Zitting van 19/09/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

AFWEZIG

Alexandre Franck – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 5 september 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 5 september 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

5 september 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

20 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 5 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.2. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

15 april 2022: brief van vzw Cap Idéal - aanvraag toelage.

 

Feiten en context

De vzw Cap Idéal 'ex-Fauteuils Volants', Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek-Oppem, dient een aanvraag in voor een gemeentelijke toelage, voor hun projecten op basis van een samenwerking tussen validen en mindervaliden, meer bepaald inclusieve vrijetijdsactiviteiten, waaronder het 'Atelier d’Activités Utiles' (Atelier Nuttige Activiteiten) en de begeleidingsdienst.

De recreatieve activiteiten worden georganiseerd voor alle leden van 'Fauteuils Volants', onder wie de deelnemers van het 'Atelier d’Activités Utiles' (Atelier Nuttige Activiteiten), de bewoners van de solidaire woongemeenschap en externe mindervaliden.

Elk jaar organiseren ze voor de ‘Fauteuils Volants’ (een dertigtal personen met verschillende handicaps onder wie 7 zwaar hulpbehoevenden) diverse activiteiten tijdens de weekends, een week tijdens de zomervakantie, namiddagen of dagen in België, alsook een wekelijkse table d'hôte voor de bewoners van Jangada, hun vrienden en de buurt.

In juli hebben ze een aangepast vakantieverblijf gehuurd om met een vijftiental mindervaliden te kunnen gaan zodat ze even hun dagelijkse leven achter zich kunnen laten.

Gezien de zwaar hulpbehoevenden, hebben ze een vakantieverblijf met een lift nodig, wat een zwaardere kost met zich meebrengt.

Daarom zijn ze zoals steeds op zoek naar financiële hulp, om ook gepast materiaal te kunnen kopen zodat de mindervaliden nog autonomer kunnen zijn.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016006 "Toelage vzw Cap Idéal" in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor vzw "Cap Idéal (ex-Fauteuils Volants)" Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, ondernemingsnummer 0479 458 330, rekeningnummer IBAN BE95 3630 3402 9458, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek Oppem.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan vzw Cap Idéal (ex-Fauteuils Volants), Ideaallaan 27 te 1200 Brussel, met als voorzitter mevrouw Christine Schuiten, wonende Diepstraat 67 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.3. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Brailleliga - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        29 november 2021: brief Brailleliga vzw.

        8 december 2021: brief Brailleliga vzw.

        25 februari 2022: brief Brailleliga vzw.

        23 juni 2022: brief Brailleliga vzw.

 

Feiten en context

De vzw Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, dient een aanvraag in voor een gemeentelijke toelage te bekomen, teneinde hulp te bieden aan blinde en slechtziende personen. Bij een visuele handicap is het verlies van referentiepunten vaak totaal. De Brailleliga biedt concrete oplossingen. Haar doel is om een aangepaste en gepersonaliseerde begeleiding te bieden in functie van de pathologie, de motivatie en de noden van de personen. Daarnaast wil ze ook advies aanbieden voor het aankopen en de opleiding voor het gebruik van aangepaste technische hulpmiddelen.

In 2021 is de Brailleliga, mits het strikt opvolgen van de sanitaire maatregelen, verder gegaan met de begeleiding ter plaatse en met de digitalisering van een deel van haar activiteiten. Tegelijk leidde ze haar leden op om digitale toepassingen te gebruiken.

Vandaag begeleidt de Brailleliga meer dan 15.500 blinde en slechtziende personen op weg naar meer zelfstandigheid.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-091102 "Toelage vzw Brailleliga" in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, rekeningnummer BE11 0000 0000 4848.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Aanvraag gemeentelijke toelage - Stichting Brandwonden - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

09 augustus 2022: e-mail van Stichting Brandwonden - aanvraag gemeentelijke toelage.

 

Feiten en context

De stichting van openbaar nut Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat 43 te
1970 Wezembeek-Oppem, deelt, per e-mail van 9 augustus 2022, haar activiteiten en projecten mee, waaronder:

        Het bieden van juridische en financiële steun aan slachtoffers van brandwonden.

        Therapeutische thermale kuren voor patiënten.

        Bewustmaking over brandpreventie voor kinderen in scholen.

        Workshops over brandpreventie in heel het land.

De Stichting is een aanspreekpunt voor slachtoffers van brandwonden met problemen van de meeste diverse aard. Het kan gaan van aanpassingen in de woning, praktische problemen van elke dag (bv. winkelen), hulp bij administratieve zaken, enz. De patiënt wordt doorheen het ganse traject begeleid.

Vanaf 2022 drijven zij hun acties nog op, om een hele reeks doelstellingen op middellange en lange termijn te bereiken. Zo zullen ze meer brandwondenslachtoffers bij hun acties betrekken. Zij zullen de preventie versterken met moderne en interactieve middelen.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2011 betreffende een voorgestelde subsidiebedrag van 0,10 euro/inwoner, toestand op 1 januari van het jaar voordien, toe te kennen aan de Stichting Brandwonden.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

In het exploitatiebudget 2022, onder registratiesleutel GE-64930000-098500 'Toelage Stichting Brandwonden', is een globaal bedrag van 1.500 euro voorzien.

Op 1 januari 2021 telde Wezembeek-Oppem 14 239 inwoners. Het voorgestelde subsidiebedrag bedraagt bijgevolg 1 423,9 euro, afgerond op 1 425 euro.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 1.425 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-098500 'Toelage Stichting Brandwonden' in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor Stichting Brandwonden, stichting van openbaar nut, Frans Landrainstraat 43 te 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer: BE36 7340 1234 5681.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage voor het dienstjaar 2022 van 1.425 euro toe te kennen aan de Stichting Brandwonden, stichting van openbaar nut, Frans Landrainstraat 43 te 1970 Wezembeek-Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer Onderzoek - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

26 januari 2022, 4 maart 2022, 31 maart 2022, 28 april 2022, 13 juni 2022 en 21 juli 2022: Brieven van Stichting Alzheimer Onderzoek - aanvraag toelage.

 

Feiten en context

De stichting van openbaar nut "Stichting Alzheimer Onderzoek", Z1 Researchpark 310 te 1731 Zellik, vraagt per brieven van respectievelijk 26 januari 2022, 4 maart 2022, 31 maart 2022, 28 april 2022, 13 juni 2022 en 21 juli 2022, om hen financieel te steunen. Deze stichting, opgericht in 1995, is een Belgische stichting van openbaar nut die het onderzoek naar Alzheimer financiert.

De hoofdactiviteit van de stichting bestaat erin om fondsen in te zamelen ter financiering van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. De stichting heeft een wetenschappelijke adviesraad bestaande uit 6 Belgische professoren met als taak de raad van bestuur te informeren over de te financieren onderzoeksprojecten. Elk jaar doet de stichting een oproep aan alle Belgische universiteiten om nieuwe onderzoeksprojecten in te dienen. Na een strenge selectieprocedure worden alleen de beste projecten gefinancierd.

