Zitting van 22/05/2023

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Jean-Pierre Butaye, Stéphane Bodart, Zeynep Gorgu, Emmanuel Froidbise – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 april 2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 april 2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 april 2023: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Anne Bens-Sterkmans

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

 

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 april 2023: ontvangst burgervoorstel.

 

Feiten en context

Het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2022, omvat een participatieluik.

Burgers kunnen voorstellen indienen en toelichten, conform artikel 45 en volgende.

 

Juridische gronden

28 november 2022: beslissing van de gemeenteraad, tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement.

 

Argumentatie

Artikel 45 van het huishoudelijk reglement stipuleert het volgende:

De inwoners hebben het recht om in een gemotiveerde nota door hen nader omschreven voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om dit te komen toelichten in de gemeenteraad op voorwaarde dat dit voorstel wordt gesteund door tenminste 75 inwoners vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Op 27 april werd een voorstel overhandigd aan de gemeente.

Het voorstel beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvereisten.

Het voorstel kan toegelicht worden op de gemeenteraad.

 

Financieel advies

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de toelichting van het voorstel.

 

BESLUIT:

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van het burgervoorstel. 

Artikel 2: De gemeenteraad verwijst het burgervoorstel door naar de bevoegde gemeenteraadscommissie.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanvulling deontologische code. Beslissing.

 

 

OZ.3. Algemeen directeur. Aanvulling deontologische code. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

13 mei 2019: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de deontologische code.

 

Feiten en context

Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaams Parlement keurde het decreet deontologische commissie op 3 februari goed.

 

Juridische gronden

Decreet van 3 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad.

 

Argumentatie

Het decreet van 3 februari 2023 vult het artikel 39 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan met de verplichting een deontologische commissie in het leven te roepen.

De gemeenteraad keurde een deontologische code voor de raadsleden goed in zitting van 13 mei 2019.

Deze deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch correct te handelen als ze hun mandaat uitoefenen. 

De deontologische code wordt, in het licht van de verplichting om te beschikken over een deontologische commissie, aangevuld met bepalingen omtrent samenstelling, bevoegdheid en werking van de deontologische commissie.

De deontologische commissie kan zelf geen tuchtmaatregelen of blaam opleggen.

Er wordt voor geopteerd de  commissie "ondersteuning" te laten handelen als deontologische commissie, zodra er deontologische aangelegenheden in het geding zijn.

De bestaande deontologische code wordt in dit verband aangevuld met een hoofdstuk 5. Handhaving van de deontologische code.

 

Financieel advies

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze beslissing omdat het gaat over de uitbreiding van de bevoegdheden van een reeds bestaande commissie.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de deontologische code, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Algemeen directeur. Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

November 2022: gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

 

Feiten en context

Conform artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur stelde de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 het huishoudelijk reglement vast voor de legislatuur 2019-2024.

Een laatste aanpassing, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2022, had betrekking op het participatiehoofdstuk.

Huidig voorstel tot aanpassing heeft tot doel de regeling met betrekking tot het indienen van amendementen en subamendementen duidelijker uit te werken.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd op 28 november 2022.

 

Argumentatie

 

Het behoort tot de autonomie van de gemeenteraad om een regeling met betrekking tot het indienen van amendementen in het huishoudelijk reglement in te schrijven.

Het is in dit verband wenselijk de indiening van amendementen te onderwerpen aan een termijn, die moet toelaten de voorgestelde amendementen aan een kwaliteitsvolle juridische en financiële controle te onderwerpen.

De aanpassing, zoals geconcretiseerd in artikel 18, heeft tot voorwerp de indiening van de amendementen toe te laten tot uiterlijk 5 dagen voor de datum van de zitting, dus parallel met de termijn om aanvullende agendapunten in te dienen. Voor subamendementen kan de termijn vastgesteld worden op 12 uur op de dag van de zitting.

Een tweede aanpassing heeft tot voorwerp de bevoegdheid "deontologie" eveneens toe te wijzen aan de commissie ondersteuning (artikel 36).

 

BESLUIT:

 

Besluit:

Enig artikel: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om het agendapunt in te trekken.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

 

OZ.5. Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de inwerkingtreding, op 19 maart 2023, van het Regiodecreet.

Het regiodecreet deelt Vlaanderen op in 15 referentieregio's. De gemeente Wezembeek-Oppem werd ingedeeld bij de referentieregio Halle-Vilvoorde.

Het regiodecreet is van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Deze worden geacht te passen of zich in te passen binnen de grenzen van de referentieregio's, uiterlijk in 2031. Afvalintercommunales krijgen 6 jaar extra.

Artikel 9 van dat decreet voorziet in de maandelijkse agendering van de regiowerking op het college van burgemeester en schepenen en tweemaal per jaar op de gemeenteraad.  

Een eerste rapportage omvat het volgende:

-kennisgeving publicatie in het Staatsblad (9/3/2023);

-overzicht samenwerkingsverbanden.

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 23 juni 2023. Beslissing.

 

 

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 23 juni 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

30 maart 2023: brief van Haviland voor deelname aan de algemene vergadering op 21 juni 2023.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de  intercommunale Haviland, opgericht op 24 maart 1965.

De vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergaderingen van intercommunale Haviland werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 11 februari 2019.

De agenda is als volgt samengesteld:

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring.

 1. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
 2. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
 3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41)
 4. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
 5. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
 1. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
 2. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
 3. Varia.

 

Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 432 en 445.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

3 stemmen tegen: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van intercommunale Haviland op 21 juni 2023:

 1. 1. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2022: goedkeuring.
 2.  Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2022;
 3. Jaarrekening 2022 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2022, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
 4. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41)
 5. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2022: goedkeuring (art. 41);
 6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
 1. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
 2. Toetreding politiezone(s): goedkeuring (art. 8);
 3. Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 21 juni 2023 te mandateren de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten, gunstig te stemmen.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 21 juni 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform artikel 1 van de getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Iverlek op 23 juni 2023. Beslissing.

 

 

OZ.7. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Iverlek op 23 juni 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

30 maart 2023: aangetekende brief van Iverlek houdende uitnodiging algemene vergadering op 23  juni 2023.

 

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

De agenda van de algemene vergadering op 23 juni 2023 is als volgt samengesteld:

1. Kennisgeving verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2022.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 432 alinea 3 waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

        Gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019 houdende aanduiding van de heer Jean-Pierre Butaye als effectieve afgevaardigde en de heer Stéphane Bodart als plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging te worden verleend om deze agendapunten goed te keuren.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 23 juni 2023:

De agenda van de algemene vergadering op 23 juni 2023 is als volgt samengesteld:

1. Kennisgeving verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2022.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 23 juni 2023 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023. Beslissing.

 

 

OZ.8. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

6 april 2023:  Brief van TMVS houdende uitnodiging voor de digitale algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services).

In zitting van 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van TMVS.

De agenda is als volgt samengesteld:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.

4. Verslag van de commissaris.

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022.

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

7. Actualisering presentievergoeding.

8. Statutaire benoemingen

Varia.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikelen 432 en 445.

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging te worden verleend om goedkeuring te hechten aan de voorgestelde agendapunten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de volgende agendapunten van de algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023 met de volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.

4. Verslag van de commissaris.

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022.

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

7. Actualisering presentievergoeding.

8. Statutaire benoemingen

Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering op 20 juni 2023 te machtigen de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 20 juni 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen, op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform de in de artikelen 1 en 2 getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent (elektronische post 20230620AVTMVS@farys.be).

