Zitting van 28/11/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 oktober 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 oktober 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 oktober 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 24 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2022. Beslissing.

 

 

OZ.2. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

11 oktober 2022: E-mail van Haviland voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de intercommunale Haviland, opgericht op 24 maart 1965.

De vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergaderingen van intercommunale Haviland werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 11 februari 2019.

De agenda is als volgt samengesteld:

  1. Notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2022 goedkeuring;
  2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2023 (art 34):
  3. Vervanging lid raad van bestuur ( art.19): goedkeuring.
  4. Varia.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 en 445.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 14 december 2022:

  1.    Notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2022: goedkeuring.
  2.    De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2022 (art 34):
  3.    Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring.
  4.    Varia.

 

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 14 december 2022 te mandateren de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten, goed te keuren.

 

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 14 december 2022 niet geldig zou kunnen beraadslagen op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform artikel 1 van de getroffen beslissing.

 

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022. Beslissing.

 

 

OZ.3. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 september 2022: brief van TMVS houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services).

In zitting van 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van TMVS.

De agenda is als volgt samengesteld:

1. Toetreding van deelnemers.

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen.

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB).

5. Actualisering presentievergoeding.

6. Statutaire benoemingen.

Varia

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikelen 432 en 445.

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging te worden verleend om goedkeuring te hechten aan de voorgestelde agendapunten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022 met de volgende agenda:

1. Toetreding van deelnemers.

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen.

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2023  (cfr. artikel 432 DLB).

5. Actualisering presentievergoeding.

6. Statutaire benoemingen.

Varia

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering op 13 december 2022 te machtigen de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 13 december 2022 niet geldig zou kunnen beraadslagen, op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform de in de artikelen 1 en 2 getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan TMVS dv, p/a TMVS, Stropstraat 1 te 9000 Gent (elektronische post 20221213BAVTMVS@farys.be).

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 14 december 2022. Beslissing.

 

 

OZ.4. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 14 december 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Met brief van 27 oktober 2022 nodigt Interza de gemeente uit om deel te nemen aan de algemene vergadering op 14 december 2022 met volgende agenda:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 28 september 2022,

3. Goedkeuring van het budget 2023 en van de vennotenbijdrage,

4. Aktename vervanging raadgevend bestuurder

5. Varia.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Interza, beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Juridische gronden

        De statuten van Interza - artikel 19.

        Het Decreet over het lokaal bestuur - artikel 431.

 

Advies

In zitting van 11 februari 2019 werden 3 afgevaardigden aangeduid voor deelname aan de algemene vergadering van Interza tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Interza op 14 december 2022.

De agenda is als volgt samengesteld:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 28 september 2022,

3. Goedkeuring van het budget 2023 en van de vennotenbijdrage,

4. Aktename vervanging raadgevend bestuurder

5. Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 14 december 2022 te mandateren de onder artikel 1 van onderhavige beslissing vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

 

OZ.5. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 september 2022: oproeping Iverlek om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 22 december 2022 met de volgende agenda :

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie

van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het

toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de

bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en

37ter en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen

van de bijlage 2;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in

te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het

agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit

elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit.

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en

Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende

vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot

de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de

Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,

en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding

per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans

afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de

balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV

van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende

vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de

winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad

van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het

voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en

passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale

uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen

vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met

inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige)

van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding

vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de

Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin

hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het

eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met

mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de

geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest

brede zin.

6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE

(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort,

Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,

Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius

Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle)

(overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de

Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge

en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen

naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende

vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31

december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een

definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en

Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot

subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de

formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren,

en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte

te doen vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de

Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11. Statutaire benoemingen.

12. Statutaire mededelingen.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

 

Juridische gronden

        De statuten van Iverlek.

        De bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzonderheid deel 3 - afdeling 3 - onderafdeling 3 en artikel 432 al. 3 waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

        Gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 houdende aanduiding van de heer Jean-Pierre Butaye als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Overwegende de dossierstukken overgemaakt met brief van 22 september 2022.

De raad hechtte reeds goedkeuring aan dit dossier, in zitting van 24 oktober 2022.

Het vennootschapssecretariaat verzocht de gemeente de voormelde beslissing aan te vullen.

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur (artikelen 427 en 428) en de omzendbrief KB/ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht (punt 2.5.2) dient de gemeenteraad voor belangrijke beslissingen zoals een statutenwijziging het mandaat van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering uitdrukkelijk te bepalen:

“Bij een statutenwijziging van de dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen wordt het verslag van de algemene vergadering houdende de wijziging van de statuten samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid binnen dertig dagen na de dagtekening van het verslag.

Naast het volledige verslag van de algemene vergadering, moeten ook alle daarbij horende documenten bezorgd worden. Er wordt expliciet bepaald dat de beslissingen van alle deelnemers in ieder geval bezorgd moeten worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor elke deelnemende gemeente het relevante gemeenteraadsbesluit moet worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor alle besluiten van het bevoegde orgaan van elke publiek- of privaatrechtelijke deelnemer aan de vereniging.”

