Zitting van 26/06/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Olivier Mingers, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 mei 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 mei 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 mei 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Marie Paquot, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur en Stéphane Bodart

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 22 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.2. Dienst financiën. Vaststelling jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeenteraad dient jaarlijks de rekening vast te stellen.

Volgens de BBC 2020 regelgeving gebeurt dit vanaf nu geconsolideerd voor de gemeente en het OCMW.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder deel 2, titel 4, Hoofdstuk 1, Afdeling 5.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Advies

Het MAT heeft op 6 juni 2023 zijn advies gegeven.

De commissie Ondersteuning heeft op 19 juni 2023 haar advies gegeven.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad van 26 juni waarbij de jaarrekening werd goedgekeurd met betrekking tot de cijfers van het OCMW.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed met betrekking tot de cijfers van de gemeente.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022, omvattende de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen, zoals gevoegd in bijlage, vast, met volgende samenvattende cijfers:

 

RESULTAAT OP KASBASIS

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Verschil

Exploitatie

Ontvangsten

23.769.796

23.477.335

292.461

Uitgaven

22.674.980

23.597.705

-922.725

Saldo

1.094.816

-120.370

1.215.186

Investeringen

Ontvangsten

5.459.185

6.255.182

-795.997

Uitgaven

3.224.732

5.010.385

-1.785.653

Saldo

2.234.453

1.244.797

989.656

Andere

Ontvangsten

157.550

155.363

2.187

Uitgaven

752.492

756.864

-4.372

Saldo

-594.942

-601.501

6.558

Budgettair resultaat boekjaar

 

2.734.327

522.926

2.211.401

Gecum. budg. resultaat vorig boekjaar

 

18.396.883

18.396.883

0

Beschikbaar budgettair resultaat

 

21.131.209

18.919.810

2.211.399

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening

Meerjarenplan

Verschil

Exploitatiesaldo

1.094.816

-120.370

1.215.186

Netto periodieke aflossingen

744.437

748.809

-4.372

Autofinancieringsmarge

350.380

-869.179

1.219.559

 

 

 

Balans:

 

 

ACTIVA

2022

2021

I. Vlottende activa

24.169.115

21.090.717

A. Liquide middelen & geldbeleggingen

23.129.306

20.208.775

B. Vorderingen op korte termijn

1.031.754

 

873.886

 

C. Voorraden & bestellingen in uitvoer.

0

0

D. Overlopende rekeningen actief

0

0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

8056

8056

II. Vaste activa

71.127.406

71.292.335

A. Vorderingen op lange termijn

88.612

96.668

B. Financiële vaste activa

17.265.622

17.089.460

C. Materiële vaste activa

53.619.157

52.996.821

D. Immateriële vaste activa

154.014

1.109.385

TOTAAL ACTIVA

95.296.521

 

92.383.052

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

I. Schulden

9.528.706

 

9.659.871

 

A. Schulden op korte termijn

4.188.738

 

3.985.673

 

B. Schulden op lange termijn

5.339.968

 

5.674.198

 

II. Netto actief

85.767.815

 

82.723.181

 

TOTAAL PASSIVA

95.296.521

 

92.383.052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van opbrengsten en kosten:

 

 

 

2022

2021

I. Kosten

25.720.222

 

21.747.604

 

A. Operationele kosten

25.651.543

 

21.682.887

 

B. Financiële kosten

68.679

 

64.717

 

II. Opbrengsten

28.472.519

 

26.053.272

 

A. Operationele opbrengsten

27.421.299

 

24.914.886

 

B. Financiële opbrengsten

1.051.220

 

1.138.386

 

III. Overschot/tekort van het boekjaar

2.752.297

 

4.305.668

 

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aansluiting van de gemeentelijke basisschool De Letterbijter  vanaf 1 september 2023 bij het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde - VONC. Beslissing.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Aansluiting van de gemeentelijke basisschool De Letterbijter  vanaf 1 september 2023 bij het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde - VONC. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het decreet leersteun wordt o.a. het leersteunmodel uitgewerkt, een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan van start vanaf 1 september 2023.

Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het decreet wil de onderwijskwaliteit verhogen, maar ook werkbaarheid voor scholen en leerkrachten waarborgen.

De Vlaamse regering sloot met de onderwijsverstrekkers een protocol af voor de oprichting van de leersteuncentra. Elke onderwijsverstrekker heeft daarin bepaald welke leersteuncentra worden opgericht. 

Scholen voor gewoon onderwijs hebben aan AGODI reeds gemeld bij welk leersteuncentrum ze wensen aan te sluiten vanaf september 2023. 

 

Juridische gronden

        25 februari 1997 : Decreet basisonderwijs

        22 december 2017: Decreet lokaal bestuur

        5 mei 2023: Decreet leersteun

        5 mei 2023 : Omzendbrief NO/2023/01  -  Leersteun in het basis en het secundair onderwijs.

 

Advies

7 februari 2023: Advies directie De Letterbijter, aansluiten bij leersteuncentrum VONC Vilvoorde.

 

Argumentatie

Het leersteuncentrum gemeentelijk en stedelijk onderwijs Vilvoorde - VONC, instellingsnummer 145425, is op de lijst van leersteuncentra het enige leersteuncentrum van de koepel OVSG in Vlaams-Brabant.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om op 1 september 2023 zijn gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" aan te sluiten bij het leersteuncentrum van gemeentelijk en stedelijk onderwijs - Vilvoorde - VONC, Mechelsesteenweg 277 te Vilvoorde.

Artikel 2: Het leersteuncentrum VONC in kennis te stellen van onderhavige beslissing.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Cel beleid. Schoolreglement De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Omzendbrief BaO/2001/10 betreffende de toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

 

Argumentatie

Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en omwille van de noodzaak tot verduidelijking/verfijning, o.a.

        door de toevoeging van een hoofdstuk over deconnectie.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding aan de hand van de vragen over de GDPR.

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het bestaande schoolreglement van De Letterbijter, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2022, op.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het hierbij gevoegde schoolreglement, van toepassing op De Letterbijter, goed.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Cel beleid. Schoolreglement Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure.

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Omzendbrief BaO/2001/10 betreffende de toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs.

 

Argumentatie

Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en omwille van de noodzaak tot verduidelijking/verfijning, o.a.

        door de toevoeging van het hoofdstuk deconnectie

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding aan de hand van de vragen over de GDPR.

 

Artikel 1: De gemeenteraad heft het bestaande schoolreglement van Het Hoeveke, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2022, op.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt het hierbij gevoegde schoolreglement, van toepassing op Het Hoeveke, goed.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        5 juni 2023: e-mail van de directeur Het Hoeveke betreffende de 2 facultatieve vakantiedagen.

        5 juni 2023: e-mail van de directeur wnd. De Letterbijter betreffende de 2 facultatieve vakantiedagen.

 

Feiten en context

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgesteld.

Per schooljaar heeft de school recht op 2 bijkomende vakantiedagen.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Argumentatie

De Letterbijter stelt voor de bijkomende verlofdagen vast te leggen op maandag 2 oktober 2023, woensdag 20 maart 2024 en woensdag 8 mei 2024.

Het Hoeveke stelt voor de bijkomende verlofdagen vast te leggen op woensdag 27 september 2023, vrijdag 1 maart 2024 en woensdag 8 mei 2024.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de twee facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2023-2024 in De Letterbijter op maandag 2 oktober 2023, woensdag 20 maart 2024 en woensdag 8 mei 2024 goed.

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de twee facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2023-2024 in Het Hoeveke op woensdag 27 september 2023, vrijdag 1 maart 2024 en woensdag 8 mei 2024, goed.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Concessie Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Cel beleid. Concessie Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

15 maart 2023: 2 kinderdagverblijven, nl. Les p'tits popotames en Les naninous, sluiten gedwongen de deuren.