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 8 juni 2023. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 8 juni 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

28 april 2023 : e-mail houdende uitnodiging van Zefier voor deelname aan de algemene vergadering op 8 juni 2023 met de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2022;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;

 

Feiten en context

De vertegenwoordiger voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier cvba werd aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 11 februari 2019.

 

Juridische gronden

        Artikel 28: Statuten van Zefier cvba.

        Artikel 432 en artikel 445: Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018).

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging te worden verleend om deze agendapunten goed te keuren.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de volgende punten van de algemene vergadering van cvba Zefier op 8 juni 2023:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2022;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente te mandateren om op de algemene vergadering van 8 juni 2023 goedkeuring te hechten aan de onder artikel 1 van dit besluit vermelde punten.

Artikel 3: Er wordt machtiging verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 8 juni 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen, op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform de in artikel 1 getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan cvba Zefier via info@zefier.be

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023 van ERSV Vlaams-Brabant in vereffening. Beslissing.

 

 

OZ.10. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023 van ERSV Vlaams-Brabant in vereffening. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

27 april 2023 : e-mail van ERSV Vlaams-Brabant houdende uitnodiging voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant  vzw in vereffening.             

 

Feiten en context

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant  vzw in vereffening op 30 mei 2023 is samengesteld als volgt:

1., Verslag van de algemene vergadering van 30 maart 2021.

2. Toelichting resultaten van het project "Regionaal zorgplatform" waarvan de laatste schijf werd uitbetaald in januari 2023.

3. Resultatenrekening en balans 2023.

4. Kwijting aan het vereffeningscomité.

5. Bestemming van de restmiddelen

6.  Varia

 

Juridische gronden

        22 december 2017 - decreet lokaal bestuur, inzonderheid deel 3  -  deelname in rechtspersonen en samenwerking.

        25 maart 2019 : Gemeenteraadsbesluit houdende aanduiding van de heer Ronald Probst, gemeenteraadslid, als afgevaardigde van vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband  (ERSV) Vlaams-Brabant.

        31 mei 2021 : Gemeenteraadsbesluit houdende goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw.

 

Argumentatie

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger dient machtiging verleend te worden om goedkeuring te hechten aan de voorgestelde agendapunten.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1:  De gemeenteraad beslist om goedkeuring te hechten van de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw op 30 mei 2023:

 1. Verslag van de algemene vergadering van 30 maart 2021.

2. Toelichting resultaten van het project "Regionaal zorgplatform" waarvan de laatste schijf werd uitbetaald in januari 2023.

3. Resultatenrekening en balans 2023.

4. Kwijting aan het vereffeningscomité.

5. Bestemming van de restmiddelen

6. Varia

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering op 30 mei 2023 te machtigen de onder artikel 1 van dit besluit vermelde agendapunten goed te keuren.

Artikel 3: Er wordt goedkeuring verleend aan de afgevaardigde om, indien de algemene vergadering op 30 mei 2023 niet geldig zou kunnen beraadslagen, op elke andere vergadering met dezelfde agenda te handelen en te beslissen conform de in artikel 1 en 2 getroffen beslissing.

Artikel 4: Een afschrift van onderhavig besluit over te maken aan ERSV Vlaams-Brabant vzw, p.a. provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 21 juni 2023. Beslissing.

 

 

OZ.11. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 21 juni 2023. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Met e-mail van 4 mei 2023 nodigt Interza de gemeente uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering op 21 juni 2023 met volgende agenda:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 14 december 2022,

3. Verslag van de raad van bestuur,

4. Verslag van de commissaris,

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022,

6. Bestemming van de resultaten,

7. Kwijting  aan de bestuurders en de revisor,

8. Aanstelling commissaris-revisor 2023-2025,

9. Varia.

 

Feiten en context

De gemeente maakt deel uit van de opdrachthoudende vereniging Interza, beheerst door het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Juridische gronden

        De statuten van Interza - artikel 19.

        Het Decreet over het lokaal bestuur - artikel 431.

 

Advies

In zitting van 11 februari 2019 werden 3 afgevaardigden aangeduid voor deelname aan de algemene vergadering van Interza tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

 

Argumentatie

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van Interza op 21 juni 2023.

De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de statuten,

2. Goedkeuring van de notulen van 14 december 2022,

3. Verslag van de raad van bestuur,

4. Verslag van de commissaris,

5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022,

6. Bestemming van de resultaten,

7. Kwijting aan de bestuurders en de revisor,

8. Aanstelling commissaris-revisor 2023-2025,

9. Varia.

Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van 21 juni 2032 te mandateren de onder artikel 1 van onderhavige beslissing vermelde agendapunten gunstig te stemmen.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

 

OZ.12. Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 april 2023 : e-mail Poolstok cvba houdende oproepingsbrief voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering van cvba Poolstok op 26 mei 2023  met een voorstel tot wijziging van de statuten tijdens de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering  van 26 mei 2023 heeft de volgende agendapunten:

       Samenstelling van het bureau van de vergadering

       Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

       Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

       Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.

       Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

       Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.

       Volmacht voor de coördinatie van statuten.

       Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

       Volmacht voor de formaliteiten.

 

Feiten en context

Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaatrecht met vennoten uit de publieke sector.

 

Juridische gronden

        22 december 2017 - Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 386.

        28 mei 2018 - Gemeenteraadsbesluit houdende toetreding van de gemeente Wezembeek-Oppem tot Poolstok cvba.

        25 maart 2019  - Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 houdende aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor deelname aan de algemene vergadering van cvba Poolstok.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot statutenwijziging van cvba Poolstok zoals  overgemaakt door Poolstok cvba  via e-mail op 24 april 2023 als agendapunt voor de buitengewone algemene vergadering

Artikel 2:  De afgevaardigden, aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019  voor de algemene vergaderingen van cvba Poolstok, te mandateren en de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat Raad van Bestuur. Beslissing.

 

 

OZ.13. Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat Raad van Bestuur. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23 maart 2023: brief van de stuurgroep Woonmaatschappij Oost-Brabant-West, bezorgd per e-mail van Algemeen Directeur cvba Elk zijn Huis.

 

Feiten en context

Op het grondgebied van Wezembeek-Oppem zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam: De "Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting" (GMV) en "Elk zijn Huis CV" (EzH).

De huidige sociale huisvestingsmaatschappijen worden uiterlijk op 30 juni 2023 vervangen door één nieuwe woonmaatschappij (WM) per regio. In onze regio wordt de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West" opgericht. De gemeente Wezembeek-Oppem zal samen met 12 andere gemeenten deel uitmaken van deze woonmaatschappij. De GMV zal geen deel uitmaken van de nieuwe woonmaatschappij. In een eerste fase fuseren de SHM's "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent"  om daarna omgevormd te worden tot de nieuwe "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

De nieuwe woonmaatschappij wordt voorbereid door een stuurgroep waarin de lokale besturen van de regio en de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen vertegenwoordigd zijn.

Op 27 maart 2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de aanvraag erkenning woonmaatschappij, meer bepaald over de lokale inbedding.

Op 15 juni 2023 is er een Bijzondere Algemene Vergadering gepland waar de woonmaatschappij zal worden opgericht.

 

Juridische gronden

        De statuten van de fuserende sociale Huisvestingsmaatschappijen "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent".

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Decreet "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 17 juli 2020, oa. artikel 4.39/5;

        Besluit "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 11 september 2020, oa. artikelen 4.144-4.146 en Bijlage 11 (de modelstatuten);

        Decreet van 9 juli 2021 "Vlaamse Codex wonen van 2O21", wetgevend kader woonmaatschappijen;

        Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2023.

