Zitting van 24/04/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Karmen Middernacht – wnd. algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Anne Bens-Sterkmans – raadslid

Geert Raymaekers – algemeen directeur

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 maart 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 maart 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 maart 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

        Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 maart 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Voorkooprecht Kasteeltje. Beslissing.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Voorkooprecht Kasteeltje. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Formeel aankoopbod, ingediend door de heer Goeminne.

 

Feiten en context

Oorspronkelijk was gepland dat de verdiepingen van het Kasteeltje zouden worden gerenoveerd als onderdeel van het publieke projectgedeelte. Enkel een private vermarkting van de gelijkvloerse verdieping was voorzien.

In het kader van de onderhandelingen met de firma Van Roey en gelet op de hoge renovatiekost werd er voor geopteerd het Kasteeltje op te nemen in het private projectonderdeel en het Kasteeltje en de bibliotheek volledig te scheiden.

De private partner werd gelast met de  renovatie en het aantrekken van de kandidaat-koper.

De waarde van het Kasteeltje werd door de private partner, gelet op de hoge renovatiekost, ingeschat op de toenmalige grondwaarde (450 euro/m² x 159 m²).

In de PPS-overeenkomst werd bepaald dat de publieke partner (de gemeente) zich er toe verbond het Kasteeltje te verkopen aan de private partner, met inachtname van de aanvaarding van het bod van de koper, die werd aangebracht door de private partner, mits vergoeding van de grondwaarde (71.550 euro).

In de PPS-overeenkomst werd wel uitdrukkelijk bepaald dat de gemeente nog steeds de mogelijkheid had het pand in het eigen patrimonium te behouden, mits uitoefening van een recht van voorkoop aan dezelfde prijs als de kandidaat-koper aanbood.

 

Juridische gronden

        Beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2017, houdende goedkeuring van de PPS-overeenkomst;

        Beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020, houdende goedkeuring van het recht van opstal.

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur is op dit ogenblik eigenaar van het Kasteeltje.

In het kader van de PPS en het recht van opstal verbond het lokaal bestuur zich er toe het Kasteeltje te verkopen aan de private partner, met inachtname van de aanvaarding van het bod van de koper, die werd aangebracht door de private partner.

Het bod van de kandidaat-koper bedraagt 490.000 euro. Bij verkoop aan de private partner zou de gemeente aanspraak maken op een koopsom van 71.550 euro.

De private partner heeft al een belangrijk aantal renovatiewerken uitgevoerd aan het Kasteeltje en plant er nog (dakwerken, ijzersmeedwerken, schrijnwerkerij, gevelrenovatiewerken,...).

Het Kasteeltje werd door het lokaal bestuur bestemd om te worden uitgebaat als een horeca-gelegenheid.

De zoektocht naar een kandidaat-koper, die bereid was de bestemming in te vullen, bleek niet eenvoudig, in het licht van de Corona-crisis.

Het is echter belangrijk dat deze bestemming onbeperkt in de tijd gegarandeerd kan worden.

De horeca-bestemming is immers noodzakelijk in het licht van de creatie van een dynamiek in het centrum van de gemeente.

In geval van verkoop is het lokaal bestuur niet langer "meester".

De oorspronkelijke verkoopsakte kan weliswaar bepalen dat de koper zich er toe moet verbinden deze horeca-bestemming ook op te nemen in toekomstige verkoopsaktes. De afdwingbaarheid in geval van niet-naleving is echter moeilijk.

Enkel een volwaardig behoud in het eigen patrimonium verzekert het lokaal bestuur van het behoud van de bestemming.

De kandidaat-koper heeft aangegeven het pand niet zelf te zullen uitbaten, maar op zoek te gaan naar een uitbater. Op dit ogenblik is er dus nog geen zekerheid omtrent de concrete invulling van het pand. Naar de toekomst toe, in geval van een eventuele doorverkoop of onderverhuring, is de bestemming evenmin integraal verzekerd.

In functie van de koopprijs, de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren renovatiewerkzaamheden en gekoppeld aan de gewenste zekerheid van de bestemming naar de toekomst toe, is het aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van het voorkooprecht, dat vastgelegd werd in de PPS en binnen het recht van opstal (artikel 14).

De gemeente is dan aan de private partner de koopprijs verschuldigd min de aftrek van de overeengekomen koopsom (490.000 - 71.550 euro), met dien verstande de prijs voldaan kan worden na voltooiing van de resterende renovatiewerken (schrijnwerkerij en gevelrenovatie).

De gemeente zal zelf een concessiebestek in de markt zetten en op zoek gaan naar een uitbater.

 

Financieel advies

De nodige kredieten worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Ronald Probst

 

 

Artikel 1: de raad hecht goedkeuring aan de uitoefening van het voorkooprecht, zoals toegekend conform artikel 25.5, 2° van de PPS-overeenkomst.

 

Artikel 2: de raad verklaart zich, in toepassing van het voormeld artikel, akkoord met de betaling van een bedrag van 418.450 euro aan de private partner, zijnde het bedrag overeenstemmend met de prijs die de koper wenste te bieden (490.000 euro), verminderd met de forfaitaire koopsom (71.550 euro).

 

Artikel 3: de raad geeft opdracht de nodige kredieten te voorzien in het kader van eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

***De heer Bodart verlaat de zitting***

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel stedenbouw. Zaak der wegenis OMV Bergenblokstraat (2022.1.V_2020145857). Beslissing.

 

 

OZ.3. Cel stedenbouw. Zaak der wegenis OMV Bergenblokstraat (2022.1.V_2020145857). Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

31 januari 2022: ontvangst van de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Sarah Claeys namens Vlabinvest en Hugo Taelemans namens Stéphane Bodart.

 

Feiten en context

Beschrijving van de locatie

Het projectgebied bestaat uit verschillende kadastrale percelen gelegen achter Bergenblokstraat 21, met name:

        afdeling 1, sectie A nummer 108 T : dit is Bergenblokstraat 21, een villa met ruime tuinzone in eigendom van Stéphane Bodart, waarvan een deel wordt afgesplitst en wordt toegevoegd aan het projectgebied. De rest wordt uit de vergunning gesloten.

        afdeling 1, sectie A 108 Z, eveneens eigendom van Stéphane Bodart en bebouwd met een tuincentrumgebouw met bijhorende serregebouwen, een waterreservoir en parking. Dit perceel is samen met de woning nr. 21 bereikbaar via een private toegangsweg.

        afdeling 1, sectie A, nummer 120 E : een weiland in eigendom van Vlabinvest (Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant).