Sinds 2011 werkt de stichting ook nauw samen met de Koning Boudewijnstichting, die haar projecten inzake Alzheimer- en dementieonderzoek ook laat beoordelen door de wetenschappelijke adviesraad van de Stichting Alzheimer Onderzoek.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 augustus 2022 betreffende het voorgestelde subsidiebedrag van 0,10 euro/inwoner, toestand op 1 januari van het jaar voordien, toe te kennen aan de Stichting Alzheimer Onderzoek.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college stelt voor om een subsidiebedrag van 0,10 euro/inwoner, toestand op 1 januari van het jaar voordien, toe te kennen.

Op 1 januari 2021 telde de gemeente 14.239 inwoners. Het voorgestelde subsidiebedrag bedraagt bijgevolg 1.423,9 euro geeft, afgerond op 1.425 euro.

In het exploitatiebudget 2022, onder registratiesleutel GE-64930000-098501 'Toelage Stichting Alzheimer Onderzoek' is een globaal bedrag van 750 euro voorzien.

Het gebudgetteerde bedrag dient bijgevolg, bij de eerstvolgende budgetwijziging, in die zin verhoogd te worden naar 1.500 euro.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 1.425 euro te financieren met het, bij de volgende budgetwijziging, te voorziene krediet onder de registratiesleutel GE-64930000-098501 ‘Toelage Stichting Alzheimer Onderzoek' in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor 'Stichting Alzheimer Onderzoek', Belgische non-profit organisatie van openbaar nut, Z1 Researchpark 310 te 1731 Zellik, rekeningnummer: BE29 2300 0602 8164.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage voor het dienstjaar 2022 van 1.425 euro toe te kennen aan de Stichting Alzheimer Onderzoek, Belgische non-profit organisatie van openbaar nut, Z1 Researchpark 310 te 1731 Zellik,  ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

7 juni 2022: brief van vzw Les Pilotis.

 

Feiten en context

De vzw Les Pilotis, opgericht in 2006, telt onder zijn leden 3 inwoners van de gemeente, namelijk de heer Paul-André Meyers, mevrouw Anne-Françoise Nyssens en de heer Bernard Riat. Les Pilotis werd op hun initiatief opgericht, als vastbesloten ouders om hun zeer hulpbehoevend volwassen kind een toekomst te bieden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er meer dan 300 volwassenen met een handicap, die zeer afhankelijk zijn, ingeschreven op wachtlijsten die alsmaar langer worden.

vzw Les Pilotis richt zich op jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die, net als iedereen, hun eigen leven willen leiden.

Hun eerste project, "Maison du Parc" in Etterbeek, opende zijn deuren in oktober 2013, het tweede, "Maison Orban" in Sint-Pieters-Woluwe, in september 2014. Het derde huis, "Villa Mathine", opende zijn deuren op 02 september 2018.

Dankzij de steun van de gemeente hebben zij beschermingsmateriaal tegen COVID kunnen kopen (chirurgische maskers en FFP2-maskers, handschoenen van nitril, wegwerpschorten, enz.). Dankzij deze steun hebben ze minder eigen middelen moeten gebruiken en zowel de inwoners als de professionals maximale veiligheid in hun leven en bij de uitvoering van hun opdrachten kunnen garanderen.

Naast de gezondheidssituatie werd hun vzw met een belangrijke verandering geconfronteerd. Door het verschil in tijd tussen de subsidie die ze ontvangen van de COCOF en de werkingskosten die nodig zijn om hun waarden te verwezenlijken, hebben ze de afgelopen jaren een ernstig jaartekort opgetekend. Ze hebben dan ook enkele ingrijpende maatregelen moeten nemen, waaronder de sluiting van een van hun drie huizen om de huurprijs en de inherente kosten te besparen. Daarna hebben ze een interne reorganisatie doorgevoerd om de bewoners een kwalitatief leven te garanderen: de vijf betrokken bewoners werden met succes in de twee andere huizen ondergebracht en de professionals hebben nieuwe doeltreffende teams gevormd.

Ze willen hun bewoners een kwalitatief leven en de professionals optimale werkomstandigheden blijven garanderen. Daarom zullen ze in 2022 onder andere een EHBO-opleiding voor alle begeleidende teams organiseren. Net als de vorige jaren zouden ze de gemeente bijzonder erkentelijk zijn indien ze financieel zou bijdragen aan dit project door een steun van € 1.000,00 te overwegen.

Het succes van hun project hangt af van de hulp die verschillende partners, zoals de gemeente, hen kunnen verlenen.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64999999-091103 - Toelage vzw Les Pilotis - in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor vzw Les Pilotis, Burgemeesterstraat 13 te 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0883.445.316, rekeningnummer IBAN BE02 5230 8022 5240, met als oprichter en bestuurder, de heer Bernard Riat, wonende Albertlaan 42 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan vzw Les Pilotis, Burgemeesterstraat 13 te 1050 Brussel, met als oprichter en bestuurder, de heer Bernard Riat, wonende Albertlaan 42 te 1970 Wezembeek Oppem, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Tervuren - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

28 september 2021 en 10 juni 2022: Brief en e-mail ontvangen van het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren - aanvraag gemeentelijke toelage.

 

Feiten en context

Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren, Rootstraat 13 te 3080 Duisburg (Tervuren), dient een aanvraag in om een gemeentelijke toelage te bekomen. Wezembeek-Oppem valt eveneens in zijn werkingszone. De afdeling bestaat uit een 40-tal leden. Het Rode Kruis-Tervuren is een zelfbedruipende organisatie, die werkt met vrijwilligers, vandaar het belang van inkomenstenwerving. Het Rode Kruis-Tervuren richt zich vooral op een positieve impact op de samenleving door hulpdiensten bij een ramp, sport-evenementen, bloedvoorziening, organiseren van cursussen, uitleendienst, actief te zijn in rust en verzorgingstehuis.

Indien zij in 2022 een gemeentelijke toelage bekomen, zal deze dienen voor de aankoop van nieuwe reanimatie-poppen, die ze gebruiken tijdens de lessen Vorming.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-098901 - Rode Kruis Vlaanderen afdeling Tervuren - Rootstraat 13 te 3080 Duisburg (Tervuren),  rekeningnummer IBAN BE81 7360 5817 6624.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan Het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tervuren, Rootstraat 13 te 3080 Duisburg (Tervuren), ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Child Focus - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

5 mei 2022 en 2 juni 2022: Brieven ontvangen van Child Focus - aanvraag gemeentelijke toelage.

 

Feiten en context

Child Focus, Stichting van openbaar nut, dient een aanvraag in om een gemeentelijke toelage te bekomen als steun voor hun missie, die zich focust op:

        verdwijningen,

        seksuele uitbuiting,

        veilig internetten,

        vormingen.

7 dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt de Stichting - online en offline - alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden.

Men kan steeds terecht op het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of een geval van seksuele uitbuiting te melden.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016001 Toelage Child Focus in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022  voor Child Focus, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel, rekeningnummer IBAN BE60 0962 2222 2270.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan Child Focus, Houba de Strooperlaan 292 te 1020 Brussel, ten behoeve van haar opdracht.

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.4. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toekenning toelage aan Pensionnat Jules Lejeune - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

10 augustus 2022: Brief van vzw Pensionnat Jules Lejeune - aanvraag toelage.