        Beslissing van het College van burgemeester en schepenen van  6 april 2023.

        Besluit van de OCMW-raad van 25 april 2023

 

Argumentatie

Eens de erkenning als woonmaatschappij door de minister van Wonen ontvangen is kan een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) georganiseerd worden waarop de woonmaatschappij zal opgericht worden. Deze BAV is gepland op 15 juni 2023.

De statutaire raad van bestuur van de woonmaatschappij zal bestaan uit vijftien leden, waarvan dertien vertegenwoordigers van lokale besturen, een vertegenwoordiger van de private aandeelhouders en een vertegenwoordiger van de Provincie Vlaams-Brabant.

Het lokaal bestuur van Wezembeek-Oppem wenst aandeelhouder te worden van de woonmaatschappij.

De brief van de stuurgroep aangaande het voordragen van de kandidaten bevat voor onze gemeente volgende paragraaf: "Uw lokaal bestuur is momenteel geen aandeelhouder van een sociale woonactor die mee de woonmaatschappij zal vormen in de regio Oost-Brabant-West. Decretaal kan u na de erkenning als woonmaatschappij als lokaal bestuur uit de regio aandeelhouder worden. We vragen u dan ook om hierover een beslissing te nemen. Deze vraag geldt zowel voor het OCMW als voor de gemeente. Als u beslist aandeelhouder te worden van de toekomstige woonmaatschappij, zullen we u de nodige stukken bezorgen voor de opstartvergadering."

Overeenkomstig het decreet kan ons lokaal bestuur na de erkenning als woonmaatschappij aandeelhouder worden. De gemeente en het OCMW dienen hieromtrent een beslissing te nemen.

In dit kader dienen er dus kandidaat bestuurders voor de Raad van Bestuur en kandidaat vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van de WM voorgedragen te worden.

Het is wenselijk dat de voordracht van kandidaten gebeurt in gemeenschappelijk overleg met het OCMW.

De OCMW-voorzitter werd reeds aangeduid om te zetelen in de stuurgroep die de oprichting van de woonmaatschappij voorbereidt.

De stuurgroep vraagt in het kader van de wettelijk voorziene genderdiversiteit – minstens zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen, en de geprefereerde kandidaat aan te geven.

Er werd een geheime stemming voor de voordracht van de kandidaten bestuurder voor de RvB van de Woonmaatschappij gehouden. De uitslag van deze stemming luidt als volgt:

Preferentiële kandidaat:

        de heer Jean Hermesse, voorzitter OCMW, heeft 12 ja-stemmen behaald

        de heer Ronald Probst, raadslid, heeft 7 ja-stemmen behaald

 

Niet preferentiële kandidaat:

        mevrouw Nicole Geerseau, raadslid maatschappelijk welzijn, heeft 15 ja-stemmen behaald

        de heer Wim Peeters, raadslid, heeft 4 ja-stemmen behaald

 

Rekening houdend om in het kader van de genderdiversiteit zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen worden volgende personen in rangorde van voorkeur voorgedragen als kandidaatbestuurder van het lokaal bestuur in de raad van Bestuur van de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West":

        1. de heer Jean Hermesse, voorzitter OCMW

        2. mevrouw Nicole Geerseau, raadslid maatschappelijk welzijn

 

BESLUIT:

Geheime stemming: (Preferentiële kandidaat - Jean Hermesse) 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 5 stemmen blanco

Geheime stemming: (Preferentiële kandidaat - Ronald Probst) 7 stemmen voor, 4 stemmen tegen, 8 stemmen blanco

Geheime stemming: (Niet preferentiële kandidaat - Nicole Geerseau) 15 stemmen voor, 4 stemmen blanco

Geheime stemming: (Niet preferentiële kandidaat - Wim Peeters) 4 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 9 stemmen blanco

 

Artikel 1:  Het lokaal bestuur zal aandeelhouder worden van de op te richten "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West". 

Artikel 2:  Volgende persoon wordt voorgedragen als preferentiële kandidaatbestuurder van het lokaal bestuur in de raad van Bestuur  van de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

        De heer Jean Hermesse, voorzitter OCMW

voor de periode tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artikel 3:  Volgende persoon wordt voorgedragen als niet preferentiële kandidaatbestuurder van het lokaal bestuur in de raad van Bestuur van de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

        Mevrouw Nicole Geerseau, raadslid maatschappelijk welzijn

voor de periode tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gefuseerde SHM's "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent" / "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West" in oprichting.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat en plaatsvervanger algemene vergadering. Beslissing.

 

 

OZ.14. Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat en plaatsvervanger algemene vergadering. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

23 maart 2023: brief van de stuurgroep Woonmaatschappij Oost-Brabant-West, bezorgd per e-mail van Algemeen Directeur cvba Elk zijn Huis.

 

Feiten en context

Op het grondgebied van Wezembeek-Oppem zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam: De "Gewestelijk maatschappij voor volkshuisvesting" (GMV) en "Elk zijn Huis CV" (EzH).

De huidige sociale huisvestingsmaatschappijen worden uiterlijk op 30 juni 2023 vervangen door één nieuwe woonmaatschappij (WM) per regio. In onze regio wordt de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West" opgericht. De gemeente Wezembeek-Oppem zal samen met 12 andere gemeenten deel uitmaken van deze woonmaatschappij. De GMV zal geen deel uitmaken van de nieuwe woonmaatschappij. In een eerste fase fuseren de SHM's "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent"  om daarna omgevormd te worden tot de nieuwe "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

De nieuwe woonmaatschappij wordt voorbereid door een stuurgroep waarin de lokale besturen van de regio en de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen vertegenwoordigd zijn.

Op 27 maart 2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de aanvraag erkenning woonmaatschappij, meer bepaald over de lokale inbedding.

Op 15 juni 2023 is er een Bijzondere Algemene Vergadering gepland waar de woonmaatschappij zal worden opgericht.

 

Juridische gronden

        De statuten van de fuserende sociale Huisvestingsmaatschappijen "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent".

        Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Decreet "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 17 juli 2020, oa. artikel 4.39/5;

        Besluit "Vlaamse Codex Wonen 2021" van 11 september 2020, oa. artikelen 4.144-4.146 en Bijlage 11 (de modelstatuten);

        Decreet van 9 juli 2021 "Vlaamse Codex wonen van 2O21", wetgevend kader woonmaatschappijen;

        Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2023.

        Beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 6 april 2023.

        Besluit van de OCMW-raad van 25 april 2023

 

Argumentatie

Eens de erkenning als woonmaatschappij door de minister van Wonen ontvangen is kan een Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) georganiseerd worden waarop de woonmaatschappij zal opgericht worden. Deze BAV is gepland op 15 juni 2023.

De statutaire raad van bestuur van de woonmaatschappij zal bestaan uit vijftien leden, waarvan dertien vertegenwoordigers van lokale besturen, een vertegenwoordiger van de private aandeelhouders en een vertegenwoordiger van de Provincie Vlaams-Brabant.

De brief van de stuurgroep aangaande het voordragen van de kandidaten bevat voor onze gemeente volgende paragraaf: "Uw lokaal bestuur is momenteel geen aandeelhouder van een sociale woonactor die mee de woonmaatschappij zal vormen in de regio Oost-Brabant-West. Decretaal kan u na de erkenning als woonmaatschappij als lokaal bestuur uit de regio aandeelhouder worden. We vragen u dan ook om hierover een beslissing te nemen. Deze vraag geldt zowel voor het OCMW als voor de gemeente. Als u beslist aandeelhouder te worden van de toekomstige woonmaatschappij, zullen we u de nodige stukken bezorgen voor de opstartvergadering."

