Zitting van 23/05/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Wim Peeters – raadslid

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 april 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 april 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

25 april 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

20 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 25 april 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Arbeidsreglement - De Letterbijter. Goedkeuring.

 

 

OZ.2. Cel onderwijs. Arbeidsreglement - De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur.

In het arbeidsreglement vind je informatie over de organisatie van het werk in de school.

Het huidige arbeidsreglement is aan actualisatie toe, hiervoor werd het model van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten gevolgd.

 

Juridische gronden

        Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

        Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

 

Advies

Het voorstel van het arbeidsreglement werd besproken op het OCSG op niveau van de scholengemeenschap "De Rand-NL" zodat het voor alle personeelsleden van scholen van de scholengemeenschap hetzelfde is.

 

Argumentatie

Het arbeidsreglement is van toepassing op het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling.

Het heeft een afdwingbaar karakter waarbij wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement van De Letterbijter, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Capaciteitsbepaling in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

 

OZ.3. Cel onderwijs. Capaciteitsbepaling in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

24 april 2022: Brief van Magali Monnart betreffende aanvraag verhoging van de maximumcapaciteit.

 

Feiten en context

Tegen eind september 2022 moeten het mandaat en de akkoordverklaring aanmeldingsregister 2023-2024 worden overgemaakt naar Tervuren om de inschrijvingen te regelen via het CAR.

Op die akkoordverklaring dient eveneens de schoolcapaciteit voor het schooljaar 2023-2024 door gegeven te worden.

Momenteel ligt onze capaciteit op 100 kleuters en 125 lagere schoolkinderen

In de nieuwbouw kunnen alle klassen van de lagere school op volle capaciteit draaien.

Om met zekerheid een plaats te bieden aan alle kinderen van de kleuterafdeling is het noodzakelijk de capaciteit tot het maximum op te trekken in de lagere afdeling.

De maximumcapaciteit op te trekken naar 250 leerlingen en als volgt vast te stellen:

• 100 kleuters (4 klassen)

• 150 lagere schoolkinderen (6 klassen),

• maximum van 25 kinderen per klas.

 

Juridische gronden

        Omzendbrief BaO/2012/01 - inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs.

        Collegebeslissing van 4 mei 2022 betreffende de principiële goedkeuring van de capaciteitsbepaling in De Letterbijter.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad stelt vanaf het schooljaar 2023-2024 in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter de maximumcapaciteit als volgt vast:

 op het niveau van de school: 250 kinderen,

 in de kleuterafdeling: maximum 100 kleuters met een maximum van 25 kleuters per                        klas,

 in de lagere afdeling: maximum 150 leerlingen met een maximum van 25 leerlingen                         per klas.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.4. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

26 april 2022: brief van de directie van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter betreffende het lestijdenpakket schooljaar 2022-2023.

 

Feiten en context

Op basis van de 80 ingeschreven kleuters en de 96 ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari 2022 heeft de school recht op:

        1 ambt van directeur zonder lesopdracht;

        110 lestijden en 27 SES-lestijden kleuteronderwijs;

        128 lestijden en 32 SES-lestijden lager onderwijs;

        14 uren kinderverzorging;

        14 punten ICT-coördinatie;

        51 punten administratieve ondersteuning.

De directie vraagt 46 lestijden  en 12/36 uren beleidsondersteuning voor directietaken ten laste van het schoolbestuur.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

        Collegebeslissing van 4 mei 2022 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter - schooljaar 2022-2023.

 

Argumentatie

De hier bijgevoegde verantwoording van de directeur over de aanwending van de lestijden ten laste van het schoolbestuur.

 

Financieel advies

De totale loonkost, ten laste van het schoolbestuur, kan worden geraamd op 130.000 euro.

De 46 lestijden en 12/36 uren beleidsondersteuning ten laste van het schoolbestuur te financieren met het krediet voorzien in het exploitatiebudget 2022 en te voorzien in 2023 onder de registratiesleutel GE/62080000/080003.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad  keurt de personeelsformatie en de aanwending van 46 lestijden en 12/36 uren beleidsondersteuning ten laste te nemen van het schoolbestuur voor het schooljaar 2022-2023 in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Arbeidsreglement - Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Cel onderwijs. Arbeidsreglement - Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur.

In het arbeidsreglement vind je informatie over de organisatie van het werk in de school.

Het huidige arbeidsreglement is aan actualisatie toe, hiervoor werd het model van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten gevolgd.