 

Feiten en context

vzw Pensionnat Jules Lejeune meldt, per brief van 10 augustus 2022, dat zij, zoals elk jaar, een vakantiekamp, met een combinatie van sport, ontspanning en ontdekking, voor de jongeren die in het internaat Jules Lejeune zijn geplaatst, organiseren. Deze zomer zal dit plaatsvinden van 13 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022 in Viroinval, een rustige plek midden in de natuur.

De kinderen leven het hele jaar in een instelling, met de verschillende problemen die ze tegenkomen. Dit zomerkamp biedt de kinderen de mogelijkheid om zich te ontspannen en vooral zich te voelen als "gewone" kinderen die recht hebben op activiteiten en momenten van ontspanning.

Dit kamp zal jongeren in staat stellen elkaar te ontmoeten rond een unieke ervaring met als doel persoonlijke ontwikkeling. Het zal jongeren ook in staat stellen andere plaatsen dan hun gebruikelijke omgeving te ontdekken.

Om dit project in de best mogelijke omstandigheden te kunnen uitvoeren, vragen zij opnieuw de steun van de gemeente.

 

Juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 530 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-075014 "Toelage vzw Pensionnat Jules Lejeune", in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 voor vzw "Pensionnat Jules Lejeune", Mechelsesteenweg 270 te 1970 Wezembeek-Oppem, rekeningnummer: BE13 2100 2584 9239.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert zijn onthouding aan de hand van zijn eerder meegedeeld standpunt.

Hij stelt dat de organisatie op zich goed werk levert, maar de situatie onwettig is.

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een bijzondere toelage voor het dienstjaar 2022 van 530 euro toe te kennen aan vzw "Pensionnat Jules Lejeune", Mechelsesteenweg 270 te 1970 Wezembeek-Oppem,  ten behoeve van hun project "zomerkamp in Viroinval".

Artikel 2: Gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in artikel 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelage, die enkel dient ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verdeling en toekenning toelagen  - Hulp Vierde Wereld - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verdeling en toekenning toelagen  - Hulp Vierde Wereld - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        21 mei 2021 en 10 november 2021: brieven van Stichting Pelicano, Congresstraat 35 te 100 Brussel, aanvraag toelage strijd tegen kinderarmoede.

        15 juni 2021: brief van UZ Foundation, Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel, aanvraag toelage strijd tegen kanker.

        28 april 2022: brief van Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Oudenburgweg 40 te 8490 Varsenare, aanvraag toelage voor blinde en slechtziende personen.

 

Feiten en context

De ontvangen aanvragen voor het dienstjaar 2022, voldoen niet aan de toekenningsvoorwaarden voor een toelage Hulp Vierde Wereld op basis van het reglement "Verdeling toelagen Ontwikkelingshulp - Humanitaire Hulp - Hulp Vierde Wereld".

 

Juridische gronden

       Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

       8 juni 2009 - gemeenteraadsbesluit - Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire Hulp – Hulp Vierde Wereld.

       23 december 2013 - gemeenteraadsbesluit - Aanpassing – indexering bedragen bovenvermeld reglement.

       25 oktober 2021 - gemeenteraadsbesluit - Wijziging reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp.

 

Advies

Advies commissie mens 13 september 2022.

 

Financieel advies

Onder de registratiesleutel GE-64930000-016003 ‘Toelagen voor hulp vierde wereld’ in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 is krediet voorzien.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad beslist om geen toelage toe te kennen in het kader van "Hulp Vierde Wereld" voor het dienstjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen ontwikkelingshulp - Verdeling en toekenning - dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

       3 februari 2022: e-mail en brief van – Béoogo Néere – Coopération internationale asbl – aanvraag toelage ingediend door de heer André Peters, Kleine Bergstraat 2, 1970 Wezembeek-Oppem

       18 februari 2022: brief – Mukini vzw – school - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

       28 februari 2022: brief – Mukini vzw – gezondheidscentrum - aanvraag toelage ingediend door de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

       31 maart 2022: brief – École de Pawa, enfants du Congo – aanvraag toelageingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem

       15 april 2022: e-mail - Fonds Parvati – Écoliers du Népal – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

       15 april 2022: e-mail - ECODEC – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

       21 april 2022: e-mail en brief – ADA – Auto-développement Afrique – aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere, Lange Eikstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem.

 

Feiten en context

Volgende ontvangen aanvragen in het dienstjaar 2022, voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor een toelage Ontwikkelingshulp op basis van het reglement "Verdeling toelagen Ontwikkelingshulp - Humanitaire Hulp - Hulp Vierde Wereld":

        Béoogo Néere – Coopération internationale asbl – aanvraag toelage ingediend door de heer André Peters, Kleine Bergstraat 2, 1970 Wezembeek-Oppem

        Mukini vzw – school - aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

        Mukini vzw – gezondheidscentrum - aanvraag toelage ingediend door de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem

        École de Pawa, enfants du Congo – aanvraag toelageingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem

        Fonds Parvati – Écoliers du Népal – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

        ECODEC – aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

       ADA – Auto-développement Afrique – aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere, Lange Eikstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        8 juni 2009 - gemeenteraadsbesluit - Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire Hulp – Hulp Vierde Wereld.

        23 december 2013 - gemeenteraadsbesluit - Aanpassing – indexering bedragen bovenvermeld reglement.

        25 oktober 2021 - gemeenteraadsbesluit - Wijziging reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het is aangewezen om aan voormelde instellingen, die in aanmerking komen voor een toelage 'Ontwikkelingshulp', vrijstelling te verlenen van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 845 euro te financieren met het krediet beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016002 ‘Toelagen voor ontwikkelingshulp’ in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 en te verlenen aan respectievelijk:

        Béoogo Néere – Coopération internationale asbl, Avenue Elisabeth 62 te 5000 Namen, rekeningnummer BE82 0018 6164 0568, aanvraag toelage ingediend door de heer André Peters, Kleine Bergstraat 2, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Mukini vzw – school - 6 rue des Marronniers  te 1360 Perwez, ondernemingsnummer 0479.739.729, rekeningnummer BE33 7512 0090 7046, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Mukini vzw – gezondheidscentrum - 6 rue des Marronniers  te 1360 Perwez, ondernemingsnummer 0479.739.729, rekeningnummer BE33 7512 0090 7046, aanvraag toelage ingediend door de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        École de Pawa, enfants du Congo, Dinantstraat 5 bus 11 te 1000 Brussel,  rekeningnummer BE30 0582 4353 6311, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Fonds Parvati – Écoliers du Népal, Xavier De Buestraat 30A te 1180 Brussel, c/o Agnès Jacquemin, rekeningnummer BE40 6528 2193 7363 aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECODEC - European Oral and Dental Education Center vzw, Haachtsesteenweg 61 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer  891 971 517, rekeningnummer BE27 7805 9060 9973, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

       ADA – Auto-développement Afrique, Jean Baptist Lepagestraat 4 te 1150 Brussel, rekeningnummer BE15 3101 1861 5730, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere, Lange Eikstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage "Ontwikkelingshulp" voor het dienstjaar 2022 van 845 euro te verlenen aan respectievelijk:

        Béoogo Néere – Coopération internationale asbl, Avenue Elisabeth 62 te 5000 Namen, aanvraag toelage ingediend door de heer André Peters, Kleine Bergstraat 2, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Mukini vzw – school - 6 rue des Marronniers  te 1360 Perwez, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Marielle Collins – de Borman, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Mukini vzw – gezondheidscentrum - 6 rue des Marronniers  te 1360 Perwez, aanvraag toelage ingediend door de heer Donatien Collins, Wijngaardlaan 21A, 1970 Wezembeek-Oppem.