Overeenkomstig het decreet kan ons lokaal bestuur na de erkenning als woonmaatschappij aandeelhouder worden. De gemeente en het OCMW dienen hieromtrent een beslissing te nemen.

In dit kader dienen er dus kandidaat bestuurders voor de Raad van Bestuur en kandidaat vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van de WM voorgedragen te worden.

Het is wenselijk dat de voordracht van kandidaten gebeurt in gemeenschappelijk overleg met het OCMW.

De OCMW-voorzitter werd reeds aangeduid om te zetelen in de stuurgroep die de oprichting van de woonmaatschappij voorbereid.

De stuurgroep vraag de in het kader van de wettelijk voorziene genderdiversiteit – minstens zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen, en de geprefereerde kandidaat aan te geven.

Er werd een geheime stemming voor de voordracht van de kandidaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (bijzondere) Algemene Vergadering (AV) van de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West" gehouden. De uitslag van deze stemming luidt als volgt:

Effectieve vertegenwoordiger voor de AV:

        mevrouw Béatrice Bernard, schepen, heeft 12 ja-stemmen behaald

        de heer Ronals Probst, raadslid, heeft 7 ja-stemmen behaald

 Plaatsvervanger voor de AV:

        de heer Frédéric Petit, burgemeester, heeft 14 ja-stemmen behaald

        de heer Wim Peeters, raadslid, heeft 4 ja-stemmen behaald

(1 onthouding)

 

Rekening houdend om in het kader van de genderdiversiteit zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen worden volgende personen in volgende rangorde voorgedragen:

        als vertegenwoordiger voor de AV:  mevrouw Béatrice Bernard, schepen

        als plaatsvervanger voor de AV: de heer Frédéric Petit, burgemeester

 

BESLUIT:

Geheime stemming: (Effectief afgevaardigde AV - Beatrice Bernard) 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 5 stemmen blanco

Geheime stemming: (Effectief afgevaardigde AV - Ronald Probst) 7 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 1 onthouding, 8 stemmen blanco

Geheime stemming: (Plaatsvervangend afgevaardigde AV - Frédéric Petit) 14 stemmen voor, 1 onthouding, 4 stemmen blanco

Geheime stemming: (Plaatsvervangend afgevaardigde AV - Wim Peeters) 4 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 1 onthouding, 11 stemmen blanco

 

Artikel 1: Het lokaal bestuur zal aandeelhouder worden van de op te richten "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

Artikel 2: Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger van het lokaal bestuur in de (bijzondere) Algemene Vergadering (AV) bij de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

        Mevrouw Béatrice Bernard, schepen

voor de periode tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artkel 3: Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat plaatsvervanger van het lokaal bestuur in de (bijzondere) Algemene Vergadering (AV) bij de "Woonmaatschappij Oost-Brabant-West".

        De heer Frédéric Petit, burgemeester

voor de periode tot en met 31 december 2024 of tot einde mandaat.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gefuseerde SHM's "Elk zijn Huis" en "Volkswoningbouw Herent" / "Woonmaatschappij oost-Brabant-West" in oprichting.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

 

OZ.15. Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 april 2023: beslissing van de gemeenteraad om het Kasteeltje in het patrimonium van de gemeente te behouden.

 

Feiten en context

In zitting van 24 april 2023 besliste de gemeenteraad het Kasteeltje in het patrimonium van de gemeente te behouden.

 

Juridische gronden

       Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, omtrent de bevoegdheden van de gemeenteraad;

       Wet betreffende concessieovereenkomsten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 3 (Wat de concessies voor diensten betreft is deze wet echter alleen van toepassing op de concessies met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de door de Koning bepaalde drempel);

       Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017.

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur Wezembeek-Oppem is eigenaar van het Kasteeltje (voormalig gemeentehuis) en treedt op als aanbestedende overheid voor het uitschrijven van een concessieovereenkomst.

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld.

Het lokaal bestuur  zoekt met voorliggend dossier een concessiehouder, die in het Kasteeltje een horecagelegenheid zal onderbrengen en uitbaten.

Het lokaal bestuur staat enkel in voor het ter beschikking stellen van het gebouw, in de actuele toestand (casco).

De toekomstige concessiehouder verbindt zich ertoe zelf in te staan voor het verder afwerken en uitrusten van het gebouw. In dat kader wordt daarom voorzien in vrijstelling van de betaling van een concessievergoeding voor een eerste periode van 48 maanden.  

 

Financieel advies

Er worden geen uitgaven ten laste van de gemeente voorzien.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Alexandre Franck, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Walraet motiveert de onthouding op basis van de inkomensderving.

Motivatie onthouding Wim Peeters: De heer Peeters motiveert de onthouding op basis van het ontbreken van antwoorden op de vragen, gesteld tijdens de commissie.

 

Artikel 1: Het bestek en de concessieovereenkomst i.k.v. de opdracht “Concessie van het Kasteeltje", opgesteld door de algemeen directeur, wordt goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de bepalingen van de overeenkomst en de bijhorende bijlagen. 

Artikel 2: De concessie wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke  website en op de sociale mediakanalen.

Artikel 3: De toewijzing van de concessie van diensten, bedoeld in artikel 1, zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na beoordeling van de inschrijvers conform de bestekvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Centrumontwikkeling. Ontwerp van notariële akte tot beëindiging recht van opstal appartement. Goedkeuring.

 

 

OZ.16. Algemeen directeur. Centrumontwikkeling. Ontwerp van notariële akte tot beëindiging recht van opstal appartement. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        21 december 2017: beslissing van gemeenteraad tot goedkeuring van de PPS-overeenkomst tussen de gemeente en de Groep Van Roey in het kader van de opdracht "Promotieopdracht van werken voor het ontwerpen, bouwen en prefinancieren van een administratief centrum, school, ondergrondse parking, openbaar domein en private ontwikkeling in het kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem".

        16 maart 2020: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het ontwerp van notariële akte, houdende toekenning van een recht van opstal aan de Groep Van Roey, met het oog op de realisatie van het project "PPS Centrumontwikkeling Wezembeek-Oppem".

 

Feiten en context

De Groep Van Roey realiseert, in opdracht van de gemeente, een publiek en privaat bouwproject.

Het privaat bouwproject situeert zich op eigendom van de gemeente.

In dit verband werd een recht van opstal toegekend aan de private partner.

 

Juridische gronden

        Opstalwet van 10 januari 1824.

        Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41,11°.

 

Argumentatie

In toepassing van artikel 25 van de PPS-overeenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017, wordt er door de gemeente een kosteloos recht van opstal verleend aan de Groep Van Roey.

Het ontwerp van notariële akte met betrekking tot het recht van opstal werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 16 maart 2020.

Het recht van opstal is geldig voor een periode van 6 jaar.

Het recht van opstal houdt van rechtswege echter op te bestaan zodra de opstalhouder de opstallen (de "stenen") verkoopt, tesamen met de grondaandelen (eigendom van de gemeente).

In toepassing van artikel 24.1 van de PPS-overeenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017,  wordt anderzijds ook een volledig afgewerkte conciërgewoning, conform BAFO, kosteloos overgedragen aan de Opdrachtgever, uiterlijk bij Voorlopige Oplevering van de Publieke Infrastructuur.

Het appartement maakt deel uit van het privaat gedeelte en kon pas ter beschikking gesteld worden van de gemeente met ingang van 28 maart 2023.

Een vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal is eveneens noodzakelijk, nu de conciërge het gebouw betrokken heeft met ingang van 1 april 2023.

