Zitting van 27/03/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Jérôme Delcourt – schepen

Marie Paquot, Anne Bens-Sterkmans – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 februari 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 27 februari 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27.02.2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

        Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Standpunt toezichthoudende overheid inzake klacht verkoop voormalig gemeentehuis. Kennisname.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Standpunt toezichthoudende overheid inzake klacht verkoop voormalig gemeentehuis. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van de toezichthoudende overheid inzake de klacht met betrekking tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis. De toezichthoudende overheid geeft geen gevolg aan de klacht.

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel personeel. Bijwerking Algemeen Nood- en interventieplan. Goedkeuring.

 

 

OZ.3. Cel personeel. Bijwerking Algemeen Nood- en interventieplan. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

29 juni 2022: E-mail van de gouverneur, waarbij hij vraagt het Algemeen Nood- en interventieplan bij te werken.

 

Feiten en context

Opdat de noodplannen vandaag op een dynamischer manier kunnen worden uitgewerkt en via het voorziene model in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS) kunnen worden opgenomen, moet het vorige ANIP in die zin worden geactualiseerd.

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat alle gemeentelijke en provinciale noodplannen meer op elkaar afgestemd zullen zijn.

De burgemeester draagt de verantwoordelijkheid voor de opmaak van het gemeentelijk algemeen nood-en interventieplan voor het grondgebied van de gemeente.

Het provinciaal ANIP wordt als leidraad gebruikt.

Na goedkeuring door de gouverneur, dient de gemeenteraad dit plan eveneens goed te keuren.

 

Juridische gronden

KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning.

 

Advies

E-mails van 30 november 2022 en 31 januari 2023 - adviezen van de gouverneur voor correcte actualisatie van het ANIP.

 

Argumentatie

Een algemeen nood- en interventieplan bevat algemene richtlijnen om elke soort noodsituatie beter te kunnen beheren.

Het beleidsplan treedt in werking na afkondiging van de gemeentelijke fase van het noodplan door de burgemeester in geval van ernstige noodsituaties, bv. hevige wateroverlast, een grote brand,... 

Het plan wordt opgemaakt om enerzijds aanwezige risico´s preventief in te perken en incidenten te voorkomen, anderzijds om tijdens een noodsituatie een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken. Het bevat richtlijnen over alarmprocedures, inzetbare middelen, multidisciplinaire samenwerking, evacuatiemogelijkheden ... 

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad beslist het Algemeen Nood- en interventieplan van de gemeente Wezembeek-Oppem, zoals gevoegd in bijlage, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van een geprefabriceerde unit - portiershuisje recyclagepark. Lastvoorwaarden en gunningswijze (GB/22-14). Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van een geprefabriceerde unit - portiershuisje recyclagepark. Lastvoorwaarden en gunningswijze (GB/22-14). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Aankoop containerunit voor portiersloge van recyclagepark” werd een bestek met nr. GB/22-14 opgesteld door Rasschaert advocaten gecoördineerd door de afdeling grondgebiedzaken.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet).

        Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

De toestand van de huidige portiersloge is bouwvallig en voldoet niet meer aan de huidige comfort- en bouwfysische eisen.

Een dossier voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe unit is in opmaak door de afdeling grondgebiedzaken.

 

Financieel advies

De raming voor de aankoop bedraagt 57.850 euro excl btw of 69.998,50 euro incl. 21% btw.

De kosten worden voor de helft door de gemeente Kraainem gefinancierd, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst (GR van 23/01/2023).

De geraamde som voor rekening van de gemeente Wezembeek-Oppem bedraagt 28.925 euro excl. btw hetzij 34.999,25 euro incl. 21% btw.

De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien in het meerjarenplan in 2023 op registratiesleutel GE-22890000-030900

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. GB/22-14 en de raming voor de opdracht “Aankoop containerunit voor portiersloge van recyclagepark”, opgesteld door Rasschaert advocaten op vraag van de afdeling grondgebiedzaken, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2: De raming voor de aankoop bedraagt 57.850 euro excl btw of 69.998,50 euro incl. 21% btw.

Artikel 3: De kosten worden voor de helft door de gemeente Kraainem gefinancierd. De geraamde som voor rekening van de gemeente Wezembeek-Oppem bedraagt 28.925 euro excl. btw hetzij 34.999,25 euro incl. 21% btw.

Artikel 4: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien in het meerjarenplan in 2023 op registratiesleutel GE-22890000-030900

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Aanvraag erkenning woonmaatschappij - lokale inbedding. Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel wonen. Aanvraag erkenning woonmaatschappij - lokale inbedding. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        28 februari 2023: brief van Wonen in Vlaanderen aan SHM Elk Zijn Huis (EzH)

        2 maart 2023: Brief van de Algemeen Directeur van EzH aan de burgemeester

 

Feiten en context

Op 24 oktober 2022 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de aanvraag tot verlenging van de SHM Elk zijn Huis. Ze heeft daarbij aangegeven dat het stappenplan naar de oprichting van een woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

In het kader van de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij voor het werkingsgebied Oost-Brabant-West heeft de administratie Wonen in Vlaanderen meegedeeld dat de gemeente Wezembeek-Oppem nog een expliciet standpunt dient in te nemen op basis waarvan kan besloten worden dat de gemeente zich al dan niet kan vinden in de voorgestelde aanpak om te zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Wonen in Vlaanderen vraagt dat gemeenteraad zich hierover expliciet uitspreekt zodat de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij voor het werkingsgebied Oost-Brabant-West als volledig kan beschouwd worden.

