Zitting van 19/12/2022

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Karmen Middernacht – wnd. algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Murielle Jaubert – schepen

Jan Walraet – raadslid

Geert Raymaekers – algemeen directeur

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 28 november 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 28 november 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

28 november 2022: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 28 november 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2021. Kennisname.

 

 

OZ.2. Dienst financiën. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2021. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 28 november 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW.

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

 

OZ.3. Dienst financiën. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

        Gemeenteraad van 23 december 2019: vaststelling meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 26 oktober 2020: vaststelling 1ste aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 21 december 2020: vaststelling 2de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 25 oktober 2021: vaststelling 3de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

        Gemeenteraad van 20 december 2021: vaststelling 4de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

 

Feiten en context

De gemeenteraad heeft op 23 december 2019 het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025 vastgesteld. Dat meerjarenplan kan indien nodig aangepast worden.

Een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan is nu nodig omdat de kredieten voor 2022 tot 2025 door de diensten herzien werden en om de kredieten voor 2023 (budget) vast te leggen.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat - volgens artikel 257 §2 van het decreet over het lokaal bestuur - minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

In het meerjarenplan worden de verrichtingen van gemeente en OCMW geïntegreerd weergegeven. Er is m.a.w. slechts één meerjarenplan dat gemeenschappelijk is voor gemeente en OCMW, en dus ook één aangepast meerjarenplan.

Voorafgaand aan de bespreking van de aanpassing van het meerjarenplan werd een amendement ingediend door de gemeenteraadsleden van de LB Union waarbij gevraagd wordt volgende budgetten te voorzien:

        Opmaak en uitwerking mobiliteitsplan: 150.000 euro

        Inrichting Ludotheek: 50.000 euro

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

 

Advies

Het MAT heeft op 6 december 2022 zijn advies gegeven.

De commissie ondersteuning heeft op 12 december 2022 haar advies gegeven.

 

Argumentatie

Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat een meerjarenplan in evenwicht is als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1) het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul,

2) de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

Het schema M2 toont dat beide voorwaarden vervuld zijn.

Het voorliggend aangepast meerjarenplan is dus in evenwicht.

 

Financieel advies

Het voorliggend aangepast meerjarenplan is in evenwicht.

 

BESLUIT:

Stemming: (Amendement - Olivier Mingers - Toevoeging bedragen ludotheek en mobiliteitsplan.)

 

16 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens en Mikaël Hosseini

 

5 stemmen onthouding: Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

Stemming: (Stemming agendapunt)

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

3 stemmen tegen: Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

1 stem onthouding: Ronald Probst

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassingen van het voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de verrichtingen van het OCMW.

Artikel 2: De gemeenteraad neemt de in het ingediende amendement voorziene budgetten op in het voorgelegde meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt het voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast voor wat betreft de verrichtingen van de gemeente.

Artikel 4: De gemeenteraad stelt het geïntegreerde voorliggend aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast dat de verrichtingen bevat van zowel de gemeente als het OCMW, met de volgende samenvatting:

 

JR 2020

MJP 2021

MJP 2022

MJP 2023

MJP 2024

MJP 2025

Budgettair resultaat van het boekjaar

-5.689.203

-4.218.202

+522.927

-8.228.186

-3.548.350

-1.941.499

Beschikbaar budgettair resultaat

22.615.085

18.396.883

18.919.809

10.691.623

7.143.274

5.201.774

Auto- financierings-

marge

 

2.195.368

1.118.892

-869.178

883.638

784.960

1.438.334

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

OZ.4. Dienst financiën. Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2022 en van het bedrag van de nieuwe exploitatietoelage.

Op 9 september 2022 ontving het gemeentebestuur de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef, samen met een verklarende nota. De wijziging is nodig omwille van de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit.

In het gewijzigd meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021, staat voor 2022 een gemeentelijke toelage van 33.432,58 euro.

De budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef voorziet nu een exploitatietoelage - te betalen door de gemeente - van 32.208.18 euro. Dit past dus binnen het goedgekeurde gewijzigd meerjarenplan.

De regelgeving bepaalt dat als het budget of de budgetwijziging passen binnen het meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte kan nemen van het budget of de wijziging.

De vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022, voorziet op de registratiesleutel GE/64940000/079001 de nodige kredieten voor de betaling van deze exploitatietoelage.

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing reglement subsidies kinderopvang. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Cel beleid. Aanpassing reglement subsidies kinderopvang. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

Op de gemeenteraad van 25 oktober 2021 werd het oorspronkelijke reglement subsidies voor kinderopvang goedgekeurd.

 

Feiten en context

In Wezembeek-Oppem zijn er weinig opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Op 1 november 2020 waren er 421 kinderen in Wezembeek-Oppem tussen 0 en 3 jaar oud.

De cijfers van Kind en Gezin geven aan dat er in 2019 128 opvangplaatsen in onze gemeente waren. Er zijn in verhouding ongeveer 32,82 opvangplaatsen per 100 kinderen van 0-3 jaar in de gemeente. 101 plaatsen daarvan zijn plaatsen met vrije prijs. Slechts 27 plaatsen zijn met andere woorden inkomensgerelateerde plaatsen.

