Zitting van 23/10/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Murielle Jaubert, Dominique Matthys-Reyniers – schepenen

Zeynep Gorgu – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 september 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 18 september 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

18 september 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 18 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

Het punt is verdaagd.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Opportuniteitsadvies kinderopvang - procedure en criteria. Goedkeuring.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Opportuniteitsadvies kinderopvang - procedure en criteria. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De Vlaamse regering besliste dat vanaf 1 januari 2022 organisatoren een aanvraag moeten indienen bij het lokaal bestuur tot het bekomen van een opportuniteitsadvies.

 

Juridische gronden

       Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang

       Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021 tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvang en over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang.

       Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (Procedurebesluit van 9 mei 2014).

 

Advies

De procedure en criteria werden voor advies en opmerkingen voorgelegd aan de bestaande kinderopvanginitiatieven. We kregen geen opmerkingen.

 

Argumentatie

De organisatoren moeten het opportuniteitsadvies toevoegen aan hun vergunningsaanvraag bij Agentschap Opgroeien, indien het gaat over:

- de opstart van een nieuwe groepsopvang,

- de verhuis van een groepsopvang binnen de gemeente,

- een uitbreiding met minstens 9 plaatsen,

- de uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang.

 

De criteria en procedure voor het opportuniteitsadvies dat het lokaal bestuur dient te geven, werden opgemaakt met het oog op een vroege kennismaking en een samenwerking bij de opstart. Op deze manier kan informatie tijdig uitgewisseld worden.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: de gemeenteraad keurt de opgestelde procedure en beoordelingscriteria, zoals gevoegd in bijlage, goed. Op basis daarvan zal de gemeente een opportuniteitsadvies kunnen verlenen aan een organisator kinderopvang bij de opstart van een nieuwe groepsopvang, de verhuis van een groepsopvang binnen de gemeente, een uitbreiding met minstens 9 plaatsen of een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang. Dit opportuniteitsadvies moet een organisator toevoegen aan zijn vergunningsaanvraag bij Opgroeien.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Concessieovereenkomst Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Cel beleid. Concessieovereenkomst Domus kinderopvang. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2023 betreffende de concessieprocedure Domus.

 

Feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 september de kandidatuur van het 'Land van Wezembeek-Oppem' voor de concessie van het Domusgebouw goed.

 

Juridische gronden

       Wet betreffende de concessieovereenkomsten van 17 juni 2016

       Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 40 en 41)

       Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

       Beslissing van 26 juni 2023 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de procedure Concessie Domus Kinderopvang.

       Beslissing van 20 september 2023 van het college van burgemeester en schepenen betreffende de aanvaarding van de kandidaat-organisator van het Land van Wezembeek-Oppem en de concessieovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Argumentatie

Door de toenemende vraag naar kinderopvang in onze gemeente hebben het college van burgemeester en schepenen en 'Land van Wezembeek-Oppem' besloten om samen te werken. Als gevolg daarvan is er besloten om door middel van concessie, het gemeentelijk gebouw Domus beschikbaar te stellen voor kinderopvangdoeleinden.

 

Financieel advies

Tegenover de concessie van het gemeentelijk gebouw Domus staat een concessievergoeding.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: de bijhorende concessieovereenkomst betreffende het gebouw Domus ten behoeve van het laten uitbaten van een kinderopvang van 0-3 jaar, door het Land van Wezembeek-Oppem, wordt goedgekeurd.

Artikel 2: de algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om de concessieovereenkomst te ondertekenen namens het lokaal bestuur.

Artikel 3: afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan 'Het Land van Wezembeek-Oppem'.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

 

OZ.5. Dienst financiën. Opvolgingsrapportering. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport over het eerste semester van 2023 met betrekking tot het meerjarenplan 2020-2025.

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Statutenwijziging TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor services). Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Statutenwijziging TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor services). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

29 augustus 2023: Aangetekende brief TMVS met de aankondiging dat op 12 december 2023 een algemene vergadering is gepland waarop een statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 

Feiten en context

De gemeente neemt deel aan TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) opgericht op 22 december 2017, en bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van 30 maart 2018 onder het nummer 18054463.

 

Juridische gronden

        De statuten van TMVS dv.

        De bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 427 waarin bepaald wordt dat een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden, dat de algemene vergadering waarvan hier ter sprake voorzien wordt op 12 december 2023.