Op 2 maart 2023 heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis een brief naar de gemeente verstuurd waarbij zij uitdrukkelijk vraagt om zo snel mogelijk via een gemeenteraadsbeslissing een uitspraak te toen over de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering van de op te richten woonmaatschappij Oost-Brabant-West.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 e.v.,

        Decreet "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 17 juli 2020,

        Besluit "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 11 september 2020,

        Decreet van 9 juli 2021 "Vlaamse Codex wonen van 2O21", wetgevend kader woonmaatschappijen,

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen,

        Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2022.

 

Argumentatie

In het traject naar het vormen van een eengemaakte woonmaatschappij voor het werkingsgebied tegen 1 januari 2023, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, die er pas tegen 30 juni 2023 zullen in slagen om aan alle voorwaarden tot erkenning als woonmaatschappij te voldoen, ofwel door zich zelf om te vormen tot woonmaatschappij, ofwel door een herstructurering (fusie, splitsing…) door te voeren met een andere woonmaatschappij of met een sociale huisvestingsmaatschappij, die kan aantonen dat die zich kan omvormen tot woonmaatschappij, een verlenging van de hun erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot 30 juni 2023 bekomen.

Daartoe moet zij een aanvraag indienen bij het agentschap Wonen in Vlaanderen. Daarbij moet de aanvragende sociale huisvestingsmaatschappij aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 zal kunnen omvormen tot woonmaatschappij, mede ondersteund door een stappenplan en een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied (art 223, §2, 2de lid van het BVR van 17 december 2022 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen).

De gemeenteraad van 24 oktober 2022 heeft zich reeds akkoord verklaard met het stappenplan.

Voor de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij is een advies vereist van de gemeenteraad omtrent de lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering (art. 4.98 §1 3°, punt k van het BVCW van 2021).

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Artikel 2: Dit besluit wordt aan de aanvrager bezorgd.

 

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

OZ.6. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Over de Fiber saga deelde mevrouw Matthys mee dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het toelating geven aan de nutsmaatschappijen voor de uitvoering van werken aan hun netwerk. Wanneer wordt de gemeente hiervoor vergoed?

Er zijn zeer veel verhalen over onderaannemers en vooral over schade die opnieuw toegedekt wordt. Hier is een grote rol toebedeeld aan onze gemeentelijke opzichter. Wij hopen dat de opzichter goed werk levert.

Mevrouw Matthys wees vorige maand op de indiensttreding van een nieuwe werftoezichter, met ingang van 1 januari 2023 en het 14-daags overleg met de Proximus dat nu georganiseerd wordt. Zij stelde dat de situatie al verbeterd is en wees op de omvang van de werken. We stellen evenwel vast dat de klachten niet verminderen. Wij vinden dat onze werftoezichter op tafel moet slaan in het belang van de zwakke weggebruiker. De problematiek ligt zeker bij de verschillende onderaannemers.

Goodwill gaat snel verloren. Dat is het legendarische verschil tussen galop en stapvoets.'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 maart 2023 af:

 

'Het college heeft blijkbaar een voorkeursschema uitgewerkt. Vectris werd gecontacteerd om een ontwerpactieplan op te stellen.

De projectstuurgroep wordt op vrijdag 24 maart 2023 samengeroepen om het mobiliteitsplan te bespreken.

Veel burgers blijven zich zorgen maken over de uitvoering van het toekomstige mobiliteitsplan.

Waarom werden nu reeds verkeersremmende elementen in de Van Severlaan geplaatst?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?

Wat is de huidige toestand van het “oude” gemeentehuis?

Er werd met Proximus een afspraak gemaakt over het probleem van de waterinfiltratie. Is hier verder nieuws over?

Hoe komt het dat de wifi-installatie in de raadszaal voor problemen zorgt?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, ook niet in de brede regio.

Onlangs bevestigde de bevoegde minister dat ook de ELZ rekening dienden te houden met de Huizen van het Kind en met de kinderopvang op hun grondgebied. Bij de uitekening van de nieuwe zorgraden en bestuursorganen wordt hier rekening mee gehouden.

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente? Hoe zit het met de nieuwe opvangmogelijkheden zeker in het licht van nieuwe regelgeving en barema’s?

Wij blijven bezord voor de opvang van de talloze kinderen in onze gemeente.'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'De kloostertuin werd enkele jaren geleden (2015) onderzocht en de gemeente besliste om de firma Van Looy attent te maken op de verplichting rekening te houden met het religieuze erfgoed van de site.


De firma Van Looy is uiteraard reeds lang bezig met het religieus erfgoed op haar domein. Daarom de vraag naar de stavaza in verband met dit erfgoed.
Zouden wij mogen vragen bij de firma Van Looy aan te dringen om hun plannen rond het religieus erfgoed van de site te verduidelijken.