In 2020 zijn er slechts 85 opvangplaatsen in onze gemeente. 27 daarvan zijn nog steeds inkomensgerelateerd. De plaatsen in vrije prijs daalden van 101 naar 58.

In 2021 zijn er opnieuw 103 plaatsen in onze gemeente. Slechts 27 daarvan zijn inkomensgerelateerde opvangplaatsen in groepsopvang. Er kwam een kinderopvanginitiatief bij (niet inkomensgerelateerde groepsopvang).

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 (de cijfers voor 2022 zijn uiteraard nog niet volledig) zijn er slechts 88 plaatsen in kinderopvanginitiatieven. Dat komt omdat 2 niet-inkomensgerelateerde gezinsopvang hun activiteiten hebben stop gezet.

Begin oktober werd de vergunning van 2 kinderopvanginitiatieven opgeheven. Daartegen dienden beiden een ontvankelijk bezwaar in. De behandeling van het bezwaar is momenteel nog niet afgerond.

We willen de mogelijkheden om de kinderopvanginitiatieven te ondersteunen uitbreiden en pasten daarom het bestaande reglement aan met een nieuw artikel 5 (investeringssubsidies).

 

Juridische gronden

Decreet van 20 april 2012 houdende organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.

 

Argumentatie

De gemeente wil, met de aanpassing van dit reglement, de mogelijkheden om kinderopvanginitiatieven te ondersteunen uitbreiden.

 

Financieel advies

Dit reglement kadert in beleidsdoelstelling 13 van de meerjarenplanning:

BD13: Wezembeek-Oppem ondersteunt het gezin.

Actieplan 1: verhogen / faciliteren kinderopvang

Actie 2: onderzoek naar mogelijkheid opstart nieuwe kribben of uitbreiding van het aantal bestaande opvangplaatsen door uitwerken van financiële steunmaatregelen organisatie kinderopvang.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de aanpassing van het subsidiereglement voor kinderopvanginitiatieven, als bijlage bij dit besluit, goed.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken van 28 mei 2018, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019, 27 april 2020 en 19 december 2022. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Afdeling burgerzaken. Reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken van 28 mei 2018, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019, 27 april 2020 en 19 december 2022. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

19 oktober 2022: Omzendbrief Rijksregister betreffende eID - tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2023.

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de prijswijziging van productiekosten van de elektronische identiteits- en verblijfskaarten worden onze tarieven aangepast.

 

Juridische gronden

/

 

Advies

Advies van de commissie ondersteuning van 12 december 2022.

 

Financieel advies

Er worden extra inkomsten gegenereerd.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen van het belastingsreglement.

Artikel 2: Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2023 en vervangt alle voorgaande reglementen.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

OZ.7. Algemeen directeur. Verzoekschrift. Kennisname.

 

 

Op donderdag 1 december 2022 werd per e-mail een verzoekschrift verzonden, gericht aan het college, de voorzitter van de gemeenteraad en het secretariaat.

Het verzoekschrift werd ingediend in toepassing van artikel 45 en 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst goedgekeurd in zitting van 25 april 2022 en zoals hieronder hernomen.

Conform artikel 46 § 1 wordt het verzoekschrift door de voorzitter op de agenda van de gemeenteraad van 19 december 2022 geplaatst.

"VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE

Artikel 45

§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoekschrift behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

 1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 2. een loutere mening is en geen concreet verzoek;
 3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
 4. het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Indien het verzoekschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet, wordt de indiener hiervan in kennis gesteld en kan deze om een nieuw geformuleerd verzoekschrift gevraagd worden.

Artikel 46

§ 1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder. Goedkeuring.

 

 

OZ.8. Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

19 september 2022: goedkeuring motie 'Strijd tegen vliegtuighinder' door de gemeenteraad.

 

Feiten en context

De luchthaven van Zaventem is een belangrijke bron voor economische activiteit en tewerkstelling in ons land. Maar het hoge aantal (dag- én nacht-) vluchten en de voorziene groei van de luchthaven zijn niet meer te verzoenen met de leefkwaliteit van de omwonenden. Bovendien kunnen we niet blijven toekijken hoe de enorme uitstoot van vliegtuigen mee ons klimaat ontwricht. Bond Beter Leefmilieu en 12 actiegroepen en bewonersgroepen uit Vlaams-Brabant hebben daarom een toekomstvisie voor Brussels Airport uitgewerkt. In deze visie combineren ze de volksgezondheid, de kwaliteit van het leefmilieu en duurzame tewerkstelling. Om hun toekomstvisie bekend te maken, hebben ze op 12 oktober de campagne “Wij liggen er wakker van” gelanceerd.

Het komende jaar wordt cruciaal voor de toekomst van Brussels Airport. Immers, in 2023 beslist Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over de voorwaarden voor de verlenging van de milieuvergunning van Brussels Airport. Tegelijk probeert federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet momenteel een Pact over de toekomst van Brussels Airport uit te werken, in dialoog met alle belangengroepen.