Met betrekking tot de vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal werd een ontwerp van notariële akte opgesteld door mevrouw Catherine Croes, notaris.

 

Financieel advies

Alle kosten met betrekking tot de akte zijn ten laste van de Groep Van Roey.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte, houdende vroegtijdige beëindiging van het recht van opstal met betrekking tot appartement 1.0.1 en kosteloze overdracht ervan aan de gemeente, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te machtigen alle verdere uitvoerende stappen te ondernemen.

Artikel 3: De voorzitter en algemeen directeur te machtigen over te gaan tot ondertekening van de betrokken akte.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.17. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

20 april 2023: brief van de directie van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter betreffende het lestijdenpakket schooljaar 2023-2024.

 

Feiten en context

Op basis van de 84 ingeschreven kleuters en de 113 ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari 2023 heeft de school recht op:

        1 ambt van directeur zonder lesopdracht;

        115 lestijden en 27 SES-lestijden kleuteronderwijs;

        148 lestijden en 36 SES-lestijden lager onderwijs;

        14 uren kinderverzorging;

        16 punten ICT-coördinatie;

        57 punten administratieve ondersteuning.

De directie vraagt 40 lestijden  en 13/36 uren beleidsondersteuning voor directietaken ten laste van het schoolbestuur.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

        Collegebeslissing van 4 mei 2023 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter - schooljaar 2023-2024.

 

Argumentatie

De hier bijgevoegde verantwoording van de directeur wd. over de aanwending van de lestijden ten laste van het schoolbestuur.

 

Financieel advies

De totale loonkost, ten laste van het schoolbestuur, kan worden geraamd op 119.826 euro.

De 40 lestijden en 13/36 uren beleidsondersteuning ten laste van het schoolbestuur te financieren met het krediet voorzien in het meerjarenplan in 2023 en in 2024 onder de registratiesleutel GE/62080000/080003.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad  keurt de personeelsformatie en de aanwending van 40 lestijden en 13/36 uren beleidsondersteuning ten laste te nemen van het schoolbestuur voor het schooljaar 2023-2024 in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.18. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 april 2023: brief van de directie van de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke betreffende het lestijdenpakket schooljaar 2023-2024.

 

Feiten en context

Op basis van de 172 ingeschreven kleuters en de 251 ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari 2023 heeft de school recht op:

        1 ambt van directeur zonder lesopdracht;

        217 lestijden, 8 SES-lestijden en 2 additionele lestijden kleuteronderwijs;

        306 lestijden, 14 SES-lestijden en 5 additionele lestijden lager onderwijs;

        20 uren kinderverzorging;

        34 punten ICT-coördinatie;

        112 punten administratieve ondersteuning.

De directie vraagt 47 lestijden kleuteronderwijs en 64 lestijden lagere onderwijs ten laste van het schoolbestuur.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

        Collegebeslissing van 4 mei 2023 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - schooljaar 2023-2024.

 

Argumentatie

De hier bijgevoegde verantwoording van de directeur over de aanwending van de lestijden ten laste van het schoolbestuur.

 

Financieel advies

De totale loonkost, ten laste van het schoolbestuur, kan worden geraamd op 271.442 euro (111  lestijden).

De 111 lestijden ten laste van het schoolbestuur te financieren met het krediet waarvan de betaling zal gebeuren met het krediet voorzien in het meerjarenplan 2023 en 2024 onder de registratiesleutel GE/62080000/080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de personeelsformatie en de aanwending van 47 lestijden kleuteronderwijs en 64 lestijden lager onderwijs ten laste van het schoolbestuur voor het schooljaar 2023-2024 in de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 7 september 2023 "Brugge" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 7 september 2023 "Brugge" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Ieder jaar organiseert het gemeentebestuur een daguitstap voor de senioren.

 

Feiten en context

Dit jaar voorziet het gemeentebestuur een daguitstap voor de senioren naar Brugge op donderdag 7 september 2023.

De kostprijs wordt geraamd op 10.408 euro.

De vermoedelijke kostprijs per deelnemer, op basis van 120 deelnemers, bedraagt 86,73 euro.

 

Juridische gronden

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2023  tot goedkeuring van de nota betreffende de organisatie van de seniorenuitstap naar "Brugge" op donderdag 7 september 2023.

 

Advies

Advies commissie Mens.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 4 mei 2023, stelt voor om de tussenkomst van de deelnemers in de organisatiekosten van de seniorenuitstap vast te stellen op 35 euro/deelnemer voor de inwoners van de gemeente en op 70 euro/deelnemer voor de niet-inwoners van de gemeente.

 

Financieel advies

De daguitstap wordt geraamd op 10.408 euro/daguitstap.

De vermoedelijke kostprijs per deelnemer bedraagt 86,73 euro.

Deze uitgave kan gefinancierd worden met het bedrag voorzien in het exploitatiebudget onder registratiesleutel "GE-61430010-095900 Senioren - daguitstap".

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om voor de senioren een daguitstap te organiseren op donderdag 7 september 2023  naar "Brugge", waarbij de vele bezienswaardigheden van Brugge worden bezocht, zoals o.a. het begijnhof, de bloedkapel, het Brugse stadhuis, het O.L. Vrouw Museum.

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord  met het programmavoorstel voor de daguitstap en dit ten bedrage van een geraamd bedrag van  86,73 euro per deelnemer, op basis van 120 deelnemers.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt het aandeel van de deelnemers in de organisatiekosten van de seniorenuitstap per deelnemer vast op 30 euro voor de inwoners van de gemeente en op 70 euro voor niet-inwoners van de gemeente.

Artikel 4: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

 

OZ.20. Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria op de site van de Sportpleinstraat 20 aan Daring Club Wezembeek-Oppem vervalt op 30 juni 2023. Deze overeenkomst zou van 1 augustus 2023 tot en met 30 juni 2024 verlengd kunnen worden. Mijnheer Stan Debraz, voorzitter van D.C.W.O, is op de hoogte dat deze overeenkomst voortijdig opgezegd kan worden in functie van de startdatum van de voorziene werken. De nodige bepalingen hiertoe werden toegevoegd in de concessieovereenkomst.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2021 om de gemeentelijke sportinfrastructuur gelegen in de Sportpleinstraat 20 bij voorrang ter beschikking te stellen van Daring Club Wezembeek-Oppem.

        Gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2021 om de cafetaria van de voetbalterreinen gelegen in de Sportpleinstraat 20 ter beschikking te stellen van Daring Club Wezembeek-Oppem van 1 augustus 2021 tot 30 juni 2022.

        Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2022 om de cafetaria van de voetbalterreinen gelegen in de Sportpleinstraat 20 ter beschikking te stellen van Daring Club Wezembeek-Oppem van 1 augustus 2022 tot 30 juni 2023.

 

Advies

Ronald Cools, voorzitter van de Cultuurraad, meldde dat het advies van de Cultuurraad later zou volgen omdat hij om beroepsredenen enige tijd in het buitenland is, maar dat hij ervan overtuigd is dat de raad principieel akkoord zal zijn om de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria van de Sportpleinstraat voor het seizoen 2023-2024 te verlengen.

 

Argumentatie

De gemeenteraad besliste in zijn zitting van 26 april 2021 principieel om de gemeentelijke sportinfrastructuur gelegen Sportpleinstraat 20 voor het voetbalseizoen 2021-2022 bij voorrang ter beschikking te stellen aan Daring Club Wezembeek-Oppem.

Aansluitend op deze beslissing werd met Daring Club Wezembeek-Oppem voor de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023 een overeenkomst gesloten voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria. Deze laatste vervalt op 30 juni 2023.