        École de Pawa, enfants du Congo, Dinantstraat 5 bus 11 te 1000 Brussel, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Yolande de Meeus, Vosberg 13, 1970 Wezembeek-Oppem.

        Fonds Parvati – Écoliers du Népal, Xavier De Buestraat 30A te 1180 Brussel, c/o Agnès Jacquemin, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem.

        ECODEC - European Oral and Dental Education Center vzw, Haachtsesteenweg 61 te 1210 Brussel, aanvraag toelage ingediend door de heer Pierre Cambron, Kloosterlaan 25, 1970 Wezembeek-Oppem

        ADA – Auto-développement Afrique, Jean Baptist Lepagestraat 4 te 1150 Brussel, aanvraag toelage ingediend door mevrouw Luce Leflere, Lange Eikstraat 64, 1970 Wezembeek-Oppem.

Artikel 2: Deze toelagen via deze instellingen naar de plaatselijke projecten te laten verdelen.

Artikel 3:  Aan Béoogo Néere – Coopération internationale asbl, Mukini vzw – school, Mukini vzw – gezondheidscentrum, École de Pawa, enfants du Congo, Fonds Parvati – Écoliers du Népal, ECODEC - European Oral and Dental Education Center vzw, ADA – Auto-développement Afrique, gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in art. 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelagen, die enkel dienen ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2022. Beslissing.

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

       12 mei 2022: brief van Piloten zonder grenzen - aanvraag toelage voor de slachtoffers in Oekraïne.

       23 juni 2022: brief UNICEF - aanvraag toelage voor de kinderen in de Hoorn van Afrika.

       30 juni 2022: brief Artsen Zonder Grenzen - aanvraag toelage voor mobiele klinieken in Oekraïne of om te gaan waar niemand gaat.

 

Feiten en context

Volgende ontvangen aanvragen in het dienstjaar 2022, voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor een toelage Humanitaire hulp op basis van het reglement "Verdeling toelagen Ontwikkelingshulp - Humanitaire Hulp - Hulp Vierde Wereld":

        Piloten zonder grenzen vragen, per brief van 12 mei 2022, om steun ten behoeve van de noodtoestand in Oekraïne, wegens het militaire conflict. Velen verlieten hun huizen en sloegen op de vlucht naar het buitenland om aan het toenemende geweld te ontkomen. Piloten zonder grenzen hebben al verschillende zendingen geneesmiddelen en medische uitrusting geleverd aan Oekraïense ziekenhuizen. Ze hebben al een half miljoen euro aan medische hulp verstrekt. Elke gift van solidaire schenkers wordt door de erkende medische organisaties concreet en efficiënt gebruikt. Tijdens een gewapend conflict is de levering van medische benodigdheden een levensbelangrijke inzet.

        UNICEF doet, per brief van 23 juni 2022, een oproep om de kinderen in de Hoorn van Afrika te helpen. Door de klimaatcrisis en mislukte regenseizoenen zijn er ernstige watertekorten. De oorlog in Oekraïne verstoort de invoer van essentiële grondstoffen zoals tarwe, olie en brandstof en drijft de prijzen op. De voedselverzekering in de hele regio is in gevaar. Met hun acties willen ze 10 miljoen kinderen en hun gezinnen bereiken en deze redden van ernstige ondervoeding.

        Artsen Zonder Grenzen vraagt, per brief van 30 juni 2022, steun voor mobiele klinieken in Oekraïne of om te gaan waar niemand gaat. Deze zijn cruciaal voor de acties van Artsen Zonder Grenzen.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

        8 juni 2009 - gemeenteraadsbesluit - Reglement verdeling toelagen Ontwikkelingshulp – Humanitaire Hulp – Hulp Vierde Wereld.

        23 december 2013 - gemeenteraadsbesluit - Aanpassing – indexering bedragen bovenvermeld reglement.

        25 oktober 2021 - gemeenteraadsbesluit - Wijziging reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp.

        28 maart 2022 - gemeenteraadsbesluit - Toelagen humanitaire hulp - Verdeling en toekenning dienstjaar 2022.

 

Advies

Advies commissie mens van 13 september 2022.

 

Argumentatie

Het is aangewezen om aan voormelde instellingen, die in aanmerking komen voor een toelage 'Humanitaire hulp', vrijstelling te verlenen van de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikel 9.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de controle op de aanwending van de toelagen.

 

Financieel advies

De betaling van de toelage van 4.250  euro te financieren met het krediet van 4.250 euro beschikbaar onder de registratiesleutel GE-64930000-016004 ‘Toelagen voor humanitaire hulp’ in het exploitatiebudget van het dienstjaar 2022 en te verlenen aan :

  Artsen Zonder Grenzen vzw, Gewijde-Boomstraat 46 te 1050 Brussel, IBAN: BE73 0000 0000 6060, voor de mobiele klinieken ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om een toelage "humanitaire hulp" voor het dienstjaar 2022 van 4.250  euro te verlenen aan Artsen Zonder Grenzen vzw, Gewijde-Boomstraat 46 te 1050 Brussel, voor de mobiele klinieken ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Artikel 2: Deze toelage via deze instelling naar de plaatselijke projecten te laten verdelen.

Artikel 3: Aan Artsen Zonder Grenzen vzw, Gewijde-Boomstraat 46 te 1050 Brussel, gehele vrijstelling te verlenen zoals vermeld in art. 9, 1ste lid van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen op te dragen controle uit te oefenen over de aanwending van deze toelagen, die enkel dienen ter bevordering van het vooropgestelde doel.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 28 september 2022. Beslissing.

 

 

OZ.13. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 28 september 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Met brief van 18 augustus 2022 nodigt Interza de gemeente uit om deel te nemen aan de bijkomende algemene vergadering op 28 september 2022 met volgende agenda:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 29 juni 2022 ( bijlage 1)

3. Goedkeuring beheersoverdracht verwerking restafval aan IVBO - toetreding tot IVBO als vennoot C (bijlage 2,3,4)

4. Goedkeuring verlening beheersoverdracht verwerking gft aan Ecowerf (bijlage 5),

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021,

6. Varia.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Interza, beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Juridische gronden

        De statuten van Interza - artikel 19.

        Het Decreet over het lokaal bestuur - artikel 431.

 

Advies

In zitting van 11 februari 2019 werden 3 afgevaardigden aangeduid voor deelname aan de algemene vergadering van Interza tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Interza op 28 september 2022.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 29 juni 2022 ( bijlage 1)

3. Goedkeuring beheersoverdracht verwerking restafval aan IVBO - toetreding tot IVBO als vennoot C (bijlage 2,3,4)

4. Goedkeuring verlening beheersoverdracht verwerking gft aan Ecowerf (bijlage 5),

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021,

6. Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 28 september 2022 te mandateren de onder artikel 1 van onderhavige beslissing vermelde agendapunten gunstig te stemmen.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Bestek "studieopdracht bouwen werkliedenloods". Goedkeuring.