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft de uitrusting en verbreding van de bestaande weg over de percelen 108 Z en 120 E, alsook het slopen en uitbreken van de bestaande infrastructuur, in functie van de verkaveling voor en het verkavelen van het terrein in twaalf loten voor eengezinswoningen en twee loten voor meergezinswoningen.

Het achterste gedeelte van het projectgebied heeft de gewestplanbestemming parkgebied en zal als dusdanig worden ingericht. In dit parkgebied komen verschillende paden. Er komt ook een pad van de nieuwe weg naar het parkgebied, dat langs de achtertuinzones van loten 9 tot en met 14 komt te liggen.

In het westen van het terrein wordt een parkeerhaven voorzien. De parkeerplaatsen zelf zijn privatief, terwijl de omliggende infrastructuur (wegenis en groen) openbaar zijn. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van de nieuwe wijk, die geen parkeermogelijkheid hebben op eigen terrein. Dit om de straat zo autoluw als mogelijk te maken.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 december 2022 tot en met 27 januari 2023.

Hierop werden twee bezwaarschriften ontvangen. Een samenvatting en evaluatie van de bezwaarschriften volgt in het deel 'argumentatie'.

 

Juridische gronden

        Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.

        Uitvoeringsbesluit (Omgevingsvergunning) van 27 november 2015.

        Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

        Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Advies

Volgende adviesinstanties werden gecontacteerd:

        De Watergroep: voorwaardelijk gunstig advies.

        Riopact: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies.

        Fluvius: voorwaardelijk gunstig advies.

        VMM grondwater: geen advies gegeven wegens niet vereist.

        VMM watertoets: voorwaardelijk gunstig.

        Brandweer: voorwaardelijk gunstig.

Adviezen kunnen in bijlage worden gevonden.

 

Argumentatie

1. Bespreking van de bezwaarschriften

        vragen/opmerkingen met betrekking tot het plaatsen van afsluitingen en de mogelijkheid tot een plaatsbeschrijving: dit heeft geen betrekking op de zaak der wegen. Het college kan de plaatsing van een afsluiting met aangrenzende percelen wel opleggen als last bij de vergunning.

        vragen/opmerkingen met betrekking tot het beperkt aanpassing van beplantingen: dit heeft geen betrekking op de zaak der wegen.

Er werden geen bezwaren geuit tegen het tracé of de uitrusting van de nieuwe wegenis.

2. Bespreking van het wegenis- en verkavelingsproject

Het project voorziet in een grote oppervlakte om af te dragen aan de gemeente: het parkgebied en de wegenis hebben een totale oppervlakte van 2.225 m².

Het project is in overeenstemming met de wensen van het gemeentebestuur, zoals de trage verbindingen, het autoluw karakter dankzij de parkeerhaven en het doodlopend karakter van de weg en het aanwezige groen. Het betekent ook een belangrijke uitbreiding van het publiek toegankelijk groen, waardoor het project een meerwaarde kan betekenen voor de inwoners van de gemeente.

Voor wat betreft de uitrusting dienen de betonstraatstenen (in grijze en zwarte tint) te worden vervangen door kleiklinkers (met behoud van het verschillend kleurgebruik). Dit draagt bij tot het aangename karakter van het woonerf, en werd eveneens toegepast in de recente verlenging van de straat Galgenveld.

3. Bespreking van de bodemverontreiniging en de gevolgen

3.1. Overzicht van de huidige toestand

Op 22 juli 2022 werd aan de aanvrager gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren op het gehele terrein. Dit omwille van de historiek van milieu- en stedenbouwkundige overtredingen en het risico voor de gemeente indien het deze grond overneemt (zie bijlage 'verzoek_tot_bodemonderzoek_(2022.1.V_2020145857_getekend)').

Op 4 november 2022 werd een  oriënterend én beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) opgeladen in het dossier. Naast de te verwachten asbesthoudende materialen werd er namelijk ook verontreiniging met minerale olie en BTEX (tolueen) vastgesteld groter dan 80% van de bodemsaneringsnorm.

BTEX is de verzamelnaam van de groep aromatische koolwaterstoffen Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen. Aromatische koolwaterstoffen hebben een negatieve impact op het centrale zenuwstelsel van organismen, waaronder de mens. Verontreiniging met BTEX is gewoonlijk het resultaat van onoordeelkundige omgang met vloeibare fossiele brandstoffen. De aanwezigheid van BTEX in bodem en/of grondwater kan zorgwekkend zijn en aanleiding geven tot gebruiksbeperkingen van de betrokken percelen.

De verontreiniging zou volgens de aanvrager veroorzaakt zijn ten gevolge van een calamiteit op 5 januari 2022, waarbij de injecteur van de brander van de verwarmingsketel het begaf. Wegens het ontbreken van een adequate inkuiping, is de stookolie vervolgens in de bodem beland. Deze calamiteit werd niet gemeld aan de gemeentelijke milieuambtenaar of aan OVAM.

Op 12 december 2022 leverde OVAM een bodemattest af (zie bijlage).

De bodemsanering van het terrein is verplicht. Tevens gelden onderstaande gebruiksadviezen, die werden opgenomen in het attest van OVAM:

        GA1 Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem. Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.

        GA3a Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen.

        GA3b Het is niet aangewezen om een moestuin aan te leggen op het perceel.

        GA3e Worden boringen uitgevoerd of ondergrondse leidingen aangelegd, dan is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken.

        GA3f Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om de blootstelling voor werknemers te beperken en maatregelen te nemen om permeatie door de (drinkwater)leidingen te voorkomen.

De eigenaar van de grond in kwestie is momenteel bezig met de uitwerking van een versnelde overdracht van de grond. Normaal gezien kan een verontreinigde grond pas overgedragen worden na een conformverklaard bodemsaneringsproject, met de nodige verbintenis en financiële zekerheid. Onder bepaalde voorwaarden is echter een 'versnelde overdracht' mogelijk. Dit dient te worden goedgekeurd door OVAM. Pas nadien kan men aanvangen met de saneringswerken zelf. Bij het opstellen van dit advies werd dergelijke goedkeuring nog niet gegeven.

3.2 Gevolgen voor het verkavelingsproject

De bodemverontreiniging is van die aard, dat de essentiële handelingen die nodig zijn om de verkaveling te realiseren, zoals het verwijderen van verhardingen en het aanleggen van leidingen, niet mogelijk zijn zonder voorafgaande sanering. Het vergunnen van kavels voor woningen op een grond waarop onder de huidige omstandigheden geen moestuin mag worden ingericht, houdt bovendien een onaanvaardbaar risico in voor de gezondheid van de latere bewoners, en kadert niet binnen goed bestuur.

