan het NAC, de bibliotheek, de school en de sporthal.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de bewakingscamera's aan het NAC, de bibliotheek, de school en de sporthal goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 29 juni 2022. Beslissing.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 29 juni 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Met brief van 3 mei 2022 nodigt  Interza de gemeente uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering op 29 juni 2022 met volgende agenda:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 16 december 2021,

3. Verslag van de raad van bestuur,

4. Verslag van de commissaris,

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021,

6. Bestemming van de resultaten,

7. Kwijting  aan de bestuurders en de revisor,

8. Varia.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Interza, beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Juridische gronden

        De statuten van Interza - artikel 19.

        Het Decreet over het lokaal bestuur - artikel 431.

 

Advies

In zitting van 11 februari 2019 werden 3 afgevaardigden aangeduid voor deelname aan de algemene vergadering van Interza tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Interza op 15 december 2021.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 16 december 2021,

3. Verslag van de raad van bestuur,

4. Verslag van de commissaris,

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021,

6. Bestemming van de resultaten,

7. Kwijting aan de bestuurders en de revisor,

8. Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 29 juni 2022 te mandateren de onder artikel 1 van onderhavige beslissing vermelde agendapunten gunstig te stemmen.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Cel onderwijs. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Omzendbrief BaO/2001/10 betreffende de toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

 

Argumentatie

Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en omwille van de noodzaak tot verduidelijking/verfijning, oa bij:

        de definitie regelmatige leerling

        de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

        de aanpassing van de  bedragen van de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur

        de vervroegde instap en het verlengde verblijf in het lager onderwijs

        het getuigschrift basisonderwijs

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het bestaande schoolreglement van De Letterbijter, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 2021, op.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het hierbij gevoegde schoolreglement van toepassing op De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Cel onderwijs. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Omzendbrief BaO/2001/10 betreffende de toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2007/05 beteffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

 

Argumentatie

Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en omwille van de noodzaak tot verduidelijking/verfijning, oa bij:

        de definitie regelmatige leerling

·          de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

        de aanpassing van de bedragen van de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur

        de vervroegde instap en het verlengde verblijf in het lager onderwijs

        het getuigschrift basisonderwijs

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het bestaande schoolreglement van Het Hoeveke, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 2021, op.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het hierbij gevoegde schoolreglement van toepassing op Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Dienst cultuur, jeugd en sport. Terbeschikkingstelling cafetaria voetbalterreinen. Goedkeuring.

 

 

OZ.9. Dienst cultuur, jeugd en sport. Terbeschikkingstelling cafetaria voetbalterreinen. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria op de site van de Sportpleinstraat 20 aan Daring Club Wezembeek-Oppem vervalt op 30 juni 2022.  De huidige planning van de werken voorzien op deze site maken een verlenging van deze overeenkomst van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023 mogelijk.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017.

        Gemeenteraadsbesluit van 16 september 2019.

        Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2020.

        Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021.

        Gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2021.

        Collegebesluit van 12 mei 2022.

 

Argumentatie

De gemeenteraad besliste in zijn zitting van 26 april 2021 principieel om de gemeentelijke sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 voor het voetbalseizoen 2021-2022 bij voorrang ter beschikking te stellen aan Daring Club Wezembeek-Oppem.

Aansluitend op deze beslissing wordt met Daring Club Wezembeek-Oppem voor het seizoen 2021-2022 een overeenkomst gesloten voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria.

Aangezien de voorziene werken niet zullen starten voor 1 juli 2023 kan de terbeschikkingstelling van de cafetaria verlengd worden van 1 augustus 2022 tot 30 juni 2023.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de verlenging van de overeenkomst met Daring Club Wezembeek-Oppem  voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije Tijd. Aanpassing van het reglement inwendige orde voor de sportinfrastructuur van de Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

 

OZ.10. Afdeling vrije Tijd. Aanpassing van het reglement inwendige orde voor de sportinfrastructuur van de Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de herwerking van het retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20, dient ook het reglement van inwendige orde op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 herwerkt te worden.  De wijzigingen betreffen dus hoofdzakelijk de verwijzingen naar tarieven en gebruikerscategorieën.              