 

Advies

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Het advies van de commissie ondersteuning.

 

Argumentatie

Het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv dat aan alle deelnemers op 29 augustus 2023 werd overgemaakt met voorstellen, zoals toegelicht door de raad van bestuur van TMVS met nota van 24 augustus 2023. Als bijlage toegevoegd bij de brief van 29 augustus 2023.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

15 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

5 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

 

 

Artikel 1: De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffende ontwerp, goed te keuren.

Artikel 2: De afgevaardigde, aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019, voor deelname aan de algemene vergaderingen van TMVS te mandateren om het agendapunt op de bijzondere algemene vergadering van 12  december 2023 goed te keuren.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan TMVS p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij elektronisch per post : 20231212BAVTMVS@farys.be.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

 

OZ.7. Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

21 september 2023 : e-mail Poolstok cvba houdende oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van cvba Poolstok op 25 oktober 2023  met een voorstel tot wijziging van de statuten tijdens de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering  van 25 oktober 2023 heeft de volgende agendapunten:

        Samenstelling van het bureau van de vergadering

        Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

        Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

        Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.

        Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

        Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.

        Volmacht voor de coördinatie van statuten.

        Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

        Volmacht voor de formaliteiten.

 

Feiten en context

Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaatrecht met vennoten uit de publieke sector.

 

Juridische gronden

        22 december 2017 - Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 386.

        28 mei 2018 - Gemeenteraadsbesluit houdende toetreding van de gemeente Wezembeek-Oppem tot Poolstok cvba.

        25 maart 2019  - Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 houdende aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergadering van cvba Poolstok.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot statutenwijziging van cvba Poolstok zoals  overgemaakt door Poolstok cvba  via e-mail op 21 september 2023 als agendapunt voor de buitengewone algemene vergadering

Artikel 2:  De afgevaardigden, aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019  voor de algemene vergaderingen van cvba Poolstok, te mandateren en de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Agenda met vaststelling mandaat afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering  op 19 december 2023 en statutenwijziging van Zefier. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Cel beleid. Agenda met vaststelling mandaat afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering  op 19 december 2023 en statutenwijziging van Zefier. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

12 juni 2023: E-mail Zefier houdende melding dat er op 19 december 2023 en buitengewone algemene vergadering is gepland waarop een statutenwijziging ter goedkeuring wordt voorgelegd en waarin de agenda wordt overgemaakt.

 

Feiten en context

De gemeente neemt deel aan Zefier opgericht op 7 september 2017 en bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad op 12 september 2017 onder het nummer 17320387.

 

Juridische gronden

       de statuten van Zefier cvba;

       de bepalingen van het decreet lokaal bestuur , inzonderheid artikel 427 waarin bepaald wordt dat een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, dat de beslissingen terzake aan hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden, dat de algemene vergadering waarvan hier ter sprake voorzien wordt op 19 december 2023.

 

Argumentatie

De uitnodigingsbrief Van Zéfier met de agenda van de buitengewone algemene vergadering  en het ontwerp van statutenwijziging overgemaakt aan alle deelnemers op 12 juni 2023 met toelichting d.d. 8 juni 2023 door de raad van bestuur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De tijdige ontvangst te bevestigen van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken;

Artikel 2: Kennis te nemen van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 en van de bijhorende stukken. De in deze stukken opgenomen motivering wordt bijgetreden;

Artikel 3: De statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd integraal goed te keuren;

Artikel 4: De heer Philippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel) en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin (met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel), alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als afgevaardigde aan te duiden op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad;

Artikel 5: Opdracht te geven  aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. Eveneens opdracht te geven aan de afgevaardigde om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Zefier op info@zefier.be uiterlijk op 15 december 2023.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 15 december 2023. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 15 december 2023. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

25 september 2023: oproeping Iverlek om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 15 december 2023 met de volgende agenda :

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.

3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

4. Statutaire benoemingen.

5. Statutaire mededelingen.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Juridische gronden

        De statuten van Iverlek.

        De bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzonderheid deel 3 - afdeling 3 - onderafdeling 3 en artikel 432 al. 3 waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

        Gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 houdende aanduiding van de heer Jean-Pierre Butaye als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Via e-mail van 25 september 2023 werd een brief door Iverlek met documentatiestukken overgemaakt aan de gemeenten . 