 

 

OZ.14. Afdeling grondgebiedzaken. Bestek "studieopdracht bouwen werkliedenloods". Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

In zitting van 25 april 2022 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst projectregie met Haviland, in het kader van de bouw van de gemeentelijke loods.

In zitting van 23 mei 2022 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de selectieleidraad met betrekking tot de studieopdracht voor het bouwen van de nieuwe loods, zoals deze werd opgesteld door Haviland.

 

Feiten en context

De gemeentelijke loods huisvest het werkliedenpersoneel en het gemeentelijk materiaal (rollend materiaal, bouwmaterialen,...).

De huidige loods is niet langer aangepast aan de huidige werking, noch aan het aantal personeelsleden. Een bijkomende locatie dient gehuurd te worden om alle materialen te stockeren en niet alle voertuigen kunnen beschut geparkeerd worden.

 

Juridische gronden

          Decreet houdende het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, 10°.

          Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

          Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

          Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

          Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

          Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

          Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

          Classificatie van de opdracht: de opdracht omvat de uitvoering van een overheidsopdracht voor diensten zoals bedoeld in artikel 2, 21° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

In zitting van 25 april 2022 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst projectregie met Haviland, in het kader van de bouw van de gemeentelijke loods.

In zitting van 23 mei 2022 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de selectieleidraad met betrekking tot de studieopdracht voor het bouwen van de nieuwe loods.

In het kader van de in zitting van 23 mei 2022 goedgekeurde selectieleidraad nodigde de aanbestedende overheid vervolgens geïnteresseerde partijen uit om een aanvraag tot deelneming voor deze opdracht in te dienen. Deze selectieleidraad strekte er enkel toe geschikte kandidaten te selecteren die in de volgende fase van de gunningsprocedure uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen.

De offerte dient te worden ingediend, op basis van het bestek dat heden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt en dat enkel zal worden overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten.

In het kader van de eerder gepubliceerde uitnodiging tot kandidaatstelling voor de opdracht werden 8 kandidaturen ingediend. De selectieleidraad stipuleert dat de aanbestedende overheid minimaal (3) en maximaal (5) kandidaten selecteert voor verdere deelname aan de procedure.

Het selectievoorstel wordt ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 15 september 2022.

De geselecteerde kandidaten zullen in een volgende fase uitgenodigd worden een offerte voor het ontwerp en realisatie van de gemeentelijke loods in te dienen, met inachtname van de lastvoorwaarden van het bestek, dat heden ter goedkeuring voorgelegd wordt.

De studie-opdracht omvat een volledige nieuwbouw voor huisvesting van de gemeentelijke technische diensten. Het is een combinatie van administratieve functies, personeelsfuncties, stockage, werkplaatsen en stalling van het wagenpark. Na haalbaarheidsstudies, waar deze functies verder bekeken werden, bleek er een oppervlakte van ongeveer 2600 m² nodig voor de infrastructuur, waarvan een deel overkapping en zou de omgevingsaanleg een 700 m² zijn.  

 

Financieel advies

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, onder beleidsdoelstelling 7 (Wezembeek-Oppem zet in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van het eigen patrimonium), Actieplan 1 (Moderniseren van de gemeentelijke infrastructuur, aangepast aan de actuele noden van de interne en externe gebruikers), Actie 1.2 (ontwerp van de nieuwe loods).

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. 10587 voor de "Studie-opdracht: bouwen van een werkliedenloods”, opgesteld door de intercommunale Haviland en zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget

Artikel 3: Het bestek zal worden overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere opvolging.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Aanvulling personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur -  "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring.

 

 

OZ.15. Cel onderwijs. Aanvulling personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur -  "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

26 augustus 2022: E-mail van Philippe De Vleeschouwer betreffende aanvraag bijkomende lestijden.

 

Feiten en context

Door het verlies van de uren "Bijsprong" (geschrapt gedurende de zomer door Vlaamse overheden voor alle scholen) en de onzekerheid rond de uren voor de Oekraïense leerlingen diende de personeelsformatie te worden aangepast.

De directie vraagt bijkomend 4 lestijden (1/24 in de lagere afdeling en 3/24 bij de kleuters) ten laste van het schoolbestuur.

 

Juridische gronden

        25 februari 1997: Decreet basisonderwijs.

        17 juni 1997 : besluit van de Vlaamse Regering betreffende de personeelsformatie in het basisonderwijs.

        29 juni 2005 : omzendbrief BaO/2005/09 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

        23 mei 2022:  Gemeenteraadsbesluit - Vaststelling van het lestijdenpakket en de aanwending van de lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - Schooljaar 2022-2023.

        8 september 2022: Collegebesluit - Aanvulling personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Het Hoeveke - schooljaar 2022-2023 - principiële goedkeuring.

 

Financieel advies

De bijkomende loonkost voor 4/24 uren per week, ten laste van het schoolbestuur, kan worden geraamd op 10 000 euro.

Deze loonkost te financieren met het krediet voorzien in het exploitatiebudget 2022 en te voorzien in 2023 onder de registratiesleutel GE/62080000/080004.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

4 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de  personeelsformatie en de aanwending van 4 bijkomende lestijden ten laste van het schoolbestuur voor het schooljaar 2022-2023 in de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall. Goedkeuring.

 

 

OZ.16. Afdeling vrije tijd. Reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De onthaalruimte van het NAC is geschikt als locatie om tijdelijke exposities te organiseren.

 

Juridische gronden

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 §3.

 

Argumentatie

Er zullen expositie-ezels en sokkels voorzien worden om ter beschikking te stellen van de exposanten.

Om alles in goede banen te leiden is er ook nood aan een duidelijk kader. Daarom werd een reglement opgesteld.

 

BESLUIT:

Eenparig

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het reglement voor tijdelijke exposities in de City Hall, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, goed met uitzondering van artikel 6.

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Dienst bibliotheek. Dienstreglement bibliotheek Wezembeek-Oppem. Goedkeuring.

 

 

OZ.17. Dienst bibliotheek. Dienstreglement bibliotheek Wezembeek-Oppem. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Na enkele maanden operationeel te zijn in de nieuwe bibliotheek, blijkt het noodzakelijk om het reglement af te stemmen op de nieuwe manier van werken, rekening houdend met de ingebruikname van de automatische uitleen, de inleverbox en de talrijke nieuwe services in de bibliotheek. Het betreft hier de openingsuren en het werken met de automatische inleverbox.

 

Juridische gronden

        Collegebeslissing van 17 februari 2022 betreffende dienstreglement bibliotheek Wezembeek-Oppem.

        Gemeenteraadsbesluit van 19 september 2016 betreffende het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek Wezembeek-Oppem.

        Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 betreffende de ondertekening contract EBS.

        Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2022 betreffende de aanpassing van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek Wezembeek-Oppem.