 

Feiten en context

De gemeente Wezembeek-Oppem heeft al jaren een structureel tekort aan opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Onze gemeente beschikt, na de verplichte sluiting van 2 kinderdagverblijven, nog over 27 inkomensgerelateerde opvangplaatsen en over 25 plaatsen met vrije prijs. De nood is dus zeer hoog en urgent.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 40 en 41)

        Wet betreffende de concessieovereenkomsten van 17 juni 2016

        Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur wenst, met het oog op de snelle opstart van een kinderdagverblijf, het gemeentelijk gebouw "Domus" ter beschikking stellen voor de uitbating van een kinderdagverblijf en gaat daarvoor, middels de procedure van een concessie, op zoek naar een uitbater om een kwalitatieve groepsopvang uit te baten in deze locatie.

Een concessie geeft ons de mogelijkheid om het gebouw ter beschikking te stellen gedurende 9 jaar (mits voldaan aan voorwaarden nog 2 x verlengbaar). De kandidaat-uitbaters dienen zelf in te staan voor de geschiktmakingskosten van het gebouw, zodat het voldoet aan de vereisten inzake kinderopvang.

 

Financieel advies

Aan deze opdracht zijn geen bijzondere uitgaven verbonden, gezien de kandidaat-concessionaris zelf dient in te staan voor de geschiktmakingskosten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek en de concessieovereenkomst betreffende het gebouw Domus ten behoeve van het laten uitbaten van een kinderopvang van 0-3 jaar, wordt goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de bepalingen van de overeenkomst en de bijhorende bijlagen.

Artikel 2: De concessie wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de sociale mediakanalen. Er zullen ook potentiële kandidaat-uitbaters aangeschreven worden.

Artikel 3: De toewijzing van de concessie zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na beoordeling van de inschrijvers conform de bestekvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 28 augustus 2023. Goedkeuring agenda, goedkeuring partiële splitsing, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 28 augustus 2023. Goedkeuring agenda, goedkeuring partiële splitsing, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

 

        28 april 2023:  brief Fluvius - Fluvius Halle Vilvoorde.

        24 mei 2023:  e-mail Iverlek m.b.t. DNB

        26 mei 2023: e-mail  Iverlek  houdende uitnodiging van Iverlek voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 28 augustus 2023.

 

Feiten en context

Via het decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie wordt in artikel 4.1.1, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 bepaald dat de distributienetbeheerders in Vlaanderen over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied moeten beschikken, en dat het aardgasdistributienetbeheer en het elektriciteitsdistributienetbeheer binnen dat gebied door dezelfde distributienetbeheerder moeten worden uitgevoerd. Doordat alle netbeheertaken met betrekking tot elektriciteit en aardgas voor een bepaald geografisch aaneengesloten gebied bij dezelfde rechtspersoon zullen moeten zitten, zal het ook niet langer mogelijk zijn om als gemeente bij een verschillende aardgasdistributienetbeheerder en elektriciteitsdistributienetbeheerder aangesloten te zijn.

 

Juridische gronden

        De gemeente is momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de Opdrachthoudende vereniging Iverlek.

        8 mei 2009 : het energiedecreet.

        22 december 2017 :  Het decreet lokaal bestuur- inzonderheid artikel  432, alinea 3  waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering.

 

Argumentatie

De verplichtingen, voortvloeiend uit het decreet van 16 november 2018 geven concreet aanleiding tot het doorvoeren van gebiedsuitwisselingen, waarvoor de distributienetbeheerders als overgangsbepaling overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet oorspronkelijk tot en met 1 januari 2021 de tijd kregen. Het bleek evenwel noodzakelijk om de termijn van de overgangsbepaling van artikel 15.3.5/18 via het decreet van 30 oktober 2020 een eerste keer te verlengen tot en met 1 januari 2023, intussen verlengd tot 1 september 2023.

Via het decreet van 15 juli 2022 werd daarnaast in artikel 4.1.1, eerste lid, van het Energiedecreet een extra voorwaarde ingevoerd, waarbij een distributienetbeheerder minstens 200.000 aangesloten afnemers moet hebben.