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d.  15 december 2023:

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 11 september 2023 als volgt samengesteld:

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.

3. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

4. Statutaire benoemingen.

5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen van onderhavige beslissing.

Ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 werd de heer Jean-Pierre Butaye  aangeduid als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

 

OZ.10. Afdeling vrije tijd. Concessie gebouw 40ste eenheid Gidsen. Goedkeuring.

 

Het punt is verdaagd.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Dienst vrije tijd. Aanpassing vrijwilligersreglement. Goedkeuring.

 

 

OZ.11. Dienst vrije tijd. Aanpassing vrijwilligersreglement. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het bestaande reglement in verband met vrijwilligers moest aangepast worden omdat het niet langer overeenkomt met de visie van het lokaal bestuur.

Vrijwilligers helpen de gemeente onbezoldigd maar in sommige gevallen is een uitzondering aangewezen.

 

Juridische gronden

Gemeenteraad beslissing van 27 juni 2016

 

Advies

Advies van Nederlandstalige Cultuurraad van 13 september 2023.

 

Argumentatie

De voorgestelde wijzigingen aan het reglement hebben tot doel een onderscheid te maken tussen verschillende types vrijwilligers die kunnen ingezet worden:

De standaardvrijwilliger is een vrijwilliger die geen specifiek diploma of vaardigheden nodig heeft om de gewenste opdracht uit te voeren.              
De standaard vrijwilliger ontvangt geen forfaitaire kostenvergoeding, enkel een kilometervergoeding of transportvergoeding indien van buiten de gemeente Wezembeek-Oppem.

 

De gekwalificeerde vrijwilliger is een vrijwilliger die over een specifiek diploma bezit of de gewenste specifieke vaardigheden of ervaring heeft die nodig zijn voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht.              
Een gekwalificeerde vrijwilliger ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding van 20 euro tot 4 uur vrijwilligerswerk of 40 euro voor een dag vrijwilligerswerk van meer dan 4 uur en minder dan 8 uur.

De forfaitaire kostenvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd met als aanvangsindex de gezondheidsindex van september 2023 (basis 2004=100).


Vrijwilligers die meer dan 6 uur per dag werken en geen forfaitaire kostenvergoeding ontvangen, hebben recht op een door de gemeente betaalde maaltijd ter waarde van één maaltijdcheque. 

De toevoeging van het artikel 9 vloeit dan weer voort uit een aanpassing van het Vlaams Vrijwilligersdecreet dat in bepaalde gevallen verplicht om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Iedere persoon die als vrijwilliger in contact komt met jeugd dient aan de betrokken gemeentelijke dienst een uittreksel uit het strafregister type 2 (minderjarigenmodel) voor te leggen voor aanvang van de tewerkstelling.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

15 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Emmanuel Froidbise

 

5 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst en Robert De Lille

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding op basis van de verantwoording die hij onvoldoende acht.

 

Aritkel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het vrijwilligersreglement, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

Artikel 2: Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en treedt in voege op 1 november 2023.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Vaststelling van het Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) 2024-2030. Beslissing.

 

 

OZ.12. Cel milieu/ecologische transitie. Vaststelling van het Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) 2024-2030. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het college en de gemeenteraad namen respectievelijk op 29 augustus 2019 en op 25 november 2019 kennis van de stand van zaken van klimaat en biodiversiteit door middel van meerdere IPCC en IPBES rapporten.

Op 25 november 2019 onderschreef de gemeenteraad doelstellingen van de Burgemeestersconvenant 2030 en gaf opdracht een SECAP voor te bereiden.

Op 16 augustus 2023 bracht ASPECT een voorwaardelijk gunstig advies uit over het ontwerp-SECAP.

Op 4 oktober 2023 stemde het college principieel in met het ontwerp SECAP.

 

Juridische gronden

        Besluit van de gemeenteraad van 23 december 2013 houdende bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende ondertekening Vlaams-Brabants klimaatengagement - Klimaatverandering (2.16.2.1);

        Besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2014 houdende ondertekening Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors - Klimaatverandering (2.16.2.1);

        Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 houdende vaststelling klimaatactieplan 2016-2020 - Klimaatverandering (2.16.2.1);

        Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende samenwerkingsovereenkomst klimaatengagement. Goedkeuring.