 

Advies

Het reglement werd ter advies voorgelegd op de vergadering van de raad van bestuur van de bibliotheek van 1 september 2022. De raad gaf een éénparig gunstig advies.

 

Argumentatie

Na enkele maanden werking met de nieuwe bibliotheeksoftware Wise en met de automatische uitleen van Bibliotheca dringt een evaluatie van het dienstreglement zich opnieuw op.

De wijzigingen betreffen:

De openingsuren waar een opsplitsing gemaakt zal worden tussen openingsuren voor de scholen en voor de individuele bibgebruikers.

Voor de scholen (op afspraak): dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Voor het grote publiek :

        dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur

        woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

        donderdag : gesloten

        vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

        zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

De automatische inleverbox: deze zal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar gesteld worden voor inlevering van de boeken.

De nieuwe openingsuren zullen toegepast worden vanaf 1 oktober 2022.

Deze wijzigingen zullen na 3 maanden opnieuw geëvalueerd worden.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

21 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Ronald Probst

 

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het nieuwe gebruiksreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed voor inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2022. Dit vervangt alle voorgaande versies .

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder.

 

 

OZ.18. Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De inwoners van Wezembeek-Oppem en andere gemeenten aan de Oostrand van Brussel hebben de voorbije weken opnieuw sterk te lijden gehad onder de ernstige geluidsoverlast in verband met de landing van vliegtuigen op baan 01 op Brussels Airport, zowel overdag als 's nachts.

Het overvliegen van Wezembeek-Oppem is toegenomen sinds 2004 en sinds de maatregelen die destijds werden genomen door de toenmalige minister van Mobiliteit, Bert Anciaux.

Het "vluchtspreiding"-plan van toenmalig minister Anciaux had tot gevolg dat het gebruik van baan 01 voor landingen toenam, terwijl deze officieel slechts een nevenfunctie heeft en normaal enkel kan worden gebruikt volgens windnormen  in “realtime” en niet volgens voorspelde windnormen.

Het misbruik van dit baangebruik is in verschillende processen-verbaal en door rechterlijke uitspraken aan de kaak gesteld, met name door het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 22 oktober 2020.

De “Quota count” (geluidsniveaus van de vliegtuigen) – QC is sinds 1 juli 2010 niet bijgewerkt, ondanks de komst van nieuwe vliegtuigtypes.

Het is dringend om een ​​oplossing te vinden om de overlast te stoppen, in afwachting van een globale en duurzame beslissing.

De oprichting van een overlegplatform heeft tot dusver niet geleid tot enige vooruitgang met betrekking tot het dringend probleem.

Het intensieve overvliegen op lage hoogte van onze gemeente, zowel bij het opstijgen als bij het landen, veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast  - zoals blijkt uit geluidsmeters - die de oorzaak is van ernstige gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, slapeloosheid, depressies, drugs verslavingen, enz. van de  inwoners, zoals aangetoond door verschillende wetenschappelijke studies.

De onaanvaardbare verslechtering van de levenskwaliteit van de inwoners van onze gemeente is het  gevolg van de ongerechtvaardigde toename van de vliegtuigoverlast.

Het recht op gezondheid en op een gezond leefmilieu voor de omwonenden is een onvervreemdbaar recht, voorgeschreven door artikel 23 van de Grondwet, dat op geen enkele manier afbreuk doet aan de economische ontwikkeling van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Gezien de vele acties van burgers en verenigingen, zoals AWACSS vzw.

De wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leggen de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu vast.

De Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, is op 13/06/2016 in werking getreden.

Volgens richtlijn 2002/49 van 25/06/2002 over de evaluatie en beheersing van geluid in de omgeving is  de duur van de Europese nacht vastgesteld op minimaal 8 uur.

Een groot aantal Europese luchthavens hebben strikte regels met betrekking tot nachtvluchten, zonder dat er sprake is van een vermindering van de economische activiteit.

Een groot aantal Europese luchthavens, waarvan de vliegtuigen meer dan 30.000 inwoners overvliegen, voeren een geluidsisolatiebeleid dat erop gericht is de geluidsoverlast en de milieuvervuiling voor de overgevlogen bevolking te verminderen.

 

Juridische gronden

          Wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu zijn vastgelegd;

          Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, die op 13/06/2016 in werking is getreden;

          Richtlijn 2002/49 van 25 juni 2002 over de evaluatie en beheersing van geluid;

          Grondwet, in het bijzonder artikel 23.

 

Argumentatie

Het arrest van het Hof van Beroep van 17 maart 2005 gelast de Belgische Staat om een einde te maken aan het misbruik en intensief gebruik van baan 01 bij de landing.

Het vonnis van 19 juli 2017 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, gewezen naar aanleiding van de milieustakingsvordering door het Brussels Gewest en bepaalde gemeenten van deze entiteit gezamenlijk aangespannen tegen de Belgische Staat en de FOD Mobiliteit, veroordeelt de Belgische Staat de gebruiksvoorwaarden van de “Ringweg” en de vliegroute die gebruikt wordt voor de landingen op baan 01 in de periode van 23u tot 7u aan te passen en een impactstudie uit te voeren van de exploitatie van de luchthaven op het milieu, met betrekking tot de geluidsoverlast.

Het arrest van het Hof van Beroep van 31 maart 2018 bevestigt het recht van 93 gezinnen, die in de buurt van de korte landingsbaan 01 wonen, om compensatie te krijgen voor de geleden overlast en bevestigt een eerste arrest van april 2011, waarin de schuld van de Staat wordt erkend voor het genomen hebben van "kennelijk onredelijke en ongerechtvaardigde maatregelen in verband met het intensieve gebruik van baan 01 voor landingen".

Het vonnis van 1 februari 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel beveelt de Belgische Staat om de impactstudie uiterlijk op 3 mei 2019 in te dienen en legt dwangsommen op bij strafbare feiten gepleegd tussen 11 uur en 7 uur op de Kanaal- en Ringroute en baan 01.

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 22 oktober 2020 een arrest gewezen waarin de Staat wordt veroordeeld tot schadevergoeding van 9,45 miljoen euro voor 93 Brusselse gezinnen die het slachtoffer waren van een buitensporig en totaal misbruik van baan 01. De Belgische Staat heeft in maart 2021 aangekondigd dat geen Cassatieberoep aangetekend wordt.

Er is een gebrek aan samenwerking tussen de federale regering en de bemiddelingsdienst van de luchthaven, die niettemin van mening is dat de toepassing van rechterlijke beslissingen de gebieden die worden overvlogen door landingen bij het naderen van baan 01 met ongeveer 50% zou verminderen.

Er is een gebrek aan betrokkenheid van de federale regering bij de uitvoering van het vonnis van 22 oktober 2020 of bij het ontmoeten van belangrijke spelers zoals de federale ombudsman of burgemeesters van zwaar overvlogen en dichtbevolkte gemeenten zoals die van Wezembeek-Oppem om mogelijke oplossingen te identificeren.

Er is een nieuwe juridische klacht van 392 omwonenden die in mei 2022 werd ingediend en waarschijnlijk, door de prognose van het bedrag van de door de federale staat te betalen schadevergoeding in het kader van het arrest van het hof van beroep van Brussel van 22 oktober 2020, 40 miljoen euro zal kosten aan de Belgische Staat.