Aangezien de kans erg klein is dat de voorziene werken starten voor juni 2024, kan de  terbeschikkingstelling van de cafetaria verlengd worden van 1 augustus 2023 tot 30 juni 2024.

In geval dat de werken toch in juni zouden beginnen hebben we de overeenkomst als volgt aangepast:

De overeenkomst kan vroeger beëindigd worden omwille van mogelijke infrastructuurwerken. In dat geval zal er een opzegperiode van 6 weken gerespecteerd worden. Deze opzegperiode gaat in op de eerstvolgende maandag na het ontvangen van de aangetekende brief, die de verhuurder stuurt. Een aangetekende brief wordt als ontvangen beschouwd uiterlijk 3 werkdagen na het versturen ervan.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: de gemeenteraad beslist om de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van de cafetaria aan Daring Club Wezembeek-Oppem te verlengen van 1 augustus 2023 tot en met 30 juni 2024, met inachtname van de mogelijkheid tot vervroegde beëindiging omwille van mogelijke infrastructuurwerken, in welk geval een opzegperiode van 6 weken gerespecteerd zal worden.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

 

OZ.21. Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        21 februari 2022: de gemeenteraad stelt het 'reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7)' vast.

        2 maart 2023: na een interne ambtelijke evaluatie van de eerste oproep stelt het college een aantal wijzigingen van het reglement voor.

 

Feiten en context

/

 

Juridische gronden

        De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

        Het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 304.

        Het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7), vastgesteld door de gemeenteraad op 21 februari 2022.

        Het reglement voor het gebruik door derden van het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur Het Hoeveke, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2014.

        Het gecoördineerd reglement voor het gebruik door derden van het ontmoetingscentrum "Agora", vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 en aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 16 september 2013 en 21 maart 2016.

        Het reglement voor het gebruik door derden van het buurtcentrum "Forum", vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2016.

        Het verhuurreglement gemeentelijk gebouw Merlijn gelegen Kerkhofstraat 54,  vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2023.

 

Argumentatie

Tijdens de ambtelijke evaluatie van het reglement werd voorgesteld wijzigingen aan te brengen ter verduidelijking, aanvulling en verbetering:

Artikel 1:

Bij de evaluatie van de ingediende projecten bleken meerdere voorstellen erg te steunen op de gemeente voor concrete uitvoering. Het opzet van de wijkbudgetten bestaat erin dat de inwoners zelf een project realiseren. Het samenwerken vormt een essentieel onderdeel van dit subsidiesysteem. Dit was reeds verankerd in de bepaling: "Deze subsidie wordt verleend teneinde participatie, burgerinitiatieven en co-creatie op wijk- en gemeenteniveau te stimuleren."

In het oorspronkelijke reglement was de rol van de selectiecommissie niet gespecificeerd. Dit wordt in dit artikel opgevangen.

De stemming wordt elders in het reglement geregeld. De bepaling wordt daarom hier geschrapt.

Uit de ingediende projecten is gebleken dat de statistische sector een niet-gepaste schaal is, geen enkel project hield zich aan deze ruimtelijke afbakening, ofwel richtten de projecten zich op een nog kleinere schaal ofwel op de gemeente als geheel. De bepaling wordt daarom beter geschrapt.

Artikel 2:

Bij de eerste projectoproep is gebleken dat niet iedere mandataris voldoende terughoudend is, daarom wordt dezelfde regeling wat betreft de restricties rond aanverwantschap als in het decreet Lokaal bestuur voorzien in het reglement.

Artikel 3:

Het is niet duidelijk gebleken voor de indieners dat bij een projectoproep ook andere thema's beschouwd kunnen worden.

Tegelijk wordt ook voorgesteld een thema rond de SDGs (Sustainable Development Goals van de VN) toe te voegen. Dit was een redactionele vergetelheid in het oorspronkelijke reglement die wordt rechtgezet.

Om de ontvankelijkheid op een coherente wijze te onderzoeken bleek meer duidelijkheid nodig, daarom wordt punt (c) aangevuld met situaties die in de eerste projectoproep op ad hoc basis werd beslist.

Artikel 4:

Betreffende §1, het college kan momenteel volgende thema's voor een projectoproep kiezen:

        Wijk cohesie

        Klimaat

        Natuur en biodiversiteit

        Voedselsystemen.

Om voor de andere thema's een projectoproep te kunnen lanceren, moet de gemeenteraad beslissen wanneer deze uitvoerbaar worden geacht. De reden hiertoe bestond erin kans te geven om op beperkte schaal te starten en gaandeweg te verbreden. Het college stelt voor om vanaf 1 januari 2025 toe te laten te kiezen uit alle in het reglement voorziene thema's.

De aanvulling in §2 betreft een verduidelijking, mogelijke deelnemers uitten hun bezorgdheid dat een kleiner projectvoorstel minder kans zou maken op selectie, hetgeen duidelijk niet de bedoeling is.

§7 van dit artikel wordt in zijn geheel vervangen omdat de voorziene uitbetalingsregeling (gemeente plaatst bestelling en betaalt de factuur) een te grote belasting van de diensten betekent. We grijpen terug naar een eerder voorstel, nl. het uitbetalen van de subsidie in één of meerdere schijven met verantwoording en rapportering (§§ 8 en 9).

Artikel 5

Zoals in artikel 1 al was aangegeven verduidelijken we de rol en samenstelling van de selectiecommissie.

Artikel 6

De voorwaarden rond indienen worden vereenvoudigd en er worden enkele logische aanvullingen voorgesteld (akkoord eigenaar van terreinen waarop projecten worden voorgesteld, IBAN om de subsidie uit te betalen).

De aanvragers dienen hun project rechtstreeks in op het burgerplatform. Dit heeft als voordeel dat het minder werklast inhoudt voor de dienst Communicatie. De voorstellen zijn dan onmiddellijk  publiek zichtbaar.

De selectiecommissie neemt de rol van de dienst Communicatie over wat betreft de ontvankelijkheidsverklaring.

In dit artikel wordt voorzien dat de selectiecommissie uiterlijk op 31 mei wordt samengesteld.

We voorzien ook dat in het geval er voldoende budget beschikbaar is om alle ontvankelijke voorstellen te honoreren, de selectieprocedure niet doorlopen wordt en de projecten sowieso gesubsidieerd worden.

De selectiecommissie maakt een inhoudelijke beoordeling op van de ontvankelijke projecten.

Het slotverslag van de selectiecommissie geeft de eindrangschikking weer volgens behaalde stemmen.

Verder wordt ook voorzien dat voor de definitieve toekenning van de subsidie door het college de projectindieners worden gehoord door het college. Dit werd in 2022 ad hoc beslist, deze mogelijkheid wordt nu in het reglement ingeschreven.

Tot slot verduidelijkt dit artikel de gemeentelijke ondersteuning, die in het basisreglement erg beperkt werd ingevuld. Bijkomend wordt voorgesteld dat de aanvrager - onder voorwaarden - kan rekenen op:

        toegang tot gemeentelijke communicatiekanalen;

        (beperkt) kosteloos gebruik van gemeentelijke vergaderzalen.

Artikel 7:

De eerste paragraaf inzake controle is al in een eerder artikel volledig geregeld.

Artikel 8:

De mogelijke sancties bij niet naleven van het reglement moeten duidelijk zijn, de basis van de beoordeling is artikel 4 §8, dit was oorspronkelijk niet vermeld.

Aanvankelijk was voorzien dat de sanctie erin bestaat de volledige subsidie terug te betalen. Dit kan in sommige gevallen onredelijk zijn. Daarom wordt nu ook voorzien dat een gedeeltelijke terugbetaling kan opgelegd worden.