Daarnaast werd ook beslist om de infrastructuur makkelijker ter beschikking te stellen voor occasioneel gebruik. Dit door enerzijds de sluiting tijdens de maand juni af te schaffen (artikel 59 van het vorige reglement wordt geschrapt)  en anderzijds door occasioneel gebruik mogelijk te maken ook buiten de maanden mei, juni, juli en augustus in functie van de beschikbaarheid en zonder verplicht advies van de Raad van bestuur van de sportinfrastructuur (aanpassing van artikel 46).

Tenslotte wordt ook de termijn voor gratis annulatie aangepast van 15 kalenderdagen naar 10 kalenderdagen naar analogie met de regels in de gemeentelijke sporthal.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 betreffende de vervanging van de concessieovereenkomsten door huurcontracten met elk van de betrokken verenigingen, lopende van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 om de continuïteit van het seizoen 2016-2017 niet in het gedrang te brengen.

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van een retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20.

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van een reglement van inwendige orde voor de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 .

        Gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2021 betreffende de aanpassing van het reglement van inwendige orde voor de voetbalterreinen.

 

Advies

De raad van bestuur van de gemeentelijk sportinfrastructuur gaf een unaniem gunstig advies in zitting van 2 mei 2022 voor zowel het voorstel van retributiereglement als van reglement van inwendige orde voor het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het nieuwe reglement van inwendige orde op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

 

OZ.11. Afdeling vrije tijd. Aanpassing retributiereglement sportinfrastructuur Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Op vraag van de bevoegde schepen werd het bestaande reglement geëvalueerd door de Dienst vrije tijd. 

Bij de herwerking van het reglement werd de focus gelegd op vereenvoudiging van de bestaande gebruikerscategorieën en de tarieven.

Bij de herwerkte versie wordt de ingangsdatum aangepast van 1 augustus naar 1 juli om het beter af te stemmen op het gebruik van de infrastructuur door de organisatoren van sportstages in de zomervakantie.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 betreffende de vervanging van de concessieovereenkomsten door huurcontracten met elk van de betrokken verenigingen, lopende van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 om de continuïteit van het seizoen 2016-2017 niet in het gedrang te brengen.

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van een retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20.

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van een reglement van inwendige orde voor de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 .

 

Advies

De raad van bestuur van de gemeentelijk sportinfrastructuur gaf een unaniem gunstig advies in zitting van 2 mei 2022 voor zowel het voorstel van retributiereglement als van reglement van  inwendige orde voor het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Aanpassing reglement huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

 

OZ.12. Afdeling vrije tijd. Aanpassing reglement huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        22 december 2021: e-mail van Gwen Miserque voor Elan vzw voor het gebruik van gemeentelijke lokalen voor het inrichten van speelpleinen in de zomer van 2022.

        3 maart 2022: e-mail van Nicolas Siron voor Toboggan vzw voor het gebruik van gemeentelijke lokalen voor het inrichten van speelpleinen tijdens de paas- en zomervakantie van 2022. 

        14 juni 2022: e-mail van Thierry Siaens voor vzw Toboggan. Opmerkingen over de uitzonderlijke tarieven voor het gebruik van de lokalen Sterrenveld 28, Domus en Forum voor de organisatie van speelpleinen in de zomervakantie van 2022.

        16 juni 2022: e-mail van Gwen Miserque voor vzw Elan. Opmerkingen over de uitzonderlijke tarieven voor het gebruik van het lokaal Sterrenveld 28 voor de organisatie van speelpleinen in de zomervakantie van 2022.

 

Feiten en context

Voor de organisatie van speelpleinen en sportkampen in 2022 vragen zowel Toboggan vzw als Elan vzw om gebruik te kunnen maken van lokalen in de gemeentelijke basisscholen.
Door voorziene werken in de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke, kunnen dit jaar geen lokalen ter beschikking gesteld worden in de maanden juli en augustus 2022.