Voor een statutenwijziging wordt dus, conform het vennootschapssecretariaat, een stuk verder gegaan dan de algemene verplichting in artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur waaraan de gemeenteraad in zijn besluit  van 24 oktober 2022 refereert en volstaat het louter goedkeuren van de voorgestelde agenda niet.

Het vennootschapssecretariaat verzoekt de gemeente dan ook  om afzonderlijke beslissingen in het  besluit te nemen voor de structuurwijzigingen (met de voorgestelde partiële splitsingen en fusie) teneinde deze te kunnen toevoegen aan het erkenningsdossier als distributienetbeheerder bij de VREG van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging.

Volgende bepalingen worden toegevoegd:

ARTIKEL 2 [dossier tramontana]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat impliceert dat de stad/gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Iverlek voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.  Door deze goedkeuring verricht de stad/gemeente haar beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Deze uitbreiding van de aansluiting van de stad/gemeente tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Iverlek zal ter aanvaarding worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

De stad/gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag).

ARTIKEL 3 [DOSSIER TRAMONTANA]

Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek die – door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten. 

ARTIKEL 4 [STRUCTUURWIJZIGINGEN]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van de zetel en de naamswijziging.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen en van het fusievoorstel en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.

ARTIKEL 5 [OVERIGE WIJZIGINGEN]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022.

ARTIKEL 6 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS ANTWERPEN NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VAN DE GEMEENTEN STEENOKKERZEEL EN KAMPENHOUT]

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iverlek door overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Iverlek van de activiteit gas verbonden aan de uittredende gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding voor de activiteit gas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel te willen aanvaarden.

ARTIKEL 7 [FUSIE DOOR OVERNEMING VAN PBE DOOR IVERLEK MET NAAMSWIJZIGING IN FLUVIUS ZENNE-DIJLE]

        Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE door de Opdrachthoudende vereniging Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor PBE op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passi­va en alle rechten en plich­ten, niets uitgezonderd, noch voorbehou­den, overgedragen wordt aan Iverlek, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle’, onder de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel.

        De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden.

        Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop PBE en Iverlek actief zullen zijn per 1 januari 2025, na de realisatie van de partiële splitsingen van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en de actviteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius Limburg naar Iverlek.

ARTIKEL 8 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS LIMBURG NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VERBONDEN AAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING PBE]

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Limburg / Iverlek door overneming inzake de overgang van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) van Fluvius Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteit gas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw te willen aanvaarden.

ARTIKEL 9

De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d.  22 december 2022:

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 19 september 2022 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie

van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het

toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en fusie) van de

bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en

37ter en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande

artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen

van de bijlage 2;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in

te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid

van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het

agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit

elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en

Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende

vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot

de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de

Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,

en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding

per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans

afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de

balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV

van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende

vereniging Iverlek (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit

openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de

winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad

van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het

voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en

passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale

uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

e. Goedkeuring van:

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen

vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met

inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige)

van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding

vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de

Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin

hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het

eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met

mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de

geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest

brede zin.

6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59

en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen

vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE

(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort,

Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,

Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius

Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle)

(overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en

tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato

van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de

Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking

tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke

wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,

boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Iverlek

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld

in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

d. Goedkeuring van:

i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de

Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge

en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen

naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende

vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets

uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31

december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een

definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de

gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne,

Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en

Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en

wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad

van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een

ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging

en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes

vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat

nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in

de meest brede zin.

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot

subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de

formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren,

en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte

te doen vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de

Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.

10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.

11. Statutaire benoemingen.

12. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:[dossier tramontana]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat impliceert dat de stad/gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Iverlek voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.  Door deze goedkeuring verricht de stad/gemeente haar beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Deze uitbreiding van de aansluiting van de stad/gemeente tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Iverlek zal ter aanvaarding worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

De stad/gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag).

Artikel 3: [DOSSIER TRAMONTANA]

Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Iverlek die – door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten. 

Artikel 4:[STRUCTUURWIJZIGINGEN]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van de zetel en de naamswijziging.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen en van het fusievoorstel en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.

Artikel 5:[OVERIGE WIJZIGINGEN]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022.

Artikel 6:[PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS ANTWERPEN NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VAN DE GEMEENTEN STEENOKKERZEEL EN KAMPENHOUT]

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iverlek door overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Iverlek van de activiteit gas verbonden aan de uittredende gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding voor de activiteit gas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel te willen aanvaarden.

Artikel 7:[FUSIE DOOR OVERNEMING VAN PBE DOOR IVERLEK MET NAAMSWIJZIGING IN FLUVIUS ZENNE-DIJLE]

        Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE door de Opdrachthoudende vereniging Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor PBE op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passi­va en alle rechten en plich­ten, niets uitgezonderd, noch voorbehou­den, overgedragen wordt aan Iverlek, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle’, onder de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel.

        De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden.

        Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop PBE en Iverlek actief zullen zijn per 1 januari 2025, na de realisatie van de partiële splitsingen van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en de actviteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius Limburg naar Iverlek.

Artikel 8:[PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS LIMBURG NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VERBONDEN AAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING PBE]

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Limburg / Iverlek door overneming inzake de overgang van de activiteit gas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw) van Fluvius Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle).

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteit gas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw te willen aanvaarden.

Artikel 9:De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 10: De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen van onderhavige beslissing.

Ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 werd de heer Jean-Pierre Butaye  aangeduid als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artikel 11: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het Decreet over het lokaal bestuur is voorzien in een eenduidige ambtelijke aansturing van gemeente en OCMW.

De politieke aansturing blijft weliswaar gescheiden.

De eenduidige ambtelijke aansturing concretiseert zich middels de aanstelling van een gemeenschappelijke algemeen directeur en financieel directeur.

Artikel 161 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet ook in de vaststelling van een gezamenlijk organogram.

 

Juridische gronden

Decreet over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 161.

 

Advies

Gunstig advies managementteam, zitting van 8 november 2022.

Gunstig advies vakbondsoverleg (via e-mail).

 

Argumentatie

Het Decreet houdende het Lokaal Bestuur voorziet in de vaststelling van een gezamenlijk organogram voor de diensten van de gemeente en het OCMW.

Dit organogram geeft de organisatiestructuur weer. Beide besturen krijgen hierdoor een beter zicht op de mogelijkheden tot efficiënte samenwerking. Het organogram vertaalt ook de personeelsbehoeften in het personeelsplan.

Het geïntegreerd organogram werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 22 november 2022.

De voorliggende aanpassing is beperkt tot 2 elementen.

1. een functie van administratief hoofdmedewerker (C4-C5) onderwijs wordt uitdovend gemaakt. De taken worden intern verdeeld over verschillende diensten en medewerkers.

2. de mogelijkheid wordt voorzien om de functies van coördinator omgeving (ingevuld) en deskundige omgeving (vacant) gelijktijdig in te vullen.

 

Financieel advies

De gemiddelde minkost van de voorgestelde aanpassingen wordt geraamd op 2.252 euro.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Ronald Probst

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding op basis van de regelmatige outsourcing en de samenwerking met de sociale diensten.

 

Artikel 1: De raad keurt de aanpassing van het organogram en het personeelsplan, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, goed. 

Artikel 2: Afschrift over te maken aan de toezichthoudende overheid.

 

Op vraag van de burgemeester schorst de voorzitter de raadszitting.
Na 2 minuten wordt de schorsing opgeheven en wordt de zitting hernomen.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Reglement fietsmobiliteit en bijhorende wijziging rechtspositieregeling. Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Algemeen directeur. Reglement fietsmobiliteit en bijhorende wijziging rechtspositieregeling. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De Vlaamse Regering creëerde via het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 de mogelijkheid om als lokaal bestuur leasefietsen aan te bieden naar aanleiding van een aanpassing aan het Besluit van de Vlaamse Regering Rechtspositieregeling (hierna BVR RPR).

Werknemers kunnen een fiets leasen mits een omzetting van de eindejaarspremie en/of het inzetten van vakantiedagen en/of het inzetten van de fietsvergoeding.

Dit is juridisch verankerd in art. 137, art. 164 en art. 176 BVR RPR. 

 

Juridische gronden

        Decreet Lokaal Bestuur, en latere wijzigingen

        Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen

        Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarde voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies

        Beslissing van de gemeenteraad van 30 november 2020 houdende de rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente en het OCMW

        Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2022 houdende de goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Haviland Intercommunale als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst voor fietsleasing voor gemeente en OCMW

 

Advies

Gunstig advies managementteam, zitting van 8 november 2022.

Gunstig advies vakbondsoverleg, via e-mail.

 

Argumentatie

Als lokaal bestuur wensen we het gebruik van de fiets als vervoersmiddel zoveel mogelijk te stimuleren.

Door het aanbieden van dienstfietsen en de mogelijkheid te creëren om leasefietsen aan te bieden aan het personeel van gemeente en OCMW neemt het bestuur als werkgever hierin alvast een voorbeeldrol op.

Het is wenselijk om gebruik te maken van de mogelijkheid, gecreëerd door de Vlaamse Regering in het BVR RPR, om werknemers van gemeenten en OCMW's een fiets te laten leasen, mits omzetting van (een deel van) de eindejaarspremie.

Dit dient te worden verankerd via een artikel in de rechtspositieregeling waarin gerefereerd wordt naar een reglement fietsmobiliteit.

Daarom is het wenselijk een artikel 347 bis toe te voegen met volgende beschrijving:

Fietsmobiliteit

§1. De eindejaarstoelage kan op vraag van het personeelslid geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een eindejaarstoelage in geld zoals omschreven in de Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010.

Het personeelslid doet in voorkomend geval afstand van zijn recht op de gehele of gedeeltelijke eindejaarstoelage.