De gezondheidsschade en de milieu-impact van het vliegverkeer van Brussels Airport zijn enorm. Het geluid van de overvliegende toestellen leidt tot ernstige gezondheidsproblemen bij mensen die rond de luchthaven en onder drukke vliegroutes wonen, werken en naar school gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bewezen dat vliegtuiglawaai leidt tot een grote toename van slapeloosheid, stress en depressie, bij zowel kinderen als volwassenen. Ook rapporteert de Wereldgezondheidsorganisatie een significante toename van bloeddrukproblemen, hartinfarcten en hersentromboses. Door de nachtvluchten lopen momenteel 215.000 omwonenden van Brussels Airport minstens 25% meer risico op hart- en vaatziekten.

Ook op vlak van milieuverontreiniging scoort de luchthaven erg slecht. Het vliegverkeer op de luchthaven stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als de volledige stad Antwerpen, en meer stikstofoxiden dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen. Bovendien is het ultrafijnstof van de vliegtuigen waarneembaar tot op 7 kilometer van de luchthaven.

 

Juridische gronden

        Wetgeving van de Europese Unie en de constante jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin de bescherming van het milieu en het recht op een gezond en kwalitatief milieu zijn vastgelegd;

        Verordening (EU) nr. 598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16/04/2014 tot vaststelling van regels en procedures over de invoering van geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Unie, in het kader van een evenwichtige aanpak en tot intrekking van Richtlijn 2002/30/EG, die op 13/06/2016 in werking is getreden;

        Richtlijn 2002/49 van 25 juni 2002 over de evaluatie en beheersing van geluid;

        Grondwet, in het bijzonder artikel 23.

 

Advies

Bond Beter Leefmilieu en de actiegroepen uit Vlaams-Brabant stellen vier concrete maatregelen voor die Brussels Airport omvormen tot een luchthaven van de toekomst. De grootste gezondheidsschade wordt ontegensprekelijk veroorzaakt door de nachtvluchten. Daarom is het noodzakelijk landen en opstijgen te verbieden tijdens de nacht. Om de totale uitstoot van CO2, stikstofoxiden en ultrafijnstof terug te dringen, pleiten ze voor een plafond van 220.000 vliegbewegingen per jaar. Dat plafond geeft ruimte voor groei na de coronacrisis. Ook vragen ze de invoering van een lage-emissiezone in de lucht. Enkel voldoende geluidsarme vliegtuigen, en op termijn enkel de meest efficiëntie en CO2-neutrale toestellen, mogen dan nog landen en opstijgen. Tot slot vragen ze dat de Vlaamse Regering geluidsnormen en overvluchtfrequentienormen vastlegt, zodat omwonenden ook juridisch en op basis van objectieve criteria beschermd zijn tegen de schadelijke impact van vliegverkeer.

 

Argumentatie

Onze gemeente is op vele manieren betrokken partij als het gaat over de toekomst van Brussels Airport. Enerzijds genieten we op macro-economisch niveau en op het vlak van werkgelegenheid mee van de activiteiten op Brussels Airport. Daartegenover staat dat onze inwoners gezondheidsschade leiden door het vliegtuiglawaai, en in het bijzonder de nachtvluchten. Ook leidt de verbranding van kerosine boven onze hoofden tot een grote uitstoot en neerslag van stikstofoxiden en ultrafijn stof. Tot slot kunnen we, als ondertekenaar van het burgemeestersconvenant, niet blind blijven voor de enorme CO2-uitstoot die gepaard gaat met de huidige wijze van uitbaten van de luchthaven. Het is daarom onze morele plicht om op te komen voor de volksgezondheid van onze burgers en voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Gezien zowel op Vlaams als federaal niveau in 2023 belangrijke beslissingen zullen worden genomen, moeten we ons nu ook publiekelijk uitspreken over dit dossier.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

19 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

2 stemmen onthouding: Wim Peeters en Anne Bens-Sterkmans

 

 

Artikel 1: De gemeenteraad steunt het initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de 12 actiegroepen uit de Vlaamse rand en onderschrijft de 4 speerpunten, zoals geformuleerd in deze speerpuntennota:

 1. Invoeren van een verbod op nachtvluchten 
 2. Plafonneren van het totale aantal vliegbewegingen 
 3. Invoeren van een lage-emissiezone in de lucht, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven 
 4. Invoeren van geluidsnormen en frequentienormen, voor minder geluidshinder op de grond 

 

Artikel 2: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke communicatiekanalen in te zetten om de campagne bekend te maken bij de eigen bevolking en om hen aan te zetten om de petitie mee te ondertekenen

 

Artikel 3: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen om Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir en federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet aan te schrijven, met de vraag om werk te maken van de implementatie van de vier speerpunten, zoals vermeld in artikel 1.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Plaatsing en gebruik van vaste ANPR (Automatic Number Plate Recognition) & omgevingscamera's door politiezone WOKRA. Beslissing.

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Plaatsing en gebruik van vaste ANPR (Automatic Number Plate Recognition) & omgevingscamera's door politiezone WOKRA. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

       19 juli 2022: e-mail van de korpschef van de politiezone Wokra - infosessie ANPR  & omgevingscamera's.

       23 november 2022: e-mail van de politiezone Wokra.