Elan vzw vraagt om gebruik te kunnen maken van lokalen in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022. Dit is niet mogelijk omdat de leerkrachten van de school dan de voorbereidingen treffen voor een vlotte start van het nieuwe schooljaar.

Als oplossing voor deze noden werd een overleg ingepland met de vertegenwoordigers van de verenigingen waarbij volgende oplossing uitgewerkt werd met de beschikbare ruimtes in de wijk Ban Eik :

vzw Elan kan van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022 gebruik maken van het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28.

vzw Toboggan kan van 4 juli tot en met 19 augustus 2022 gebruik maken van:
- de grote zaal en de cafetaria van het Forum

- alle lokalen van het gebouw Domus

- het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28

en kan van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 gebruik maken van :

- de grote zaal en de cafetaria van het Forum

- alle lokalen van het gebouw Domus

Beide partijen zullen onderling afspraken maken over het gebruik van de buitenruimte zodat alle kinderen op een veilige en fijne manier kunnen buitenspelen. Het gaat dan om het grasveld en de speelplaats tussen de ter Meerenlaan, de Witte-Dovenetellaan en Sterrenveld 28.

Zonder aanvraag tot inname openbaar terrein blijft het terrein ook toegankelijk voor het publiek.

In zitting van 23 mei 2022 werden door de gemeenteraad volgende uitzonderlijke tarieven vastgelegd voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen in de wijk Ban Eik :

Voor het inrichten van speelpleinen en sportweken/kleuterkampen werden aan  vzw Toboggan en vzw Elan uitzonderlijk voor de zomer van 2022 volgende tarieven aangerekend voor gebruik van 8.00 uur tot 18.00 uur:

        het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 :  dagprijs van 120 euro

        alle lokalen van het gebouw Domus en de grote zaal en de cafetaria van het buurtcentrum Forum : dagprijs van 240 euro per dag

Op 14 juni 2022 ontving het college een e-mails met opmerkingen over deze regelen van Toboggan vzw en op 16 juni van vzw Elan.

Na herevaluatie dringt een wijziging zich op.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2022 betreffende de afwijking van de huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan.

        Gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2016 betreffende het reglement voor het gebruik door derden van het buurtcentrum 'Forum'.

        Collegebeslissing van 28 april 2022 betreffende de afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022.

 

Argumentatie

De organisatoren van speelpleinen kunnen normaal gratis gebruik maken van klaslokalen in de scholen. Voor het gebruik van de sporthal of de voetbalterreinen betalen ze volgens de bepalingen van de reglementen.

Omdat er geen lokalen van de scholen ter beschikking gesteld kunnen worden, wordt gebruik gemaakt van andere lokalen.

Voor het buurtcentrum Forum is een verhuurreglement beschikbaar. Dit is momenteel nog niet het geval voor het gebouw Domus en voor het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28. Daarom werd een uitzonderlijk alternatief voorstel van tarief uitgewerkt dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 23 mei 2022.

Volgens de gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2022 werden aan vzw Elan en vzw Toboggan uitzonderlijk volgende tarieven bepaald  voor het inrichten van speelpleinen en sportweken/kleuterkampen voor de zomervakantie van 2022 voor gebruik van 8.00 uur tot 18.00 uur:

        het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 :  dagprijs van 120 euro

        alle lokalen van het gebouw Domus en de grote zaal en de cafetaria van het Forum : dagprijs van 240 euro per dag

Na opmerkingen van beide vzw's werd de regeling geëvalueerd en wort voorgesteld om de beslissing van 23 mei vooralsnog  als volgt aan te passen:

        voor speelpleinen en stages waarvan de kostprijs hoger ligt dan 20 europer dag (voor inwoners van Wezembeek-Oppem), worden uitzonderlijk volgende tarieven aangerekend voor het inrichten van speelpleinen en sportweken/kleuterkampen voor de zomervakantie van 2022  voor gebruik van 8.00 uur tot 18.00 uur:

        het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 :  dagprijs van 120 euro.

        alle lokalen van het gebouw Domus en de grote zaal en de cafetaria van het Forum : dagprijs van 240 euro per dag.