In december 2022 hebben 295 Vlaamse steden en gemeenten op de buitengewone algemene vergadering van de respectieve opdrachthoudende vereniging(en) waarvan zij thans deelnemer zijn, de nodige beslissingen genomen zodat de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas waarbij zij op 1 januari 2025 zullen zijn aangesloten, zal voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, van het Energiedecreet.

In december 2022 hebben 295 Vlaamse steden en gemeenten op de buitengewone algemene vergadering van de respectieve opdrachthoudende vereniging(en) waarvan zij thans deelnemer zijn, de nodige beslissingen genomen zodat de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas waarbij zij op 1 januari 2025 zullen zijn aangesloten, zal voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, van het Energiedecreet.

De distributienetbeheerder Sibelgas heeft deze operatie nog niet afgerond, vermits Sibelgas sinds decennia voldoet aan de bepalingen omtrent een aaneengesloten geografisch afgebakend gebied en een gebundeld netbeheer.

Op 9 februari 2023 dienden zes Vlaamse volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in, tot vervanging van artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de overgangsregeling van de gewijzigde aanwijzingsvoorwaarden voor distributienetbeheerders betreft, in. Dit voorstel van decreet werd op 8 maart 2023 aangenomen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement.

De nieuwe overgangsbepaling schrijft voor dat de distributienetbeheerders uiterlijk tot 1 september 2023 de tijd hebben om aan de verplichtingen van artikel 4.1.1, eerste lid, van het Energiedecreet te voldoen en om aan de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) het bewijs te leveren ofwel dat ze al voldoen aan de voorwaarden, ofwel dat hun bevoegde orgaan (in beginsel de algemene vergadering) de nodige onomkeerbare beslissing of beslissingen heeft genomen om een of meer rechtshandelingen (bijvoorbeeld fusies of gebiedsuitwisselingen) aan te gaan op basis waarvan ze aan die voorwaarden zullen voldoen. In dat laatste geval hebben de betrokken distributienetbeheerders tot 1 januari 2025 de tijd om die rechtshandelingen daadwerkelijk te implementeren.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1 : De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring  aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 28 augustus 2023:

 1.    Kennisneming van de vorming van een distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde.
 2.    Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting, en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische communicatie-netwerken met betrekking tot de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging):
  1.    Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
  2.   Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.
   De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
  3.    Goedkeuring van:
   1. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, en/of openbare verlichting, en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische communicatie-netwerken met betrekking tot de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2022, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de (voorlopige) ruilverhouding van de balans afgesloten op 31 december 2022 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
   2. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
   3. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
  4.   Aanvaarding van de uittreding uit Fluvius Zenne-Dijle vanaf 1 januari 2025 voor:

i de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Asse (1730);

ii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Beersel (1650);

iii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Dilbeek (1700);

iv de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Drogenbos (1650);

v de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Galmaarden (1570);

vi de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Gooik (1755);

vii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Halle (1500);

viii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Herne (1540);

iv de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Kapelle-op-den-Bos (1880);

x de activiteiten elektriciteit, aardgas, Strategische Participaties  en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Kraainem (1950);

xi de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Lennik (1750);

xii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Liedekerke (1770);

xiii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting warmte, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Linkebeek (1630);

xiv de  activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Londerzeel (1840);

xv de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties  verbonden aan de gemeente Merchtem (1785);

xvi de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Opwijk (1745);

xvii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Pepingen (1670);

xviii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties verbonden aan de gemeente Roosdaal (1760);

xiv de activiteiten elektriciteit, aardgas, warmte, Strategische Participaties  en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Sint-Genesius-Rode (1640);

xx de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw (1600);

xxi de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T verbonden aan de gemeente Steenokkerzeel (1820);

xxii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Ternat (1740);

xxiii de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Wezembeek-Oppem (1970);

xxiv de activiteiten elektriciteit, aardgas, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Zaventem (1930);

xxv de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Zemst (1980).

e.  Kennisneming van de statuten van Fluvius Halle-Vilvoorde.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

 1. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 2.a vast te stellen;
 2. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
 3. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
 4. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
 5. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 6. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
 1.  Goedkeuring van de statutenwijzigingen van Fluvius Zenne-Dijle.
 2.  Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1, 2 en 3 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2 en 3 bij authentieke akte te doen vaststellen.