 

Feiten en context

De korpschef van de politiezone Wokra heeft op 25 oktober 2021, vóór de zitting van de gemeenteraad, een uiteenzetting gegeven over de ANPR en omgevingscamera's.

De politieraad, in zitting van 17 oktober 2022, heeft de plaatsing en het gebruik van ANPR en omgevingscamera's op diverse plaatsen in de gemeente goedgekeurd.

Er wordt voorgesteld om door de politiezone Wokra  ANPR & omgevingscamera's te plaatsen op volgende locaties:

        Wezembeeklaan, afrit richting Wezembeek-Oppem,

        Leopold III laan - Grensstraat,

        Hertogenlaan,

        Wezembeeklaan, afrit richting Kraainem,

        Warandeberg - Tramlaan,

        Mechelsesteenweg - Hippodroom,

        Mechelsesteenweg - Astridlaan,

        Lange Eikstraat - Renbaanlaan.

 

Juridische gronden

       Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

       Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, 1°.

 

Argumentatie

De doelstellingen van de plaatsing en gebruik van ANPR & omgevingscamera's zijn:

        ontradend effect voor potentiële daders en dus preventief,

        onderzoek naar identificatie van daders van criminele feiten,

        bewijslast bij criminele feiten,

        resultaatsgerichte werking bevorderen,

        veiligheid van de wijken bevorderen,

        ophelderingsgraad verhogen.

 

Financieel advies

De politiezone Wokra deelt mee, per e-mail van 23 november 2022, dat de gemeente Wezembeek-Oppem een investeringskrediet heeft voorzien van 589.698,03 euro, waarvan 342.496,80 euro betrekking heeft op de plaatsing van de ANPR en omgevingscamera's.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Béatrice Bernard, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jean-Pierre Butaye, Marie Paquot, Jean Crêvecoeur, Olivier Mingers, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Zeynep Gorgu, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini en Robert De Lille

 

4 stemmen onthouding: Wim Peeters, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise en Ronald Probst

 

 

Enig artikel: De gemeenteraad keurt de plaatsing en het gebruik van vaste ANPR en omgevingscamera's op zichtbare wijze door de politiezone Wokra op volgende locaties goed:

        Wezembeeklaan, afrit richting Wezembeek-Oppem,

        Leopold III laan - Grensstraat,

        Hertogenlaan,

        Wezembeeklaan, afrit richting Kraainem,

        Warandeberg - Tramlaan,

        Mechelsesteenweg - Hippodroom,

        Mechelsesteenweg - Astridlaan,

        Lange Eikstraat - Renbaanlaan.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Grondoverdracht in kader van het Landinrichtingsproject "Plateau van Moorsel" (5.5.1.9.1). Beslissing

 

 

OZ.10. Cel milieu/ecologische transitie. Grondoverdracht in kader van het Landinrichtingsproject "Plateau van Moorsel" (5.5.1.9.1). Beslissing

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

7 april 2021: het beslissingsorgaan van de Vlaamse Landmaatschappij geeft toelating perceel A 34/B met oppervlakte 43a 65ca over te dragen aan de gemeente.

 

Feiten en context

Op 25 juni 2012 stemt de gemeenteraad in met het ontwerp van Inrichtingsplan "Vuilbeek en Kleine Maelbeek" als onderdeel van Inrichtingsproject "Openruimtenetwerk Woluwebekken" van het planprogramma "Plateau van Moorsel".

 

Juridische gronden

Volgende besluiten zijn van toepassing:

        de instemming op 25 juni 2012 door de gemeenteraad met het uitvoerings- en financieringsplan van het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel” – inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” waarbij de gemeente Wezembeek-Oppem zich ertoe verbond de goederen over te nemen.

        de toelating gegeven op 7 april 2021 door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Landmaatschappij  om de grond over te dragen aan de gemeente Wezembeek-Oppem tegen een procentuele bijdrage van 50 % van de verwervingskostprijs zoals vastgesteld in het financieringsplan van het goedgekeurde inrichtingsplan “Kleine Maalbeek en Vuilbeek” van 21 december 2012.

 

Argumentatie

Het "landinrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek" kadert in het landinrichtingsproject “Open ruimtenetwerk Woluwebekken”. De globale doelstelling van dit project bestond erin een open ruimtenetwerk te realiseren in de rand rond Brussel ter hoogte van Machelen, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem en deels ook Tervuren.

Een eerste inrichtingsplan “Fietslinken” focuste op het realiseren van een aantal missing links voor fietsers, gelegen in of aansluitend op open ruimtes.

Het tweede inrichtingsplan “Woluweveld” had als doel één van de belangrijkste randstedelijke open ruimtes , namelijk het Woluweveld in te richten en te verbinden met omliggende open ruimtes vanuit een integrale benadering van de open ruimte.

Het derde inrichtingsplan Kleine Maelbeek en Vuilbeek” draagt bij tot de uitbouw van een groenstructuur rond twee nevenlopen van de Woluwe en zo het groene karakter van de randstedelijke zone rond de Woluwe versterken. Koppelen van landschap, ecologie, waterberging en recreatie rond deze beken staat centraal.