 

Juridische gronden

        Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

        Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

 

Advies

Het voorstel van arbeidsreglement werd besproken op het OCSG op niveau van de scholengemeenschap "De Rand-Fr" zodat het voor alle personeelsleden van scholen van de scholengemeenschap hetzelfde is.

 

Argumentatie

Het arbeidsreglement is van toepassing op het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling.

Het heeft een afdwingbaar karakter waarbij wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement van Het Hoeveke , zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22 april 2022: brief van de directie van de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke betreffende het lestijdenpakket schooljaar 2022-2023.

 

Feiten en context

Op basis van de 165 ingeschreven kleuters en de 251 ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari 2022 heeft de school recht op:

        1 ambt van directeur zonder lesopdracht;

        208 lestijden, 5 SES-lestijden en 2 additionele lestijden kleuteronderwijs;

        308 lestijden, 10 SES-lestijden en 8 additionele lestijden lager onderwijs;

        20 uren kinderverzorging;

        33 punten ICT-coördinatie;

        110 punten administratieve ondersteuning.

De directie vraagt 53 lestijden kleuteronderwijs en 60 lestijden lagere onderwijs ten laste van het schoolbestuur.

 

Juridische gronden

        Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het basisonderwijs.

        Omzendbrief BaO/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.

        Collegebeslissing van 4 mei 2022 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - schooljaar 2022-2023.

 

Argumentatie

De hier bijgevoegde verantwoording van de directeur over de aanwending van de lestijden ten laste van het schoolbestuur.

 

Financieel advies

De totale loonkost, ten laste van het schoolbestuur, kan worden geraamd op 248.000 euro (103  lestijden).

De 103 lestijden ten laste van het schoolbestuur te financieren met het krediet voorzien in het exploitatiebudget 2022 en te voorzien in 2023 onder de registratiesleutel GE/62080000/080004.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de personeelsformatie en de aanwending van 53 lestijden kleuteronderwijs en 50 lestijden lager onderwijs ten laste van het schoolbestuur voor het schooljaar 2022-2023 in de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Evaluatiereglement voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring.

 

 

OZ.7. Cel onderwijs. Evaluatiereglement voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Naar aanleiding van nieuwe regelgeving betreffende evaluaties en functiebeschrijvingen dient het evaluatiereglement voor het personeel van de onderwijsinstellingen aangepast te worden.

Op niveau van de scholengemeenschappen "De Rand-Ned" voor De Letterbijter en "De Rand-Fr" voor het Hoeveke werd een nieuw evaluatiereglement en functiebeschrijvingen  besproken en opgesteld.

De gemeenteraden van de deelnemende besturen in de scholengemeenschap dienen het evaluatiereglement goed te keuren.

 

Juridische gronden

        Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

        Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

 

Advies

Het voorstel van evaluatiereglement werd besproken op het OCSG op niveau van de scholengemeenschappen  "De Rand-Ned" en "De Rand-Fr" zodat het voor alle personeelsleden van de scholen  hetzelfde is.

 

Argumentatie

Het evaluatiereglement is gebaseerd op de modellen van OVSG en van toepassing op het onderwijzend personeel van de gemeentelijke basisscholen.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt het evaluatiereglement voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs als volgt goed:

Artikel 1:

§1: De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn instelling.

§2: De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden in wervingsambten.

§3: De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden aangesteld in een ander bevorderingsambt of in een selectieambt.

§4: De algemeen directeur wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle gesubsidieerde personeelsleden in een ander bevorderingsambt dan dat van directeur of in een selectieambt.

§5: De algemeen directeur wordt aangeduid als de evaluator van de directeur(s).

Artikel 2:

De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit en de eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.

Artikel 3:

Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken een opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met kennis van zaken en op een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over het presteren van het personeelslid. Daartoe wordt bij OVSG+ ingeschreven voor de opleiding voor evaluatoren.

Artikel 4:

§1: De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid (mondeling/per brief/per email) uit voor een eerste formeel functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan.

§2: Het personeelslid kan (mondeling/per brief/per email) een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek vindt plaats binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek wordt bepaald door de (eerste) evaluator.

§3: Van het eerste formeel functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag opgemaakt conform het model van OVSG. In dit verslag worden persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen opgenomen. Dit verslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en door het personeelslid ter kennisneming. Na het ondertekenen door de tweede evaluator voor ontvangst, wordt het ondertekend voor ontvangst door het personeelslid. Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator.

§4: De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model van OVSG.

