Zitting van 27/11/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Bernadette De Broux-Vervloet, Ronald Probst – raadsleden

AFWEZIG

Zeynep Gorgu – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 oktober 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 23 oktober 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23 oktober 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

4 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 23 oktober 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Beslissing.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

29 september 2023: ontvangst burgervoorstel.

17 oktober 2023: toelichting van het burgervoorstel op de gemeenteraad.

 

Feiten en context

Het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2022, omvat een participatieluik.

Burgers kunnen voorstellen indienen en toelichten, conform artikel 45 en volgende.

 

Juridische gronden

28 november 2022: beslissing van de gemeenteraad, tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement.

 

Argumentatie

Artikel 45 van het huishoudelijk reglement stipuleert het volgende:

De inwoners hebben het recht om in een gemotiveerde nota door hen nader omschreven voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om dit te komen toelichten in de gemeenteraad op voorwaarde dat dit voorstel wordt gesteund door tenminste 75 inwoners vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Op 29 september 2023 werd een voorstel overhandigd aan de gemeente.

Het voorstel beantwoordde aan de ontvankelijkheidsvereisten.

De inhoudelijke tekst van het voorstel was anderzijds niet bijgevoegd.

De inhoudelijke tekst van het voorstel werd door de heer Blervacq aansluitend, via e-mail, aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Het voorstel werd toegelicht op de gemeenteraad van 17 oktober 2023.

 

Financieel advies

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de toelichting van het voorstel.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

6 stemmen voor: Jan Walraet, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Robert De Lille

13 stemmen tegen: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

 

1 stem onthouding: Jean Crêvecoeur

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist het volgende: De gemeenteraad beslist geen gevolg te geven aan het burgervoorstel.

Artikel 2: De indieners worden in kennis gesteld van de beslissing.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Jaarverslag 2022. Kennisname.

 

 

OZ.3. Algemeen directeur. Jaarverslag 2022. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken van het dienstjaar 2022.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

 

OZ.4. Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de inwerkingtreding, op 19 maart 2023, van het Regiodecreet.

Het regiodecreet deelt Vlaanderen op in 15 referentieregio's. De gemeente Wezembeek-Oppem werd ingedeeld bij de referentieregio Halle-Vilvoorde.

Het regiodecreet is van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Deze worden geacht te passen of zich in te passen binnen de grenzen van de referentieregio's, uiterlijk in 2031. Afvalintercommunales krijgen 6 jaar extra.

Artikel 9 van dat decreet voorziet in de maandelijkse agendering van de regiowerking op het college van burgemeester en schepenen en tweemaal per jaar op de gemeenteraad.  

Een eerste rapportage omvatte het volgende:

-kennisgeving publicatie in het Staatsblad (9/3/2023);

-overzicht samenwerkingsverbanden.

De tweede rapportage bevat geen nieuwe elementen.

De laatste berichtgeving met betrekking tot het Regiodecreet op de website van de VVSG dateert van 2 februari 2023.

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

 

OZ.5. Algemeen directeur. Planning gemeenteraadszittingen 2024. Kennisname.

 

Het punt is verdaagd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 20 december 2023. Beslissing.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 20 december 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Met  brief van 26 oktober 2023 nodigt Interza de gemeente uit om deel te nemen aan de algemene vergadering op 20 december 2023 met volgende agenda:

 1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
 2. Goedkeuring van de notulen van 21 juni 2023
 3. Goedkeuring van het budget 2024 en van de vennotenbijdrage
 4. Varia

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Interza, beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Juridische gronden

        De statuten van Interza - artikel 19.

        Het Decreet over het lokaal bestuur - artikel 431.

 

Advies

In zitting van 11 februari 2019 werden 3 afgevaardigden aangeduid voor deelname aan de algemene vergadering van Interza tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Interza op 20 december 2023.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
 2. Goedkeuring van de notulen van 21 juni 2023
 3. Goedkeuring van het budget 2024 en van de vennotenbijdrage

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 20 december 2023 te mandateren de onder artikel 1 van onderhavige beslissing vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 13 december 2023. Beslissing.