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen bijkomende financiële verbintenissen in vanwege de gemeente. Voor het reglement wordt geput uit de kredieten (10.000 euro) voorzien onder budgetsleutel GE 64930000/035000/0601/0400.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement Wim Peeters - Schrappen van de toevoeging en uitsluiting beperken tot mandatarissen)

 

14 stemmen voor: Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jan Walraet, Jean Crêvecoeur, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Ronald Probst en Robert De Lille

1 stem tegen: Jérôme Delcourt

 

4 stemmen onthouding: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Marie Paquot en Olivier Mingers

 

Eenparig

 

Enig artikel: Het voorstel van wijzigingen aan het reglement op de wijkbudgetten voor duurzame projecten goed te keuren en de geamendeerde versie van het reglement vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Wijziging retributiereglement inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (MI/2.19.6.1). Goedkeuring.

 

 

OZ.22. Cel milieu/ecologische transitie. Wijziging retributiereglement inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (MI/2.19.6.1). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

De gemeente is gehouden de wijzigingen aan het VLAREMA door te voeren in haar eigen reglementen, in het bijzonder de doorrekening van de werkelijke kosten van de afvalinzameling en -verwerking.

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook enkele kleine onvolkomenheden in het retributiereglement te verbeteren.

 

Juridische gronden

        Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 40§3, 286 en 288.

        Materialendecreet en zijn uitvoeringsbesluit het VLAREMA.

        Vlarem II.

        De Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119.

        Besluit van de gemeenteraad van 31 maart 2014 houdende retributiereglement op de inzameling en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen vanaf 1 april 2014, laatst gewijzigd op 22 februari 2021.

 

Argumentatie

Over de noodzaak tot wijziging van het huidige reglement werd door Interza een memorie van toelichting opgesteld. Deze memorie wordt als bijlage "10 20230206-memorie interza" aan het gemeenteraadsdossier gevoegd.

De concrete tekstuele wijzigingen die aangebracht dienen te worden zijn opgenomen in bijlage "20 Concordantietabel Retributie".

 

Financieel advies

Er worden netto geen wijzigingen wat betreft de inkomsten en uitgaven verwacht.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van het retributiereglement op de inzameling van afvalstoffen, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de personen en instanties vermeld in artikel 8 van het reglement.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - voorheen Brabantse Kouters Oost - (OMV/6.1). Beslissing.

 

 

OZ.23. Cel milieu/ecologische transitie. Activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - voorheen Brabantse Kouters Oost - (OMV/6.1). Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig erfgoed,landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking van RegionaalLandschapBrabantseKoutersvzw(RLBK)heeftRLBK in 2019hetinitiatiefgenomenomsamen met 12 gemeentenin  de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten voor tebereiden.

Het voorstel tot oprichten van een projectvereniging ter bevordering van de intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in de Brabantse Kouters en toetreden van de gemeente tot de projectvereniging Brabantse Kouters Oost als juridische structuur werdgoedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 28/10/2019. Tijdens dezelfde zitting werd ook de opmaakvaneenaanvraagdossiervoorerkenningals Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)bijdeVlaamseOverheidgoedgekeurd.

De beide projectverenigingen Brabantse Kouters Oost (gemeente Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst en de stad Vilvoorde) en Brabantse Kouters West (gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel) sloten een samenwerkingsovereenkomst af met Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) voor de uitvoering van de erfgoedwerking door RLBK.

Een erkenning als IOED (en bijhorende Vlaamse financiering) werd tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 nog niet verleend door de Vlaamse Overheid, maar op de vergadering van 16/11/2020 beslisten de raden van bestuur van beide projectverenigingen om:

        Een beperkte erfgoedwerking uit te bouwen in verhouding tot de financiële input vanuit de aangesloten gemeenten

        Nauw samen te werken tussen de projectverenigingen Brabantse Kouters West en Brabantse Kouters Oost (gezamenlijke inhoudelijke werking, begroting, vergaderingen)

        Daarbij volgende inhoudelijke speerpunten voor 2021-2022-2023 naar voor te schuiven:

        Herinventarisatie en valorisatie van bouwkundige erfgoed op de Vlaamse Inventaris

        De opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED in 2022

        Ondersteuning gemeenten i.k.v. funerair erfgoed

        Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken bij publiekswerking (bv. Open Monumentendag)

        RLBK de opdracht te geven een deeltijdse medewerker aan te werven om deze werking op te starten. Deze medewerker kwam in dienst va RLBK op 24/05/2021.

In 2022 werd een traject doorlopen om de projectverenging Brabantse Kouters West te ontbinden en de betrokken gemeenten te laten toetreden tot de projectverenging Brabantse Kouters Oost en deze laatste om te dopen te Erfgoed Brabantse Kouters. Bovendien werd ook beslist om een nieuwe erkenningsaanvraag als IOED bij de Vlaamse Overheid in te dienen. Dit alles werd formeel goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/11/2022 waarbij beslist werd om:

        De naam van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters Oost’ te wijzigen naar ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ en dit aldus in de statuten op te nemen.

        Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel tot deze projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ indien zij dit vragen en aldus in de statuten van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ het werkingsgebied uit te breiden tot het grondgebied van 12 gemeenten (Asse, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst).

        Akkoord te gaan met de inbreng van de activa van de projectvereniging ‘Brabantse Kouters West’ bij deze van de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’.

        Het ontwerp beleidsplan 2024-2026 goed te keuren en akkoord te gaan met de erkenningsaanvraag voor een ‘Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst’ (IOED) zoals die tl. op 15/01/2023 vanuit de projectvereniging ‘Erfgoed Brabantse Kouters’ zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.

Conform het decreet op het lokaal Bestuur wordt de jaarrekening van de projectvereniging door de Raad van Bestuur besproken en voorlopig goedgekeurd. Dit gebeurde op de vergadering van  08/03/2023. Conform ditzelfde decreet dient elke projectvereniging jaarlijks deze jaarrekening vervolgen formeel te laten goedkeuren door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.

De statuten van projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters (voorheen Brabantse Kouters Oost) bepalen daarnaast bijkomend dat de planning en begroting (zoals beide voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 14/12/2022) en het jaarverslag (zoals voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 08/03/2023) ook goedgekeurd dienen te worden door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:

        het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder Afd. 2 art. 404.

        De statuten van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/10/2019, in het bijzonder hoofdstuk 3, art. 18.

        De gewijzigde statuten van Erfgoed Brabantse Kouters zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/11/2022

 

Argumentatie

Dit besluit draagt bij aan de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid.

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoals beschreven in artikel 20 van de statuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 28/10/2019

De gemeentebesturen cofinancieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0,11 euro per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de index op het moment van oprichting van de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. De referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED (gepland op 18 december 2019).

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel1:Het gezamenlijke activiteitenverslag 2022 van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren.

Artikel2:De jaarrekening 2022 van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost goed te keuren.

Artikel3: De begroting 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.

Artikel4:De planning 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.

Artikel 5: Kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2022.

 

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Wij vroegen de vorige gemeenteraad naar het aantal probleemmeldingen van de laatste maanden. Mevrouw Matthys gaf aan dat de statistieken over probleemmeldingen aangevraagd zijn maar nog niet ontvangen werden.

Is hier al meer nieuws over?

Er rijzen bij het brede publiek, om het zacht uit te drukken, veel vragen over de reële aansluitmogelijkheden na de werken. De last is duidelijk en Proximus zou hierover iets duidelijker moeten communiceren.'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Het college heeft blijkbaar een voorkeursschema uitgewerkt. Vectris werd gecontacteerd om een ontwerpactieplan op te stellen.