Het personeelslid moet zijn keuze maken om de eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk om te zetten op een moment dat er nog geen verworven rechten op die eindejaarstoelage bestaan.  Wanneer het personeelslid kiest voor een gedeeltelijke omzetting van de eindejaarstoelage, vermindert hiermee het bruto bedrag van de eindejaarstoelage.

Het theoretisch budget waarvan sprake in voorgaande lid is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest binnen de grenzen van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en zijn bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de eindejaarstoelage onverkort van toepassing.

Gedurende de hele periode waarin het personeelslid de keuze maakt voor de voordelen van fietsmobiliteit, bestaat de eindejaarspremie voor hem niet meer. Indien tijdens of na de periode waarin de voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit worden omgezet, zou blijken dat het theoretisch budget groter was dan nodig, wordt het saldo aan het personeelslid overgemaakt na afhouding van de noodzakelijke bijdragen en uiterlijk op datum van de uitbetaling van de eindejaarstoelage.  De teruggestorte gelden verliezen het karakter van eindejaarstoelage. In voorkomend geval worden die teruggestorte gelden beschouwd als een gewone premie in geld.

§2. De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in een bijlage aan de RPR.

Het reglement fietsmobiliteit brengt verduidelijking voor wat betreft onder meer de bepaling van het leasebudget, wie in aanmerking komt, keuze van de fiets, de leaseovereenkomst, pechbijstand, wat te doen bij schade of ongeval...

Bijkomend zijn in dit reglement fietsmobiliteit ook enkel aspecten opgenomen rond het gebruik van dienstfietsen, die voor de medewerkers worden ter beschikking gesteld met het oog op de uitvoering van opdrachten in het belang van het bestuur.

 

Financieel advies

Wanneer medewerkers voor de fietslease kiezen voor een omzetting van (een deel van) hun eindejaarstoelage brengt dit geen kost met zich mee voor het lokaal bestuur. Immers op de eindejaarstoelage dient het bestuur patronale bijlage te betalen waar dit op de fietslease niet het geval is en waardoor de medewerker dus een nettovoordeel doet bij de keuze voor fietslease.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: de raad hecht goedkeuring aan de invoeging van een artikel 347 bis in de rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente en het ocmw.

Het artikel 347 bis luidt als volgt:

Fietsmobiliteit

§1. De eindejaarstoelage kan op vraag van het personeelslid geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een theoretisch budget waarmee het personeelslid voordelen ter bevordering van fietsmobiliteit kan kiezen, die gelijkwaardig zijn aan die van een eindejaarstoelage in geld zoals omschreven in de Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010.

Het personeelslid doet in voorkomend geval afstand van zijn recht op de gehele of gedeeltelijke eindejaarstoelage.

Het personeelslid moet zijn keuze maken om de eindejaarstoelage geheel of gedeeltelijk om te zetten op een moment dat er nog geen verworven rechten op die eindejaarstoelage bestaan.  Wanneer het personeelslid kiest voor een gedeeltelijke omzetting van de eindejaarstoelage, vermindert hiermee het bruto bedrag van de eindejaarstoelage.

Het theoretisch budget waarvan sprake in voorgaande lid is niet opeisbaar. De voordelen die het personeelslid vrij kiest binnen de grenzen van dit theoretisch budget, worden wel opeisbaar van zodra ze opgenomen worden in een individueel akkoord tussen het personeelslid en zijn bestuur. Bij gebrek aan een individueel akkoord, blijft het recht op de eindejaarstoelage onverkort van toepassing.

Gedurende de hele periode waarin het personeelslid de keuze maakt voor de voordelen van fietsmobiliteit, bestaat de eindejaarspremie voor hem niet meer. Indien tijdens of na de periode waarin de voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit worden omgezet, zou blijken dat het theoretisch budget groter was dan nodig,  wordt het saldo aan het personeelslid overgemaakt na afhouding van de noodzakelijke bijdragen en uiterlijk op datum van de uitbetaling van de eindejaarstoelage.  De teruggestorte gelden verliezen het karakter van eindejaarstoelage. In voorkomend geval worden die teruggestorte gelden beschouwd als een gewone premie in geld.

§2. De concrete modaliteiten over fietsmobiliteit worden uitgewerkt in een bijlage aan de RPR.

Artikel 2: de raad hecht goedkeuring aan de fietspolicy, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Uitbreiding participatiehoofdstuk in huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Algemeen directeur. Uitbreiding participatiehoofdstuk in huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

25 april 2022: gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 

Feiten en context

Conform artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur stelde de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 het huishoudelijk reglement vast voor de legislatuur 2019-2024.
​In het huidige huishoudelijk reglement zijn er een aantal bepalingen opgenomen inzake het indienen van verzoekschriften op de gemeenteraad.

Sinds 2019 is artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur van kracht. Dat artikel garandeert het recht op ‘voorstellen van burgers’ in de Vlaamse lokale besturen, maar schrijft geen gedetailleerde procedure voor. Het nieuwe decreet vertrekt van het principe van de lokale autonomie.

