Zitting van 26/02/2024

 

AANWEZIG

Robert De Lille – voorzitter

Frédéric Petit – burgemeester

Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt – schepenen

Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst – raadsleden

Geert Raymaekers – algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD

Béatrice Bernard – schepen

Olivier Mingers – raadslid

AFWEZIG

Marie Paquot, Zeynep Gorgu – raadsleden

 

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 januari 2024. Goedkeuring.

 

 

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 januari 2024. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

22/01/2024: openbare zitting gemeenteraad.

 

Feiten en context

Elk gemeenteraadslid heeft het recht om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 32, 277 en 278.

          Gecoördineerd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 32 en 33 betreffende de notulen en het zittingsverslag.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

18 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans, Emmanuel Froidbise, Ronald Probst en Robert De Lille

 

1 stem onthouding: Geraldine Lamoureux

 

 

Enig artikel: De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 22 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Jaarrekening 2022: Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

OZ.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2022: Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

De gemeentelijke toelage bedraagt 18.208,18 euro. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met de budgetwijziging eind 2022 waarbij een extra exploitatietoelage van 14.000 euro werd gevraagd ingevolge de sterke stijging van de energieprijzen die begin 2023 werd gestort en verwerkt wordt in het budget van 2024.

Het overschot op de exploitatie bedraagt 7.056,57 euro.

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Budget 2024 Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

OZ.3. Financiële dienst. Budget 2024 Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

 

De raad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

De door de kerkraad voorziene gemeentelijke toelage bedraagt 48.949,83 euro.

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Meerjarenplanwijziging - 2020-2025 Budget 2024 H.H. Michaël & Jozef. Kennisname.

 

 

OZ.4. Financiële dienst. Meerjarenplanwijziging - 2020-2025 Budget 2024 H.H. Michaël & Jozef. Kennisname.

 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 aangaande het budget 2024 van Sint-Pieter en Sint-Michiel.

De gemeentelijke toelage voor 2024 bedraagt 2.462,69 euro.

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

 

OZ.5. Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Voorgeschiedenis

       24 april 2023: beslissing van de gemeenteraad om het Kasteeltje in het patrimonium van de gemeente te behouden.

       22 mei 2023: beslissing van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het concessiebestek.

 

Feiten en context

In zitting van 24 april 2023 besliste de gemeenteraad het Kasteeltje in het patrimonium van de gemeente te behouden.

In zitting van 22 mei 2023 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan een concessiebestek en werd een aansluitende marktbevraging georganiseerd.

Op datum van sluiting van de indiening van de offertes werden geen voorstellen ontvangen.

 

Juridische gronden

        Wet betreffende concessieovereenkomsten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 3 (Wat de concessies voor diensten betreft is deze wet echter alleen van toepassing op de concessies met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de door de Koning bepaalde drempel);

        Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017.

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, omtrent de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Argumentatie

Het lokaal bestuur Wezembeek-Oppem is eigenaar van het Kasteeltje (voormalig gemeentehuis) en treedt op als aanbestedende overheid voor het uitschrijven van een concessieovereenkomst.

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld.

Het lokaal bestuur zocht met voorliggend dossier een concessiehouder, die in het Kasteeltje een horecagelegenheid zal onderbrengen en uitbaten.

Het lokaal bestuur staat enkel in voor het ter beschikking stellen van het gebouw, in de actuele toestand (casco).

De toekomstige concessiehouder verbindt zich ertoe zelf in te staan voor het verder afwerken en uitrusten van het gebouw.

Een eerste marktbevraging leverde geen voorstellen op. De zoektocht naar een concessiehouder dient te worden voortgezet.

Een bijgewerkt concessievoorstel wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Er wordt voorzien in een investeringssubsidie ten belope van 300.000 euro (maximaal). De kosteloze terbeschikkingstelling voor een periode van 48 maanden wordt anderzijds teruggebracht tot 6 maanden. De horecabestemming blijft de noodzakelijke hoofdbestemming, maar nevenbestemmingen met handelskarakter worden eveneens mogelijk.

 

Financieel advies

Een investeringssubsidie ten belope van 300.000 euro zal worden voorzien.

 

BESLUIT:

Stemming: 

 

17 stemmen voor: Frédéric Petit, Murielle Jaubert, Fabienne Mineur-Boucau, Dominique Matthys-Reyniers, Jérôme Delcourt, Jan Walraet, Jean-Pierre Butaye, Jean Crêvecoeur, Stéphane Bodart, Alexandre Franck, Wim Peeters, Geraldine Lamoureux, Bernadette De Broux-Vervloet, Michel Lievens, Mikaël Hosseini, Anne Bens-Sterkmans en Emmanuel Froidbise

 

2 stemmen onthouding: Ronald Probst en Robert De Lille

 

 

Artikel 1: het bestek en de concessieovereenkomst i.k.v. de opdracht “Concessie van het Kasteeltje", opgesteld door de algemeen directeur en zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, wordt  goedgekeurd.