De verontreiniging is inmiddels al meer dan een jaar aanwezig in de bodem en concentreert zich op de voorziene kavels 6, 7 en 8. De verontreinigde zone kan op dit moment groter zijn dan bij het opstellen van het OBBO. De verontreiniging van het geplande openbaar domein is gezien de plaatselijke omstandigheden (de bebouwing bovenop de verontreinigingspluim, de relatieve droge weersomstandigheden en de onderliggende leemgrond, die geen snelle infiltratie toelaat) niet te verwachten, maar kan ook niet worden uitgesloten. Op dit moment kan ook geen zekerheid worden geboden dat de grond volledig zal kunnen worden gesaneerd. Er is ook geen zekerheid over hoe lang dit saneringsproces zal duren.

De beslissingsbevoegdheid over de bodemkwaliteit, de gebruiksbeperkingen en de gebruiksadviezen liggen bij OVAM. Pas wanneer er na de sanering een eindrapport wordt ingediend door het studiebureau aangesteld door de eigenaar, zal OVAM een advies kunnen geven.

Het opnemen van een voorwaarde dat het terrein op termijn volledig dan wel voldoende gesaneerd zal zijn, is geen dienstige oplossing. Zulke voorwaarde kan niet door het loutere toedoen van de aanvrager vervuld worden en is daardoor niet wettelijk.

Gelet op bovenstaande elementen is het goedkeuren van de zaak der wegen niet wenselijk: een verkavelingsvergunning dient om zekerheid te kunnen bieden, aan zowel de projectontwikkelaar, als aan de toekomstige kopers van de kavels en aan de gemeente. Echter kan met betrekking tot de verontreiniging geen enkele zekerheid worden gegeven.

Het is niet aan de gemeente om dergelijk risico te nemen, of om stappen te ondernemen om zich proberen in te dekken voor dergelijke risico's. De saneringsaansprakelijke is namelijk de huidige eigenaar van het verontreinigde perceel.

De dienst Omgeving adviseert bijgevolg om het wegenisdossier pas in overweging te nemen en finaal goed te keuren nadat het eindrapport van OVAM beschikbaar is. Pas dan kan de gemeenteraad, en nadien het schepencollege, een geïnformeerde beslissing maken met betrekking tot zowel het gezondheidsrisico als  de bodemkwaliteit van het geplande openbaar domein.

 

Financieel advies

De wegenis en de parkinrichting zullen volledig door en op kosten van de aanvrager gerealiseerd. Na de definitieve oplevering zullen deze kosteloos worden ingelijfd in het openbaar domein.

 

BESLUIT:

Stemming: (Stemming verdaging agendapunt)

 

4 stemmen voor: Jan Walraet, Wim Peeters, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

14 stemmen tegen: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

 

4 stemmen onthouding: Dominique Matthys-Reyniers, Jean Crêvecoeur, Geraldine Lamoureux en Robert De Lille

 

Stemming: (Amendement Olivier Mingers - Aanleg en overname van de wegenis en bijhorend parkgebied.)

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

1 stem tegen: Ronald Probst

 

5 stemmen onthouding: Dominique Matthys-Reyniers, Jan Walraet, Wim Peeters, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

 

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

1 stem tegen: Ronald Probst

 

4 stemmen onthouding: Dominique Matthys-Reyniers, Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

Motivatie onthouding Jan Walraet: Geen antwoord op de wegenis, rooilijn of beplanting.

Motivatie onthouding Wim Peeters: CBS heeft geen kennis van het dossier wegens geen antwoord op twee klachten.

 

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met de aanleg en de overname van de wegenis en het bijhorend parkgebied, mits het betalen van een waarborg aan OVAM door de projectindiener voor het bedrag dat nodig is voor de sanering (32.000 EUR) teneinde de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te garanderen en mits afgifte van een document door OVAM waaruit de volledige sanering blijkt.

 

***De heer Bodart vervoegt de zitting***

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

Het punt is verdaagd.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Lokale Mijn VerbouwPremie, aanvullend premiereglement op de gewestelijke Mijn VerbouwPremie (1.3.1.3). Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel milieu/ecologische transitie. Lokale Mijn VerbouwPremie, aanvullend premiereglement op de gewestelijke Mijn VerbouwPremie (1.3.1.3). Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

4 februari 2022: Met de oprichting van het "uniek loket voor de aanvraag van bepaalde woon- en energiepremies" komt op 30 juni 2022 een einde aan het bestaande energiepremiesysteem via de netbeheerders. Op 1 juli trad een premiesysteem in voege dat zowel de bestaande renovatie- als energiepremiesystemen integreert.

 

Juridische gronden

        Het Energiebesluit van 19 november 2010.

        Het besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

        Het besluit van 4 februari 2022 van de Vlaamse regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse codex Wonen van 2021.

        De besluiten van de gemeenteraad van 21 december 2020 houdende :

        aanvullend premiereglement op de plaatsing van een foto-voltaïsche zonne-installatie;

        aanvullend premiereglement op de plaatsing van een warmtepomp;

        aanvullend premiereglement op de plaatsing van een zonneboiler;

        aanvullend premiereglement op de plaatsing van hoogrendementsglas;

        aanvullend premiereglement voor plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren en plaatsing van kelder- of vloerisolatie.

 

Argumentatie

Met haar besluit van 4 februari 2022 beëindigde de Vlaamse regering unilateraal het premiesysteem voor energiegerelateerde investeringen zoals voorzien in het Energiebesluit. De gemeente steunde op dit premiesysteem via de netbeheerder Fluvius om een bijkomende premie toe te kennen.

De gemeente kan een bijkomende premie toekennen op de Mijn VerbouwPremie (MVP) van het Vlaamse gewest. De Vlaamse regering biedt deze mogelijkheid, maar heeft de uitvoeringsmodaliteiten daartoe nog niet vastgesteld.  Ondertussen hebben vele gezinnen al een MVP aangevraagd en bekomen en kennen ze onzekerheid over een lokale premie.

Scope van het premiesysteem

Het aflopende premiesysteem bestond in de toepassing van een variabel percentage op de door Fluvius toegekende energiepremie aan (1) particulieren, zowel eigenaars-bewoners, als eigenaars-verhuurders als huurders met toestemming van de eigenaar en (2) verenigingen voor mede-eigendom (VME).