 

 

OZ.7. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 13 december 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

17 oktober 2023: E-mail van Haviland voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 13 december 2023.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de intercommunale Haviland, opgericht op 24 maart 1965.

De vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergaderingen van intercommunale Haviland werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 11 februari 2019.

De agenda werd als volgt samengesteld:

 1. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023: goedkeuring

(een exemplaar van deze notulen werd op 27 juni 2023 aan de deelnemers bezorgd.)

 1. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2024 (art. 34)
 2. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;
 3. verlenen bijzondere volmacht aan An Van den Stockt, Nikita Vanschaemelhout, Jasmine De Wachter en Hermien Verleysen om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring;
 4. Varia

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 en 445.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

14 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Emmanuel Froidbise

 

3 stemmen onthouding: Jérôme Delcourt, Anne Bens-Sterkmans en Robert De Lille

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 13 december 2023:

 1.    Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023: goedkeuring
 2.    (een exemplaar van deze notulen werd op 27 juni 2023 aan de deelnemers bezorgd.)
 3.    De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2024 (art. 34)
 4.    voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;
 5.    verlenen bijzondere volmacht aan An Van den Stockt, Nikita Vanschaemelhout, Jasmine De Wachter en Hermien Verleysen om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring;
 6.    Varia

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 13 december 2023 te mandateren de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten, goed te keuren.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 13 december 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform artikel 1 van de getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023. Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

3 oktober 2023: brief van TMVS houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services).

In zitting van 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van TMVS.

De agenda is als volgt samengesteld:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

5. Statutaire benoemingen

6. Statutenwijziging

6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

6.2. Nieuwe tekst van de statuten

7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Volmachten

Varia

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikelen 432 en 445.

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging te worden verleend om goedkeuring te hechten aan de voorgestelde agendapunten.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Emmanuel Froidbise

Motivatie onthouding Emmanuel Froidbise: De heer Froidbise motiveert zijn standpunt aan de hand van het feit dat de toegevoegde waarde voor hem niet duidelijk is.

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 12 december 2023 met de volgende agenda:

1. 1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

5. Statutaire benoemingen

6. Statutenwijziging

6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

6.2. Nieuwe tekst van de statuten

7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Volmachten

Varia

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering op 12 december 2023 te machtigen de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 12 december 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen, op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform de in de artikelen 1 en 2 getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan TMVS dv, p/a TMVS, Stropstraat 1 te 9000 Gent (elektronische post 20231212BAVTMVS@farys.be).

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld. Wijziging. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld. Wijziging. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Jaarlijks wordt de verdeling ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
De procedure tot vastlegging kan vereenvoudigd worden met vaste, niet indexeerbare bedragen. Deze kunnen bij een nieuwe legislatuur herzien worden.

 

De richtinggevende verdeling van de in het budget voorziene bedragen voor de toelagen voor ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld, wordt als volgt aangepast:

        45 % ontwikkelingshulp,

        45 % humanitaire hulp,

        10 % hulp vierde wereld

 

Er wordt een beperking ingevoerd tot 1 subsidieaanvraag per indiener, per adres indiener, en per project. Indien er toch meerdere indieners, projecten per adres zijn of per project, wordt enkel de eerste indiening als geldig beschouwd, tenzij een eerdere indiener uitdrukkelijk vermeldt, in de volgende aanvraag, dat hij de eerdere aanvraag intrekt.

 

Juridische gronden

        Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.

        Reglement verdeling toelagen ontwikkelingshulp – humanitaire hulp – hulp vierde wereld goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 8 juni 2009, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 23 december 2013, 25 oktober 2021 en 27 februari 2023.

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40.

 

Argumentatie

Het reglement blijft grotendeels ongewijzigd, enkel volgende aanpassingen worden voorzien:

        Er wordt een beperking ingevoerd tot 1 toelageaanvraag per indiener, per adres indiener, en per project. Indien er toch meerdere indieners, projecten per adres zijn of per project, wordt enkel de eerste indiening als geldig beschouwd, tenzij een eerdere indiener uitdrukkelijk vermeldt, in de volgende aanvraag, dat hij de eerdere aanvraag intrekt.