Een bijzondere gemeenteraadscommissie zou kunnen voorzien worden zodat ook de gemeenteraad en het publiek hiervan kennis kunnen nemen.

Een overleg tussen de afdeling communicatie en de mobiliteitsdeskundige was voorzien op vrijdag 5 mei 2023. Is hier meer nieuws over?

Wat is tot nu toe de financiële tussenkomst vanwege de gemeente voor de diensten van het studiebureau Vectris? Wat zijn de implicaties van de vertraging op het hele kostenplaatje?'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

Er komt een hydrofugering op de gevel. Is dat alles uitgevoerd? In een vorig agendapunt op deze gemeenteraad werden al een aantal verdere ontwikkelingen besproken.

We hopen dat de Wifi het blijft houden. We zouden geen toestanden willen “à la tout va très bien, Madame la Marquise” …

Hoeveel leden van de gemeenteraad en van het college hebben vastgoed verworven in de omgeving van het NAC?'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op vorige gemeenteraden een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

Kinderopvang blijft een groot probleem in onze gemeente. Het aantal sluitingen van kinderopvang-initiatieven blijkt niet te stuiten, ook niet in de brede regio.

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente?

Als gemeente Wezembeek-Oppem hadden we de intentie om in het lokaal van de vroegere occasionele kinderopvang, georganiseerd door het OCMW, een eigen noodopvang te starten. Dit zouden we organiseren met tussenkomst van een externe partner die een reguliere kinderopvang overneemt. Enkel organisatoren die reeds een reguliere vergunning voor kinderopvang hebben en zich niet in een handhavingsprocedure bevinden, mogen deze namelijk opstarten. De noodopvang kan maximum 18 maanden (mits verlenging) openblijven. Enkel kinderen uit deze getroffen crèches kunnen daar terecht, alsook uit andere omliggende gemeenten (uit crèches die gedwongen moeten sluiten). Hoe zit dat daar nu mee?

Verdere initiatieven zijn eveneens nog in voorbereiding en een dossier hieromtrent kon wellicht reeds aan de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. Hoe staat het hier mee want we zouden niet in de voetsporen willen treden van Soeur Anne …

Mevrouw Bernard deelde mee dat er een overleg met het Agentschap Opgroeien gepland is. Wanneer is dit onderhoud doorgegaan en wat zijn de resultaten?'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Mevrouw Matthys deelde ons op de vorige gemeenteraad een aantal elementen mee.

Van Looy Bouwgroep zou de helft van de geraamde restauratiekosten storten op rekening van de gemeente.  Is dit gebeurd? Mevrouw Matthys gaf aan dat de financiële dienst de betaling opvolgt.

Het initiatief voor de verdere renovatie van de kapel ligt bij de gemeente. De studie voor de renovatie van de kapel kan opgestart worden in 2024. Hoe staat het hiermee?'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'De burgemeester bevestigde dat dit voorstel zeker onderzocht zou worden. Ondertussen werd in onze buurgemeente Tervuren reeds een aanzet gegeven, al dan niet door eigen verenigingen.

Een van de vorige gemeenteraden vroegen we naar de de stavaza na meer dan twee jaar uitkijken naar dit project.

De heer burgemeester stelde zelf ook gefrustreerd te zijn, maar dat dit project momenteel niet prioritair is. Hij wil wel zo snel mogelijk verdere stappen ondernemen in dit dossier en zal de nodige budgetten voorzien in 2024.

Ondertussen vernemen we dat in het zog van de gemeente Tervuren ook de gemeente Overijse (tour Elentrik), zoals zovele gemeenten, zijn nutskasten gepimpt heeft.'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

 

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 16 mei 2023 af:

 

'Naburige gemeenten beginnen volop vooruit te kijken en een planning te voorzien voor een netwerk van laadpalen (zowel openbaar als particulier) om de verwachte chaos op de openbare weg (en daarbuiten) voor te zijn. Er zijn nu al problemen op sommige plaaatsen in het land.

Er worden ten lande ook verschillende oplossingen voorgesteld om het probleem van gedeelde behuizing (appartementen, stoepen) aan te pakken.

Hoe zit dat in Wezembeek-Oppem?'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

 

OZ.31. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 16 mei 2023:

 

'De zebrapaden aan het kruispunt van de Sportpleinstraat met de Madeliefjeslaan, alsook aan het kruispunt van de Sportpleinstraat met de Viooltjeslaan zijn totaal vervaagd en dus nauwelijks nog zichtbaar.

 

Op beide kruispunten zijn de zebrapaden dermate verbleekt dat de meeste automobilisten ze niet opmerken en ook niet echt de neiging hebben om af te remmen als er voetgangers willen oversteken met alle gevaren vandien! In de herfst zal de situatie er ook niet beter op worden.

 

Dit is blijkbaar het geval op verschillende plaatsen in onze gemeente. Regelmatig onderhoud van de zebrapaden is een noodzaak en dringt zich op.'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza asbakjes.'

 

 

OZ.32. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza asbakjes.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 16 mei 2023 terug op:

 

'Hondenpoep en sigarettenpeuken behoren tot de meest ergerlijke soorten van vervuiling. Het is doorgaans onmogelijk om te achterhalen wie ze achterliet en dat maakt de ergernis doorgaans nog groter.

In een aantal gemeenten moeten de rokers verplicht een peuktasje bij zich hebben, anders krijgen ze een boete. Rokers die niet kunnen bewijzen dat ze een mini-asbak bij hebben kunnen daar dus een GAS-boete krijgen.

We zijn blij dat onze politiezone en Interza dit reeds gedeeltelijk ter harte nemen.

Maar waarom niet kijken naar de gemeenten Wemmel en Ukkel? Wie daar op straat rookt, moet een mini-asbak op zak hebben om zijn peuken mee te nemen. Dit zou men moeten kunnen afhalen op het gemeentehuis. Sommige gemeenten bieden trouwens peuktasjes (mini-asbakjes) aan die ze zelf bestellen en die (in sommige gevallen) gratis af te halen zijn. Men kan ook denken aan een meer gedecentraliseerde verdeling (winkels, cafés, enz.).

Natuurlijk is het best een sensibiliseringsactie te voorzien. Wie betrapt wordt krijgt dus beter eerst een waarschuwing.

Dergelijke sancties horen waarschijnlijk ook thuis in een algemeen politiereglement.'

Publicatiedatum: 29/06/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Pain d’Antan en omgeving – geef ons heden ons dagelijks brood.'

 

 

OZ.33. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Pain d’Antan en omgeving – geef ons heden ons dagelijks brood.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 16 mei 2023:

 

'Op de Mechelsesteenweg is er, vooral in het weekeinde, een toeloop in beide afhaalzaken en het pompstation met bijhorend kleinwarenhuis. Dit geeft aanleiding tot onaanvaardbare toestanden die zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

Zelfs op Google streetview zien we tijdelijk geparkeerde wagens op de stoep en het fietspad. De Mechelsesteenweg wordt duchtig overgestoken hetgeen aanleiding geeft tot gevaarlijke toestanden.

De politie verbaliseert af en toe maar het zijn blijkbaar druppels op een hete plaat.

Ook de plaatsing van zogenaamde “Amsterdammers” op weldoordachte plaatsen zou kunnen helpen.

Men moet nadenken over een oplossing, vooral op weekeind-ochtenden, vooraleer er een ernstig ongeval gebeurt. Want dan zal iedereen het geweten hebben.'

Publicatiedatum: 29/06/2023