In uitvoering van actie 3.3.3.2 Inrichten kasteelpark de Burbure en Dexiadomein opgenomen in het inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” werd een perceel grond verworven om er een overstromingsbekken in te richten.  Deze inrichtingswerken werden in 2017-18 uitgevoerd.

Met deze grondoverdracht aan de gemeente kan er nu verder een aanvang genomen worden met het oplossen van de overblijvende lozingen op de Kapelanebeek in samenwerking met De Watergroep/ Riopact in plaats van met Vivaqua zoals voorzien in het inrichtingsplan.

 

Financieel advies

De percelen werden door de Vlaamse Landmaatschappij via ruil aangekocht bij akte van aankoop verleden voor de Afdeling Vastgoedtransacties op 8 augustus 2017 tegen de totale prijs van 11.076,99 EUR, inclusief notariskosten.

De goederen worden overgedragen tegen de procentuele bijdrage van 50% (5538,50 euro) zoals vastgesteld in het financieringsplan van het goedgekeurde inrichtingsplan Kleine Maalbeek en Vuilbeek” van 21 december 2012.

Op basis haar instemming op 25 juni 2012 met het uitvoerings- en financieringsplan van het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel” - inrichtingsplan “Kleine Maelbeek en Vuilbeek” verbindt de gemeente Wezembeek-Oppem zich ertoe de goederen over te nemen tegen de bijdrage van 5.623,28 EUR (inclusief de kost van 84,78 euro voor een nieuw bodemattest en beheerkosten).

Deze beslissing houdt bijgevolg geen bijkomende verbintenis in vanwege de gemeente die verder gaat dan het besluit van 25 juni 2012.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: In te stemmen met de ontwerptekst van de overdrachtsakte, mits correctie van de gegevens van de zetel van het lokaal bestuur en datum van de zitting van de gemeenteraad van juni 2012.

Artikel 2: De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de akte van overdracht te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5). Goedkeuring.

 

 

OZ.11. Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5). Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

November 2021: Ovam kondigt op haar website de start van het project "Handhavers zwerfvuil OVAM" aan.

 

Feiten en context

In december 2018 stelde de gemeenteraad de eerste lokale GAS-vaststeller aan met als opdracht het toezicht op de openbare netheid.

Sinds 2019 stelt Interza bewakingscamera's op in de gemeente. Dankzij deze camera's kon de GAS-vaststeller reeds meerdere overtreders van de reglementering op afvalstoffen identificeren, wat leidde tot het opleggen en het innen van meerdere sluikstortboetes.

In maart 2021 werden een aantal intercommunale ambtenaren door de gemeenteraad aangesteld tot GAS-vaststeller. Deze vaststellers verrichten hun taak voornamelijk tijdens de kantooruren en op basis van camerabeelden of doen vaststellingen post factum. We stellen dan ook vast dat een groot deel van de week de pakkans aanzienlijk lager is dan tijdens die kantooruren.

Op 28 maart 2022 stelde de gemeenteraad 6 personeelsleden van OVAM aan tot tijdelijke GAS-vaststellers.

18 november 2022: OVAM maakt de brevetten van 17 bijkomende personen die geslaagd zijn in de GAS-opleiding en aangesteld kunnen worden als lokale handhaver.

 

Juridische gronden

Volgende besluiten zijn van toepassing:

        de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2004.

        het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005.

        het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing beslissing van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen van 3 juli 2006, 26 maart 2007 en 17 december 2018, hierna Algemeen Politiereglement genoemd.

        het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, in het bijzonder artikel 12.

        het milieuhandhavingsprotocol 'Prioriteitennota Vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest 2012' ondertekend op 18 maart 2013 door Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur en Federaal minister Annemie Turtelboom, bevoegd voor Justitie.

        de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

        het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.

        het algemeen politiereglement zoals laatst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018.

        het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2022 tot aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5).

 

Argumentatie

OVAM ondersteunt op projectbasis de lokale besturen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor worden gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30  handhavers bij OVAM tewerkgesteld die zich uitsluitend bezig houden met het controleren op zwerfvuil.

De eerste handhavers zwerfvuil zijn ondertussen reeds actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond of al in een eerdere hoedanigheid gevolgd. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van OVAM.

De handhavers zwerfvuil werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen, de intercommunale Interza en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in de lokale politiereglementen. Hiervoor moet de gemeenteraad de handhavers zwerfvuil aanduiden als GAS-vaststeller.

De lokale besturen kunnen gratis een beroep doen op een deel of geheel van het team voor een handhavingsactie inzake zwerfvuil op hun grondgebied. Dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en onder voorbehoud van haar beschikbaarheid.

Via patrouilles op het terrein (steeds per 2), die ook ’s avonds en in het weekend kunnen doorgaan, zal getracht worden overtreders op heterdaad te betrappen. Bijvoorbeeld in winkelstraten, stopplaatsen openbaar vervoer, parken, publieke parkings, tijdens evenementen, focus hondenpoep,… Ook éénmalige evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden komen in aanmerking.

Dit alles gebeurt in nauwe lokale samenwerking via een aanpak op maat om de prioriteiten te bepalen en in overleg met de lokale GAS-vaststellers, de GAS-sanctioneringsambtenaar, de cel milieu/ecologische transitie, de intercommunale Interza en de lokale politie.