        De richtinggevende verdeling van de in het budget voorziene bedragen voor de toelagen voor ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld, wordt als volgt aangepast:

- 45 % ontwikkelingshulp,

- 45 % humanitaire hulp,

- 10 % hulp vierde wereld.

 

        Er worden vaste, niet indexeerbare, toelagebedragen voorzien, herzienbaar bij een nieuwe legislatuur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De raad keurt onderstaand reglement met betrekking tot de verdeling van de toelagen ontwikkelingshulp - humanitaire hulp - hulp vierde wereld goed.

 

Artikel 2: Onderstaand reglement vervangt het reglement, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2023.

 

REGLEMENT VERDELING TOELAGEN ONTWIKKELINGSHULP - HUMANITAIRE HULP - HULP VIERDE WERELD

 

Artikel 1

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor het toekennen van toelagen voor ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en hulp vierde wereld met een richtinggevende verdeling van:

        45 % ontwikkelingshulp,

        45 % humanitaire hulp,

        10 % hulp vierde wereld.

 

Artikel 2

De begrippen ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en hulp vierde wereld worden als volgt gedefinieerd:

        Ontwikkelingshulp: hulp voor projecten die gericht zijn op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, een gemeenschap of een bevolkingsgroep en die zich situeren in een land voorkomend op de OESO-DAC-lijst van de Verenigde Naties;

        Humanitaire hulp: noodhulp naar aanleiding van een natuurramp (bijvoorbeeld: aardbeving, overstroming, hongersnood door aanhoudende droogte,…) of andere noodsituaties met betrekking tot primaire behoeften waarin volkeren zich plots kunnen bevinden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een burgeroorlog, bombardementen,…) in ontwikkelingslanden, landen in ontwikkeling en ontwikkelde landen met inbegrip van hulp in België zelf;

        Hulp vierde wereld: hulp geboden door organisaties of binnen projecten in het kader van armoedebestrijding in België.

 

Artikel 3

De procedure van de aanvragen voor ontwikkelingshulp en hulp vierde wereld verloopt als volgt:

        De aanvrager dient vóór 1 mei van het jaar waarop de toelagen betrekking hebben een aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Er kan slechts 1 toelageaanvraag per indiener, per adres indiener, en per project ingediend worden. Indien er toch meerdere indieners, projecten per adres zijn of per project, wordt enkel de eerste indiening als geldig beschouwd, tenzij een eerdere indiener uitdrukkelijk vermeldt, in de volgende aanvraag, dat hij de eerdere aanvraag intrekt.

        Alle tijdig ontvangen aanvragen worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd in het jaar waarop de toelagen betrekking hebben.

        Het college van burgemeester en schepenen maakt op basis van de ingediende voorstellen een ontwerp van raadsbesluit houdende verdeling en toekenning van toelagen voor ontwikkelingshulp en hulp vierde wereld. Het ontwerp wordt doorverwezen naar de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op een eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

De procedure voor het toekennen van toelagen voor humanitaire hulp verloopt als volgt: naar aanleiding van ontvangen aanvragen of naar aanleiding van berichtgeving in de media maakt het college van burgemeester en schepenen een ontwerp van raadsbesluit houdende verdeling en toekenning van de toelage voor humanitaire hulp. Het ontwerp wordt doorverwezen naar de voorzitter van de gemeenteraad voor agendering op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Artikel 4

De volgende voorwaarden worden bepaald voor de toekenning van een toelage voor ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en hulp vierde wereld:

 

Ontwikkelingshulp en hulp vierde wereld:

        De aanvragen kunnen ingediend worden door natuurlijke personen of rechtspersonen en zijn beperkt tot 1 toelageaanvraag per indiener, per adres indiener, en per project. Indien er toch meerdere indieners, projecten per adres zijn of per project, wordt enkel de eerste indiening als geldig beschouwd, tenzij een eerdere indiener uitdrukkelijk vermeldt, in de volgende aanvraag, dat hij de eerdere aanvraag intrekt.