Artikel 2 :  De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de partiële splitsing door overneming van Fluvius Zenne-Dijle naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische-communicatienetwerken van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-Op-Den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem En Zemst”

Om voor alle activiteiten uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (op 1 januari 2025 Fluvius Zenne-Dijle ingevolge fusie Iverlek-PBE) en toe te treden tot de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde), en dit met ingang van 1 januari 2025. De toetreding tot Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) gebeurt onder de opschortende voorwaarden van de aanvaarding van de uittreding door de buitengewone algemene vergadering van Iverlek en van de aanvaarding van de toetreding door de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde).

Door de uittreding komen de mandaten met ingang van 1 januari 2025 te vervallen in de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle.

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Zenne-Dijle / Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) door overneming inzake de overgang van Fluvius Zenne-Dijle naar Sibelgas van de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek (per 1 januari 2025 Fluvius Zenne-Dijle ingevolge fusie Iverlek-PBE) wordt verzocht de uittreding met ingang van 1 januari 2025 van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst uit Fluvius Zenne-Dijle voor voornoemde respectieve activiteiten te willen aanvaarden.

Kennis te nemen van de ontwerpstatuten van Fluvius Halle-Vilvoorde.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) wordt verzocht de toetreding met ingang van 1 januari 2025 van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst voor de betrokken respectieve activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken te willen aanvaarden.

Ingevolge deze toetredingen zullen voornoemde gemeenten met ingang vanaf 1 januari 2025 recht hebben op een mandaat in het Regionaal Bestuurscomité Halle-Vilvoorde.

Artikel 3 : Statutenwijzigingen

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring  aan de voorgestelde statutenwijzigingen (met inbegrip van de wijzigingen aan het deelnemersregister en de bijlage 1bis) van Fluvius Zenne-Dijle.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de partiële splitsing Fluvius Zenne-Dijle – Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde).

Artikel 4:  De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 5: De vertegenwoordiger van de stad/gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek op 28 augustus 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 4 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 6:  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Wijziging subsidiereglement erkende verenigingen. Goedkeuring.

 

 

OZ.9. Afdeling vrije tijd. Wijziging subsidiereglement erkende verenigingen. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De subsidieaanvragen 2021-2022 met toepassing van het nieuw reglement zijn globaal vlot verlopen.

Verduidelijking van een aantal punten is echter enerzijds wenselijk en anderzijds noodzakelijk in functie van een aanpassing van het  Decreet Lokaal Bestuur.

 

Juridische gronden

Gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2021

 

Advies

Advies van de Nederlandstalige Cultuurraad van 1 juni 2023.

 

Argumentatie

De voorgestelde wijzigingen aan het reglement beogen:

       tekstuele verduidelijkingen om twijfel en misverstanden te verhelpen.

       wijzigingen naar aanleiding van feedback van aanvragers.

Zo werken bijvoorbeeld niet alle sporttakken met een licentiesysteem werken of  is het aangewezen meer punten toe te kennen voor het behalen van het diploma van gekwalificeerde trainer dan voor het behalen van het attest gekwalificeerde animator.

       De toevoeging van het artikel 19 vloeit dan weer voort uit een aanpassing van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Aritkel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement voor erkende verenigingen, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

Artikel 2: Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en treedt in voege op 1 september 2023.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

 

OZ.10. Afdeling grondgebiedzaken. Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Er dient te worden overgegaan tot de vervanging en/of aankoop van een aantal tuinmaterialen.

 

Juridische gronden

● De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

● Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

● De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

● De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140 000 euro niet).

● Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

● Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

 

In het kader van de opdracht “Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu ” werd een bestek met nr. 2023TD01 opgesteld door de ontwerper.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.495,90 exclusief btw of 49.000 euro inclusief btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

In het kader van de opdracht “Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers,

Volgende ondernemers komen in aanmerking om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Technigarden BV Tervuursesteenweg 496 3061 Leefdaal

- BVBA Van Eyck Haachtsesteenweg 358, 1910 Kampenhout

- Slimme Tuin BVBA Muislaan 17/D 1820 Steenokkerzeel

- V-Pro Power Equipment Nijvelsebaan 115/2, 3090 Overijse

 

Financieel advies

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel GE 2300000/068000. 

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. 2023TD01 en de raming voor de opdracht “Aankoop van elektrische haagscharen, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers en gazonmaaiers met accu ”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 40.495,90 euro exclusief btw of  49.000 euro inclusief btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarbij bovenvermelde leveranciers aangeschreven worden.

Artikel 3: De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien in het meerjarenplan in 2023 op registratiesleutel GE-23000000-068000.

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Kennisname

 

 

OZ.11. Cel milieu/ecologische transitie. Rapportering met betrekking tot de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Kennisname

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de eerste rapportering aan de hand van het ter beschikking gestelde sjabloon dat aangevuld werd met de verantwoording over de voorgang van uitvoering van de verbintenissen inzake de 'algemene engagementen' en de 'vier werven', in het bijzonder de 16 specifieke doelstellingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2021, houdende het Lokaal Energie- en Klimaatpact waartoe de gemeenteraad zich op 25 oktober 2021 engageerde.

Deze rapportering wordt eveneens aan het Agentschap Binnenlands Bestuur overgemaakt.

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'Het college heeft blijkbaar een voorkeursschema uitgewerkt. Vectris werd gevraagd om een ontwerp-actieplan op te stellen.

 

Een bijzondere gemeenteraadscommissie is enkele dagen geleden doorgegaan zodat ook de gemeenteraad en het publiek hiervan kennis hebben kunnen nemen.

 

Waarom de mensen van Vectris in de wachtkamer moesten blijven en er een andere volgorde van de dagorde werd voorgesteld is voor ons nog steeds een raadsel.

 

Feit is dat de info dus fragmentarisch blijft. Wat zijn nu de volgende stappen? Het blijft toch de bedoeling dat dit breed gecommuniceerd wordt.'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

We vroegen de vorige gemeenteraad hoeveel leden van de gemeenteraad en van het college vastgoed verworven hebben in de omgeving van het NAC. Het antwoord was twee. Dit is een evidente vraag zeker in het kader van de deontologische code van de gemeenteraad.

 

In het laatste infoblad van de gemeente (WO-mag) is er ook sprake van het oude gemeentehuis. De communicatie is op zijn minst verwarrend en geeft aanleiding tot discussies. Koop, terugkoop, voorkoop: het blijft onduidelijk.

 

Is er al nieuws over mogelijke uitbaters?

 

Is de wifi in orde? Dit zou een retorische vraag moeten zijn.'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

 

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, ook niet in de brede regio.

 

We hebben in deze gemeenteraad besloten een opvanginitiatief te steunen in het Forum. Er werden reeds een aantal problemen aangekaart maar de problematiek ligt breder.

 

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang op korte en lange termijn in onze gemeente?

 

Mevrouw Bernard deelde mee dat er een overleg met het Agentschap Opgroeien gepland is. Wanneer is dit onderhoud doorgegaan en wat zijn de resultaten?'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'Mevrouw Matthys deelde ons op de vorige gemeenteraad een aantal elementen mee.

 

Van Looy Bouwgroep zou de helft van de geraamde restauratiekosten storten op rekening van de gemeente.  Is dit gebeurd? Mevrouw Matthys gaf aan dat de financiële dienst de betaling opvolgt.

 

Het initiatief voor de verdere renovatie van de kapel ligt bij de gemeente. De studie voor de renovatie van de kapel kan opgestart worden in 2024. Hoe staat het hiermee?'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'De burgemeester bevestigde dat dit voorstel zeker onderzocht zou worden. De heer burgemeester stelde zelf ook gefrustreerd te zijn, maar dat dit project momenteel niet prioritair is. Hij wil wel zo snel mogelijk verdere stappen ondernemen in dit dossier en zal de nodige budgetten voorzien in 2024.

