Zitting van 22/05/2023

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 april 2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

In toepassing van artikel 45 en volgende van het huishoudelijk reglement wordt een burgervoorstel toegelicht.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanvulling deontologische code. Beslissing.

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvulling van de deontologische code (oprichting deontologische commissie).

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

De raad verklaart zich akkoord om het punt in te trekken.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het regiodecreet en de bestaande samenwerkingsverbanden.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 23 juni 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van intercommunale Haviland op 21 juni 2023 goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Iverlek op 23 juni 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Iverlek van 23 juni 2023 goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 8 juni 2023. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger wordt vastgesteld voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 8 juni 2023 vast.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023 van ERSV Vlaams-Brabant in vereffening. Beslissing.

 

De gemeenteraad stelt het mandaat vast van de afgevaardigde voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van ERSV in vereffening.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 21 juni 2023. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza goed en machtigt de gemeentelijke vertegenwoordigers de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

De raad gaat akkoord met het voorstel van cvba Poolstok tot wijziging van haar statuten.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat Raad van Bestuur. Beslissing.

 

De raad draagt kandidaten voor om te zetelen in de raad van bestuur van de Woonmaatschappij Oost-Brabant-West i.o.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat en plaatsvervanger algemene vergadering. Beslissing.

 

De raad stelt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor de (bijzondere) Algemene vergadering van de Woonmaatschappij Oost-Brabant-West.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan een bestek voor de concessie van het Kasteeltje.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Centrumontwikkeling. Ontwerp van notariële akte tot beëindiging recht van opstal appartement. Goedkeuring.

 

In uitvoering van de realisatie van het project "PPS Centrumontwikkeling Wezembeek-Oppem"  hecht de raad goedkeuring aan de beëindiging van het recht van opstal, met betrekking tot een appartement.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter - schooljaar 2023-2024 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - schooljaar 2023-2024 goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 7 september 2023 "Brugge" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De raad stelt voor de seniorenuitstap naar "Brugge" op donderdag 7 september 2023 het aandeel deelnemers, inwoners en niet-inwoners, in de organisatiekosten vast.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De raad beslist de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de Sportpleinstraat voor het seizoen 2023-2024 te verlengen.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

De raad keurt het geamendeerd reglement goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Wijziging retributiereglement inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (MI/2.19.6.1). Goedkeuring.

 

De raad keurt de aanpassing van het retributiereglement op de inzameling van afvalstoffen goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - voorheen Brabantse Kouters Oost - (OMV/6.1). Beslissing.

 

De raad neemt kennis van het activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters en keurt deze goed.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza asbakjes.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Pain d’Antan en omgeving – geef ons heden ons dagelijks brood.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/06/2023