        Voor speelpleinen en stages waarvan de kostprijs niet hoger ligt dan 20 europer dag (voor inwoners van Wezembeek-Oppem), worden de lokalen gratis ter beschikking gesteld.

Voor de zomervakantie van 2022 betekent dit concreet :

        Elan vzw:
De kostprijs per dag ligt voor alles sportweken en kleuterkampen lager dan 20 euro per dag.
De lokalen van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 worden gratis ter beschikking gesteld.

        Toboggan vzw:
De kostprijs per dag ligt voor 60% van de aangeboden stages lager dan 20 euro per dag (berekend op basis van de gegevens beschikbaar op de website van vzw Toboggan op 17 juni 2022).
Een korting van 60% zal dan ook toegekend worden op de totale huurprijs voor de zomervakantie van 2022.

Indien een gebruiker nog openstaande vervallen rekeningen voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur heeft, zal de toegang tot de in deze beslissing vernoemde lokalen per direct ontzegd worden.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om uitzonderlijk voor de zomervakantie 2022 volgende lokalen tegen hieronder vermelde tarieven ter beschikking te stellen aan vzw Toboggan

        van 4 juli tot en met 19 augustus 2022 :  

                                                                                                                                                                                                                                                                              de grote zaal en de cafetaria van het Forum, alle lokalen van het gebouw Domus tegen een dagprijs van 240 euro per dag

                                                                                                                                                                                                                                                                              het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28 tegen een dagprijs van 120 euro per dag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      en  van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 :

        de grote zaal en de cafetaria van het Forum, alle lokalen van het gebouw Domus tegen een dagprijs van 240 euro per dag.

Artikel 2 : De gemeenteraad beslist dat de gebouwen gratis ter beschikking gesteld worden voor speelpleinen en stages waarvan de kostprijs niet hoger ligt dan 20 euro per dag en dat bijgevolg Toboggan vzw een totale korting geniet van 60% op de totaal verschuldigde huurprijs voor het gebruik van de in artikel 1 vermelde lokalen.

Artikel 3: De gemeenteraad beslist om uitzonderlijk voor de zomervakantie 2022 het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 tegen een dagprijs van 120 euro per dag ter beschikking te stellen aan vzw Elan van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022.

Artikel 4 : De gemeenteraad beslist dat de gebouwen gratis ter beschikking gesteld worden voor speelpleinen en stages waarvan de kostprijs niet hoger ligt dan 20 euro per dag en dat bijgevolg Elan vzw gratis gebruik kan maken van de in artikel 2 vermelde lokalen.

Artikel 5 : De gemeenteraad beslist dat, indien een gebruiker nog openstaande vervallen rekeningen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur heeft, de toegang tot de hierboven vermelde lokalen per direct ontzegd wordt.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel mobiliteit. Wedstrijdreglement mobiliteitscampagne 'Walk&Cycle@shop 2022' (MOB 22-01). Goedkeuring.

 

 

OZ.13. Cel mobiliteit. Wedstrijdreglement mobiliteitscampagne 'Walk&Cycle@shop 2022' (MOB 22-01). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Na de principiële goedkeuring van de organisatie van de gemeentelijke mobiliteitscampagne door het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 22 juni 2022, worden de lokale handelaars en vrije beroepen van de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de gemeentelijke mobiliteitscampagne.

Ook de gemeentelijke diensten (burgerzaken, grondgebiedzaken, bib) en de sporthal zullen meedoen aan deze actie.

De deelnemende handelaars krijgen een affiche om aan hun raam of etalage te hangen en flyers om uit te delen aan de klanten.

Ze krijgen deelnamekaarten om elk duurzaam bezoek van een deelnemende klant te registreren aan de hand van stickers.