De handhavers zwerfvuil worden niet ingezet voor controles rond sluikstorten, sensibiliserende acties, controle op het buiten zetten van huisvuil op verkeerde tijdstippen en in de foute recipiënten, analyse camerabeelden of andere afvalovertredingen.

Ze worden wel ingezet om repressief op te treden voor heterdaad betrappingen op zwerfvuil.

N.B.: Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes of kleine zakjes met afval. Ook controle op het bijhebben van een zakje voor hondenpoep kan onder dit project vallen.

Bij vaststelling van een overtreding wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt, er wordt niet gewerkt met waarschuwingen. Dit in combinatie met integrale aanpak door de gemeente en intercommunale: communicatie, infrastructuur, omgeving, meting,...

Voordeel voor de gemeente bestaat erin dat het een belangrijke aanvulling betekent op de bestaande handhavingscapaciteit binnen Interza, vooral buiten de normale kantooruren. Bovendien is de service kosteloos voor de gemeente. Nadeel is de beperkte looptijd, slechts tot midden 2024 en het feit dat de inzet van de vaststellers telkens onderhevig is aan goedkeuring en bijgevolg niet steeds gegarandeerd is.

Een eerste aanvraag tot samenwerking moet door het college tijdig ingediend worden (bij voorkeur 1 maand op voorhand). Bij de goedkeuring van een project wordt de maximale looptijd bepaald en de frequentie van handhaving, nadien moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dit om alle lokale besturen de kans te geven om deel te nemen aan dit project.

Uitgebreidere informatie over het project bevindt zich in het draaiboek (zie link in bijlage).

Voorwaarden tot de aanstelling

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voorziet in artikel 21, §1 2° voor ambtenaren de mogelijkheid om inbreuken vast te stellen die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

De ambtenaren moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Deze voorwaarden zijn de volgende:

 1. tenminste 18 jaar oud zijn;
 2. niet veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 3. minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs;
 4. voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding. Het gaat om een 40 uur durende opleiding die vier verschillende onderdelen omvat:
  1.    de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties;
  2.   conflictbeheersing + positieve conflictbeheersing met minderjarigen;
  3.    het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling;
  4.   de werkingsbeginselen van de politiediensten.

Van alle gedoceerde onderdelen wordt een examen afgenomen. De kandidaat is geslaagd indien hij voor elk onderdeel minimum 50% van de punten heeft behaald en minimum 60% van de punten heeft behaald voor het totaal van alle onderdelen.

Iedere betrokkene kan een brevet van opleiding voorleggen en voldoet bijgevolg aan de bovenstaande voorwaarden en kunnen dus aangesteld worden als GAS-vaststeller.

Doelstelling

De aanstelling van deze personen heeft tot doel het netheidsbeleid van de gemeente in breder verband uit te voeren, in het bijzonder de beteugeling van het zwerfvuil. De lokale bepalingen daartoe werden opgenomen in drie politiereglementen of -verordeningen.

Toegekende bevoegdheden

Na hun aanstelling als GAS-vaststeller kunnen betrokkenen vaststellingen doen in het kader van de opdracht van OVAM rond het handhaven van:

        Het algemeen politiereglement zoals laatst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018, beperkt tot de artikelen 34 tot en met 36 (Hoofdstuk 4 Openbare netheid en gezondheid, Afdeling 5 Verwijdering van bepaalde afvalstoffen);

        De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2004 en herhaaldelijk gewijzigd;

        Het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005 en herhaaldelijk gewijzigd.

Deze bevoegdheden zijn beperkt tot occasioneel achtergelaten kleine hoeveelheden aan niet-gevaarlijke afvalstoffen, de beteugeling van het zwerfvuil en het onrechtmatig gebruik van de inzamelinfrastructuur in het openbaar domein en op het recyclagepark en van de georganiseerde inzamelrondes.

Het project gaat in uitvoering vanaf januari 2023.

 

Financieel advies

Dit besluit houdt geen financiële verbintenissen vanwege de gemeente in. Het project met de tijdelijke GAS-ambtenaren worden volledig gefinancierd door de OVAM.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Volgende personeelsleden van OVAM aan te stellen op het grondgebied van de gemeente Wezembeek-Oppem voor het vaststellen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, opgenomen in het algemeen politiereglement van de politiezone WOKRA, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot openbare netheid en gezondheid (hoofdstuk 4), in de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en het politiereglement op de uitbating van het recyclagepark en dit met respect voor het milieuhandhavingsprotocol 'Prioriteitennota Vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaamse Gewest 2012':

  mevrouw Selene Bens

  de heer Nemo Brailly

  de heer Wim Cox

  de heer Mark Deneyer

  mevrouw Dideke Devos

  mevrouw Carmen Dirks

  de heer Christian Dokens

  de heer Emmanuel Gheldof

  mevrouw Yolande Hauwaert

  de heer Gert Holderbeke

  de heer David Jordens

  de heer Bram Jordens

  de heer Jan Lefevre

  de heer Robie Peeters

  de heer Christophe Roberti

  de heer Kilian Van Herbruggen

  de heer Frederick Junior Walumona

Artikel 2: Worden van deze beslissing in kennis gesteld: de betrokken personen, de korpschef WOKRA, de directeur van Interza, het afdelingshoofd van de OVAM, de provinciaal sanctionerende ambtenaar, de bemiddelingsambtenaar, de procureur des Konings.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Convenant Wezembeek-Oppem met Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Beslissing.