Naast het recht op  het indienen van een verzoekschrift wordt een regeling uitgewerkt over de indiening van een  voorstel of vraag op de agenda van de gemeenteraad, met mogelijkheid deze  mondeling te kunnen komen toelichten.

Daarnaast wordt bovendien een regeling ingeschreven met betrekking tot het overhandigen van petities.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd op 25 april 2022.

 

Argumentatie

De aanpassing van het huishoudelijk reglement middels de uitbreiding van het participatiehoofdstuk concretiseert het recht van inwoners om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten. Deze regeling komt naast de regeling van de verzoekschriften.

Wat is het verschil met het richten van een "verzoekschrift" aan de gemeenteraad?

Wie voldoende handtekeningen verzamelt, kan het betrokken voorstel op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen en kan de kwestie ook zelf toelichten tijdens de zitting. Voor een verzoekschrift zijn geen handtekeningen vereist. De gemeenteraad is in het geval van een verzoekschrift ook niet verplicht om de indiener te horen.

Bijkomend wordt eveneens een regeling ingevoerd voor de overhandiging van petities door actie- of burgercomités.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De raad keurt het  huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals gevoegd in bijlage, goed.

Artikel 2: Alle eerdere versies van het huishoudelijk reglement worden opgeheven.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Jaarverslag 2021. Kennisname.

 

 

OZ.9. Algemeen directeur. Jaarverslag 2021. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag over het beheer en de toestand van de gemeentezaken van het dienstjaar 2021.

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring.

 

 

OZ.10. Algemeen directeur. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

18 oktober 2022: e-mail van Fluvius met vraag het retributiereglement goed te keuren.

 

Feiten en context

De gemeente en onze inwoners worden  voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

De uitvoering van deze werkzaamheden hebben een impact op het openbaar domein.

 

Juridische gronden

Decreet houdende het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, 14°.

 

Argumentatie

De goedkeuring van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen had tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

De betrokken Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen dienen er ook geregeld dringende werken te worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening. Er zijn daarnaast ook een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP....

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1:

Er wordt aan de eigenaar van elke nuts­voor­ziening een retributie aan­ge­­rekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge­meen­telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen­te­we­gen.

Permanente nutsvoorzieningen omvatten:

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nuts­voorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor­af­gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 de­cember 2025.

Artikel 2:

Retributie naar aanleiding van sleufwerken

 De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voet­paden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. 

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Artikel 3:

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onder­­­­houdswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

 Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 4 :

Inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

Artikel 5:

Definitief karakter

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost: naamswijziging – toetreding bijkomende gemeenten – goedkeuring ontwerp beleidsplan in het kader van de erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  (OMV/6.1.). Beslissing

 

 

OZ.11. Cel milieu/ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost: naamswijziging – toetreding bijkomende gemeenten – goedkeuring ontwerp beleidsplan in het kader van de erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  (OMV/6.1.). Beslissing

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

28 oktober 2019: de gemeenteraad keurt het punt "Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost. Toetreding" goed.

 

Feiten en context

1 oktober 2022: de heer Patrick Endels maakt per email de documenten aan de gemeente over en verzoekt om behandeling door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:

        Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, °4 en artikel 401-412.

        Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, in het bijzonder Hoofdstuk 3 Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid, afd. 3 Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

        Het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 houdende OZ.2. lntergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost. Toetreding. Goedkeuring, in het bijzonder hoofdstuk 3, art. 18. van de statuten van de vereniging.

        De statuten van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 oktober 2019.

        De statuten van de projectvereniging Brabantse Kouters West.

 

Argumentatie

Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig erfgoed,landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking van RegionaalLandschapBrabantseKoutersvzw(RLBK)heeftRLBK in 2019hetinitiatiefgenomenomsamen met gemeentenin de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten (IOED’s) voor tebereiden.

Het voorstel tot oprichten van projectverenigingen ter bevordering van de intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in de Brabantse Kouters en toetreden van de gemeente tot de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ als juridische structuur werdgoedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 28 oktober 2019. Tijdens dezelfde zitting werd ook de opmaakvaneenaanvraagdossiervoorerkenningals Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)bijdeVlaamseOverheidgoedgekeurd.

De beide projectverenigingen ‘Brabantse Kouters Oost’ (gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst en de stad Vilvoorde) en ‘Brabantse Kouters West’ (gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel) sloten een samenwerkingsovereenkomst af met Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) voor de uitvoering van de erfgoedwerking door RLBK.

Een erkenning als IOED (en bijhorende Vlaamse financiering) werd tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 nog niet verleend door de Vlaamse Overheid, maar op de vergadering van 16 november 2020 beslisten de raden van bestuur van beide projectverenigingen om:

        Een beperkte erfgoedwerking uit te bouwen in verhouding tot de financiële input vanuit de aangesloten gemeenten

        Nauw samen te werken tussen de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters West’ en ‘Brabantse Kouters Oost’ (gezamenlijke inhoudelijke werking, begroting, vergaderingen). De intergemeentelijke samenwerking is immers ook gebaseerd op gelijkaardige statuten (op naam en werkingsgebied na) en een gedeeld personeelskader.