 

Advies

De Werkgroep Energie en Klimaat van ASPECT bereidde een advies voor in de vorm van een motie die de gemeente oproept:

        in te zetten op meer communicatie naar de bevolking rond klimaat

        meer aandacht te besteden aan de eigen voorbeeldfunctie en

        sterker in te zetten op participatie met inwoners (Aspect, WOKenergie, Druifkracht, energiegemeenschappen, enz.) bij de uitvoering van het SECAP.

 

Argumentatie

Het opmaken van het SECAP vloeit voort uit het onderschrijven van de Burgemeestersconvenant en de erin opgenomen doelstellingen. De voorziene actieplannen bestaan uit een keuzemenu aan individuele acties waaruit het college in de komende jaren kan kiezen om het klimaatbeleid concreet vorm te geven.

De acties overspannen de meeste van de voor Wezembeek-Oppem relevante sectoren. Voor het eerst is er ook uitgebreid aandacht voor adaptatiemaatregelen.

Doorheen het document wordt rekening gehouden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Geen van de acties is bindend, het betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Zie verder ook: 95 Argumenterende nota.

 

Financieel advies

Het goedkeuren van het SECAP houdt geen financiële verbintenis in vanwege de gemeente. Financiële impact wordt bij de uitvoering van iedere individuele actie beoordeeld.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1 : Stemt in met het ontwerp van Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) en houdt rekening met de opmerkingen geformuleerd door ASPECT.

Artikel 2: Maakt een afschrift van deze beslissing over aan de provincie Vlaams-Brabant als coördinator van het Burgemeestersconvenant opdat het SECAP wordt overgemaakt aan het secretariaat van de Burgemeestersconvenant.

Artikel 3: Maakt ter kennisgeving een afschrift van deze beslissing over aan de gemeenten Drogenbos, Wemmel en Kraainem die samen met Wezembeek-Oppem het SECAP hebben opgemaakt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De zon schijnt voor iedereen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 oktober 2023:

 

'Mensen doen een inspanning voor het milieu en plaatsen zonnepanelen.

 

Het is fijn dat de gemeente hiervoor subsidies geeft. Het is minder fijn dat het voor sommige inwoners nu al bijna een half jaar hierop wachten is.

 

Hoe komt dit? Is er zicht op een snelle uitbetaling?' 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 oktober 2023 terug op:

 

'Veel burgers laten weten niet goed op de hoogte te zijn. Feit is dat de info fragmentarisch blijft.

Op de vorige gemeenteraad deelde de heer burgemeester mee op onze vraag naar een tijdsschema dat dit afhing van de voorbereiding door Vectris, de bevoegde schepen en de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar.

Wat is de huidige stavaza van het mobiliteitsplan?'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 oktober 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

Mevrouw Matthys verwees op de vorige gemeenteraad naar de beslissingen van de gemeenteraad, tot vaststelling van de vergoeding enerzijds en het concessiebestek anderzijds. Concessievoorstellen werden ingewacht tegen 29 september. Is daar al meer nieuws over?

 

Hoe zit het met de toekomstige uitbating? Er waren een aantal “ernstige” kandidaten voor de uitbating. Is er al een keuze gemaakt? Hoe ver staat dit dossier?'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'In de herfst vallen de meeste bladeren.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'In de herfst vallen de meeste bladeren.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 18 oktober 2023 af:

 

'De herfst is reeds in het land. De bladeren vallen. De inwoners worden gevraagd om hun voetpad proper en veilig te houden ...

 

Op sommige plaatsen worden er korven geplaatst om deze bladeren te verzamelen.

 

Wat moeten inwoners doen die geen tuin hebben om te composteren of niet de mogelijkheid hebben om de bladeren in in zo'n korf te doen? Naar het containerpark brengen? Maar dan moet er betaald worden.

 

Is dit geen discriminatie tussen inwoners? Graag de mogelijkheid om bladeren gratis naar het containerpark te brengen.

 

Of toch minstens de uitwerking van een alternatief aanbod.' 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Burgervoorstel(len).'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Burgervoorstel(len).'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 oktober 2023 terug op:

 

'Op 27 april 2023 werd een burgervoorstel overhandigd aan de gemeente inzake het hockeyproject en de herinrichting van de sportsite in de Sportpleinstraat, met het verzoek om de bezorgdheden rond dit project zeer serieus te nemen, om er een open dialoog over te hebben, en het project niet op de huidige locatie uit te voeren.