De correcte uitvoering van rechterlijke beslissingen is zonder meer een legalistische doelstelling, die getuigt van eerbied voor de beslissingen van de rechterlijke macht, de democratie en de rechtsstaat.

Middels het federaal regeerakkoord 2019-2024 heeft de Regering zich er toe geëngageerd een oplossing te vinden voor de geluidshinder en voor de rechtsonzekerheid waarmee Brussels Airport wordt geconfronteerd, alsook om te werken aan een evenwichtige luchtwet.

De Wereldgezondheidsorganisatie komt tot de conclusie dat slaapverstoring een van de meest ernstige gevolgen van omgevingslawaai is, met zowel onmiddellijke als langetermijneffecten.

Het geluid van overvliegen vanuit de lucht veroorzaakt aandachts- en concentratiestoornissen bij kinderen op scholen.

Lawaai en milieuvervuiling leiden tot gezondheidsproblemen met in het bijzonder gevolgen voor het centrale en perifere zenuwstelsel en voor het cardiovasculaire systeem.

De emissies van de luchtvaartsector zijn sinds 2013 met meer dan 20% gestegen.

Om al de bovenvermelde redenen is het dringend een ​​einde te maken aan alle negatieve gevolgen, waaronder gezondheidsproblemen, waarmee de inwoners van de te intensief overvlogen gemeente Wezembeek-Oppem te maken krijgen ingevolge de landingen op Brussels Airport.

Er zijn meerdere maatregelen waarover consensus bestaat onder de bewonersverenigingen en de bij het dossier van het overvliegen betrokken partijen.

De “Quota Count” (geluidsniveaus van de vliegtuigen) - QC, is sinds 1 juli 2010 niet bijgewerkt, ondanks de komst van nieuwe types vliegtuigen. Een 3-6-9-12-model zou de ideale praktijk zijn (maximale QC van 3,0 's nachts op bepaalde assen, 6,0 van 22:00 tot 7:00 uur, 9,0 voor de ochtend en avond en 12,0 voor dagvluchten).

De afschaffing van vluchten tussen 22.00 uur en 07.00 uur, gedeeld door 14 verenigingen (een verklaring werd ondertekend op 7 maart 2017). Het overhevelen van de nachtactiviteiten zou kunnen gebeuren naar daguren en/of regionale luchthavens.

De opmaak van een kadaster/geluidskaart per gemeente. Het is een beslissing van de Ministerraad van 3 december 2003. Dit zou toelaten om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de wijken en gemeenten die erg overstroomd zijn en dus getroffen worden door de overlast.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

5 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

 

 

Artikel 1: De raad verzoekt aan de federale regering:

1. De overlast ten gevolge van het overvliegen vanuit de lucht op het grondgebied van de gemeenten gelegen ten oosten van het Brussels Gewest en meer bepaald op het grondgebied van Wezembeek-Oppem door het ongelegen gebruik van baan 01 aanzienlijk te verminderen;

2. De rechterlijke beslissing van het hof van beroep van Brussel van 22 oktober 2020 onverwijld toe te passen;

3. De windnormen te verduidelijken en het gebruik van niet-preferentiële banen op Brussels Airport, structureel te verminderen (enkel toe te staan wanneer de weersomstandigheden dit om veiligheidsredenen vereisen), om de omwonenden die onder de aanvliegroutes naar banen 01 en 07 wonen te ontlasten;

4. Het gebruik van baan 01 alleen door noorden- of noordoostenwind te beperken en het begrip windstoot te definiëren zoals voorzien door de ICAO en de gemiddelde snelheid vast te stellen op 7 knopen, reeds aangekondigd door de zeer gedetailleerde instructie van 17 juli 2013 ;

 5. Een neutraal en onafhankelijk controleorgaan te creëren dat alle geconstateerde overtredingen vervolgt en bestraft;

6. Brussels Airport te specialiseren als stedelijke luchthaven, synergieën te ontwikkelen met andere luchthavens in het land en zo een betere verdeling van het luchtverkeer te organiseren;

7. Een kaart of een geluidskadaster te maken voor buurten en gemeenten om een ​​duidelijk en objectief beeld te krijgen van de plaatsen die het meest worden overgevlogen en dus worden beïnvloed door geluidsoverlast door overvliegen;

8. Een einde te maken aan de belastingvrijstelling voor kerosine en deze belasting te gebruiken als een van de hefbomen om te zorgen voor een beter prijsevenwicht tussen het luchtaanbod en het spooraanbod, met het oog op een effectievere bestrijding van de opwarming van de aarde. Gezien de huidige energiecrisis en om geen enkele lidstaat van de Europese Unie te benadelen, wordt verzocht om de beëindiging van deze belastingvrijstelling voor kerosine op een billijke manier tussen alle lidstaten van de Europese Unie en op een zodanige manier dat het de koopkracht van reizigers niet beïnvloedt;

9. Het onderwerp van de beperking van de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal te bestuderen, zonder taboe en met alle mobiliteitsactoren;

10. Het verbieden van "hop-on-hop-off"-vluchten waarvoor doorgaans een effectief alternatief met de trein bestaat (Brussel-Parijs, Brussel-Amsterdam, enz.);

11. Massaal te investeren in de ontwikkeling van het spoorvervoer op Europees niveau, met inbegrip van nachttrein- en TGV-vrachtnetwerken;

 

Artikel 2: De raad roept de federale regering op om onmiddellijk de maatregelen  uit te voeren waaromtrent consensus bestaat tussen de inwonersverenigingen en de partijen die betrokken zijn in het overvliegdossier, te weten:

12. Invoering van de luchtnacht van 22 uur tot 7 uur waarin geen luchtbeweging kan plaatsvinden van en naar Brussels Airport;

13. Vaststelling van de jaarlijkse limiet van de luchthaven op een maximum van 220.000 bewegingen en zich te verzetten tegen elke verhoging ervan;

14. Verbieden of beperken tot Brussels Airport van bepaalde categorieën vliegtuigen waarvan de geluidsemissie bepaalde drempels overschrijdt vanwege hun model of hun veroudering (beperking van de tonnage MTOW (136 ton) van vliegtuigen en vermindering van de individuele geluidsniveaus, in het bijzonder) .

Artikel 3: De raad verzoek aan de regionale regering:

15. De mogelijkheid te bestuderen om de geluidsnormen in overeenstemming te brengen met de nieuwe WHO-richtlijnen voor de luchtvaart en van het principe van de terugkerende geluidshinder;

16. De huidige stand op te stellen van de toezegging om het netwerk van geluidsniveaumeters uit te breiden tot alle vliegroutes in de regio en een geluidskadaster op te stellen;

17 . Verslag uit te brengen over het resultaat van haar toezegging om na te gaan of het wenselijk is een systeem in te voeren voor de rechtstreekse inning van boetes voor milieuovertredingen, teneinde enerzijds het beheer en de verwerking ervan te vergemakkelijken en anderzijds de doeltreffendheid ervan te vergroten door middel van een snellere afhandeling;

18. Een epidemiologische studie uit te voeren om op wetenschappelijke wijze de reële impact van overvluchten op de gezondheid van de inwoners te analyseren;

19. Een compensatiefonds op te richten om de overvlogen gebouwen van isolatie te voorzien.

 

Artikel 4: De raad besluit een beslissing over te maken aan:

- Federale Eerste Minister

- Federaal Minister van Mobiliteit

- Gewestelijk minister van Mobiliteit

- Federaal minister van Leefmilieu

- Regionaal minister van Milieu

- Directeur van de Federale Bemiddelingsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

 

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift, ingediend op 9 juni 2022 door de heer en mevrouw Defourny-Williame.