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Convenant Wezembeek-Oppem met Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Beslissing.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

19 oktober 2022: e-mail van Toerisme Vlaams-Brabant, betreffende het  convenantvoorstel voor een samenwerking met de gemeente teneinde de naamsbekendheid te vergroten en bezoekers naar de regio aan te trekken.

 

Feiten en context

Toerisme Vlaams-Brabant maakt een convenantvoorstel over voor een samenwerking met de gemeente, die zou aanvangen op 1 januari 2023.

De regionale werking heeft tot doel een toeristische samenwerking in de regio mogelijk te maken en vormt de schakel tussen het provinciale niveau, waarop vzw Toerisme Vlaams-Brabant actief is, en het lokale gemeentelijke niveau. Het finaal doel van deze regionale werking is de naamsbekendheid van de regio en haar subregio’s te vergroten en bezoekers naar de regio aan te trekken. De acties van deze regionale werking passen binnen de ambities van Toerisme Vlaams Brabant 2020-2025.

De middelen hiervoor komen uit het budget (0,35 € per inwoner) dat door de gemeenten wordt samengebracht. Het budget wordt beheerd op een aparte budgetpost in de boekhouding van vzw Toerisme Vlaams-Brabant. De besteding van dit budget wordt bepaald door het Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel deels ingezet voor lange termijn engagementen en deels voor een jaarlijks programma.

 

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft de afgevaardigde van Toerisme Vlaams-Brabant ontvangen, waarbij deze een uiteenzetting bracht van de aangeboden diensten en de informatie pakketten met toeristische publicaties overmaakte.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit punt terug besproken in zitting van 27 oktober 2022 en legt het convenantvoorstel voor een samenwerking voor aan de gemeenteraad.

 

Financieel advies

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente in het convenant toerisme bedraagt 0,35 euro/inwoner en wordt gebaseerd op het inwonersaantal van januari 2019, en dit voor de periode 2020 tot 2025.

Het inwonersaantal per 1  januari 2019 bedroeg 14258 inwoners. Het totaal te voorziene jaarlijkse bedrag in het exploitatiebudget bedraagt bijgevolg 4.990,3 euro.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Enig artikel: De gemeenteraad beslist om het convenant met vzw Toerisme Vlaams-Brabant te ondertekenen voor de periode van 3 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025,  en hiervoor de nodige middelen, meer bepaald 0,35 euro/inwoner/1 januari 2019, hetzij in het totaal 4.990,3 euro/jaar te voorzien.

 

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Mevrouw Mineur verkiest geen specifieke timing voor het mobiliteitsplan naar voor te schuiven, maar bevestigt dat het dossier nog altijd in beweging is. La donna e mobile.

 

De heer Petit geeft aan dat het complexe materie betreft en alle onderdelen correct onderzocht dienen te worden.  Maar om dit te weten heeft hij ons natuurlijk niet nodig.

 

De heer Petit geeft aan dat de aanpak rekening houdt met de wijken, waarvan er 15 gedefinieerd zijn. Dat is veel en dat is weinig.

 

Dit sluit niet uit dat veel burgers zich blijven zorgen maken over de uitvoering van het toekomstige mobiliteitsplan. Daarom komen de eerste verzoekschriften binnen.

 

Daarom is het kloppen op de nagel van het mobiliteitsplan zo zinvol.'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Mevrouw Matthys deelt mee dat er zal worden ingestapt in een raamovereenkomst voor het aanbrengen van wegmarkeringen door een gespecialiseerde firma via Creat. Het vernieuwen van wegmarkeringen zal niet meer gebeuren in eigen regie.

 

Als timing geeft ze aan dat er in de periode december 2022/januari 2023 ingetekend zal worden op de overeenkomst en dat de uitvoering zal starten vanaf februari 2023. Zij bevestigt dat er gebruik zal worden gemaakt van duurzame thermoplast-verf.

 

De heer Peeters wijst er op dat thermoplast-verf erg glad kan worden bij regenweer en vraagt hier aandacht voor. 

 

We hebben vroeger ook reeds gepleit voor het aanbrengen van Led-verlichting als ondersteuning van de markeringen van de zebrapaden.'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'De heer Petit deelt mee dat op het college van 17 november 2022 de verrekening goedgekeurd werd om de alles-uit knop van de verlichting te koppelen aan het alarm. De werken moeten nog ingepland worden. Ook is Groep Van Roey nv. nog aan het onderzoeken, door wat er bepaalde verlichting blijft branden, terwijl deze automatisch uit moet gaan. Ze hebben onlangs de verlichting gereset en we zijn aan het bekijken of dat effect heeft.

 

Heeft de reset van de verlichting enig effect gehad? Het is verbazend deze vraag te moeten stellen. Is de alles-uit knop ondertussen reeds gekend?