De MVP werkt met drie doelgroepen en drie types gebouwen.

  1. eengezinswoningen en private delen appartementen

1.a.Doelgroep 1: eigenaar-bewoner hoogste inkomensgroep OF verhuurder private markt OF andere investeerder

1.b.Doelgroep 2: eigenaar-bewoner middelste inkomensgroep

1.c.Doelgroep 3: eigenaar-bewoner laagste inkomensgroep OF verhuurder via SVK

  1. gemeenschappelijke delen appartementsgebouwen - gemeenschappelijke installaties

2.a.Doelgroep 1: eigenaar OF VME  OF andere investeerder

2.b.Doelgroep 2: verhuurder via SVK in appartementsgebouw zonder VME

2.c.Doelgroep 3: verhuurder via SVK in appartementsgebouw met VME

  1. Niet-woongebouwen

Doelgroep 1: Investeerder

De gemeentelijke bijkomende premie wordt niet voorzien voor het type "Niet-woongebouwen".

Met het mede-ondersteunen van het tweede type gebouwen, kan de gemeente een rol spelen in de versnelde renovaties van appartementsgebouwen en op die manier een quick win realiseren door de collectieve renovaties te faciliteren.

De indeling van de verschillende doelgroepen voor het eerste type gebouwen zijn grotendeels gebaseerd op het gezamenlijke gezinsinkomen of de positie van de investeerder op de huurmarkt. De tabel bovenaan bijlage "20220204 bijlage tabel" wordt jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde bedragen voor 2023 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

2023 

Doelgroep 1 

Doelgroep 2 

Doelgroep 3 

Hoogste inkomens 

Middelste inkomens 

Laagste inkomens 

Alleenstaande zonder persoon ten laste  

> 51 840 euro 

> 40 730 euro 

40 730 euro 

en 

≤ 51 840 euro 

Twee personen 

> 74 060 euro 

> 57 020 euro 

57 020 euro 

en 

≤ 74 060 euro 

Verhoging per bijkomende persoon ten laste 

+ 4 160 euro 

+ 4 160 euro 

+ 4 160 euro 

 

Het detail van de te ondersteunen werken is juridisch verankerd in het Energiebesluit en schematisch voorgesteld in de tabel in bijlage "20220204 bijlage tabel".

De ondersteuning in de MVP wordt voorzien voor volgende werken:

        Dak, isolatie en renovatie

        Buitenmuur, isolatie en renovatie

        Vloer, isolatie en renovatie

        Ramen en deuren, glas

        Ramen en deuren, buitenschrijnwerk (enkel laagste en middelste inkomenscategorie)

        Warmtepomp

        Warmtepompboiler

        Zonneboiler

        Elektriciteit en sanitair  (enkel laagste en middelste inkomenscategorie)

        Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap (enkel laagste en middelste inkomenscategorie)

        Gascondensatieketel (enkel laagste inkomenscategorie)

De onderlijnde werken zijn net zoals de indeling in drie doelgroepen afkomstig uit  de voormalige gewestelijke verbouwpremie. Deze items zijn bijgevolg nieuw in het gemeentelijke premiesysteem. Omwille van de eenvoud in communicatie en lokale regelgeving is het aangewezen dezelfde werken te ondersteunen als in de MVP.

Het thema plaatsen van fotovoltaïsche panelen en thuisbatterijen wordt niet opgenomen in de MVP. Deze premiesystemen blijven voorlopig behouden bij de netbeheerder. De premie voor thuisbatterijen wordt al op 1 april 2023 stopgezet, deze voor de zonnepanelen loopt af op 31 december 2024. Het gemeentelijke reglement ter zake wordt bijgevolg met ingang van 1 januari 2025 opgeheven.

Beschikbaar budget

In dienstjaar 2022 was onder sleutel GE-64910000-035000-0402-0200 een krediet van 100.000 euro voorzien. Vanaf 2023 werd dit verhoogd naar 125.000 euro, ook volgende dienstjaren kregen dit krediet toegewezen.

Bedrag van de premie

Er wordt gewerkt met een eenvormig verhogingspercentage van de MVP.

Om te voldoen aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen moet een premiesysteem bovendien motiverend in plaats van belonend werken, dit wil zeggen dat het er op moet gericht zijn investeerders te overtuigen om de investering dankzij de steun effectief uit te voeren. Bij investeringen waarover wordt beslist zonder rekening te houden met de premie, heeft deze bijgevolg geen impact, fungeert de premie louter als beloning achteraf en is het toekennen van een premie aan dergelijke investering een niet-optimaal gebruik van overheidsmiddelen. Dergelijke "beloningspremie" blijven daarom best beperkt tot een symbolisch bedrag.

Uitgaande van een bijkomende premie van 40%  en rekening houden met een benuttingsgraad van het premiesysteem van 75% houdt dit een geraamde uitgave van 143.842 euro in.

Gegevensoverdracht

De Vlaamse overheid liet weten dat een gegevensoverdrachtsprotocol met de lokale besturen wordt opgemaakt tussen het Team Mijn VerbouwPremie (Agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Fluvius) en de VVSG. Tot op heden is dit protocol niet beschikbaar.

Het reglement verwijst naar het onderschrijven van dit protocol door het college. Op deze wijze hoeft niet gewacht te worden op de publicatie van het protocol en kunnen de nodige voorbereidingen (o.m. communicatie) getroffen worden om de premieuitbetalingen zo spoedig mogelijk te hervatten.

Aanvangstdatum

Ondertussen zijn ruim negen maanden verstreken sedert het stopzetten van het Fluvius-premiesysteem en neemt het aantal inwoners toe dat reeds een MVP heeft aangevraagd en mogelijks rekenen op gemeentelijke ondersteuning. Jaarlijks vroegen ongeveer 140 gezinnen een gemeentelijke energiepremie aan.

Een nieuw reglement vangt gewoonlijk aan na het goedkeuren en publiceren ervan omdat de betrokken partijen kennis moeten kunnen nemen van de bepalingen uit het reglement. Dit principe van niet-retroactiviteit is enkel absoluut toe te passen in het strafrecht. De regelgever kan buiten het strafrecht gemotiveerd van dit principe afwijken, onder meer artikel 1.2 van het vernieuwde Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "[d]e wet [alleen beschikt] voor de toekomst. Zij heeft geen terugwerkende kracht tenzij dit noodzakelijk is voor een doelstelling van algemeen belang."