De deelnemers die te voet, met de fiets of met de step gaan winkelen, op restaurant gaan of bij (bv.) de tandarts gaan, krijgen bij de eerste keer een deelnamekaart met een eerste sticker en bij elke volgende duurzame verplaatsing een bijkomende sticker.

Een volle deelnamekaart draagt 10 stickers.

Om dit in goede banen te leiden is er een reglement nodig.

Er worden 1.000 deelnamekaarten gedrukt. Bijgevolg bedraagt de maximaal te besteden prijzenpot 10.000 euro (1.000 x 10 euro).

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41.

 

Argumentatie

Het is noodzakelijk een reglement te voorzien met betrekking tot de toekenning van aankoopbonnen.

 

Financieel advies

De nodige budgetten worden voorzien onder budgetsleutel GE/64999999/029.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad keurt het reglement voor de gemeentelijke mobiliteitscampagne "Walk&Cycle@shop 2022" (MOB/22-01), zoals in bijlage, goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

OZ.14. Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift, ingediend op 9 juni 2022 door de heer en mevrouw Defourny-Williame.

Het verzoekschrift werd ingediend via e-mail, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Het verzoekschrift werd ingediend in toepassing van artikel 45 en 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst goedgekeurd in zitting van 25 april 2022 en zoals hieronder hernomen.

Conform artikel 46 § 1 wordt het verzoekschrift door de voorzitter op de agenda van de gemeenteraad van 22  november 2021 geplaatst.

"VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE

Artikel 45

§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoekschrift behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2. een loutere mening is en geen concreet verzoek;

3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;

4. het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Indien het verzoekschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet, wordt de indiener hiervan in kennis gesteld en kan deze om een nieuw geformuleerd verzoekschrift gevraagd worden.

Artikel 46

§ 1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift."

Volgend ontwerp van antwoord wordt voorgesteld:

Wij ontvingen in goede orde uw brief van 27 april.

Dit document werd beschouwd als zijnde een intern af te handelen document.

De gemeenteraad heeft, gelet op uw brief van 9 juni, vooralsnog kennis genomen van uw verzoek.

De gemeenteraad formuleert volgend antwoord:

De procedure tot opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan is aan de gang.

Een uitgebreide consultatie van de bevolking heeft in dit verband reeds plaatsgevonden en het studiebureau, aangesteld door de gemeente, heeft de input verwerkt.

Wij wensen in dit stadium van de opmaak van het mobiliteitsplan dan ook geen uitspraken te doen met betrekking tot individuele straten, noch plannen wij hieromtrent bijkomende zittingen van de gemeenteraadscommissie, de ambtelijke verkeerscommissie of de oprichting van een werkgroep.

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Uittreksel strafregister vrijwilliger bij werking met minderjarigen.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Raadslid Robert De Lille. Toegevoegd punt: 'Uittreksel strafregister vrijwilliger bij werking met minderjarigen.'

 

 

De heer Robert De Lille, raadslid, stelt in zijn mail van 22 juni 2022 het volgende:

Vraag aan het college :

Vraagt het gemeentebestuur een uittreksel uit het strafregister model 596-2 aan de kandidaten vrijwillige die in contact komen met kinderen? Onder andere voor de BiB, maar niet alleen. 

Misschien ook dit verzoek om uittreksels uit het strafregister model 596-2 opleggen aan verenigingen die met minderjarigen werken in de gemeentelijke lokalen?

 

Wettelijke bepalingen :

Wet 20/7/1990 art 35

Wetboek van Strafvordering Titel VII Boek II Art 596

 

Argumentatie :

De rechter kan een veroordeelde onder bepaalde voorwaarden verbieden contact te hebben met minderjarigen. Het is daarom raadzaam deze informatie te controleren voordat een vrijwilliger in contact komt met een minderjarige. 

Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen om een uittreksel strafregister vragen wanneer de toegangs-of uitoefeningsvoorwaarden van een activiteit niet gereglementeerd zijn. De lijst met gereglementeerde activiteiten kan u in omzendbrief Nr 204 (C-2013/09204) betref uittreksels van het strafregister vinden. 