 

De resultaten van de bevraging rond energiearmoede werden op de vorige gemeenteraad meegedeeld waarvoor dank. Een van de prangendste vragen is of er enige evolutie te merken valt in deze cijfers. We nemen aan dat deze bevraging regelmatig gebeurt en een trend te kennen geeft.'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

Is er ondertussen al meer nieuws over de uitbating in het “oude” gemeentehuis? Dit kan nu aangevuld worden met de saga van de verkoop van dit gebouw.

 

Wat is de huidige toestand van het “oude” gemeentehuis?

 

Er werd met Proximus een afspraak gemaakt werd en het probleem van de waterinfiltratie moest nog opgelost worden. Binnenkort zou een conciërge in dienst treden. Is hier verder nieuws over?

 

De afspraak voor de inzage van het betreffende pps-dossier werd vastgelegd op 5 januari 2023 waarvoor dank.'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Mevrouw Bernard gaf ons op de vorige gemeenteraad een overzicht van de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

 

Begin oktober werd de vergunning van twee kinderopvanginitiatieven opgeheven. Daartegen dienden beiden een ontvankelijk bezwaar in. De behandeling van het bezwaar is momenteel nog niet afgerond.

 

Kinderopvang blijft een probleem in onze gemeente. In deze tijden van zware kritiek aan het adres van Kind en Gezin en bij uitbreiding het Agentschap Opgroeien laat dit laatste weten dat de problemen niet enkel administratief zijn maar ook inhoudelijk. Het aantal sluitingen van kinderopvanginitiatieven blijft stijgen.

 

We hebben uiteraard geen zicht over de precieze aantijgingen in de verschillende dossiers maar in de huidige tijdsgeest is het volkomen normaal dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, zeker in het belang van onze kinderen.

 

Wat is de huidige situatie inzake kinderopvang in onze gemeente?

 

Wordt een crèche door het agentschap Opgroeien verplicht geschorst of gesloten, dan wordt het lokale bestuur gevraagd mee te zoeken naar andere opvangplaatsen. Vlaanderen geeft het lokale bestuur ook subsidies, zodat daarmee bijvoorbeeld een tijdelijke opvang kan worden georganiseerd.

 

Dat gebeurde vroeger alleen wanneer een sluiting plaatsvond door een handhavingsmaatregel van het agentschap Opgroeien. De overheid breidt dit uit naar alle sluitingen van kinderdagverblijven, ongeacht de reden. Ook bij kinderdagverblijven die sluiten door faillissement of overmacht, zoals ziekte, overlijden of brand.

 

Hoe is de situatie in onze gemeente?

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

 

 

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'De heer Petit geeft aan dat er op 11 april 2022 een overleg heeft plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van Batopin. Daar werd de gemeente bevraagd naar mogelijke locaties, in functie van een aantal criteria. Er werd door de gemeente gesuggereerd een automaat te plaatsen aan de Mechelsesteenweg, aan de parking van het warenhuis Delhaize.

 

Het overleg in april 2022 is niet terug te vinden in MeetingMobile. Dit lijkt ons problematisch.

 

Wat is men van plan om hieraan te verhelpen?'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

 

 

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Over de Fiber saga deelde mevrouw Matthys mee dat de rol van de gemeente zich beperkt tot het toelating geven aan de nutsmaatschappijen voor de uitvoering van werken aan hun netwerk.

 

Nu stellen we vast dat de hinder breed toeneemt en dat de onrust verhoogt zeker na de perikelen in Halle en Sint-Pieters-Leeuw, die breed in de media besproken werden. Er is zeker een probleem met onderaannemers van Proximus.

 

Goodwill gaat snel verloren. Dat is het legendarische verschil tussen galop en stapvoets.'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Er zijn blijkbaar werken in het jeugdhuis voorzien.

 

       Over welke werken gaat het?

       Wat is de kostprijs ervan?

       Wat is de uiteindelijke voorziene accommodatie?

       Wat zullen de voorwaarden zijn?

       Hoe wordt dit beheerd?

       Wanneer wordt dit operationeel?

       Wat zijn de bijdragen voor activiteiten buiten?

       Zijn er bijkomende kosten voor energie?

 

Er blijven natuurlijk nog andere prangende vragen over.

 

Wat is de tijdslijn van de werken, die momenteel uitgevoerd worden?

 

Wat is de huidige situatie van JH Merlijn en vzw BLOS?'

Publicatiedatum: 27/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 14 december 2022 terug op:

 

'Mevrouw Mineur geeft aan dat de voorgestelde locaties voor de hondenloopweide het voorwerp zijn van verder onderzoek, maar dat dit dossier momenteel niet prioritair is voor de bevoegde dienst.

 

Wij willen hier toch een lans breken voor een snellere oplossing.

 

De vijf plaatsen zijn bekend. Het kan toch niet moeilijk zijn hieruit, zeker in samenwerking met de geïnteresseerde inwoners, een locatie te kiezen.

 

Deze zienswijze is zeker niet creatief en stemt tot nadenken.

 

Nadenken staat natuurlijk iedereen vrij. Maar het is te simpel om te stellen dat dit dossier niet prioritair is.'

Publicatiedatum: 27/01/2023