Artikel 5:

§1: De eerste evaluator stelt een beschrijvende schriftelijke kwalitatieve evaluatie op, op basis van de taken binnen de functiebeschrijving en persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen die opgenomen werden in het formeel functioneringsgesprek. Het evaluatieverslag bevat steeds een eindconclusie: voldoende of onvoldoende.

§2: De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand (mondeling/per brief/per mail) mee.

§3: De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op conform het model van OVSG. Dit verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier.

Artikel 6:

De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar het schoolbestuur en desgevallend naar de tweede evaluator.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Cel onderwijs. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        25 april 2022: e-mail van de directeur Het Hoeveke betreffende de 2 facultatieve vakantiedagen.

        28 april 2022: e-mail van de directeur van De Letterbijter betreffende de 2 facultatieve vakantiedagen.

 

Feiten en context

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgesteld.

Per schooljaar heeft de school recht op 2 bijkomende vakantiedagen.

De Letterbijter stelt voor deze vast te leggen op vrijdag 2 december 2022 en dinsdag 30 mei 2023.

Het Hoeveke stelt voor deze vast te leggen op dinsdag 27 september 2022 en maandag 30 januari 2023.

 

Juridische gronden

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de twee facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2022-2023 in De Letterbijter, vrijdag 2 december 2022 en dinsdag 30 mei 2023 en in Het Hoeveke, dinsdag 27 september 2022 en maandag 30 januari 2023, goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 8 september 2022 "Lessines" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 8 september 2022 "Lessines" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Wegens de coronapandemie werden er geen seniorenuitstappen georganiseerd in 2020 en 2021. 

 

Feiten en context

Voor de coronapandemie organiseerde het gemeentebestuur, ieder jaar in september, een seniorenuitstap. In 2020 en 2021 is deze niet kunnen doorgaan.

Op 8 september 2022 wordt een seniorenuitstap naar "Lessines" gepland.

De kostprijs wordt geraamd op 10.640 euro.

De vermoedelijke kostprijs per deelnemer, op basis van 150 deelnemers, bedraagt 70,93 euro.

 

Juridische gronden

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2022  tot goedkeuring van de nota betreffende de organisatie van de seniorenuitstap naar "Lessines" op donderdag 8 september 2022.

 

Advies

Advies commissie Mens.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 13 mei 2022, stelt voor om de tussenkomst van de deelnemers in de organisatiekosten van de seniorenuitstap vast te stellen op 30 euro/deelnemer voor de inwoners van de gemeente en op 60 euro/deelnemer voor de niet-inwoners van de gemeente.

 

Financieel advies

De daguitstap wordt geraamd op 10.640 euro/daguitstap.

De vermoedelijke kostprijs per deelnemer bedraagt 70,93 euro.

Deze uitgave kan gefinancierd worden met het bedrag voorzien in het exploitatiebudget onder registratiesleutel "GE-61430010-095900 Senioren - daguitstap".

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om voor de senioren een daguitstap te organiseren op donderdag 8 september 2022  naar "Lessines", meer bepaald naar "Hôpital Notre-Dame à la Rose" en het museum "Mahymobiles".

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord  met het programmavoorstel voor de daguitstap en dit ten bedrage van een geraamd bedrag van  70,93 euro per deelnemer, op basis van 150 deelnemers.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt het aandeel van de deelnemers in de organisatiekosten van de seniorenuitstap per deelnemer vast op 30 euro voor de inwoners van de gemeente en op 60 euro voor niet-inwoners van de gemeente.

Artikel 4: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

 

OZ.10. Afdeling vrije tijd. Afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        22 december 2021: e-mail van Gwen Miserque voor Elan vzw voor het gebruik van gemeentelijke zalen voor het inrichten van speelpleinen in de zomer van 2022.

        3 maart 2022: e-mail van Nicolas Siron voor Toboggan vzw voor het gebruik van gemeentelijke zalen voor het inrichten van speelpleinen tijdens de paas- en zomervakantie van 2022. 

 

Feiten en context

Voor de organisatie van speelpleinen en sportkampen in 2022 vragen zowel Toboggan vzw als Elan vzw om gebruik te kunnen maken van lokalen in de gemeentelijke basisscholen.
Door voorziene werken in de Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke, kunnen dit jaar geen lokalen ter beschikking gesteld worden in de maanden juli en augustus 2022.

Elan vzw vraagt om gebruik te kunnen maken van lokalen in de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022. Dit is niet mogelijk omdat de leerkrachten van de school dan de voorbereidingen treffen voor een vlotte start van het nieuwe schooljaar.