Artikel 2: de raad geeft opdracht tot publicatie van een oproep over te gaan, via diverse bekendmakingskanalen.

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een elektrische bestelwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

 

OZ.6. Financiële dienst. Aankoop van een elektrische bestelwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad,

 

Feiten en context

Het betreft de vervanging van een (diesel) bestelwagen, bouwjaar 2006.

 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

        Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

        De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 143.000 euro niet).

        Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

        Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Aankoop elektrische bestelwagen ” werd een bestek met nr. FIN/24-08 opgesteld door de ontwerper.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000 euro excl. btw of 48.400 euro incl. 21 % btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Financieel advies

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

Budgetsleutel: GE-24300000-020013

Het voorafgaand visum verleend door de financieel directeur.

 

BESLUIT:

Eenparig

 

Artikel 1: Het bestek met nr. FIN/24-08 en de raming voor de opdracht “Aankoop elektrische bestelwagen ”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 40.000 euro excl. btw of 48.400 euro incl. 21 % btw.

 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024.

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

 

 

OZ.7. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 februari 2024 terug op:

 

'De dichotomie tussen de notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag is voor geen zinnig mens nog uit te leggen. Dat zegden we reeds vroeger maar we blijven aandringen zodat het in het geheugen gegrift staat.

 

Graag hadden we de mogelijkheid gehad om een voorbeeld te tonen. Dat zal wel lukken. Dan weet de burger wat hij moet missen.

 

Een schoolvoorbeeld is de gemeente Wemmel. De lijst van de zittingsverslagen van de gemeente Wemmel is te vinden op https://www.wemmel.be/nl/agenda-notulen/2689/gemeenteraad?y=2023.

 

Het is misschien het ogenblik om, zoals in de een groot aantal Vlaamse gemeenten, te pleiten voor een video- of audio-opname van de gemeenteraad die dan het zittingsverslag zou kunnen vervangen zoals de regelgever het inderdaad voorzien heeft.

 

Dit kan toch niet moeilijk zijn. Voor de kostprijs moet men het zeker niet laten.

 

Hierover hadden we nogmaals graag een duidelijke stemming.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

OZ.8. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, komt in zijn schrijven van 21 februari 2024 terug op:

 

'Het NAC blijft een “torenhoog” dossier dat onze volle aandacht vraagt.

 

We blijven er echter bij dat de verschillende Knack’s of the NAC door het CBS zelf op de agenda hadden moeten geplaatst zijn. Wij danken uiteraard het CBS voor de info maar het feit zelf is een blijvende getuigenis van onvoldoende respect voor de gemeenteraad.

 

De werf en zijn omgeving blijven nog duidelijk in “werking”. Er zijn dus zeker nog “losse” eindjes.

 

De omstandigheden van de nieuwe concessieovereenkomst werden in het eerste deel van de gemeenteraad uitvoerig besproken. Maar er zijn zeker nog andere aandachtspunten.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vrijwilligers en OCMW-onwetendheid.'

 

 

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vrijwilligers en OCMW-onwetendheid.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 21 februari 2024 :

 

'Vrijwilligers zijn hip en hot. Halle en nog andere lokale besturenin de provincie denken dan ook aan de oprichting van een “vrijwilligerskorps” dat breed inzetbaar is.

 

Daarnaast heeft de gemeente, en bij uitbreiding de gemeenteraad, te weinig weet van de ideeën vanuit de raad voor Maatschappelijk Welzijn. In de meeste gemeenten van het land zijn het dezelfde mensen die bevoegd zijn voor alle aspecten van de regelgeving.

 

Het ware wenselijk dat er minstens driemaandelijks (over de frekwentie kan men uiteraard van mening verschillen) een overleg zou plaatsvinden om op de hoogte te blijven van de eigen mogelijkheden en initiatieven.

 

De uitslagen van een beperkte rondvraag bij onze eigen leden zou waarschijnlijk bedroevende resultaten opleveren.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang VOKA - KvK - Ferm.'

 

 

OZ.10. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang VOKA - KvK - Ferm.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 februari 2024 af:

 

 'We vroegen reeds dikwijls naar de stavaza van kinderopvanginitiatieven in onze gemeente.

 

Meer dan 1 op 3 ouders op zoek naar een plaats in de kinderopvang krijgt het deksel op de neus.

 

50% van de vrouwen zou meer werken of in een nieuwe job stappen mocht er voldoende kinderopvang voorzien worden. Bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

 

Daarom slaan Voka – KvK Vlaams-Brabant en Ferm Kinderopvang op initiatief van de ministers Brouns en Crevits de handen in elkaar om bedrijven te stimuleren om extra kinderopvangplaatsen te creëren.

 

Hoe zit dat in onze gemeente? Wordt hier proactief aan gewerkt?

 

Hoe zit het eigenlijk met de kinderopvang in onze gemeente?'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sterrenregister.'