Het verzoekschrift werd ingediend via e-mail, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Het verzoekschrift werd ingediend in toepassing van artikel 45 en 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst goedgekeurd in zitting van 25 april 2022 en zoals hieronder hernomen.

Het verzoekschrift werd geagendeerd op de gemeenteraadszitting van 27 juni 2022.

De behandeling werd verdaagd.

Via e-mail van 9 augustus werd een aanvullend document ingediend.

Conform artikel 46 § 1 wordt het verzoekschrift door de voorzitter op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.

"VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE

Artikel 45

§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoekschrift behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2. een loutere mening is en geen concreet verzoek;

3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;

4. het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Indien het verzoekschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet, wordt de indiener hiervan in kennis gesteld en kan deze om een nieuw geformuleerd verzoekschrift gevraagd worden.

Artikel 46

§ 1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift."

Volgend ontwerp van antwoord wordt voorgesteld:

Wij ontvingen in goede orde uw brief van 27 april.

Dit document werd beschouwd als zijnde een intern af te handelen document.

De gemeenteraad heeft kennis genomen van uw brief van 27 april en van 9 juni, evenals van de e-mail van 9 augustus 2022.

De gemeenteraad formuleert volgend antwoord:

De procedure tot opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan is aan de gang.

Een uitgebreide consultatie van de bevolking heeft in dit verband reeds plaatsgevonden en het studiebureau, aangesteld door de gemeente, heeft de input verwerkt.

Wij wensen in dit stadium van de opmaak van het mobiliteitsplan dan ook geen uitspraken te doen met betrekking tot individuele straten, noch plannen wij hieromtrent bijkomende zittingen van de gemeenteraadscommissie, de ambtelijke verkeerscommissie of de oprichting van een werkgroep.

 

De heer Walraet vraagt om het verzoekschrift bij amendement onontvankelijk te verklaren, gelet op de taalwetten.

 

Amendement - Jan Walraet - Onontvankelijk verklaren van het verzoekschrift

 

4 stemmen voor: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Robert De Lille

3 stemmen onthouding: Emmanuel Froidbise, Jérôme Delcourt, Ronald Probst

15 stemmen tegen: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reniers, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 september 2022 terug op:

'We hadden de vorige gemeenteraad voorspeld en verwittigd dat het nieuwe reglement voor sommige Nederlandstalige jeugdverenigingen de werking ervan sterk in het gedrang kon brengen. Wij stelden dat door de snelle behandeling de werking van het Jeugdhuis sterk zou gehinderd worden.

Dit bleken profetische woorden te zijn. De feiten hebben ons gelijk gegeven.

Waar zijn de huidige verenigingen ondergebracht? Wat is hun huidige huisvesting? Wanneer krijgen ze letterlijk onderdak?

Er zijn blijkbaar werken in het jeugdhuis voorzien. Over welke werken gaat het? Wat is de kostprijs ervan?

Het Nederlandstalig jeugdhuis verdient beter.'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 september 2022 terug op:

'Op  de website van de gemeente valt te vernemen dat de uitbouw van een losloopzone voor honden een mogelijk project uitmaakt van de  gemeente. Het volstaat natuurlijk niet enkel na te denken.

Het vrij rondlopen en het bijhorend sociaal contact zijn basisbehoeften waar onze viervoeters (én waarschijnlijk ook hun baasjes) baat bij hebben om zich te ontplooien.

Wat is de stavaza van dit voorstel?'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 september 2022 terug op:

'Op de vorige gemeenteraad was het duidelijk wie de keuzes zou maken rond het toekomstige verkeersplan.

Aanpassingen aan het voorkeursscenario zullen pas gebeuren nadat het college zich tijdens de zomermaanden heeft kunnen buigen over alle informatie, het advies van Aspect en eventuele reacties van gemeenteraadsleden. De gemeenteraad zelf komt als allerlaatste aan de beurt.

Het studiebureau Vectris gaf een overzicht van hun voorstel op een druk bijgewoonde gemeenteraadscommissie. Maar veel inwoners bleven op hun honger.

Sinsdien is het windstil. Daarom nogmaals de vraag naar een stavaza van het mobiliteitsplan.'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energiekosten.'

 

 

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energiekosten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, telt in zijn schrijven van 14 september 2022:

'In deze periode van alom stijgende energiekosten vragen vele burgers zich af wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke rekeningen.

Wezembeek-Oppem is wel niet aan de bedelstaf maar uiteindelijk is iedere inwoner een aandeelhouder.

Bijkomend stellen wij vast dat Wezembeek-Oppem het burgemeestersconvenant 2030 ondertekende waarbij binnen de twee jaar een nieuw klimaatplan moet ontwikkeld worden. Is hier verder iets van gehoord?

We hadden graag vernomen wat de vooruitzichten zijn en een vooruitblik op de geplande ingrepen en acties.'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 september 2022 terug op:

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Graag een update over het aantal appartementen die reeds aan de man/vrouw gebracht werden.

Hoe zit het het met het groen op school?

Hoe zit het met het water in de kelder?

Hoe zit het met de databekabeling?

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

 

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Microcosme voor de kennissen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 september 2022 terug op:

'We vroegen op de vorige gemeenteraad naar de omstandigheden van de aanvraag van “Microcosme” voor het inpalmen van een deel van het openbaar domein in 2022.

Microcosme (Chillout Productions) is nog altijd in handen van de firma Ubikwiti, Thuyadreef 3 in Wezembeek-Oppem. Het blijkt te gaan over een BTW-plichtige Besloten Vennootschap (BV) en dus tot nader order een commerciële organisatie. Hoe ze op de lijst van erkende verenigingen van de gemeente terechtgekomen zijn is voor veel mensen een raadsel.

 

De burgemeester vertelde doodleuk dat het een vereniging betrof. Nazicht bevestigde dat het wel degelijk om een commerciële onderneming gaat. En dan dekt de vlag natuurlijk een andere lading.

 

Dit is niet voor herhaling vatbaar.'

Publicatiedatum: 31/10/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 14 september 2022:

'Kinderopvang ligt onze inwoners nauw aan het hart.

In deze tijden van zware kritiek aan het adres van Kind en Gezin en bij uitbreiding het Agentschap Opgroeien is een strikt toezicht en toepassing van de werkingsvoorwaarden van de kinderopvang zeker aan de orde van de dag.

We kennen uiteraard niet de precieze aantijgingen in de verschillende dossiers maar in deze tijden is het volkomen normaal dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zeker in het belang van onze kinderen.

Kan het college ons hier meer elementen aanbrengen?

Publicatiedatum: 31/10/2022