        Daarbij volgende inhoudelijke speerpunten voor 2021-2022-2023 naar voor te schuiven:

        Herinventarisatie en valorisatie van bouwkundige erfgoed op de Vlaamse Inventaris

        De opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED in 2022

        Ondersteuning gemeenten i.k.v. funerair erfgoed

        Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken bij publiekswerking (bv. Open Monumentendag)

        RLBK de opdracht te geven een deeltijdse medewerker aan te werven om deze werking op te starten. Deze medewerker kwam in dienst va RLBK op 24 mei 2021.

Deze agendering en voorstel voor beslissing van de gemeenteraad omvat (1) de juridisch-organisatorische aspecten verbonden aan de nieuwe erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke onroerend Erfgoeddienst (IOED) en (2) de inhoudelijke en financiële hoofdlijnen van de intergemeentelijke samenwerking in de projectvereniging voor de periode 2024-2026.

  1. Op basis van de argumentatie van de minister bevoegd voor Erfgoed Matthias Diependaele i.k.v. de eerste erkenningsaanvraag in 2020, maakt een nieuwe erkenningsaanvraag maar kans indien één globaal aanvraagdossier ingediend kan worden voor alle gemeenten van de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters West’ (Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem, Wemmel) en ‘Brabantse Kouters Oost’ (Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst). Hij verwijst hierbij naar een voldoende schaalgrootte en een homogeen erfgoedpakket als vereisten. Conform het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 kunnen twee projectverenigingen niet zomaar samengevoegd worden. Daarom ligt het voorstel voor om de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ (5 gemeenten) te ontbinden als intergemeentelijke samenwerking en deze gemeenten te laten aansluiten bij de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’. Om de lading te dekken van het uitgebreide werkingsgebied wordt tevens voorgesteld om gelijktijdig de naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’. Gezien de 12 betrokken gemeenten o.b.v. dezelfde verdeelsleutel financieel bijgedragen hebben tot de resp. projectverenigingen en zich al geëngageerd hebben om dit voor de rest van de beleidsperiode te doen, wordt ook voorgesteld om de tegoeden van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ na ontbinden van de projectvereniging in te brengen bij de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.
  2. Om verder inhoudelijk uitvoering te geven aan de bovenvermelde taak ‘opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED’ werd een ontwerp opgemaakt voor een beleidsplan voor de periode 2024-2026. Dit gebeurde o.b.v. de voorgaande erkenningsaanvraag en input vanuit het werkveld via drie zgn. Erfgoedcafé’s rond bouwkunde, archeologie en landschap in 2022. Het ontwerp beleidsplan werd ook voorgelegd en goedgekeurd op een gezamenlijke vergadering van de raden van bestuur van de projectverenigingen ‘Brabantse Kouters Oost’ en ‘Brabantse Kouters West’ van 14 september 2022. Ook de begroting voor de periode 2024-2026 is hierin opgenomen waarbij naast de gemeentelijke bijdragen ook Vlaamse subsidies voorzien zijn voor een personeelskader met een expertise op het vlak van bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed.

Door de gemeenten van projectvereniging Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West te verenigen in één projectvereniging met de nieuwe naam Erfgoed Brabantse Kouters worden de kansen op goedkeuring van een nieuwe erkenningsaanvraag als IOED door de Vlaamse Overheid vergroot. Een goedgekeurde IOED zal bijdragen tot de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid, meer specifiek de inventarisatie, het behoud, de restauratie, het beheer en de ontsluiting van het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Bijlage:

       Ontwerp beleidsplan i.k.v. de erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoals beschreven in artikel 20 van de statuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2019

De gemeentebesturen cofinancieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0,11 euro per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de index op het moment van oprichting van de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. De referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED (gepland op 18 december 2019).

        Ditbesluithoudt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

        De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoalsbeschreveninartikel20vandestatuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2019

        Degemeentebesturen cofinancierendeprojectvereniging viaeenjaarlijksesubsidiediebestaatuiteen vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elkgemeentebestuurbetaaltvoordevariabelebijdrage0.11europerinwoner.Hetbevolkingscijferwordtvastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Hetvolledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de  indexophetmomentvanoprichtingvan deprojectvereniging.Debijdragenwordenjaarlijksaangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens degezondheidsindex. Dereferentievoorindexeringis deoprichtingsdatum van de IOED(geplandop 18december2019).

        Indien de projectvereniging erkend wordt als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) dan kan zij Vlaamse subsidies ontvangen in de jaren 2024-2026 volgens een vast en variabel bedrag zoals weergegeven in de begroting die opgenomen is in het ontwerp beleidsplan 2024-2026.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel1:De naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ en dit aldus in de statuten op te nemen.

Artikel2:Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel tot deze projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ indien zij dit vragen en aldus in de statuten van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ het werkingsgebied uit te breiden tot het grondgebied van 12 gemeenten (Asse, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst).