 

 

OZ.11. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sterrenregister.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 21 februari 2024:

 

'De sterretjestuin is een rustplaats voor levenloos geboren kinderen. Ouders (of de begrafenisondernemer) kunnen er een sterretje met naam en geboortedatum plaatsen om hun kind te herdenken. Er is meestal ook een strooiweide.

 

Elk jaar organiseert men een Wereldlichtjesdag in de sterretjestuin. Dan worden de overleden kinderen herdacht met een kaarsje.

 

De gemeente plaatst het sterretje binnen de maand na de aanvraag. Als je kind niet begraven wordt in de sterretjestuin, mag je het sterretje ook zelf plaatsen. Je haalt het sterretje op na afspraak bij de dienst begraafplaatsen.

 

De dienst zou gratis moeten zijn. Er zijn verschillende voorbeelden in de omliggende gemeenten.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

 

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 februari 2024 af:

 

'Vanaf het schooljaar 2021-2022 screenen basisscholen in het gewoon basisonderwijs elke kleuter van vijf jaar op taalvaardigheid Nederlands. De screening gaat na of de leerling het Nederlands voldoende beheerst.

 

Koala is géén test. Het is een instrument om vast te stellen welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben. 

 

De screening wordt georganiseerd in de periode van 10 oktober tot en met 30 november met behulp van een vastgelegd taalscreeningsinstrument (KOALA). 

 

De screening kan zowel analoog als digitaal afgenomen worden.

 

Wat waren de uitslagen in het onderwijs in onze gemeente?'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vuurwerk.'

 

 

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vuurwerk.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 februari 2024 af:

 

'We interpelleerden reeds rond vuurwerk op oudejaar.

 

We vroegen toen wat het plan was van de gemeente om dit verbod duidelijker bij de inwoners kenbaar te maken? Ging men ook actief tussenkomen bij overtredingen? Hoe zat het met de handhaving?

 

Er was veel vuurwerk op die avond maar er werd blijkbaar geen enkele GAS-boete uitgeschreven. Een vergunning is verplicht en er was ook veel vuurwerk op die avond.

 

Hoeveel vergunningen werden er afgeleverd? De handhaving is blijkbaar niet eenvoudig.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

 

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, stelt in zijn schrijven van 21 februari 2024:

 

'De Vlaamse gemeenten trekken ten strijde tegen de Aziatische Hoornaar. Daarvoor gaan ze op zoek naar 6.500 Vlamingen die een hoornaarval in hun tuin willen zetten.

 

Hoe zo'n val precies werkt? Het is eigenlijk een plastic box met twee openingen. In de opening vooraan zit een trechter. Die geeft doorgang aan alle insecten, behalve aan hommels en de Europese hoornaar. Aan de achterzijde zit een rooster waar enkel bijen en wespen langs kunnen ontsnappen. Door zijn grootte is de Aziatische hoornaar het enige insect dat opgesloten blijft.

 

De timing van het project is geen toeval. Met de komst van de lente start de Aziatische Hoornaar zelfstandig een nest op, na overwintering. Ze bouwt een nest, legt eitjes en voedt larven op.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Huis van het Kind.'

 

 

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Huis van het Kind.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 februari 2024 af:

 

'Er bestaat een Huis van het Kind in Wezembeek-Oppem. Er is zelfs een verantwoordelijke aangeduid door het Agentschap maar de naam van de verantwoordelijke zit goed verborgen.

 

Uit de blurb:

 

Het Huis van het Kind wil een netwerk opstellen waar (toekomstige)ouders, kinderen, hulpverleners of iedereen die in contact staat met kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar terecht kunnen voor vragen rond opvoeden en opgroeien. Naast het doel om mensen op laagdrempelig niveau te ondersteunen op vlak van opvoeding, wenst het Huis van het Kind ook de sociale cohesie tussen gezinnen van de gemeente te stimuleren door diverse activiteiten aan te bieden. Het Huis wil in de toekomst nog uitbreiden.

 

Om de werking van het Huis van het Kind verder uit te bouwen, is men op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met een hart voor kinderen.

 

Het is misschien ter lering van de raad nuttig om een stavaza te kennen.'

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluikstorten.'

 

 

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluikstorten.'

 

 

De heer Jan Walraet, raadslid, vraagt zich in zijn schrijven van 21 februari 2024 af:

 

'We zouden graag aandacht vragen voor het zwerfvuil dat al maanden in de Wezembeekstraat ligt tussen de afrit van de autosnelweg (R0) en de Burburelaan.

 

De situaties ziet er niet goed uit. Het gaat om drankverpakkingen, blauwe zakken vol resten, matrassen, een grote hoeveelheid afval en allerhande vuilnis.

 

Dit is het eerste wat onze inwoners en de bezoekers van onze gemeente te zien krijgen als ze in Wezembeek-Oppem aankomen.

 

Het moet toch mogelijk zijn dit te verbaliseren en op te ruimen ondanks het feit dat de gemeente geen beheerder is van deze wegenis.

 

Graag een stavaza.'

Publicatiedatum: 28/03/2024