Als oplossing voor deze noden werd een overleg ingepland met de vertegenwoordigers van de verenigingen waarbij volgende oplossing uitgewerkt werd met de beschikbare ruimtes in de wijk Ban Eik :

vzw Elan kan van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022 gebruik maken van het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28.

vzw Toboggan kan van 4 juli tot en met 19 augustus 2022 gebruik maken van:
- de grote zaal en de cafetaria van het Forum

- alle lokalen van het gebouw Domus

- het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28

en kan van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 gebruik maken van :

- de grote zaal en de cafetaria van het Forum

- alle lokalen van het gebouw Domus

 

Beide partijen zullen onderling afspraken maken over het gebruik van de buitenruimte zodat alle kinderen op een veilige en fijne manier kunnen buitenspelen. Het gaat dan om het grasveld en de speelplaats tussen de ter Meerenlaan, de Witte-Dovenetellaan en Sterrenveld 28.

Zonder aanvraag tot inname openbaar terrein blijft het terrein ook toegankelijk voor het publiek.

 

Juridische gronden

        Gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2016 betreffende het reglement voor het gebruik door derden van het buurtcentrum 'Forum'.

        Collegebeslissing van 28 april 2022 betreffende de afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022.

 

Argumentatie

De organisatoren van speelpleinen kunnen normaal gratis gebruik maken van klaslokalen in de scholen. Voor het gebruik van de sporthal of de voetbalterreinen betalen ze volgens de bepalingen van de reglementen.

Omdat er geen lokalen van de scholen ter beschikking gesteld kunnen worden, wordt gebruik gemaakt van andere lokalen.

Voor het buurtcentrum Forum is een verhuurreglement beschikbaar. Dit is momenteel nog niet het geval voor het gebouw Domus en voor het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28. Daarom werd een uitzonderlijk alternatief voorstel van tarief uitgewerkt dat ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Voor het inrichten van speelpleinen en sportweken/kleuterkampen worden aan vzw Toboggan en vzw Elan uitzonderlijk voor de zomer van 2022 volgende tarieven aangerekend voor gebruik van               8.00 uur tot 18.00 uur:

        het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 :  dagprijs van 120 euro

        alle lokalen van het gebouw Domus en de grote zaal en de cafetaria van het Forum : dagprijs van 240 euro per dag


Indien er nog openstaande vervallen rekeningen zijn, zal toegang per direct ontzegd worden.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist om uitzonderlijk voor de zomervakantie 2022 volgende lokalen tegen hieronder vermelde tarieven ter beschikking te stellen aan vzw Toboggan

van 4 juli tot en met 19 augustus 2022 :  

        de grote zaal en de cafetaria van het Forum, alle lokalen van het gebouw Domus tegen een dagprijs van 240 euro per dag

        het lokaal van de oude bibliotheek in het Sterrenveld 28 tegen een dagprijs van 120 euro per dag

en  van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 :

        de grote zaal en de cafetaria van het Forum, alle lokalen van het gebouw Domus tegen een dagprijs van 240 euro per dag.

 

Artikel 2: De gemeenteraad beslist om uitzonderlijk voor de zomervakantie 2022 het lokaal van de oude bibliotheek in Sterrenveld 28 tegen een dagprijs van 120 euro per dag ter beschikking te stellen aan vzw Elan van 22 augustus tot en met 31 augustus 2022.
 

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel Milieu/Ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost – activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging (OMV/6.1.). Beslissing

 

 

OZ.11. Cel Milieu/Ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost – activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging (OMV/6.1.). Beslissing

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

31 maart 2022: de heer Patrick Endels maakt per email (IS 202200709) de documenten aan de gemeente over en verzoekt om behandeling door de gemeenteraad.

 

Juridische gronden

Volgende decreten en besluiten zijn van toepassing op deze beslissing:

        het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder Afd. 2 art. 404.

        het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 houdende OZ.2. lntergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost. Toetreding. Goedkeuring, in het bijzonder hoofdstuk 3, art. 18. van de statuten van de vereniging.

 

Argumentatie

Gezien de meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking rond bouwkundig erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologie en de complementariteit met de werking van Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) heeft RLBK in 2019 het initiatief genomen om samen gemeenten in  de Brabantse Kouters de oprichting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten voor te bereiden.