        De natuurlijke persoon die een aanvraag voor een organisatie of een project indient dient een inwoner van de gemeente Wezembeek-Oppem te zijn. Rechtspersonen die een aanvraag indienen dienen een zetel of een vestigingseenheid te hebben op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem of dienen erkend te zijn als vereniging van Wezembeek-Oppem of dienen werkzaam te zijn als vereniging op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem;

        Bij de aanvraag dient een verslag of informatie toegevoegd te worden van het project of de werking van de organisatie waarvoor een aanvraag voor het verkrijgen van een toelage wordt ingediend;

        Indien een aanvraag voor het toekennen van een toelage aan een organisatie of een vereniging wordt ingediend, kunnen enkel toelagen worden toegekend indien maximum 30 % van de jaarlijkse werkingsmiddelen van de organisatie of de vereniging wordt besteed aan administratiekosten, publiciteitscampagnes en –materiaal en voor de buitenlandse projecten aan reis- en verblijfskosten;

        De aanvrager moet dit kunnen staven hetzij door een jaarverslag, een ander document, hetzij een ondertekende verklaring;

        De controle op de aanwending van de toelage conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk één jaar na de uitbetaling via een formulier “Controle aanwending gemeentelijke toelage voor het dienstjaar…” en uiterlijk voor de toekenning van een toelage voor een volgend dienstjaar aan dezelfde aanvrager, organisatie of vereniging. Het college van burgemeester en schepenen kan bij de aanvrager een verslag of bijkomende stukken opvragen.

 

Humanitaire hulp:

        De aanvragen kunnen ingediend worden door natuurlijke personen of rechtspersonen en zijn beperkt tot 1 toelageaanvraag per indiener, per adres indiener, en per project. Indien er toch meerdere indieners per adres of projecten per adres zijn, wordt enkel de eerste indiening als geldig beschouwd, tenzij een eerdere indiener uitdrukkelijk vermeldt, in de volgende aanvraag, dat hij de eerdere aanvraag intrekt.

        De natuurlijke persoon die een aanvraag voor een organisatie of een project indient dient een inwoner van de gemeente Wezembeek-Oppem te zijn. Rechtspersonen die een aanvraag indienen dienen een zetel of een vestigingseenheid te hebben op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem of dienen erkend te zijn als vereniging van Wezembeek-Oppem of dienen werkzaam te zijn als vereniging op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem;

        Indien er geen externe aanvragen werden ingediend kan naar aanleiding van berichtgeving in de media het college van burgemeester en schepenen een voorstel voor toekenning van toelagen voor hulp naar aanleiding van een natuurramp of een andere noodsituatie formuleren;

        De controle op de aanwending van de toelage gebeurt conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, door het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk één jaar na de uitbetaling via een formulier “Controle aanwending gemeentelijke toelage voor het dienstjaar...” en uiterlijk voor de toekenning van een toelage voor een volgend dienstjaar aan dezelfde aanvrager, organisatie of vereniging. Het College van Burgemeester en Schepenen kan bij de aanvrager, de organisatie of de vereniging een verslag of bijkomende stukken opvragen.

 

Artikel 5

De volgende maximumbedragen worden bepaald voor de verdeling en de toekenning van toelagen ontwikkelingshulp en hulp vierde wereld:

        Voor aanvragen ingediend door erkende jeugdverenigingen van Wezembeek-Oppem of door jeugdverenigingen die werkzaam zijn op het grondgebied van Wezembeek-Oppem: 500 euro per aanvraag en per dienstjaar. Aan een vereniging wordt slechts één toelage per dienstjaar toegekend;

        Voor aanvragen ingediend door andere verenigingen, organisaties of natuurlijke personen: 900 euro per aanvraag en per dienstjaar. Aan een vereniging, een organisatie of voor eenzelfde project wordt slechts één toelage per dienstjaar toegekend.

        De toelagen worden verleend binnen de perken van het jaarlijks daartoe in het budget goedgekeurde krediet.

 

Artikel 6

Bijzondere projecten of projecten van organisaties waaraan het bestuur bijzondere aandacht wil schenken of een hogere toelage wenst toe te kennen, worden elk dienstjaar nominatief opgenomen in het budget en worden door de gemeenteraad nominatief toegekend. Dit reglement is niet van toepassing op de toekenning van deze toelagen.