De activiteit 'vrijwilliger' staat daar niet in vermeldt. Ons bestuur mag met andere woorden een uittreksel uit het strafregister opvragen (specifieker in dit geval een model 596-2 om met minderjarigen te werken). 

Ons bestuur mag deze uittreksels uit het strafregister ook bijhouden en zelfs verwerken, omdat we volgens de geldende regelgeving AVG/ GDPR over een verwerkingsregister beschikken

Ons bestuur moet instaan voor de vrijwilligers aan wie het de kinderen toevertrouwt. Door dit uittreksel uit het strafregister op te vragen, kunnen de ouders er zeker van zijn dat het bestuur alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

De vrijwilliger zou moeten een uittreksel uit het strafregister model 596.2 indien indien hij of zij in contact komt met minderjarigen.

Dit is gratis en onmiddellijk beschikbaar op het elektronisch loket van de gemeente: Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag). 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza reglement jeugdhuis – Om er een BLOS van te krijgen.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza reglement jeugdhuis – Om er een BLOS van te krijgen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 juni 2022:

'We hadden de vorige gemeenteraad voorspeld en verwittigd dat het nieuwe reglement voor het Nederlandstalig jeugdhuis Merlijn de werking ervan sterk in het gedrang kon brengen.

Dit bleken profetische woorden te zijn. We begrijpen die therapeutische hardnekkigheid niet.

De schepen bevestigde op de vorige gemeenteraad dat er geen advies werd ingewonnen van de jeugdraad en dat Blos niet erkend is.

Wij stelden dat door de snelle behandeling de werking van het Jeugdhuis sterk gehinderd zou worden.

De feiten hebben ons gelijk gegeven. Er was duidelijk te weinig of geen voorafgaandelijk overleg. Er was geen advies van de cultuurraad. Bij de erkenning van Blos werd een loopje genomen met de GDPR regelgeving. Blos kwam 1 (één) lid tekort voor erkenning.

Iedereen weet dat er een intense kruisbestuiving is tussen Merlijn en Blos en dat dit zou leiden tot onoverzichtelijke moeilijkheden. Het is duidelijk dat het college geen benul heeft van de werking van een jeugdhuis. De vraag kan zelfs gesteld worden of de huidige schepen van jeugd wel geschikt is voor zijn taak.

Blos heeft ondertussen een nieuwe aanvraag tor erkenning ingediend. We hopen dat de verschillende klachten uiteindelijk zullen leiden tot een nieuwe dialoog met andere inzichten.

Het Nederlandstalig jeugdhuis verdient beter.'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 juni af:

 

'Op  de website van de gemeente valt te vernemen dat de uitbouw van een losloopzone voor honden een mogelijk project uitmaakt van de  gemeente.

Het vrij rondlopen en het bijhorend sociaal contact zijn basisbehoeften waar een hond baat bij heeft om zich te ontplooien. En ook de baasjes hebben hier voordelen bij.

Blijkbaar hebben een aantal hondeneigenaars voorgesteld de gemeente hierbij te helpen door de volgende doelstellingen te behartigen:

        stimuleren van het dierenwelzijn en meer specifiek het welzijn van honden in de gemeente,

        stimuleren van het sociaal contact tussen hondenliefhebbers en andere inwoners van Wezembeek-Oppem,

        responsabiliseren van de hondeneigenaars en zo bij te dragen aan het schoonhouden van de gemeente en de honden enkel daar vrij te laten lopen waar het is toegestaan,

        de gemeente te helpen bij haar initiatief om een hondenweide en/of  -zone te vinden waar honden vrij kunnen rondlopen,

        de ecologische voetafdruk van de viervoeters te verkleinen daar nu in andere omliggende gemeentes de honden de nodige vrije loop gegeven wordt.