Mevrouw Matthys deelde ons op de vorige gemeenteraad een aantal elementen mee.

Van Looy Bouwgroep zou de helft van de geraamde restauratiekosten storten op rekening van de gemeente.  Is dit gebeurd?

Het initiatief voor de verdere renovatie van de kapel ligt bij de gemeente. Hoe staat het hiermee?

De Brabantse Kouters stelden een raming op voor de Lourdesgrot. In vergadering van 19 september 2022 werd afgesproken dat de firma Van Looy een voorstel van financiële tegemoetkoming aan de gemeente zou overmaken. De werken met betrekking tot de kloostermuur, zoals beschreven in het bestek, zijn blijkbaar uitgevoerd.'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hockey wordt hier de belangrijkste bijzaak ter wereld – stavaza.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hockey wordt hier de belangrijkste bijzaak ter wereld – stavaza.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 maart 2023 af:

 

'Het hockeyveld dossier dreigt te ontsporen.

Wat is de huidige stavaza in het licht van het meerjarenplan? Wat is op dit ogenblik de kost van deze investering?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Vorig jaar vertoefden wij door de coronacrisis massaal in eigen land. Op sociale media deelden heel veel mensen kleurrijke foto’s van Fluvius-nutskasten, vaak tijdens een uitstapje aan de kust. Maar ook op minder toeristische locaties vielen ze op en werden ze duidelijk gesmaakt. Buurtbewoners spraken erover met elkaar en zagen de gepimpte kasten als een opwaardering van hun straat. Heel wat lokale besturen stippelden hierrond zelfs leuke stadswandelingen uit. Streetart en grafitti op nutskasten zorgden zo niet enkel voor meer sociale cohesie, maar ook voor minder vandalisme.

Dit leek ons een mooi initiatief.

De burgemeester bevestigde dat dit voorstel zeker onderzocht zou worden. Ondertussen werd in onze buurgemeente Tervuren reeds een aanzet gegeven, al dan niet door eigen verenigingen.

Wat is de stavaza na meer dan twee jaar uitkijken?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza bevoorrechte vreemdelingen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'De heer burgemeester deelde ons de vorige gemeenteraad mee dat binnen de gemeente een werkgroep hieromtrent actief is. Wat is de samenstelling van deze groep?

De omliggende gemeentebesturen zouden voor een werkoverleg uitgenodigd worden in de loop van de maand januari 2022, met het oog op het onderzoek van de mogelijkheden om bevoorrechte vreemdelingen eveneens een correcte bijdrage te laten betalen. Wat zijn de voorlopige resultaten van dit overleg?

Wij blijven immers van oordeel dat de federale overheid een deel van de ontvangsten zou moeten doorstorten aan de betrokken gemeenten. Het laat zich aanzien dat hier een hele weg af te leggen is.'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Mevrouw Matthys deelde op een vorige gemeenteraad mee dat men in Linkebeek ging kijken naar het aanbrengen van Led-verlichting als ondersteuning van de markeringen van de zebrapaden.

Is daar iets uit voortgekomen?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg  - stavaza dossier.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg  - stavaza dossier.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Na verschillende uitvoerige tussenkomsten, discussies en daaruit voortvloeiende afspraken over de uitvoering van het Cohousing project op de Mechelsesteenweg (Vosberg) is de tijd gekomen om te polsen naar de stand van zaken van de besprekingen dienaangaande.

Wat is de stavaza van deze besprekingen?'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hartverwarmend kan men dit moeilijk noemen – stavaza AED.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Hartverwarmend kan men dit moeilijk noemen – stavaza AED.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 maart 2023 terug op:

 

'Steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen worden uitgerust met een netwerk van AED-toestellen, zowel openbare als particuliere. We vroegen verschillende malen naar de stand van zaken hieromtrent in de gemeente.

De bevoegde schepenen van toen en nu deelden ons mee dat de nodige informatie opgevraagd werd en er nu intern onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor onze gemeente. De huidige schepen gaf aan dat ze al samengezeten heeft met de beleidsambtenaar Sport om te bekijken hoe we een hartvrije gemeente kunnen realiseren. Voor de huidige AED-toestellen zijn de nodige onderhoudscontracten vernieuwd. Bijkomende AED-toestellen kunnen aangekocht worden via de aankoopcentrale Creat. De locaties dienden nog bepaald te worden. Er zou echter zeker aan gedacht worden voor het NAC. Wij wezen op het belang van de bereikbaarheid van deze toestellen (niet uitsluitend binnen).

Het Rode Kruis heeft ondertussen noodgewongen zijn lijst met AED locaties moeten afsluiten wegens gebrek aan mankracht.

Maar de toestellen die op openbare plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn, moeten nog steeds geregistreerd worden via de FOD Volksgezondheid. Zij zorgt ervoor dat de AED-toestellen in een databank opgenomen worden. Deze lijst zou op een eenvoudige wijze breed beschikbaar moeten zijn.

Graag hadden we hier de stavaza over vernomen.'

Publicatiedatum: 28/04/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.