Artikel3: Akkoord te gaan met de inbreng van de activa van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ bij deze van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

Artikel4:Het ontwerp beleidsplan 2024-2026 goed te keuren en akkoord te gaan met de erkenningsaanvraag voor een ‘Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) zoals die tl. op 15 januari 2023 vanuit de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel Wonen. Overeenkomst met 3Wplus: "Mobiel Energiehuis", energieaudit en renovatiebegeleiding (1.3.2.8). Beslissing.

 

 

OZ.12. Cel Wonen. Overeenkomst met 3Wplus: "Mobiel Energiehuis", energieaudit en renovatiebegeleiding (1.3.2.8). Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

9 september 2022: e-mail van 3Wplus (zie bijlage: "10 FW voorstel renovatiebegeleiding + Mobiel Energiehuis"). Deze email bevat twee bijlagen (zie: "11 Projectfiche Mobiel Energiehuis 2.0" en "12 Model_Samenwerkingsovereenkomst mobiel Energiehuis 3.0").

 

Feiten en context

Op 16 september 2019 trad de gemeente toe tot het Energiehuis van 3Wplus.

 

Juridische gronden

Dit besluit steunt op :

        het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet);

        het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit);

        de besluiten van de gemeenteraad van:

        15 december 2015 houdende goedkeuring van het gemeentelijke klimaatactieplan 'Op weg naar een integrale ecologie';

        16 september 2019 houdende toetreding tot het Energiehuis van 3Wplus;

        25 oktober 2021 houdende onderschrijven Lokaal Energie- en Klimaatpact (2.16.2.3.1), (het LEKP).

 

Argumentatie

Huidige situatie

Conform het Energiedecreet en het Energiebesluit verleent een energiehuis advies aangaande energievragen en energiepremies in de ruime zin en verleent het beperkte en goedkope energieleningen aan specifieke doelgroepen. De voorgestelde bijkomende dienstverlening, zoals hieronder voorgesteld, kadert binnen de opdracht van het energiehuis.

De huidige energiecrisis en de nieuwe wijze van premieverlening door het Vlaamse gewest veroorzaakt een grote vraag naar informatie bij de inwoners. Het is voor de inwoner evenmin duidelijk tot wie zich te wenden met deze vragen. Vooral de sociaal zwakkeren missen hierdoor kansen op ondersteuning in hun transitie naar een klimaatvriendelijk energiesysteem.

De gemeente voert sedert geruime tijd een actief klimaat- en energiebeleid. In dit kader verleent Wezembeek-Oppem aanvullende premies op deze voorzien door het gewest voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

De gemeente tracht haar inwoners optimaal te begeleiden door inzet van het gemeentelijk woon-en energieloket. Deze begeleiding bestaat enerzijds uit de telefonische adviesverlening en infoverstrekking door 3wplus en anderzijds via het digitaal woonloket op de gemeentelijke website.

Binnen de dienst Omgeving kan de inwoner terecht voor beperkt energieadvies en kon men er in het verleden een energetische audit van woningen bekomen aan de hand van thermische luchtfoto's en huisbezoeken ter plaatse. Waar mogelijk geeft de dienst gepersonaliseerd advies aangaande te nemen maatregelen.

Om de doelstellingen van het LEKP en het huidige en in ontwerp zijnde klimaatactieplan te verwezenlijken moet de renovatiegraad van ons woningbestand drastisch (factor 5 tot 7) toenemen.

Voorstel tot verbreding

Net zoals de ontwikkeling van de "klimaatmobiel" staat het begeleiden van wijkrenovatieprojecten ("Benovatiecoaching") reeds geruime tijd in het meerjarenplan ingeschreven. Deze begeleiding en het uitvoeren van energieaudits met volledige rapportering is echter zeer arbeidsintensief (zie: "21 Voorbeeld energieauditrapport 2022" en "22 Voorbeeld rapport warmtescan") en kan mede door de stijgende vraag niet uitgevoerd worden door de gemeente alleen.

Met dit voorstel voor renovatiebegeleiding en infoverstrekking via het Mobiel energiehuis (klimaatmobiel), komt 3Wplus tegemoet aan een vraag tot ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten. 3Wplus heeft met een aantal gemeenten een traject uitgewerkt en wil dit verder uitbreiden met de andere aangesloten gemeenten. Het voorstel tot samenwerking met het mobiel Energiehuis met benovatietraject start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2025.

Er bestaat een duidelijke nood aan gebundelde, vereenvoudigde en geïntegreerde informatieverschaffing en ontzorging van de burger bij mogelijke renovatie- of energieplannen. Dit project is een stap in de richting van een uniek energieloket in de gemeente.

Concreet betekent dit dat het energiehuis van 3Wplus de gemeente bijkomend ondersteunt door aan de inwoners van onze gemeente een renovatietraject met een renovatiecoach aan te bieden.

Het energiehuis wordt fysiek dichter bij de inwoner gebracht door middel van het Mobiel energiehuis (klimaatmobiel) waar de burgers op een laagdrempelige wijze info kunnen bekomen.