Dit vernieuwde reglement is de voortzetting van een lang bestaand systeem van lokale bijkomende subsidieverlening op premies van de hogere overheid. De inwoner kent en verwacht dit systeem. Er werd door de gemeente gecommuniceerd dat het vroegere systeem zal vervangen worden door een vergelijkbaar systeem. Het toepassen van het principe van de niet-retroactiviteit zou meerdere tientallen gezinnen negatief treffen. Om de continuïteit van het beleid te verzekeren en de rechten van deze gezinnen te vrijwaren laten we het vernieuwde reglement daarom in werking treden op het ogenblik van stopzetten van de subsidiëring door Fluvius, t.t.z. op 1 juli 2022.

In zijn advies 49.811/1 van 30 juni 2011 stelt de Raad van State: "Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. Dat is het geval wanneer voor de retroactiviteit een wettelijke machtiging bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de goede werking van de diensten en erdoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast."

Het gelijkheidsbeginsel lijkt te zullen worden aangetast indien er geen retroactiviteit wordt toegepast. Aan de voorwaarde van de continuïteit wordt eveneens voldaan. Het premiesysteem van Fluvius wordt vervangen door de Mijn Verbouwpremie, het lokaal premiereglement dient zonder onderbreking de hogere overheid te volgen, te meer daar de gemeente daar zelf zo reeds over communiceerde en er bijgevolg bij de rechthebbenden een legitieme verwachting werd gecreëerd.

Het toepassen van retroactiviteit tast de verkregen situaties niet aan, maar verruimt integendeel de toe te kennen rechten. In geval van niet-retroactiviteit zal de kans op klachten tegen het lokaal bestuur veel groter uitvallen.

 

Financieel advies

Uitgaande van een bijkomende premie van 40% voor de verschillende inkomenscategorieën en rekening houdend met een benuttingsgraad van het premiesysteem van 75% wordt de totale uitgave geraamd op 143.842 euro.

De voorgenomen wijziging overschrijdt het krediet van 125.000 euro voorzien op de sleutel GE-64910000-035000-0402-0200.

Een budgetwijziging zal in voorkomend geval noodzakelijk zijn.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De raad heft het besluit van 21 december 2020 houdende aanvullend premiereglement op de plaatsing van een foto-voltaïsche zonne-installatie met ingang van 1 januari 2025 op.

De raad heft het besluit van 21 december 2020 houdende aanvullend premiereglement op de plaatsing van een warmtepomp met ingang van 1 juli 2022 op.

De raad heft het besluit van 21 december 2020 houdende aanvullend premiereglement op de plaatsing van een zonneboiler met ingang van 1 juli 2022 op.

De raad heft het besluit van 21 december 2020 houdende aanvullend premiereglement op de plaatsing van hoogrendementsglas met ingang van 1 juli 2022 op.

De raad heft het besluit van 21 december 2020 houdende aanvullend premiereglement voor plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, isolatie van buitenmuren en plaatsing van kelder- of vloerisolatie. met ingang van 1 juli 2022 op.

 

Artikel 2: De raad keurt volgend aanvullend premiereglement op de Mijn VerbouwPremie van het Vlaamse gewest goed:

1 - Algemene bepalingen

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent de gemeente een aanvullende premie ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid, voor ingrepen aan nieuwe of bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of appartementsgebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente. Naar deze premie wordt verder verwezen als de 'Lokale Mijn VerbouwPremie'.

Het Team Mijn VerbouwPremie is een samenwerking tussen Agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap en Fluvius en is belast met de uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse codex Wonen van 2021;

2 - Vereisten en voorwaarden

Enkel indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het Vlaamse gewest om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie, kan het college van burgemeester en schepenen de Lokale Mijn VerbouwPremie toekennen. Het voldoen aan de voorwaarden van het Vlaamse gewest wordt bewezen door de opname op de lijst die aan de gemeente wordt overgemaakt in het kader van een daartoe met het Team Mijn VerbouwPremie en de VVSG afgesloten samenwerkingsprotocol.

3 - Doelgroepen

De Lokale Mijn VerbouwPremie is van toepassing op de eengezinswoningen, op de private delen van appartementen, op de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en op gemeenschappelijke installaties en richt zich op:

Doelgroep 1: eigenaar of eigenaar-bewoner hoogste inkomensgroep of verhuurder private markt of andere investeerder;

Doelgroep 2: eigenaar-bewoner middelste inkomensgroep

Doelgroep 3: eigenaar-bewoner laagste inkomensgroep of verhuurder via SVK

Niet-woongebouwen zijn uitgesloten van de Lokale Mijn VerbouwPremie.

4 - Gemeentelijke premie

De Lokale Mijn VerbouwPremie is afhankelijk van de door het Team Mijn VerbouwPremie vastgestelde inkomenscategorie van de aanvrager:

Voor doelgroep 1, 2 en 3  bedraagt de Lokale Mijn Verbouwpremie 40% van het door het Team Mijn VerbouwPremie toegekende bedrag.

Het samengeteld premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de bij de Mijn VerbouwPremie ingediende facturen. In voorkomend geval wordt de aanvullende gemeentelijke premie beperkt.

5 - Aanvraagprocedure

5.1 De subsidieaanvraag wordt uitsluitend ingediend via het on-line loket (https://loket.mijnverbouwpremie.be) op de door het Team Mijn Verbouwpremie bepaalde wijze en onder de door het Vlaamse gewest vastgestelde voorwaarden.

5.2 De subsidieaanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door het Team Mijn Verbouwpremie.

5.3 Het Team Mijn VerbouwPremie beslist over de toekenning van de premie en stelt het gewestelijke premiebedrag vast.

5.4 De gegevens van de door het Team Mijn Verbouwpremie aanvaarde premie-aanvragen en de door hen vastgestelde premiebedragen worden, in het kader van een samenwerkingsprotocol met het Team Mijn VerbouwPremie en de VVSG, overgemaakt aan de gemeente met het oog op de toekenning van de Lokale VerbouwPremie.

5.5 Het college van burgemeester en schepenen beslist tot toekenning van de Lokale VerbouwPremie op basis van de door het Team Mijn VerbouwPremie overgemaakte gegevens.

5.6 Bij overschrijding van het begrotingskrediet kan de uitbetaling overgedragen worden naar het volgend dienstjaar.

6 - Verbintenissen van de begunstigde

6.1 De begunstigde dient akkoord te gaan met het betreden van de eigendom/het gebouw, voorwerp van de aanvraag, met het oog op de controle van de naleving van de premievoorwaarden.