Dit leidde tot de oprichting van twee projectverenigingen ter bevordering van de intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in de Brabantse Kouters: Brabantse Kouters Oost (gemeenten Kraainem, Machelen, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst en de stad Vilvoorde) en Brabantse Kouters West (gemeenten Asse, Grimbergen, Meise, Merchtem en Wemmel). De gemeente Wezembeek-Oppem stemde in met de oprichting van en toetreding tot de projectvereniging Brabantse Kouters Oost tijdens de zitting van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2019. Tijdens dezelfde zitting werd ook de opmaak van een aanvraagdossier voor erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) bij de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

De beide projectverenigingen (Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West) sloten een samenwerkingsovereenkomst af met Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw (RLBK) voor de uitvoering van de erfgoedwerking door RLBK.

Een erkenning als IOED (en bijhorende gewestelijke financiering) werd tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 nog niet verleend door de Vlaamse Overheid, maar op de vergadering van 16 november 2020 beslisten de raden van bestuur van beide projectverenigingen om:

        Een beperkte erfgoedwerking uit te bouwen in verhouding tot de financiële input vanuit de aangesloten gemeenten

        Nauw samen te werken tussen de projectverenigingen Brabantse Kouters West en Brabantse Kouters Oost (gezamenlijke inhoudelijke werking, begroting, vergaderingen)

        Daarbij volgende inhoudelijke speerpunten voor 2021-2022-2023 naar voor te schuiven:

        Herinventarisatie en valorisatie van bouwkundige erfgoed op de Vlaamse Inventaris

        De opmaak van een nieuw aanvraagdossier voor de erkenning als IOED in 2022

        Ondersteuning gemeenten i.k.v. funerair erfgoed

        Onderzoeken mogelijkheden tot samenwerken bij publiekswerking (bv. Open Monumentendag)

        RLBK de opdracht te geven een deeltijdse medewerker aan te werven om deze werking op te starten. Deze medewerker kwam in dienst van RLBK op 24 mei 2021.

Conform het decreet op het lokaal Bestuur wordt de jaarrekening van de projectvereniging door de Raad van Bestuur besproken en voorlopig goedgekeurd. Dit gebeurde op de vergadering van  08 maart 2022. Conform ditzelfde decreet dient elke projectvereniging jaarlijks deze jaarrekening vervolgens formeel te laten goedkeuren door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.

De statuten van projectvereniging Brabantse Kouters Oost bepalen daarnaast bijkomend dat de planning en begroting (zoals beide voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 01 december 2021 en het jaarverslag (zoals voorgelegd en goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur van 08 maart 2022) ook goedgekeurd dienen te worden door de gemeenteraad.

Dit besluit draagt bij aan de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid.

Beschikbare stukken:

        Activiteitenverslag 2021 van de gezamenlijke werking van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West

        Jaarrekening 2021 en verslag accountant van de projectvereniging Oost

        Globaal financieel overzicht voor het werkjaar 2021 van de projectverengingen Brabantse Kouters Oost en West

        Planning 2022 voor de gezamenlijke werking van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West

        Begroting 2022 voor de gezamenlijke werking van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en Brabantse Kouters West

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen bijkomend financieel engagement in van de gemeente.

De meerjarige financiële verbintenis vanuit de gemeente zoals beschreven in artikel 20 van de statuten werd reeds goedgekeurd op de vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2019

De gemeentebesturen cofinancieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die bestaat uit een vast basisbedrag van 2.500 euro en een variabele bijdrage op basis van het aantal inwoners. Elk gemeentebestuur betaalt voor de variabele bijdrage 0,11 euro per inwoner. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde officiële statistieken van de overheid. Het volledige subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex met als referentie de index op het moment van oprichting van de projectvereniging. De bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van de bevolkingscijfers volgens Statbel en geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. De referentie voor indexering is de oprichtingsdatum van de IOED (gepland op 18 december 2019).

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het gezamenlijke activiteitenverslag van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren.

Artikel 2: De jaarrekening van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost goed te keuren.

Artikel 3: De gezamenlijke begroting van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren.

Artikel 4: De gezamenlijke planning van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West goed te keuren.

Artikel 5: Kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Brabantse Kouters Oost voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2021.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. 2de pensioenpijler Prolocus. Toetreding.

 

 

OZ.12. Algemeen directeur. 2de pensioenpijler Prolocus. Toetreding.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel verkleinen en voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van het contractueel personeel.

Tot op heden was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd.

 

Juridische gronden

Decreet houdende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41;

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

Voor het voorzien in een tweede pensioenpijler heeft het bestuur de keuze heeft tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds).

Na onderhandelingen met de VVSG werd OFP PROVANT omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden.

Door de toetreding bij een IBP zijn we meer betrokken bij het beheer van de pensioenfinanciering.