 

Op 22 mei 2023 nam de gemeenteraad kennis van de toelichting van het burgervoorstel, dat doorverwezen werd naar de commissie voor grondgebiedszaken die plaats had op 20 juni 2023 waar het burgervoorstel besproken werd.

 

We blijven hier met een dubbel gevoel zitten zeker wat betreft mobiliteit, gedragenheid en financiële impact.

 

Een nieuw burgervoorstel werd geagendeerd op deze gemeenteraad. Nu zijn er blijkbaar 182 ondertekenaars. Er werd aandachtig geluisterd naar de verzuchtingen van de afgevaardigden van de indieners en het burgervoorstel werd doorverwezen naar de bevoegde gemeenteraadscommissie.

 

Maar we blijven zitten met de vaag hoe het zit het met de democratie en de besluitvorming. Dit was blijkbaar geen programma van de meerderheid. Er is geen bevraging geweest naar de noodzaak.

 

Wij informeerden de vorige gemeenteraad naar het schriftelijk antwoord aan de indieners van het vorige burgervoorstel. Dit zou nagekeken worden door de algemeen directeur. Is dit gebeurd?'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten Zebra’s.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten Zebra’s.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 oktober 2023 terug op:

 

'De zebrapaden worden geleidelijk aangepakt. Op veel plaatsen is er een duidelijke vooruitgang sinds wij erom vroegen.

 

Maar het zou allemaal veel sneller kunnen. Op verschillende plaatsen blijven de zwakke weggebruikers nog steeds in de kou staan. Er zou een allesomvattend plan moeten komen dat er voor zorgt dat de oversteekplaatsen geregeld onderhouden worden en niet alleen bij het begin van het schooljaar of in bepaalde omgevingen.

 

Ook nieuwe zebrapaden moeten vlotter kunnen verwezenlijkt worden.'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De tijd van het vallen van de bladeren en van de algemene vergaderingen.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De tijd van het vallen van de bladeren en van de algemene vergaderingen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 18 oktober 2023 af:

 

'In de lente en in de herfst is het ook de tijd van de algemene vergaderingen, al dan niet bijzondere.

 

Er is afgesproken dat de afgevaardigden van de gemeente een verslag zouden uitbrengen in de bevoegde commissie (intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen)

 

Wij denken dat het stilaan tijd wordt om hier werk van te maken.

 

Wanneer kan dit gebeuren?'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Regeren is vooruitzien.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Regeren is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 oktober terug op:

 

'Regeren is vooruitzien.'

'Of in het Frans ‘Gouverner c’est prévoir’ (A bon entendeur demi mot suffit).

 

Op de gemeenteraad van 26 juni 2023 vroeg Emmanuel Froidbise bij de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente en het OCMW voor het boekjaar 2022 een nadere detaillering met betrekking tot de voorzieningen voor pensioenen en de uitgaven voor erelonen.

 

Tot nu toe mocht hij die niet ontvangen.

 

Ook op de cijfers van Belfius geciteerd op dezelfde gemeenteraad is het nog steeds wachten, al dan niet in een commissie.

 

Het begint op Godot te lijken … (onze Samuel moest het eens weten).'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Parkeren ook voor mindervaliden.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Parkeren ook voor mindervaliden.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 oktober 2023:

 

'In de synthesenota van het mobiliteitsplan van Wezembeek-Oppem (versie 2 mei 2023) wordt het parkeren zijdelings aangekaart. In het voorkeursscenario is er van parkeren zelfs geen sprake meer. Nochtans is het parkeerbeleid een belangrijk aspect bij de sturende maatregelen ervan.

 

Wat is de visie op het parkeerbeleid in het mobiliteisplan?

 

Er moet dringend werk gemaakt worden van het creëren van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Onderzoek naar de behoeften en noden alsook maatregelen hiertoe zijn op korte termijn noodzakelijk.

 

In dit kader stellen we voor om nu reeds twee parkeerplaatsen voor gehandicapten te voorzien op de volgende plaatsen:

       Hernalsteenstraat/Mechelsesteenweg

       Tramhalte Ter Meeren/Mechelsesteenweg

 

Er zijn waarschijnlijk nog andere plaatsen in de gemeente waar dezelfde maatregelen kunnen genomen worden.'

Publicatiedatum: 01/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.