6.2 Indien de premievoorwaarden niet nageleefd blijken te zijn, dan wordt de Lokale VerbouwPremie niet uitbetaald of wordt ze teruggevorderd.

 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verzonden aan de Provinciegouverneur, VVSG en het Team Mijn VerbouwPremie.

Artikel 4: Dit besluit treedt in werking op datum van de ondertekening van de samenwerkingsprotocol met het Team Mijn VerbouwPremie en de VVSG voor de aanvragen met indieningsdatum vanaf 1 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Retributie voor het behandelen van aanvragen voor conformiteitsattesten. Beslissing.

 

 

OZ.6. Cel wonen. Retributie voor het behandelen van aanvragen voor conformiteitsattesten. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Artikel 1.5 van het decreet "Vlaamse Codex wonen van 2021" stelt: "Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd."

Het is de taak van het lokaal bestuur te waken over de woningkwaliteit.

Een conformiteitsattest toont aan dat een woning die verhuurd wordt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen 2021.

Het is de burgemeester die op eigen initiatief of op verzoek een conformiteitsattest afgeeft.

Elke eigenaar, vruchtgebruiker, onderverhuurder etc. van een woning die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van studenten kan een conformiteitsattest aanvragen bij de burgemeester.

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het behandelen van aanvragen voor het afleveren van een conformiteitsattest door de burgemeester. Het is de Vlaamse Regering die het maximumbedrag bepaalt (artikel 3.9. van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021).

Volgens artikel 3.9 van het besluit bedraagt de maximale vergoeding 90 euro voor een zelfstandige woning en 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw. 
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule:

nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.
 

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Afdeling 3, artikel 40 §3, artikel 41, 14°,

        Vlaams Woninghuurdecreet van 9 november 2018,

        Decreet "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 17 juli 2020,

        Besluit "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 11 september 2020, Boek 3, Deel 4, artikel 3.9,

        Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2023.

 

Argumentatie

Het bewaken van de minimale woonkwaliteit en het bevorderen van de woonkwaliteit is één van de speerpunten van het Vlaamse en lokaal woonbeleid om het recht op wonen te realiseren.

Sedert het inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet is er meer vraag naar het conformiteitsattest (CA). Wonen in Vlaanderen en de huurdersbonden promoten het conformiteitsattest bij verhuur van woningen.  Elke eigenaar, vruchtgebruiker, onderverhuurder etc. van een woning die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van studenten kan een conformiteitsattest aanvragen bij de burgemeester. Ook in een procedure ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring kan de eigenaar een conformiteitsonderzoek (hercontrole) aanvragen. Het afleveren van het conformiteitsattest  heft het besluit ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van de burgemeester op.

Het is de burgemeester die dit attest dient af te leveren of te weigeren na een woningonderzoek door de gemeentelijke woningcontroleur.

In onze gemeente is het conformiteitsattest niet verplicht gesteld om een woning te kunnen verhuren. De aanvraag gebeurt dus op vrijwillige basis door de verhuurder of gelijkgestelden.

Aangezien de opmaak van het CA een extra werklast betekent, heeft de Vlaamse Regering de gemeenten de mogelijkheid gegeven hiervoor een vergoeding te vragen. De maximale vergoeding wordt door de Vlaamse Regering bepaald in artikel 3.9. van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021.

Dit artikel stelt dat "de vergoeding om een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester te laten behandelen, wordt vastgesteld door de gemeenteraad (...)".

Het is dus aanbevolen een vergoeding/retributie te vragen voor de vrijwillig aangevraagde conformiteitsattesten.

Uit recente aanpassingen aan Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 op 18 februari 2023 (artikel 3.9) blijkt  dat de mogelijke vergoeding niet alleen betrekking heeft op de afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester, maar op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester. Het betekent enerzijds dat er ook een vergoeding kan gevraagd worden als na een woningkwaliteitsonderzoek een conformiteitsattest geweigerd wordt en anderzijds dat er enkel een vergoeding kan gevraagd worden als het conformiteitsattest expliciet wordt aangevraagd.

Het gaat dan om een aanvraag door de eigenaar of de verhuurder, maar ook een aanvraag tot opheffing van een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring wordt wettelijk als een aanvraag tot afgifte van een conformiteitsattest beschouwd.

Voor conformiteitsattesten die op eigen initiatief door de burgemeester worden uitgereikt, mag geen vergoeding gevraagd worden. Dit is ook het geval als na een conformiteitsonderzoek naar aanleiding van een klacht over slechte woonkwaliteit door de burgemeester toch een gunstig  CA afgeleverd wordt. De aanvraag gebeurt hier immers door de huurder of op eigen initiatief van de burgemeester. De conformiteitsattesten die dus afgeleverd worden vooraleer de burgemeester een beslissing genomen heeft in een administratieve procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en overbewoondverklaring, zijn vrijgesteld van vergoeding.

Indien de aanvraag gebeurt door een woonmaatschappij (als opvolger van de voormalige Sociale verhuurkantoren (SVK) of sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM), is de behandeling van  de aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest gratis. Eigenaars die hun woning verhuren aan een woonmaatschappij en die hiervoor een conformiteitsattest aanvragen zouden omwille van het gelijkheidsbeginsel best ook vrijgesteld worden tot betaling van de vergoeding voor het afleveren van het CA.

De aanvraag voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek voor het bekomen van een CA kan bij voorkeur best gebeuren via een onlineformulier op het woonloket op de gemeentelijke website.

 

Financieel advies

De maximale vergoeding wordt door de Vlaamse Regering bepaald in artikel 3.9. van het
Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021:

"De vergoeding om een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester te laten behandelen, wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bedraagt maximaal:

1° 90 euro voor een zelfstandige woning;

2° 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

De bedragen in euro, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

De vergoeding om een aanvraag van een conformiteitsattest door de gewestelijk ambtenaar te laten behandelen is gelijk aan het overeenstemmend maximumbedrag in het eerste lid, zoals geïndexeerd conform het tweede lid."

Het geïndexeerde bedrag vanaf 1 januari 2023 bedraagt dan:

        90,00 euro X 127,92  (G.I. nov. 2022) / 109,00 (G.I. nov. 2019) = 105,62 euro

Het is wenselijk het geïndexeerde maximumbedrag te hanteren als gemeentelijk retributiebedrag  voor het behandelen van aanvragen tot afgifte van een CA.

Als retributiebedrag zou dus het afgerond bedrag van 105 euro gehanteerd kunnen worden.