 

Artikel 7

Dit reglement vervangt, vanaf 1 januari 2024, het reglement van 25 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:  'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt:  'De notulen en het zittingsverslag zijn twee vormen van dezelfde werkelijkheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 november 2023 terug op:

 

'De dichotomie tussen de notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag blijft voor geen zinnig mens nog uit te leggen.

 

Wij stelden voor beide na goedkeuring integraal op de website te plaatsen. Dit is de snelste en gemakkelijkste oplossing.

 

We hebben tot nu toe nog nooit zulke discrepantie gezien tussen de notulen en het ziitingsverslag. In het zittingsverslag staat punt 2 over het burgervoorstel beschreven in bijna 4 bladzijden terwijl het in de notulen welgeteld over een halve lijn gaat (“Het punt is verdaagd.”). Hier gaat het wel degelijk niet alleen over een gebrek aan transparantie maar ook een gebrek aan democratie. Want wat krijgt de geïnteresseerde burger te zien? Juist!

 

De heer burgemeester verwees bij de bespreking van dit punt naar het verplicht karakter van het verschil. Wat hij er níet bij vertelde is de suggestie dat de publicatie van het zittingsverslag niet verplicht is, maar uiteraard wel mag. Meer nog vanuit het oogpunt van transparantie, is een publicatie van het zittingsverslag zelfs aan te moedigen, staat er letterlijk te lezen (link: https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/gemeenteraad/vergaderingen onder “Publicatie op de webtoepassing”).

 

Het is misschien het ogenblik om, zoals in de een groot aantal Vlaamse gemeenten, waaronder Kraainem, te pleiten voor een video- of audio-opname van de gemeenteraad die dan het zittingsverslag zou kunnen vervangen. Dit kan toch niet moeilijk zijn.

 

Over beide aspecten hadden we graag een duidelijke stemming.'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Burgervoorstel.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 november 2023 terug op:

 

'Op de vorige gemeenteraad werd een burgervoorstel toegelicht inzake het hockeyproject en de herinrichting van de sportsite in de Sportpleinstraat, met het verzoek om de bezorgdheden rond dit project zeer serieus te nemen, om er een open dialoog over te hebben, en het project niet op de huidige locatie uit te voeren.

 

Eerst werd een korte situatieschets voorgesteld. We zijn omringd door 5 hockeyclubs in een straal van minder dan 3 km. Waarvan er 4 onder de noemer vallen van familiale hockeyclubs. Ze hebben een gemiddeld ledenaantal van over de 1000. We vrezen dat het in Wezembeek-Oppem ook zo'n vaart kan lopen. Een verhoogd lidgeld voor mensen van buiten de gemeente gaat niets veranderen aan het risico op een aanzienlijke overlast van buitenaf in onze dorpskern en dus niet alleen in de Sportpleinstraat. Nieuwe infrastructuur heeft dus een enorme aanzuigkracht. Waarom zou dat niet gebeuren in de nieuwe hockeyclub in Wezembeek-Oppem?

 

In een minimum van tijd, waarschijnlijk binnen 2 jaar, zal het hockeyveld in Wezembeek-Oppem verzadigd zijn. Dit wil zeggen 600 leden of 4x meer dan het voetbal. En welke sportclub wil niet groeien? En welke uitbater van een cafetaria/brasserie wil zijn zakencijfer niet zien toenemen? U kan het al raden: er is nog plaats voor een half terrein dus nog eens 300 leden erbij. In totaal dus al 6x meer hockeyleden dan voetballers. En dit in een gedeelde cafetaria? Menig voetballer zal zich niet meer thuis voelen in zijn eigen club! En het onvermijdelijke zal gebeuren. De voetbalclub gaat vanzelf wegtrekken. Wat een opportuniteit want de hockeyhonger is nog niet gestild. Er komt een bijkomende familiale hockeyclub midden in Wezembeek-Oppem!

 

Het CBS wil dit niet laten onderzoeken. Wij denken dat de huidige meerderheid een zware verantwoordelijkheid draagt voor de toekomst van onze volledige dorpskern. En dus niet alleen van de Sportpleinstraat.'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 november 2023 terug op:

 

'Het college heeft een voorkeursschema uitgewerkt. Vectris werd gevraagd om een ontwerp-actieplan op te stellen. Mevrouw Mineur deelde mee dat het college zich boog over een beleidsplan met actietabel.