         

Wat is de stavaza van dit voorstel?'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Fête de la Musique – Muziek verzacht de zeden.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Fête de la Musique – Muziek verzacht de zeden.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 juni 2022 af:

 

'Groot was onze verbazing toen op de gemeentelijke Nadars, die gebruikt werden voor eerdere aankondigingen, plots spandoeken verschenen met reclame voor de “Fête de la Musique”.

Het viel meteen op dat hier het Frans voorrang kreeg en het dus een duidelijke overtreding betrof van de bestuurstaalwet.

Het gaat duidelijk om gemeentelijke dragers maar het blijft moeilijk te geloven dat dit besloten werd door iemand van het gemeentelijk personeel. Het versterkt het besef dat dit voor het bestuur er niet toe doet en  dat dit leidt naar een glibberig pad.

Wie nam die besissing? Is hier overleg over geweest met enige instantie?

Uiteindelijk is dit alles blijkbaar doorgegaan in het Nederlandstalig jeugdhuis. Er is sprake van een podium in open lucht. Is hier toelating voor gegeven? Op basis van welk reglement en door wie?

Wie leverde het podium? Waren er klachten van omwonenden?'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 juni 2022 terug op:

 

'Op de vorige gemeenteraad was het duidelijk wie de keuzes zou maken rond het toekomstige verkeersplan.

Aanpassingen aan het voorkeursscenario zullen pas gebeuren nadat het college zich tijdens de zomermaanden heeft kunnen buigen over alle informatie, het advies van Aspect en eventuele reacties van gemeenteraadsleden. De gemeenteraad zelf komt als allerlaatste aan de beurt.

Dit blijft volgens ons een zeer betwistbaar standpunt. De informatie blijft fragmentarisch en problematisch. Het is zeer moeilijk om inzage te krijgen in de feitelijke besluitvorming rond deze voor iedereen ingrijpende materie.

Daarom nogmaals de vraag naar een stavaza van het mobiliteitsplan.'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 juni 2022 terug op:

 

'De vorige gemeenteraad vroegen we naar de stand van zaken inzake de opvang van Oekraiense ontheemden in onze gemeente. Er gebeurde inderdaad van alles en er roerde entwat.

 

De heer burgemeester stelde dat er nog voldoende opvanggezinnen beschikbaar zijn en dat het OekraÏnedossier opgevolgd wordt door het OCMW, in samenwerking met het onthaal en de afdeling burgerzaken.

In de lokale media vangen we nu een ander geluid op. Een aantal burgemeesters luidt de alarmklok. Er is zelfs sprake van administraties op hun tandvlees.

Wat is de huidige stavaza zeker bij het naderen van de vakantieperiode?'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 juni 2022 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knacks of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Graag een update over het aantal appartementen die reeds aan de man/vrouw gebracht werden.

Hoe zit het het met het groen op school. En met de klimatologische omstandigheden?

Is er een tijdslijn voor de achter-uitbouw?

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

 

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 juni 2022 terug op:

 

'We vroegen op de vorige gemeenteraad naar de omstandigheden van de aanvraag van “Microcosme” voor het inpalmen van een deel van het openbaar domein in 2022.

Microcosme is nog altijd in handen van de firma Ubikwiti, Thuyadreef 3 in Wezembeek-Oppem. Het blijkt te gaan over een BTW-plichtige Besloten Vennootschap (BV) en dus tot nader order een commerciële organisatie.

 

Heeft deze firma de toelating om dit te doen tot na de vakantie? Welke vergoeding is hier voorgesteld?

 

Heeft ze een vergunning voor het plaatsen van een container achter de haag?

 

Zijn er klachten van omwonenden?'

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Cohousing tussen college et Vosberg.'

 

 

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:'Cohousing tussen college et Vosberg.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 juni 2022 af:

 

'We hadden verwacht op deze gemeenteraad meer nieuws te krijgen over de perikelen rond de Cohousing op de Vosberg.

Maar de heer Godot ligt op de loer met alle gevolgen van dien.

Wat is de stavaza van de besprekingen?'

Publicatiedatum: 08/09/2022