De ontvangen retributies zullen geboekt worden op de registratiesleutel GE-73750000-062900.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Er wordt een retributie geheven op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester voor zowel een zelfstandige woning als een kamerwoning.

 

Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.

De retributie geldt voor aanvragen door de eigenaar, houder van het zakelijk recht of de verhuurder van een pand. Ze geldt ook voor aanvragen tot afgifte van een conformiteitsattest (hercontrole) om een besluit van de burgemeester tot ongeschikt-, onbewoonbaar of overbewoondverklaring op te heffen.

De retributie is verschuldigd bij zowel de afgifte als de weigering van het conformiteitsattest.

 

Artikel 3: De maximale vergoeding zoals door de Vlaamse Regering  in artikel 3.9. van het
Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 bepaald, wordt als basis gebruikt voor de gemeentelijke retributie.

Na indexatie en neerwaartse afronding bedraagt het retributiebedrag:

 • 105,00 euro voor een zelfstandige woning;

 • 105,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een                      maximum van 1.775,00 euro per gebouw.

Artikel 4: De behandeling van aanvragen die gebeuren door een woonmaatschappij (als opvolger van een sociaal verhuurkantoor en van een sociale huisvestingsmaatschappij) en die betrekking hebben op een sociale huurwoning, zijn vrijgesteld van de retributie. De particuliere eigenaars die een aanvraag doen met het oog op verhuur aan de woonmaatschappij, zijn vrijgesteld. Indien nadien blijkt dat de woning verhuurd wordt buiten de woonmaatschappij (of SVK) om, is de retributie alsnog verschuldigd.

 

Artikel 5 : De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur of via gerechtelijke weg.

 

Artikel 6: Dit retributiereglement gaat in voege op 1 juli 2023.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Gebruik site Sportpleinstraat voor sportstages. Beslissing.

 

 

OZ.7. Afdeling vrije tijd. Gebruik site Sportpleinstraat voor sportstages. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

5 november 2022: e-mail van Gwen Miserque, voorzitter van vzw Elan, in verband met het gebruik van de gemeentelijke sporthal voor de stages in 2023.

 

Feiten en context

Vzw Elan vraagt om de volledige grote zaal van de sporthal en de dojo te gebruiken tijdens de twee laatste weken van augustus (21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2023).

 

Juridische gronden

Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2022 betreffende het retributiereglement van de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20.

Collegebeslissing van 9 februari 2023 betreffende de aanvraag van vzw Elan voor de organisatie van speelpleinen.

 

Advies

Advies van de Cultuurraad van 20 maart 2023.

De cultuurraad is het principieel eens dat de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 gratis ter beschikking wordt gesteld aan de vereniging Elan om een evenwicht tussen de speelpleinwerking van vereniging Toboggan te bewaren.

 

Argumentatie

Het gebruik van de dojo vormt geen probleem tijdens de gevraagde periode maar de volledige grote zaal van de sporthal kan niet ter beschikking gesteld worden omdat vzw Toboggan de helft van deze zaal gebruikt.

Verschillende opties werden aan vzw Elan voorgesteld en om hun activiteiten uit te oefenen is de infrastructuur van de voetbal het meest geschikt.

Omdat de Franstalige gemeentelijke basisschool 'Het Hoeveke' gratis ter beschikking wordt gesteld voor de speelpleinactiviteiten van de erkende vereniging vzw Toboggan en om het gelijkheidsprincipe te respecteren en de twee speelpleinen gelijk te behandelen is het correct dat de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 gratis ter beschikking gesteld wordt.

 

Financieel advies

De beslissing heeft geen noemenswaardige financiële impact.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad beslist om de sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 uitzonderlijk gratis ter beschikking te stellen aan de erkende vereniging vzw Elan van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2023.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Over de Fiber saga deelde mevrouw Matthys mee dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het toelating geven aan de nutsmaatschappijen voor de uitvoering van werken aan hun netwerk. Wanneer wordt de gemeente hiervoor vergoed? Dat was ons niet duidelijk uit de antwoorden.

 

Mevrouw Matthys gaf aan dat de gemeentelijke werftoezichter dagelijks op de werf aanwezig is en er om de twee weken ook een werfvergadering voorzien is. Zij stelde dat dergelijke werken inderdaad niet anders kunnen dan hinder te veroorzaken.

 

Wat de aansluitingen van de huizen en appartementen betreft, deelt ze mee dat deze door een andere firma uitgevoerd worden. Er zijn landelijk toch wat bezwaren tegen de werkwijze van deze firma. Zijn er hier klachten over?

 

De heer Peeters informeerde naar het aantal probleemmeldingen sinds de maand januari. Mevrouw Matthys zou hieromtrent navraag doen, maar gaf toch aan dat het aantal meldingen wel verminderd is. Wat is nu het resultaat?'

***De heer Crevecoeur verlaat de zitting***

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Het college heeft blijkbaar een voorkeursschema uitgewerkt. Vectris werd gecontacteerd om een ontwerpactieplan op te stellen.

 

De projectstuurgroep besprak op vrijdag 24 maart 2023 het voorgestelde mobiliteitsplan.

 

Veel burgers blijven zich zorgen maken over de uitvoering van het toekomstige mobiliteitsplan.

 

Aansluitend aan de projectstuurgroep werd de derde fase opgestart, die bestaat uit het opstellen van een actieplan gelinkt is aan het voorkeurscenario. Zij stelt dat deze fase minder tijd in beslag zal nemen.

 

Op onze vraag deelde ze mee dat er nog een communicatie volgt naar de bevolking. Vectris zal enkele weken nodig zal hebben om fase 3 te voltooien.

 

Idealiter wordt het resultaat ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij stellen voor om dit, zodra het mobiliteitsplan gefinaliseerd wordt, in een gemeenteraadscommissie te doen waarbij uiteraard het publiek ook aanwezig kan zijn.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

We hebben zojuist de voorkoop van het oude gemeentehuis in deze raad besproken. Mevrouw Matthys deelde mee dat de groep Van Roey bezig is met de herstelling van de gevel. De cementering van de voorgevel zal hersteld worden, kapotte stenen worden vervangen, voegen hersteld en daarna komt er een hydrofuge op de gevel. Is dat alles uitgevoerd?

 

Wat de wifi betreft stelde ze vast dat alles in orde lijkt en ze drukte de hoop uit dat dit zo blijft. Dit antwoord is onbevredigend want waar het misloopt zal het ooit opnieuw mislopen. Mevrouw Matthys stelde dat de dienst ICT het probleem onderzoekt. Wat zijn de voorlopige resultaten?'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

 

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, ook niet in de brede regio.