Het renovatietraject omvat een energieaudit, een auditrapport en de renovatiebegeleiding.

Korte beschrijving van het inhoud van het traject:

        Het inzetten van een- laagdrempelig Mobiel energiehuis (klimaatmobiel) om de inwoners in hun wijk gratis energieadvies te verlenen.

        Energieaudit: de woning wordt volledig onderzocht en geanalyseerd. Desgevallend afhankelijk van de noodzaak kan ook een warmtescan uitgevoerd worden (dit kan enkel in voldoende koude periodes). Dit onderzoek ter plaatse neemt tot een halve dag in beslag.

        Auditrapport: analyse van de huidige en de gewenste toestand; Quickwin advies, opmaak van een stappenplan met technisch advies en kostenraming. Info over premies en leningen.

        Renovatiebegeleiding: Aannemers zoeken, al dan niet uit de pool van Energiek Wonen. Vergelijken van de offertes. Eventueel geven van extra technisch advies bij de uitvoering. Aanvragen van de premies na de werken.

Deze dienst is daardoor heel toegankelijk. De permanenties worden in de voormiddag, namiddag en/of avond uitgevoerd volgens  de voorkeur van de betrokken gemeente.

Het Mobiel energiehuis (klimaatmobiel) dient ook als uithangbord voor de bestaande en toekomstige acties die het project omringen zoals het groepsaanbod "Energiek Wonen", de renteloze leningen, "Warm Nest", wijkrenovatiebegeleiding, gemeentelijke acties, … De inzet van dit Mobiel energiehuis (klimaatmobiel) en de gekoppelde acties gebeurt in samenspraak met het college.

Deze dienst van 3Wplus vult de activiteiten van het gemeentelijk woon- en energieloket aan. Ze wordt in nauw overleg met het college verder ingevuld en uitgevoerd.

Om het gemeentelijk energiebeleid verder te verfijnen is rapportering van de resultaten bij de dienst Omgeving hoogst wenselijk. 3Wplus neemt de nodige maatregelen conform de geldende privacyregelgeving opdat de kandidaten voor een audit of een coachingtraject de resultaten van het onderzoek maximaal met de gemeente delen.

3Wplus stelt één renovatiecoach ter beschikking per 4 gemeenten. Iedere deelnemende gemeente voorziet daarom in een werkingssubsidie aan 3Wplus gelijk aan het aandeel van 0,25 VTE (10.500 euro). Gemeenten die het LEKP ondertekenden kunnen deels (50%) gesubsidieerd worden. De nettokost voor de gemeente bedraagt aldus 5.250 euro.

Per gemeente kan de benovatiecoach gemiddeld 25 renovatiedossiers per jaar behandelen.

De inwoners die op de dienst beroep doen betalen een bijdrage voor de audit of renovatiebegeleiding van ten hoogste 75 euro.

 

Financieel advies

Het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst houdt een financiële verbintenis vanwege de gemeente in.

De bijdrage voor deze dienstverlening (0,25 VTE benovatiecoach) bedraagt jaarlijks 10.500 euro. Deze subsidie wordt geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen (basis: augustus 2022 = 124,04) en kan betaald worden met het krediet voorzien op budgetsleutel GE/61319999/035000/0402/0800.

Het project start op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2025.

Gemeenten die het LEKP ondertekenden kunnen 50% van dit bedrag via subsidie terugvorderen bij het Vlaamse gewest.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1 De samenwerkingsovereenkomst "Mobiel Energiehuis" met 3Wplus, zoals gevoegd in bijlage, af te sluiten.

Artikel 2 De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3 Onder budgetsleutel GE/61319999/035000/0402/0800 te voorzien in een jaarlijkse en geïndexeerde werkingssubsidie aan 3Wplus van 10.500 euro voor de dienstjaren 2023 tot en met 2025.

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Jozef de Keyzerstraat (2022.90.S_2022082049). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Goedkeuring.

 

 

OZ.13. Cel stedenbouw. OMV Jozef de Keyzerstraat (2022.90.S_2022082049). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

15 juni 2022: ontvangst van de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Arnaud van der Meerschen namens Triple A Real Estate.

 

Feiten en context

De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend voor een goed met als adres Jozef De Keyzerstraat 1 en 3 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 114 D2 en 114 G2.

De aanvraag betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het goed, en het bouwen van een nieuwe meergezinswoning met commerciële ruimtes op de gelijkvloerse verdieping.

In het kader van deze aanvraag zal de bouwlijn van het nieuw op te richten gebouw naar achter worden verplaatst, zodat het voetpad voor het gebouw verbreed wordt van 0,90 m tot de standaardbreedte van 1,50 m.

Deze strook grond zal gratis worden afgestaan aan de gemeente en deel uitmaken van het openbaar domein. De rooilijn wordt hierdoor gewijzigd.

De gemeenteraad is bevoegd voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 6 september tot en met 5 oktober 2022. De gemeente heeft hierop geen reacties ontvangen.

 

Juridische gronden