In tegenstelling tot een groepsverzekering vaardigt het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS af, die naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig -  punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten.

In tegenstelling tot een groepsverzekering streeft een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf na.

Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt.

Het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn.

Het bestuur oefent immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,  toezicht uit op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten.

Ten tweede behelst meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen.

Ten derde is er geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS.

Ten vierde is OFP PROLOCUS zelf onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

OFP PROLOCUS zal, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen.

Het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;

De mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage. Het is dus mogelijk om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen.

Er bestaan drie soorten pensioenplannen (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen). De voorgestelde formule is een vastebijdragenplan. In dit plan belooft de werkgever een bepaalde bijdrage  (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement. De behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.

Het bestuur moet minimum de vastgestelde bijdrage betalen. Wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, zal het bestuur bijkomende bijdragen moeten betalen. In elk geval moet voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen , 0% voor passieve aangeslotenen ) behaald worden.

Als bijkomende veiligheid voorziet het bestuur de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de pensioentoezegging, in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen. Deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen.

Het bestuur kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft (AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep vormen. Binnen een MIPS-groep is er interne mobiliteit voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen een MIPS-groep speelt een onderlinge solidariteit.

De kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 worden forfaitair vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd tot en met 2024. Nadien zal een meer stabiel systeem van kostenvergoeding worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.

Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte.

Overwegende  het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2022 om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging.

Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met gemeente en ocmw een MIPS-groep te vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen.

Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS.

Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen en voormelde documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 28 april 2022 besproken werden en deze bespreking leidde tot een positief advies.                                   ;

Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren.

 

Financieel advies

Het betreft een verderzetting van het reeds bestaande stelsel. De belangrijkste kost is de pensioenbijdrage van de werkgever (% op het pensioengevend jaarloon). Dit is thans 3% voor alle contractuele personeelsleden.

De nodige kredieten zijn reeds voorzien in de meerjarenplanning;

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met

 de beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte  van OFP PROLOCUS  ;

 Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement (met hierin de basisbijdrage van 3% voor al het personeel en de keuze voor een MIPS-pensioenplan).

Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2 :

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.

Artikel 3 :

Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4:

De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon.

Artikel 5:

Het bestuur vormt samen met het OCMW Wezembeek-Oppem een zogenaamde MIPS-groep.

Artikel 6:

De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Prolocus. Beslissing.

 

 

OZ.13. Algemeen directeur. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Prolocus. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel verkleinen en voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van het contractueel personeel.

Tot op heden was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd.

 

Juridische gronden

Bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41, 4°.

 

Argumentatie

Overwegende  het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2022 om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging.

In zitting van 23 mei 2022 besliste de gemeenteraad om het voorstel bij te treden en toe te treden tot OFP PROLOCUS.

De gemeente kan een afgevaardigde in de algemene vergadering aanduiden.

Gelet op het resultaat van de geheime stemming.

 

Financieel advies

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de aanduiding van een afgevaardigde.

 

BESLUIT:

Geheime stemming: 20 stemmen voor, 2 onthoudingen

 

Artikel 1: De heer Jan Walraet wordt aangeduid als afgevaardigde van het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

Artikel 2: OFP PROLOCUS wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Financieel directeur. Verkoop klascontainers De Letterbijter. Goedkeuring.

 

 

OZ.14. Financieel directeur. Verkoop klascontainers De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

In het kader van de tijdelijke huisvesting voor De Letterbijter met het oog op de verhuis naar het nieuw gebouw werd in 2017 overgegaan tot de aankoop van 2 keer 7 containers van de gemeente As.

Daar de bouw ondertussen afgewerkt is en deze containers niet meer gebruikt worden, is het aangewezen deze te verkopen.

De gemeente Tervuren heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in deze containers en wenst deze aan te kopen.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen inzonderheid artikel 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

Daar we zelf geen nuttig gebruik meer kunnen maken van de containers en ze momenteel ook niet langer aangesloten zijn op het nutsinfrastructuurnetwerk is het aangewezen de containers te vervreemden.

De gemeente ontving een gunstig overnamevoorstel van de gemeente Tervuren, die de containers overneemt in de staat waarin ze zich bevinden. De gemeente Tervuren zal ook instaan voor de verhuis van de containers.

Het is daarom aangeraden op dit overnamevoorstel in te gaan.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van de klascontainers aan de gemeente Tervuren in de staat waarin de containers zich bevinden, mits betaling van 30.000 euro en mits in te staan voor de afbraak en het vervoer.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Afdeling Grondgebiedszaken. Selectieleidraad aanstelling ontwerpteam realisatie werkliedenloods. Goedkeuring.