 

Op 1 december 2023 zal de laatste stuurgroep bijeengeroepen worden.

 

Na de stuurgroep wordt dan het totale plan voorgelegd aan de gemeenteraad voor de finale goedkeuring, hopelijk op de zitting van december 2023.

 

Veel burgers laten ons weten niet goed op de hoogte te zijn. Feit is dat de info fragmentarisch blijft.

 

Wat zijn nu de volgende stappen?

 

Wat is de stavaza van het mobiliteitsplan? Is de kous nu af?'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 22 november 2023 terug op:

 

Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

'We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Hoe zit het met de toekomstige uitbating?

 

De heer burgemeester stelde dat uiteindelijk geen enkele kandidaat een concessievoorstel ingediend heeft.

 

Een aantal potentiële kandidaten werd ook bevraagd naar de reden van hun terughoudendheid. De kostprijs van de renovatiewerken, bereikbaarheid van de site en de personeelsproblemen binnen de horecasector bleken belangrijke elementen in hun beslissing.

 

De heer burgemeester stelde dat de voorkeur blijft uitgaan naar een horeca-invulling, maar alternatieve concepten konden geanalyseerd worden. Is dit onderzocht? Waarover gaat het? Werd Horeca Vlaanderen geconsulteerd?

 

Hoe zit het het met het groen op school? Enige tijd geleden werd ons gezegd dat men het plantseizoen zou afwachten.'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Belfius en andere cijfers en data in onze commissies.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Belfius en andere cijfers en data in onze commissies.'

 

 

De heer jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 november 2023:

 

'De heer burgemeester deelde op de vorige gemeenteraad op onze vraag mee dat Belfius gevraagd werd hun cijfers toe te lichten. Deze maand was er geen commissie financiën gepland. er werd gevraagd de toelichting te voorzien voor de commissie van de maand november.

 

Hoe komt het dat de gemeenteraad zo dikwijls moet wachten op allerlei gegevens? Hoe lang is het geleden dat de cijfers van Belfius gekend zijn? Hoe dikwijls gebeurt het niet dat cijfers al sinds maanden bekend zijn?

 

In deze gemeenteraad is ook het Regiodecreet in hetzelfde bedje ziek.

 

Dit is geen nieuw of oud gegeven. Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. Hieruit blijkt een gebrek aan respect voor de gemeenteraad.

 

De toelichting met betrekking tot de voorzieningen inzake pensioenen en erelonen wordt gepland voor de

commissie van de maand december, samen met de voorstelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2025.

 

Wij dringen aan op volledigheid inzake de oplijsting van erelonen. We zijn benieuwd.'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'PFAS in ons drinkwater.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'PFAS in ons drinkwater.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 22 november 2023 af:

 

'In het Waalse landsgedeelte, maar ook in Vlaanderen, is er commotie ontstaan over de PFAS-gehaltes in het drinkwater. Ook bij ons worden vragen gesteld.

 

Van waar is ons drinkwater afkomstig? Worden de PFAS-waarden nagekeken?'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgverstrekkerskaart.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zorgverstrekkerskaart.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 22 november 2023:

 

'In onze buurgemeente Zaventem werd recent een regeling aangenomen om zorgverstrekkers toe te laten bij hun patiënten te parkeren voor de duur van de behandeling mits gebruik van een aangepaste kaart. In verschillende steden en gemeenten in Europa bestaat een dergelijke regeling.

 

Tijdens de coronacrisis werd ook in de ELZ Druivenstreek een gelijkaardig systeem gebruikt.

 

Dit lijkt ons een lovenswaardig initiatief. Dit moet ook hier mogelijk zijn.

 

De zorgverstrekkerskaart is natuurlijk enkel van toepassing voor zorgverstrekkers. De kaart zou gratis bij de gemeentediensten beschikbaar zijn en is 2 jaar geldig. Met deze kaart kan overal binnen de gemeente geparkeerd worden. Uiteraard moeten de modaliteiten grondig doorgepraat worden.'

Publicatiedatum: 22/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.