 

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente?

 

Kunnen de ouders, zoals in Hoeilaart, zelf het initiatief nemen?

 

Mevrouw Bernard gaf nog aan dat er voor één kinderdagverblijf intussen een nieuwe vergunning aangevraagd werd. Wanneer is hiervan het resultaat bekend?

 

Zij deelt mee dat er een overleg met het Agentschap Opgroeien gepland is. Wanneer is dit onderhoud doorgegaan en wat zijn de resultaten?'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Diftar – Interza.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Diftar – Interza.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Mevrouw Mineur gaf in een bericht verdere uitleg over de Diftar verwijzingen in het bestek voor de vervanging van het portierhuisje van het recyclagepark.

 

Op de Raad van Bestuur van Interza van vorige week zou men beschikken over de Diftar-gegevens voor 2022. Zijn die ondertussen gekend?'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza doorzoekbare pdf-documenten - Wie zoekt die vindt.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza doorzoekbare pdf-documenten - Wie zoekt die vindt.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 19 april 2023:

 

'Doorzoekbare pdf documenten zijn nog altijd niet beschikbaar in MeetingMobile en het antwoord kan niet anders liggen dan bij de instanties die de documenten genereren.

 

De dienst ICT van de gemeente moet het probleem verder bekijken om tot een oplossing te komen. We wachten nog steeds op de heer Godot.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gemeentelijke gebouwen.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Gemeentelijke gebouwen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 19 april 2023:

 

'Het gebouw in de Hernalsteenstraat 45 is een gemeentelijk gebouw.

 

Voor diverse gemeentelijke gebouwen in onze gemeente zijn er verhuurreglementen opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad (o.a. Agora en Forum).

 

Voor het gebouw gelegen Hernalsteenstraat 45 is er tot op heden nog geen reglement.

 

Het gebouw behoort tot het patrimonium van de gemeente en het past dan ook hiervoor een verhuurreglement goed te keuren.

 

Als bijlage vindt u een ontwerp van reglement dat we ter stemming willen voorleggen.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'De omliggende gemeentebesturen zouden voor een werkoverleg uitgenodigd worden in de loop van de maand januari 2022, met het oog op het onderzoek van de mogelijkheden om bevoorrechte vreemdelingen eveneens een correcte bijdrage te laten betalen. Wat zijn de voorlopige resultaten van dit overleg?

 

Wij blijven immers van oordeel dat de federale overheid een deel van de ontvangsten zou moeten doorstorten aan de betrokken gemeenten. Het laat zich aanzien dat hier een hele weg af te leggen is.

 

De heer Petit deelde de vorige gemeenteraad mee dat de werkgroep rond deze problematiek bestaat uit financiële directeurs van een aantal omliggende gemeenten en dat er ook samengewerkt wordt met een advocatenkantoor, gezien de belangrijke juridische dimensie. Resultaten zijn momenteel nog niet beschikbaar. Hij zal zich bij de financieel directeur informeren. Is dit reeds gebeurt?

 

De heer Froidbise informeerde toen naar de grootte-orde van de gemiste inkomsten.

 

Het antwoord van de heer burgemeester dat niet ingeschat kan worden over hoeveel personen het gaat en het daarom moeilijk is in te schatten is hoeveel inkomsten er misgelopen worden is ongeloofwaardig vermits de inkomsten, gezien de omstandigheden, zouden moeten gekend zijn bij de diverse overheden.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tulpenpluk.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Tulpenpluk.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 19 april 2023 af:

 

'In Berendrecht (stad Antwerpen) vond vorige zondag de zeer geslaagde jaarlijkse tulpenpluk plaats. Er worden tulpenbollen geplant voor de lente en de herfst. De media hebben hier uitvoerig over uitgeweid.

 

Er is natuurlijk een maximum per persoon (kind) maar het is en blijft een voltreffer.

 

Is zoiets ook hier mogelijk?

 

Er moet natuurlijk een geschikte plaats gezocht en gevonden worden. Maar dat kan toch geen probleem zijn.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Deelsteps.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Deelsteps.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Iedereen herinnert zich de uitslag van het referendum over deelsteps in Parijs met de gekende negatieve (of positieve) uitslag. Maar ook Barcelona en Hasselt deden hetzelfde.

 

Deelsteps zijn blijkbaar nog een groter probleem in buurgemeente Kraainem. We kaartten dit vroeger reeds aan, ook in deze gemeenteraad.

 

Zou het wenselijk zijn dit in het politiereglement voor beide gemeenten op te nemen? Binnenkort komt de adhoc werkgroep rond het politiereglement samen.'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Batopin.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 19 april 2023 terug op:

 

'Batopin is niet uit de media te slaan.

 

Op een vorige gemeenteraad deelde de de heer Petit geeft aan dat er op 11 april 2022 een overleg heeft plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van Batopin. Daar werd de gemeente bevraagd naar mogelijke locaties, in functie van een aantal criteria. Er werd door de gemeente gesuggereerd een automaat te plaatsen aan de Mechelsesteenweg, aan de parking Delhaize. De vertegenwoordiger ging hieromtrent verder initiatief nemen maar we zijn hieromtrent zonder verder bericht.

 

In de zoekmachine van MeetingMobile is hiervan geen spoor van terug te vinden.

 

Ondertussen gaan er hardnekkige geruchten dat het automatenlandschap binnen afzienbare tijd ook hier zou veranderen. Waar rook is, is er meestal vuur.

 

Hoe zit het nu echt, zeker in het licht van de zwakke bankgebruiker waarvan het aantal niet te onderschatten is?'

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kindermis(be)handeling – hoe laag is hier de radar?'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Kindermis(be)handeling – hoe laag is hier de radar?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 19 april 2023 af:

 

'Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Gent en de brede maatschappelijke discussie in de media stellen zich ook in onze gemeente een aantal vragen.

 

Het zou gaan over 1 op 10 kinderen in onze samenleving. Dit is een waanzinnig hoog getal maar het schijnt met de waarheid te stroken.

 

Bestaat er in onze gemeente hierover een beleid?

Bestaan er criteria voor detectie die het voorwerp uitmaken van een noodplan?

Hoe worden justitie, de huisartsen, de CLB’s, het OCMW, en ook de overkheid hierbij betrokken?

Wat is de rol van de wijkagent? Wie kent zijn wijkagent?'

Publicatiedatum: 01/06/2023