 

 

OZ.15. Afdeling Grondgebiedszaken. Selectieleidraad aanstelling ontwerpteam realisatie werkliedenloods. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

11 mei 2022: ontvangst van het ontwerp van selectieleidraad, zoals opgesteld door Haviland Igsv.

 

Feiten en context

De gemeentelijke werkliedenloods is aan vernieuwing toe.

 

Juridische gronden

 

●Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

●Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

●Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

●Statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019;

●Beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2022.

 

Argumentatie

Overwegende artikel 4 van haar statuten heeft Haviland tot doel haar deelnemers bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten,... binnen bepaalde beleidsdomeinen, waaronder openbare werken en projecten.

Haviland heeft de mogelijkheid om, conform hogervermelde statuten, diensten te leveren in het belang van de aangesloten gemeenten, dit onder meer inzake openbare werken en de technische en administratieve begeleiding bij projecten.

De gemeente Wezembeek-Oppem is, als deelnemer van de dienstverlenende vereniging Haviland, in de mogelijkheid is om een beroep te doen op deze diensten.

De toewijzing van de opdracht door de gemeente aan Haviland is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten, op grond van de in-house-vrijstelling overeenkomstig artikel 30 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Haviland heeft een jarenlange ervaring in de begeleiding van de bouw van openbare gebouwen en kan, gelet op de opgebouwde technische expertise, de gemeente bijstaan in de projectbegeleiding met betrekking tot dit project.

Om deze reden werd, in zitting van 25 april 2022, goedkeuring gehecht aan een samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met Haviland, met het oog op het opnemen van de projectregie voor de realisatie van een nieuwe werkliedenloods.

In het kader van de projectregie heeft Haviland een selectieleidraad opgesteld, die er toe strekt een ontwerpteam te selecteren, dat zal worden gelast met het ontwerp voor de bouw van de nieuwe werkliedenloods.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: de raad hecht goedkeuring aan de selectieleidraad met betrekking tot de studieopdracht voor het bouwen van een werkliedenloods, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.

Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De mobiliteit van een mobiliteitsplan vergt een plan.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De mobiliteit van een mobiliteitsplan vergt een plan.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 mei:

 

Mevrouw Mineur gaf op een vorige gemeenteraad aan dat Vectris zou ontvangen worden door het college op 28 april en het voorkeurscenario zou toelichten. Zij schetste ook het vervolg van de procedure.

 

Mevrouw Mineur gaf aan dat er een akkoord moest zijn binnen het college alvorens advies kon gevraagd worden. Volgens ons was dit een betwistbaar standpunt.

 

De heer Petit wees erop dat Vectris een voorkeurscenario kwam toelichten, dat gebaseerd is op

de resultaten van de bevraging. Hij bevestigde dat het de taak is van het collegeom hiervan kennis te nemen en vragen te stellen.

 

Op het college van 28 april 2022 zijn enkel kaarten terug te vinden zonder de minste toelichting, die er zeker moet geweest zijn. Na het voeren van een breed participatietraject binnen de synthesefase (fase 2 van het planproces voor de opmaak van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan) werd een ontwerp van voorkeursscenario uitgewerkt. Het college heeft immers kennis genomen van de toelichting gegeven door het studiebureau Vectris betreffende het ontwerp van voorkeursscenario met bijhorende kaarten.

 

We spraken van een hobbelig parcours. Dit is een schoolvoorbeeld.

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 mei:

 

Een 120-tal Oekraïners worden opgevangen in Wezembeek-Oppem en verblijven meestal in onthaalfamilies (750 Oekraïners voor de 6 gemeentes van de Druivenstreek). Een derde ongeveer zijn kinderen. De meesten hebben reeds een rijksregisternummer en een elektronische identiteitskaart. Ze zijn ingeschreven in een ziekenfonds en krijgen een sociaal integratieloon.

 

Groot probleem is natuurlijk de taal. Er is een intensieve cursus Nederlands voorzien, voor het Frans komen er gesprekstafels. Een tolk zou nuttig zijn voor bvb. raadplegingen (fysiek of telefonisch of …). Het OCMW werkt hieraan.

 

De verschillende huisartsenkringen (HAK) denken aan de oprichting van een “zorgpunt”-light waar de Oekraïners uitgenodigd zouden kunnen worden met als doel een kort medisch dossier te starten (chronische medicatie, inentingen) en een opsporingstest van tbc te organiseren.