 

Ondertussen is het een zoveelste bijkomend element dat ook buurgemeente Kraainem gaat aansluiten bij tour Elentrik en dus, zoals zovele gemeenten, zijn nutskasten zal pimpen.'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'Op 27 april 2023 werd een burgervoorstel overhandigd aan de gemeente inzake het hockeyproject en de herinrichting van de sportsite in de Sportpleinstraat, met het verzoek om de bezorgdheden rond dit project zeer serieus te nemen, om er een open dialoog over te hebben, en het project niet op de huidige locatie uit te voeren.

 

Op 22 mei 2023 nam de gemeenteraad kennis van de toelichting van het burgervoorstel, dat doorverwezen werd naar de commissie voor grondgebiedszaken die plaats had op 20 juni 2023 waar het burgervoorstel besproken werd.

 

Normaal dient het voorstel nu geagendeerd te worden op de eerstvolgende gemeenteraad, om te beraadslagen en te stemmen over het ingediende voorstel. Welk gevolg wordt hier verder aan gegeven en hoe wordt dat bekendgemaakt?

 

Volgens de laatste meerjarenplanning van 19 december 2022 bedraagt de totale kost van het project 4.745.109 euro. Tijdens de gemeenteraad van 22 mei 2023 (OZ.11.) bedroeg de geraamde kostprijs van de werken 4.200.000 euro (excl. BTW). Tijdens de gemeenteraadscommissie van 20 juni jl. werd hiervoor een bedrag van 4.500.000 euro vermeld. Dit betekent een totale projectkost van 5.500.000 euro. Naar welk totale kostprijs zal dit project uiteindelijk evolueren?

 

Het college van burgemeester en schepenen treedt hier op als vergunningverlenende overheid  voor een project die door haar eigen gemeente wordt aangevraagd. Ondanks de milieu- en omgevingsimpact van het project, waarnaar ook de bezorgdheden van het Burgervoorstel verwijzen, oordeelt het college dus over haar eigen project. Druist dit niet in tegen ‘no conflict of interest’-principe?'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 juni 2023 terug op:

 

'De zebrapaden aan het kruispunt van de Sportpleinstraat met de Madeliefjeslaan, alsook aan het kruispunt van de Sportpleinstraat met de Viooltjeslaan zijn totaal vervaagd en dus nauwelijks nog zichtbaar.

 

Op beide kruispunten zijn de zebrapaden dermate verbleekt dat de meeste automobilisten ze niet opmerken en ook niet echt de neiging hebben om af te remmen als er voetgangers willen oversteken met alle gevaren vandien! In de herfst zal de situatie er ook niet beter op worden.

 

Dit is blijkbaar het geval op verschillende plaatsen in onze gemeente. Regelmatig onderhoud van de zebrapaden is een noodzaak en dringt zich op.

 

Ook in de omgeving van het NAC stelt zich hetzelfde probleem. De bevolking spreekt er schande van. Wat zal een verzekeringsmaatschappij voorstellen om zijn verzekerde uit de wind te zetten?'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Beekstraat - Er zijn veel heel veel soorten zebra's.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 juni 2023 af:

 

'De inwoners van de Beekstraat hebben als overbuur een mooi park. Als kinderen en kleinkinderen op bezoek komen is het altijd uitkijken of ze de oversteek van de Beekstraat heelhuids uitvoeren.

 

Is het niet mogelijk op enkele uitgelezen plaatsen toch enkele zebrapaden te voorzien. Dan hoeven er geen remoefeningen meer gehouden te worden.'

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De onwelriekende dreef van Wezembeek.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 juni 2023 af:

 

'Wandelaars die het Kapelanenstraatje gebruiken om bijvoorbeeld naar Kraainem te wandelen, hebben op dit ogenblik neusknijpers nodig. Van waar komt de stank?

 

Daar zou in dit landelijke stukje Wezembeek toch zeker iets moeten aan gedaan worden.'

Publicatiedatum: 21/09/2023