 

Het OCMW denkt aan de organisatie van infonamiddagen voor de Oekraïners (en hun onthaalgezinnen) over allerlei onderwerpen.

 

Kortom, er gebeurt van alles en er roert entwat. Graag een stand van zaken over de opvang van Oekraîeners in onze gemeente.

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 18 mei terug op:

 

Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knacks of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Is er enig idee hoeveel appartementen er reeds aan de man/vrouw gebracht werden.

 

De trappen tussen het nieuwe gemeentehuis en het park worden door heel wat inwoners als zeer onveilig beschouwd en worden beschouwd als de kroniek van een aangekondigde val.

 

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis?

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 18 mei af:

 

Onder die lovende bewoordingen lezen we In de laatste Uitgekamd (mei 22) dat een deel van de Dexia-site eigendom is van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem en dat deze gemeenten dus ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

 

Dat is uiteraard goed nieuws voor onze gemeente omwille van de recreatieve en natuurwaarde van het gebied. Gezien de oorverdovende stilte zijn we nochtans zo vrij te polsen naar de plannen van Wezembeek-Oppem terzake. We hopen dat dit gebied uiteindelijk een onmiskenbare meerwaarde betekent voor onze inwoners.

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Microcosme voor de kennissen.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Microcosme voor de kennissen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 18 mei:

 

We vroegen op de vorige gemeenteraad naar de omstandigheden van de aanvraag van “Microcosme” voor het inpalmen van een deel van het openbaar domein zoals in 2021 en gepland in 2022 zoals blijkt uit de eigen Franstalige communicatie.

 

De heer Petit wees er op dat het politiereglement van toepassing is en dat het advies van de politie ingewonnen werd. Hij gaf aan dat iedereen het recht heeft een aanvraag in te dienen. Hij bevestigde dat gevraagd werd tweetalig te communiceren en dat geen vergoeding aangerekend wordt voor het gebruik van het openbaar domein. Hij bevestigde ook dat het ging over een vereniging.

 

Microcosme is nog altijd in handen van de firma Ubikwiti, Thuyadreef 3 in Wezembeek-Oppem. Het blijkt te gaan over een BTW-plichtige Besloten Vennootschap (BV) en dus tot nader order een commerciële organisatie.

 

Dergelijke belangenvermenging is in deze context ontoelaatbaar. Het is dus geen vereniging zoals de burgemeester onterecht zei in zijn antwoord. Reglement of geen reglement, dit kan eigenlijk niet tenzij er een passende vergoeding tegenover staat. Als een dergelijk reglement ontbreekt, verbaast het ons dat dit nog niet ter sprake kwam en voorgelegd werd.

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 18 mei af:

 

Na de verschillende uitvorige tussenkomsten en daarui voortvloeiende afspraken over de uitvoering van het Cohousing project op de Mechelsesteenweg (Vosberg) is de tijd gekomen om te polsen naar de stand van zaken van de besprekingen dienaangaande.

 

Na het verzoekschrift aan de gemeente, lijkt ons dit een logisch uitvloeisel. Wat is de stavaza van deze bespreking?

Publicatiedatum: 08/07/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB-UNION. Toegevoegd punt: 'Verhuurreglement Merlijn-gebouw.'

 

 

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB-UNION. Toegevoegd punt: 'Verhuurreglement Merlijn-gebouw.'

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Voor de diverse gemeentelijke gebouwen zijn verhuurreglementen opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad (o.a. Agora en Forum).

Voor het gebouw Merlijn, gelegen aan de Kerkhofstraat 54, 1970 Wezembeek-Oppem, is er tot op heden echter nog geen reglement.

Het gebouw behoort tot het patrimonium van de gemeente en het past dan ook hiervoor een verhuurreglement goed te keuren.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40§3.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement Ronald Probst 'verdaging agendpunt')

 

4 stemmen voor: Jan Walraet, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

17 stemmen tegen: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

 

1 stem onthouding: Robert De Lille

 

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

1 stem tegen: Ronald Probst

 

3 stemmen onthouding: Jan Walraet, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

Motivatie onthouding Jan Walraet: De heer Jan Walraet motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat de werking van het jeugdhuis sterk gehinderd wordt.

 

Enig artikel: de raad hecht goedkeuring aan het verhuurreglement met betrekking tot het gebouw Merlijn, Kerkhofstraat 54, 1970 Wezembeek-Oppem, zoals gevoegd in bijlage bij deze belissing.

 

Publicatiedatum: 08/07/2022